Mai trang bai ham so bac nhat

37 115 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:48

Kiểm tra Cho hàm số Học sinh 1: a, Khi y gọi hàm số biến x? Cho ví dụ b, Điền vào chỗ trống để có câu trả lời Cho hàm số y=f(x) xác định với x thuộc R Học sinh 2: Tính giá trị tương ứng hàm số theo giá trị biến x Rồi cho biết hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến x y=-3x+1 y=3x+1 -2 -1 -2 -5 -5 -2 - Nếu x1 - 3x2 - 3x1 + > - 3x2 + hay f(x1) > f(x2) Vậy hàm số bậc y = f(x) = -3x + nghịch biến R Bài tập Trong hàm số sau đây, hàm số hàm số bậc nhất: 1)y= 1-5x 2)y= 2x2 +3 3)y= 2.Tính chất Ví dụ: Xét hàm số y= f(x) = -3x +1 Hàm số xác định với giá trị x? Khi cho biến x lấy hai giá trị x1,x2 cho x1 < x2.Xét f(x2) - f(x1) Nếu f(x2) - f(x1) >0 ta có kết luận gì? Nếu f(x2) - f(x1) 0 b) nghịch biến R, a< ?4 Cho ví dụ hàm số bậc trư ờng hợp sau: a) hàm số đồng biến b)hàm số nghịch biến Bài tập Nêu định nghĩa hàm số bậc ? tính chất hàm số bậc nhất? Bài 9(nếu thời gian) Cho hàm số bậc y= (m-2)x +3.Tìm giá trị m để hàm số: a)đồng biến b)nghịch biến Hướng dẫn nhà Học bài, nắm định nghĩa ,tính chất hàm số bậc Xem lại ví dụ tập chữa Làm tập10,11,12 SGK trang 48 Hướng dẫn học nhà: Học thuộc định nghĩa,tính chất hàm số bậc Làm tập: Bài 8c, 10, 13, 14 (SGK-48) Bài 6, 7, ( SBT 57) Chuẩn bị cho tiết sau Luyện tập Xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo em học sinh! Xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo em học sinh! Xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo em học sinh! [...]... > 0 - Nghịch biến khi a < 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Hàm số y = mx + 5 ( m là tham số) là hàm số bậc nhất khi: A Hết giờ B C D Đáp án Đúng: m 0 m 0 m 0 m = 0 C Đáp án Hàm số y = f(x) = (m 2)x + 1 (m là tham số) không là hàm số bậc nhất khi A B Hết giờ C D Đáp án Đúng: m> 2 m< 2 m 2 m = 2 D Đáp án Hàm số bậc nhất y = (m 4)x m + 1 (m là tham số ) nghịch biến trên R khi : m >4 A m4 A m f(b) A Hết giờ f(a) = f(b) B f(a) < f(b) C Kết quả khác D Đáp án Đúng: A Đáp án Chúc mừng!!! Bạn đã mang về cho đội mình 10 điểm Chúc mừng!!! Bạn đã mang về cho... +3.Tìm các giá trị của m để hàm số: a)đồng biến b)nghịch biến Hướng dẫn về nhà Học bài, nắm được định nghĩa ,tính chất của hàm số bậc nhất Xem lại ví dụ và bài tập đã chữa Làm bài tập10,11,12 SGK trang 48 Hướng dẫn học bài ở nhà: Học thuộc định nghĩa,tính chất của hàm số bậc nhất Làm bài tập: Bài 8c, 10, 13, 14 (SGK-48) Bài 6, 7, 8 ( SBT 57) 3 Chuẩn bị cho tiết sau Luyện tập Xin chân thành cảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Mai trang bai ham so bac nhat , Mai trang bai ham so bac nhat , Mai trang bai ham so bac nhat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay