bai tap xac dinh chi so miller (2)

15 997 2
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:49

Bài tập 1: Xác đònh số Miller mặt qua nút 200, 010 001 mạng lập phương P 001  Xác đònh số Miller mặt mạng:  Mặt mạng qua nút 200, 010, 001 Các nút nằm trục tọa độ  A=2 O  B=1 010  C=1 200 Lập tỷ số 1 1 1 2 : : = : : = : : A B C 1 2 ⇒D=2 1 1 1 2 : : = : : = : : ; ⇒D=2 A B C 1 2 D ⇒h = = =1 A D ⇒k = = = B D ⇒l = = = C (hkl) : (122) (122) 001 O 010 200 (122) 001 010 O 200 Bài tập 2: Mặt phẳng α cắt trục tọa độ Ox, Oy, Oz A, B, C: A = 3; B = 1; C = Xác định số miller mặt phẳng α 1 1 1 : : = : : A B C Lập nghịch đảo: Quy đồng mẫu số chung nhỏ nhất: D D=6 z C α x O B y A D ⇒h = = = A D ⇒k = = = B D ⇒l = = = C (hkl) : (263) Bài tập 3: Xác đònh số Miller mặt song song với trục Oz cắt mặt xOy theo đường hình bên: a, b c vectơ tònh tiến sở Rút kết luận z α c b y O a x Mặt phẳng α cắt trục tọa độ Ox, Oy, Oz A, B, C: A = ma; B = nb; C = ∞ 1 1 1 : : = : : A B C ma nb ∞ z C: ∞ α c y b B: nb O a A:ma x (hkl) : (nb ma 0) Lập nghịch đảo: 1 1 1 : : = : : A B C ma nb ∞ Quy đồng mẫu số chung nhỏ nhất: D = manb D manb ⇒h = = = nb A ma D manb ⇒k = = = ma B nb D manb ⇒l = = =0 C ∞ Mặt song song trục Ox, Oy Oz số Miller tương ứng mặt Bài tập 4: Vẽ mặt (212), (110), (001) (120) tinh thể lập phương Mặt phẳng α cắt trục tọa độ Ox, Oy, Oz A, (hkl) : (212) B, C Lập nghịch đảo: 1 : : A B C Quy đồng mẫu số chung nhỏ nhất: D=1 D D D 1 : : = : : A B C A B C 1 :1: = : : A B C 1 A = : B = :C = 2 D ⇒h = =2 A D ⇒k = =1 B D ⇒l = =2 C (212) y O x 1 A = :B = :C = 2 (hkl) : (110) D ⇒ h = = 1; A D k = = 1; B D l= =0 C Cho D = : ⇒ A = 1; B = 1; C = ∞ (110) y O x (hkl) : (001) D ⇒ h = = 0; A D k = = 0; B D l = =1 C Cho D = : (001) y O ⇒ A = ∞; B = ∞; C = x (hkl) : (120) D ⇒ h = = 1; A D k = = 2; B D l= =0 C Cho D = : ⇒ A = 1; B = ; C = ∞ (120) y O x
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap xac dinh chi so miller (2) , bai tap xac dinh chi so miller (2) , bai tap xac dinh chi so miller (2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay