thực hành nghiệm lại lực đẩy acsimet s a l i

28 208 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:48

NHiÖt liÖt chµo mõng Ph¹m ThÞ Thôc Gi¸o viªn d¹y: Trêng THCS Thanh Ch©u - Thµnh Phñ Lý Kiểm tra cũ Câu 1: Viết công thức tính lực đẩy Ác - si - mét Nêu tên đơn vị đại lượng có mặt công thức FA = d.V Trong đó: d trọng lượng riêng chất lỏng đơn vị đo Niu tơn mét khối (N/m3) V thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ đơn vị đo mét khối (m3) FA độ lớn lực đẩy Ác - si - mét đơn vị đo Niu tơn (N) Câu2: Một vật nhúng vào chất lỏng bị chất lỏng tác dụng lực nào? Muốn kiểm chứng độ lớn lực đẩy Ác-si-mét cần phải đo đại lượng nào? Trả lời: - Một vật nhúng chất lỏng bị chất lỏng đẩy thẳng đứng từ lên với lực có độ lớn trọng lượng phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ Lực gọi lực đẩy Ác- si- mét - Muốn kiểm chứng độ lớn lực đẩy Ác- si- mét cần: + Đo độ lớn lực đẩy Ác - si - mét (FA) + Đo trọng lượng phần chất lỏng (nước) bị vật chiếm chỗ (P ) Tiết 14 - Bài 11 THỰC HÀNH: NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT MỤC TIÊU - Viết công thức tính độ lớn lực đẩy Acsimet, nêu tên đơn vị I CHUẨN BỊ Mỗi nhóm HS: đại lượng công thức - Đề xuất phương án thí nghiệm sở lý thuyết học dụng - Một lực kế có GHĐ 5N; ĐCNN 0,1N cụ có - Một vật nặng hình trụ không thấm nước, có móc để treo - Sử dụng lực kế, bình chia độ…để làm thí nghiệm kiểm chứng độ - dây treo có móc móc chữ S, bút dạ, miếng gỗ lớn lực đẩy Acsimet - Một giá đỡ, khớp nối, ngang - Một bình nước, khăn lau - Một bình chia độ; quang treo - Mỗi nhóm bảng kết TN Tiết 14 - Bài 11 THỰC HÀNH: NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT I CHUẨN BỊ: Mỗi nhóm HS - Một lực kế có GHĐ 5N; ĐCNN 0,1N - Một vật nặng hình trụ không thấm nước, có móc để treo - dây treo có móc móc chữ S, bút dạ, miếng gỗ - Một giá đỡ, khớp nối, ngang - Một bình nước, khăn lau - Một bình chia độ; quang treo - Hoặc bình tràn cốc A có móc để treo - Mỗi nhóm bảng kết TN Mỗi học sinh - Chuẩn bị báo cáo thực hành theo mẫu SGK trang 42 Tiết 13 THỰC HÀNH: NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT I CHUẨN BỊ II NỘI DUNG THỰC HÀNH Đo lực đẩy Ác - si - mét (FA) Đo trọng lượng phần nước tích thể tích vật (PN) So sánh kết đo PN FA Nhận xét rút kết luận Tiết 14 THỰC HÀNH: NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT I CHUẨN BỊ II NỘI DUNG THỰC HÀNH Đo lực đẩy Ác - si - mét ? Một vật nhúng chất lỏng (như hình vẽ) có lực tác dụng lên vật ? Các lực có phương chiều nào? Khi số lực kế cho biết gì? Độ lớn hợp lực F trọng lực lực đẩy Ác - si - mét: F = P - FA Tiết 14 THỰC HÀNH: NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT II NỘI DUNG THỰC HÀNH Đo độ lớn lực đẩy Ác - si - mét - Bước 1: Đo trọng lượng P vật đặt không khí (đo ba lần ghi kết vào bảng kết nhóm) - Bước 2: Đo hợp lực F trọng lực lực đẩy Ác- si- mét tác dụng lên vât nhúng chìm vật nước (đo ba lần, ghi kết vào bảng kết nhóm) - Bước 3: Tính độ lớn lực đẩy Ác-si-mét: FA = P - F (tính ba lần ghi kết vào bảng kết nhóm) * NHỮNG LƯU Ý KHI TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM + Thực quy tắc dùng lực kế để đo lực Chỉ đọc kết lực kế vật đứng cân + Nhúng chìm vật hoàn toàn nước, không chạm vào thành bình, đáy bình + Thực thao tác nhẹ nhàng, tránh va chạm mạnh làm vỡ bình chia độ làm nước bắn + Mỗi đại lượng đo ba lần; sau lần đo ghi kết vào bảng kết nhóm Tiết 14 - THỰC HÀNH: NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT II NỘI DUNG THỰC HÀNH 2.1.Đo lượng nước(Fcó).thể tích thể tích Đotrọng độ lớn lực đẩyphần Acsimet A vật (PN) - Bước 1: Đánh dấu mực nước bình trước nhúng vật vào – Vạch (V1) -Bước 2: Thả chìm vật vào bình chia độ, đánh dấu mực nước bình - vạch (V2) -Bước 3: Bỏ vật nặng khỏi bình, đo trọng lượng bình nước nước mức P1 -Bước 4: Đổ thêm nước vào bình đến mức 2, Đo trọng lượng bình nước mức P2 -Bước 5: Tính trọng lượng phần nước bị vật chiếm chỗ lần đo là: PN = P2 - P1 Tiết 14 - THỰC HÀNH: NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT II NỘI DUNG THỰC HÀNH 2.1 ĐoĐo trọng lượng phần nước có độ lớn lựccủa đẩy Acsimet (FAthể ) tích thể tích vật (P) Phương án 2: - Bước 1: Đo trọng lượng cốc A chưa có nước P1 -Bước 2: Đổ đầy nước vào bình tràn, thả chìm vật vào bình tràn đồng thời hứng nước tràn vào bình chia độ - Bước 3: Đổ nước bình chia độ vào cốc A Đo trọng lượng cốc A nước P2 - Bước 4: Tính trọng lượng phần nước bị vật chiếm chỗ lần đo là: PN = P2 – P1 Tiết 14 THỰC HÀNH: NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT II NỘI DUNG THỰC HÀNH Đo trọng lượng phần nước tích thể tích vật (P) Phương án 1: Đo độ lớn lực đẩy Acsimet - Bước 1: Đánh dấu mực nước bình trước nhúng vật vào vạch (V1) -Bước 2: Thả chìm vật vào bình chia độ, đánh dấu mực nước bình vạch (V2) -Bước 3: Bỏ vật nặng khỏi bình, đo trọng lượng bình nước nước mức P1 (đo lần ghi vàobảng kết nhóm) -Bước 4: Đổ thêm nước vào bình đến mức 2, Đo trọng lượng bình nước mức P2 (đo lần ghi vào bảng kết nhóm) -Bước 5: Trọng lượng phần nước bị vật chiếm chỗ lần đo là: PN = (FA) Phương án 2: - Bước 1: Đo trọng lượng cốc A chưa có nước P1 (đo ba lần ghi kết vào bảng kết nhóm) - Bước 2: Đổ đầy nước vào bình tràn, thả chìm vật vào bình tràn đồng thời hứng nước tràn vào bình chia độ - Bước 3: Đổ nước bình chia độ vào cốc A Đo trọng lượng cốc A nước P2 (đo lần ghi vào bảng kết nhóm) Bước 4: Trọng lượng phần nước bị vật chiếm chỗ lần đo là: PN = P2 – P1 (Tính giá trị tương ứng với ba lần đo ghi vào bảng kết nhóm) Tiết 13 THỰC HÀNH: NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT I CHUẨN BỊ II NỘI DUNG THỰC HÀNH Đo độ lớn lực đẩy Ác - si - mét (FA) Đo trọng lượng phần nước tích thể tích vật (PN) So sánh kết đo PN FA Nhận xét rút kết luận Mẫu báo cáo thực hành Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét Họ tên …………………….… Lớp …… – Trả lời câu hỏi C5 Muốn kiểm chứng độ lớn lực đẩy C4.Viết công thức tính lực đẩy Ác-si-mét Nêu tên đơn Ác-si-mét cần phải đo đại lượng nào? vị đại lượng có mặt công thức a) b) – Kết đo lực đẩy ác-si-mét Lần đo Trọng lượng P vật (N) Hợp lực F tác dụng lên vật vật nhúng chìm nước (N) Kết trung bình FA = F FA!… + F… A2 + …A3 Lực đẩy Ac-si-mét FA = P – F (N) = … 3 – Kết đo trọng lượng phần nước tích thể tích vật Trọng lượng phần nước bị vật chiếm Lần Trọng lượng P1 (N) Trọng lượng P2 (N) chỗ: PN = P2 – P1 (N) đo PN = PN1 + PN2 + PN3 = ……… – Nhận xét kết đo rút kết luận Đánh giá thực hành (thang điểm 10) Đánh giá kỹ thực hành (4 điểm) - Thành thạo công việc đo trọng lực vật hợp lực F: điểm (Còn lúng túng Trừ điểm) - Thành thạo việc đo trọng lượng bình nước mức 2: điểm (Còn lúng túng Trừ điểm) Đánh giá kết thực hành (4 điểm) - Kết tính giá trị trung bình FA PN xác, phù hợp: điểm (Tính kết chưa xác: Trừ điểm; chưa phù hợp: Trừ điểm) điểm - Báo cáo đầy đủ, Nhận xét, kết luận xác: Bỏ qua sai số FA = PN Độ lớn lực đẩy Ác - si - mét kiểm chứng (Báo cáo không đầy đủ, nhận xét kết luận chưa xác: Trừ điểm) Đánh giá thái độ tác phong (2 điểm) điểm - Nghiêm túc, cẩn thận, trung thực: (Thái độ, tác phong chưa tốt Trừ điểm) HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Ôn tập kiến thức về: + Lực đẩy Ác- si- mét +Cách biểu diễn véc tơ lực + Hai lực cân +Công thức tính trọng lượng riêng - Đọc SGK 12 - Sự Tìm hiểu: + Mục tiêu học + Biểu diễn véc tơ lực tác dụng lên vật hình 12.1/sgk - 43 tương ứng với ba trường hợp: FA< P; FA = P; FA> P + Nhúng vật chất lỏng vật chìm xuống, lên, lơ lửng chất lỏng nào? TIẾT THỰC HÀNH ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH! NHiÖt liÖt chµo mõng Ph¹m ThÞ Thôc Gi¸o viªn d¹y: Trêng THCS Thanh Ch©u Thµnh Phñ Lý Trả lời: Kiểm tra cũ a, Một vật nhúng chất lỏng bị chất lỏng đẩy thẳng đứng từ lên vớ Câu 1: Viết công thức tính lực đẩy Acsimet Nêu tên đơn vị đại lượng có lựcmặt có độ lớncông bằngthức trọng lượng phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ Lự gọi lực chứng đẩy Ácmét d: trọng lượng Ac-si-met chất lỏng (N/m ) đo đại b,này Muốn kiểm độsilớn củariêng lực đẩy cần phải đẩychất Ác- lỏng si- mét cần:chiếm chỗ (m3) FAb,=Muốn d.V V:độ thểlớn tíchlực phần bị vật nào? kiểm chứng - Đo độ lớn lực đẩy FA :Acsimet lực đẩy (F Acsimet (N) A) Câu3: a, Một vật nhúng vào chất lỏng bị chất lỏng tác dụng lực - Đo trọng lượng phần chất lỏng (nước) tích thể tích vật (P) nào? Câu 2: Một vật nhúng chất lỏng (như hình vẽ) có lực tác dụng lên vật đó? Các lực có phương chiều nào? Khi số lực kế cho biết gì? Trả lời: - Vật chịu tác dụng hai lực là: + Trọng lực có phương thẳng đứng, chiều từ xuống + Lực đẩy Ác- si- mét có phương thẳng đứng có chiều từ lên - Khi số lực kế cho biết độ lớn hợp lực F trọng lực lực đẩy Ác- si- mét tác dụng lên vật Kiểm tra cũ C.4: Viết công thức tính lực đẩy Acsimet Nêu tên đơn vị đại lượng có mặt công thức FA = d.V d: trọng lượng riêng chất lỏng (N/m3) V: thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3) FA : lực đẩy Acsimet (N) Muốn kiểm chứng độ lớn lực đẩy Acsimet cần phải đo C.5: đại lượng nào? a Đo độ lớn lực đẩy Acsimet (FA) b Đo trọng lượng phần chất lỏng (nước) tích thể tích vật (P) Tiết 14 THỰC HÀNH: NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT I CHUẨN BỊ II NỘI DUNG THỰC HÀNH Đo độ lớn lực đẩy Acsimet (FA) B1: Đo trọng lượng P vật đặt không khí B2: Đo hợp lực F trọng lực lực đẩy Ác- si- mét tác dụng lên vât B3: Xác định độ lớn lực đẩy Ác-si-mét: FA = P - F Đo trọng lượng phần nước tích thể tích vật (PN) B1: Đánh dấu mực nước ban đầu bình – V1 B2: Thả chìm vật vào bình nước Đánh dấu mực nước mức – V2 B3: Đo trọng lượng bình nước mức P1 B4: Đổ thêm nước vào bình đến mức Đo trọng lượng bình nước mức P2 B5: Trọng lượng phần nước tích thể tích vật là: P = P2 – P1 NSo sánh kết đo P FA Nhận xét rút kết luận Tiết 14 THỰC HÀNH: NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT II NỘI DUNG THỰC HÀNH Đo độ lớn lực đẩy Acsimet (FA) - Bước 1: Đo trọng lượng P vật vật đặt không khí (đo lần ghi kết vào bảng nhóm) - Bứơc 2: Đo hợp lực F trọng lực lực đẩy Ác- si- mét tác dụng lên vật nhúng chìm vật vào nước (đo lần ghi kết vào bảng nhóm) - Bước 3: C1 - Xác dịnh độ lớn lực đẩy Ác- si- mét lần đo công thức: FA = P – F ( ghi kết vào bảng nhóm) Tiết 14 THỰC HÀNH: NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT II NỘI DUNG THỰC HÀNH Đo độ lớn lực đẩy Acsimet (FA) Đo trọng lượng phần nước tích thể tích vật (P) C.2: Thể tích (V) vật tính nào? V = V2 – V1 Tiết 14 THỰC HÀNH: NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT II NỘI DUNG THỰC HÀNH Đo độ lớn lực đẩy Acsimet (FA) 6N 5N 4N 3N 2N A 1N 6N 5N 4N 3N 2N 1N Hình - Bước 1: Đo trọng lượng P vật vật đặt không khí (hình 1) (đo lần, ghi kết vào báo cáo nhóm) Hình - Bước 2: Đo lực hợp lực F tác dụng lên vật vật nhúng chìm nước (hình 2) (đo lần, ghi kết vào báo cáo * NHỮNG LƯU Ý KHI TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Phương án - Khi đánh dấu vạch V1 V2 Cần ý để bình chia độ mặt nằm ngang; đặt mắt nhìn ngang với mực nước bình; đánh dấu mặt nước đứng yên Khi thả vật vào bình nước phải nhẹ nhàng không để nước bắn Khi lấy vật ý dốc vào bình dùng khăn lau khô tránh để nước văng bàn Phương án - Trước đo trọng lượng cốc A chưa có nước phải lau khô cốc A - Khi đổ nước vào bình tràn phải để mực nước vòi tràn, nước ko chảy vòi hứng cốc A vòi thả vật nhẹ nhàng vào bình tràn chờ nước bình không tràn thôi; tránh không để nước văng - Khi đo P1 P2 cần ý: Điều chỉnh khớp nối phù hợp để đáy bình không sát mặt bàn, thành bình không chạm vào giá đỡ; để bình nước đứng cân đọc số lực kế Chú ý: Ở hai phương án Khi đo thể tích vật phải thực phương pháp đo thể tích vật rắn không thấm nước bình chia độ bình tràn dùng lực kế để đo lực phải thực quy tắc dùng lực kế Cẩn thận để không va chạm mạnh, làm rơi vỡ bình chia độ, không làm bắn nước [...]... mạnh, l m r i, vỡ bình chia độ, không l m bắn nước ra ngo i Tiết 13 THỰC HÀNH: NGHIỆM L I L C ĐẨY ÁC-SI-MÉT I CHUẨN BỊ II N I DUNG THỰC HÀNH 1 Đo độ l n l c đẩy Ác - si - mét (FA) 2 Đo trọng l ợng c a phần nước có thể tích bằng thể tích c a vật (PN) 3 So s nh kết quả đo PN và FA Nhận xét và rút ra kết luận Mẫu báo cáo thực hành Nghiệm l i l c đẩy Ác-si-mét Họ và tên …………………….… L p …… 1 – Trả l i câu... vật (P) Tiết 14 THỰC HÀNH: NGHIỆM L I L C ĐẨY ÁC-SI-MÉT I CHUẨN BỊ II N I DUNG THỰC HÀNH 1 Đo độ l n l c đẩy Acsimet (FA) B1: Đo trọng l ợng P c a vật đặt ngo i không khí B2: Đo hợp l c F c a trọng l c và l c đẩy Ác- si- mét tác dụng l n vât B3: Xác định độ l n c a l c đẩy Ác-si-mét: FA = P - F 2 Đo trọng l ợng c a phần nước có thể tích bằng thể tích c a vật (PN) B1: Đánh dấu mực nước ban đầu trong... l n vật Kiểm tra b i cũ C.4: Viết công thức tính l c đẩy Acsimet Nêu tên và đơn vị c a các đ i l ợng có mặt trong công thức FA = d.V d: trọng l ợng riêng c a chất l ng (N/m3) V: thể tích phần chất l ng bị vật chiếm chỗ (m3) FA : l c đẩy Acsimet (N) Muốn kiểm chứng độ l n c a l c đẩy Acsimet cần ph i đo C.5: những đ i l ợng nào? a Đo độ l n l c đẩy Acsimet (FA) b Đo trọng l ợng phần chất l ng (nước) có... 3 l n ghi kết quả vào bảng nhóm) - Bứơc 2: Đo hợp l c F c a trọng l c và l c đẩy Ác- si- mét tác dụng l n vật khi nhúng chìm vật vào trong nước (đo 3 l n ghi kết quả vào bảng nhóm) - Bước 3: C1 - Xác dịnh độ l n l c đẩy Ác- si- mét trong m i l n đo bằng công thức: FA = P – F ( ghi kết quả vào bảng nhóm) Tiết 14 THỰC HÀNH: NGHIỆM L I L C ĐẨY ÁC-SI-MÉT II N I DUNG THỰC HÀNH 1 Đo độ l n l c đẩy Acsimet. .. những l c nào tác dụng l n vật đó? Các l c đó có phương và chiều như thế nào? Khi đó s chỉ c a l c kế cho biết gì? Trả l i: - Vật đó chịu tác dụng c a hai l c l : + Trọng l c có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dư i + L c đẩy Ác- si- mét có phương thẳng đứng có chiều từ dư i l n trên - Khi đó s chỉ c a l c kế cho biết độ l n hợp l c F c a trọng l c và l c đẩy Ác- si- mét tác dụng l n vật Kiểm... h i C5 Muốn kiểm chứng độ l n c a l c đẩy C4.Viết công thức tính l c đẩy Ác-si-mét Nêu tên đơn Ác-si-mét cần ph i đo những đ i l ợng nào? vị c a các đ i l ợng có mặt trong công thức a) b) 2 – Kết quả đo l c đẩy ác-si-mét L n đo Trọng l ợng P c a vật (N) Hợp l c F tác dụng l n vật khi vật được nhúng chìm trong nước (N) 1 2 3 Kết quả trung bình FA = F FA!… + F… A2 + A3 L c đẩy Ac-si-mét FA... Thanh Ch©u Thµnh phè Phñ L Trả l i: Kiểm tra b i cũ a, Một vật nhúng trong chất l ng bị chất l ng đẩy thẳng đứng từ dư i l n vớ Câu 1: Viết công thức tính l c đẩy Acsimet Nêu tên và đơn vị c a các đ i l ợng có l cmặt có trong độ l ncông bằngthức trọng l ợng c a phần chất l ng mà vật chiếm chỗ L 3 g i l l c chứng đẩy Ácmét d: trọng l ợng c a Ac-si-met chất l ng (N/m ) đo những đ i b,này Muốn kiểm...Tiết 14 THỰC HÀNH: NGHIỆM L I L C ĐẨY ÁC-SI-MÉT II N I DUNG THỰC HÀNH 2 Đo trọng l ợng c a phần nước có thể tích bằng thể tích c a vật (P) Phương án 1: V2 V1 A - Bước 1: Đánh dấu mực nước trong bình trước khi nhúng vật vào – Vạch 1 (V1) - Bước 2: Đánh dấu mực nước trong bình sau khi nhúng chìm vật chìm trong nước – Vạch 2 (V2) Tiết 14 THỰC HÀNH: NGHIỆM L I L C ĐẨY ÁC-SI-MÉT II N I DUNG THỰC HÀNH... trọng l ợng bình nước ở mức 1 l P1 B4: Đổ thêm nước vào trong bình đến mức 2 Đo trọng l ợng c a bình nước ở mức 2 l P2 B5: Trọng l ợng c a phần nước có thể tích bằng thể tích c a vật l : P = P2 – P1 3 NSo s nh kết quả đo P và FA Nhận xét và rút ra kết luận Tiết 14 THỰC HÀNH: NGHIỆM L I L C ĐẨY ÁC-SI-MÉT II N I DUNG THỰC HÀNH 1 Đo độ l n l c đẩy Acsimet (FA) - Bước 1: Đo trọng l ợng P c a vật khi vật... Muốn kiểm độsilớn củariêng l c đẩy cần ph i đẩychất Ác- l ng si- mét cần:chiếm chỗ (m3) FAb,=Muốn d.V V:độ th l n tíchlực phần bị vật nào? kiểm chứng - Đo độ l n l c đẩy FA :Acsimet l c đẩy (F Acsimet (N) A) Câu3: a, Một vật nhúng vào chất l ng bị chất l ng tác dụng một l c như thế - Đo trọng l ợng phần chất l ng (nước) có thể tích bằng thể tích vật (P) nào? Câu 2: Một vật nhúng trong chất l ng (như
- Xem thêm -

Xem thêm: thực hành nghiệm lại lực đẩy acsimet s a l i , thực hành nghiệm lại lực đẩy acsimet s a l i , thực hành nghiệm lại lực đẩy acsimet s a l i

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay