khúc xạ ánh sáng

20 61 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:48

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu : Chọn câu trả lời sai: a Trong môi trường suốt, đồng tính ánh sáng truyền theo đường thẳng b Trong môi trường suốt tia sáng truyền theo đường thẳng c Dùng đònh luật truyền thẳng ánh sáng giải thích tượng nhật thực, nguyệt thực… d Môi trường suốt môi trường ánh sáng truyền qua gần hoàn toàn Câu 2: Chọn câu trả lời đúng: Chiếu tia sáng tới bề mặt gương phẳng góc tới i ta thu được: a tia phản xạ nằm mặt phẳng với tia tới đối xứng qua mặt gương, góc phản xạ i’ = i b tia phản xạ nằm mặt phẳng với tia tới đối xứng qua pháp tuyến mặt gương điểm tới, góc phản xạ i’ = i c tia phản xạ vuông góc với tia tới d tia phản xạ tia tới nằm mặt phẳng gương Tiết 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: a Thí nghiệm: SI : tia tới IK: tia khúc xạ i : góc tới r : góc khúc xạ b Kết luận: S i N I r K Hiện tượng ánh sáng truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt, tia sáng bò gãy khúc mặt phân cách, gọi tượng khúc xạ ánh sáng Tiết 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: Đònh luật khúc xạ ánh sáng: - Tia khúc xạ nằm mặt phẳng tới bên pháp tuyến so với tia tới S i N I - Đối với cặp môi trường r suốt đònh tỉ số sin góc tới (sini) với sin góc khúc xạ K (sinr) luôn số không đổi Số không đổi phụ thuộc vào chất hai môi trường gọi chiết suất tỉ đối môi trường chứa tia khúc xạ (mtrường 2) môi trường chứa tia tới (mtrường 1) Kí hiệu: n21 Tiết 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: Đònh luật khúc xạ ánh sáng: sin i = n21 sin r + Nếu n21 > môi trường chiết quang môi trường S i N I r K + Nếu n21 < môi trường chiết quang môi trường + Tia tới vuông góc với mặt phân cách truyền thẳng n21 = + n12 Tiết 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: Đònh luật khúc xạ ánh sáng: Chiết suất tuyệt đối: - Chiết suất tuyệt đối môi trường chiết suất chân không - Hệ thức liên hệ chiết suất tỉ đối chiết suất tuyệt đối: n2 sin i n21 = = ⇒ n1 sin i = n2 sin r n1 sin r - Hệ thức liên hệ chiết suất tuyệt đối vận tốc ánh sáng truyền môi trường: n2 v1 = n1 v2 Tiết 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: Đònh luật khúc xạ ánh sáng: Chiết suất tuyệt đối: - Nếu môi trường chân không ⇒ n1 = , v1 = c = 3.108 m/s c n2 = v2 hay c v2 = n2 Tổng quát c n= v - Chiết suất tuyệt đối môi trường suốt cho biết vận tốc truyền ánh sáng môi trường nhỏ vận tốc truyền ánh sáng chân không lần • • CỦNG CỐ Câu 1: Chọn câu trả lời đúng: Khi tia sáng từ nước không khí hình vẽ, truyền theo chiều tia: A I i B C D a Tia A b Tia B c Tia C d Tia D Câu 2: Chọn câu trả lời nhất: So với góc tới, góc khúc xạ: a nhỏ b c lớn d nhỏ hơn, lớn Câu 3: nh sáng từ không khí vào chất lỏng suốt với góc tới i = 600 tia khúc xạ ứng với góc khúc xạ r = 300 Cho vận tốc ánh sáng không khí c = 3.108m/s Vận tốc ánh sáng chất lỏng là: a v = 2,12.108 m/s b v = 3.105 m/s c v = 3.108 m/s d v = 3.108 m/s Câu 4: Chiếu tia sáng từ nước không khí góc tới 300 Tính góc khúc xạ Biết chiết suất nước 4/3 n1 = ; n2 = 1; i = 300 Tính r ? Ta có CT: sin i n2 = sin r n1 n1 sin i ⇒ sin r = n2 sin 30 41 = = = 32 ⇒ r = 41050’ Kính chào Ban giám khảo em học sinh Bảng chiết suất tuyệt đối số chất Chất suốt n Chất suốt n Thủy tinh thường 1,52 Nước 1,33 Thủy tinh crao 1,51 Rượu 1,3 Thủy tinh flin 1,65 Benzen 1,5 Muối ăn 1,54 Glyxêlin 1,47 Kim cương 2,42 Không khí 1,000293 S S i I r i n1 n2 K n1 < n2 I r n1 n > n2 n2 K [...]... đúng: Khi tia sáng đi từ nước ra không khí như hình vẽ, nó truyền theo chiều của tia: A I i B C D a Tia A b Tia B c Tia C d Tia D Câu 2: Chọn câu trả lời đúng nhất: So với góc tới, góc khúc xạ: a nhỏ hơn b bằng c lớn hơn d có thể nhỏ hơn, lớn hơn hoặc bằng Câu 3: nh sáng đi từ không khí vào một chất lỏng trong suốt với góc tới i = 600 thì tia khúc xạ ứng với góc khúc xạ r = 300 Cho vận tốc ánh sáng trong... = 600 thì tia khúc xạ ứng với góc khúc xạ r = 300 Cho vận tốc ánh sáng trong không khí là c = 3.108m/s Vận tốc ánh sáng trong chất lỏng là: a v = 2,12.108 m/s b v = 3.105 m/s c v = 3.108 m/s d v = 3.108 m/s Câu 4: Chiếu 1 tia sáng từ nước ra ngoài không khí dưới góc tới là 300 Tính góc khúc xạ Biết chiết suất của nước là 4/3 4 n1 = ; n2 = 1; i = 300 Tính r ? 3 Ta có CT: sin i n2 = sin r n1 n1 sin i
- Xem thêm -

Xem thêm: khúc xạ ánh sáng , khúc xạ ánh sáng , khúc xạ ánh sáng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay