tổng 3 góc tiết 1

12 163 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:49

NhiƯt liƯt chµo mõng c¸c thµy gi¸o, c« gi¸o vỊ dù giê héi gi¶ng To¸n Líp 7b Có nhiều câu châm ngôn vềø tình bạn, có câu châm ngôn hay tình bạn nhà toán học: “Hoa đất nở hai lần năm, hoa tình bạn nở suốt bốn mùa” Câu nói nhà toán học ? Nhà tốn học PY-TA-GO (khoảng 570 – 500 trước Cơng ngun) Sinh trưở nngcg mộ t nhiề gia đình tộ cquan ởtrọ Ô Ô nngguyê ntiế bá minh hầ đượ chế uc đònh lónhquý vự lí liê c quan nngườ đế no g:yn nổ ichứ ngườ iuthô nt gcáminh, iđả thầ số tam giá cn,gchình ,làXa mộ họ tmố ctoá , thiê nhữ n vă gnĐòa ,đònh đòa lí n,đó âm nhạ gc,tay họ tìm c,c củahọô nhà họ cncTa lettrung cũ g phả inkinh ngạ t nthuộ hiểu tiếtriế t họ t họ c ngà c y hôm ! Chương II:TAM GIÁC Tiết 17: Tổng ba góc tam giác 1.Tổng ba góc tam giác ?1 NX: Tổng ba góc tam giác 1800 ?1 Vẽ hai tam giác bất kì, dùng thước đo góc đo ba góc tam giác tính tổng số đo ba góc tam giác Có nhận xét kết ? Tiết 17: Tổng ba góc tam giác 1.Tổng ba góc tam giác: Thực hành - Dự đoán: Tổng góc A, B, C tam giác ABC 1800 ?2 Thực hành: Cắt bìa hình tam giác ABC, cắt rời góc B đặt kề với góc A, cắt rời góc C đặt kề với góc A hình vẽ Hãy nêu dự đoán tổng góc A, B, C tam giác ABC B ?2 NX: Tổng ba góc tam giác 180 B B A C ?1 C C Tiết 17: Tổng ba góc tam giác 1.Tổng ba góc tam giác: ?1 ?2 NX: Tổng ba góc tam giác 180 Thực hành Dự đoán: Tổng góc A, B, C tam giác ABC 1800 * GÊp h×nh: Cho tam gi¸c ABC, trªn c¹nh AB lÊy ®iĨm D, trªn c¹nh AC lÊy ®iĨm E cho AD = DB, AE = EC * GÊp h×nh: GÊp theo DE ®Ĩ ®ỵc A trïng víi H o µ µ µ NhËn xÐt: A + B + C = 180 ( H ∈ BC) GÊp theo trung trùc cđa HB ®Ĩ H trïng víi B, gÊp theo trung trùc cđa HC ®Ĩ H trïng víi C Cã nhËn xÐt µ +C µ g× vỊ tỉng ba gãc µA + B Tiết 17: Tổng ba góc tam giác 1.Tổng ba góc tam giác: Định lí Tổng ba góc tam giác 180 độ A a B GT ABC KL µA + B µ +C µ = 1800 C Chứng minh Qua A kẻ đường thẳng a // BC µA = Bµ ¶A = C µ (So le trong) (So le trong) µA + BAC · + A¶ = 1800 µA + B µ +C µ = 1800 Mà: * Chó ý (SGK) Qua đo đạc tính tốn thực hành em phát biểu tính chất tổng ba góc tam giác? µA + BAC · ¶A + Hãy vẽ hình viết GT,2 KL Dựa thực hành em thấy cần định lítheo độ? a phải // BCBằng chất đường làm gìtính đểthằng có góc kềqua với Agóc Hãy kẻ đường a A thẳng cắt hai đường mà B, có thẳng góc kềsong với góc A song song góc với BC? song tagóc cóta điều Từ có gì? điều gì? C? Bây ta chứng minh định lí Hãy trình bày lại chứng minh? · µ +C µ = 1800 BAC +B µ µ (so le trong) A1 = B µ · ¶ ¶ µ A2 = C (so le trong) A1 + BAC + A2 Ta có:a // BC = 1800 Lun tËp Bài t©p Tính số đo x hình sau? N D A x 300 900 550 x C x 40 500 F M E B H×nh x P H×nh H×nh µ +C µ = 180o XÐt tam gi¸c ABC cã µA + B ( (§Þnh lÝ tỉng ba gãc cđa tam µ = 1800 90o + 55o + C gi¸c) µ = 180o − (90o + 55o ) C µ = 35o C Vậy x = 35 o Lun tËp Bµi tËp (Ho¹t ®éng nhãm) Cho h×nh vÏ H·y khoanh trßn vµo gi¸ trÞ ®óng cđa x c¸c kÕt qu¶ A, B, C, D vµ gi¶i thÝch (Cho IK // EF) I O x k 140o 130o E A.100 o F o 70 B C.80 o D.90o - Hiểu nhớ định lý tổng ba góc tam giác - Làm tập: 1;2;3 trang 108 SGK 1;2;9 trang 98 SBT - Đọc trước mục 2, mục trang 107 SGK Tr©n träng c¶m ¬n c¸c thµy gi¸o, c« gi¸o ®· dù giê To¸n Líp 7b
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng 3 góc tiết 1 , tổng 3 góc tiết 1 , tổng 3 góc tiết 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay