hình học 7

16 43 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:47

Kế họach dạy học Bài 2: QUAN Hệ GIữA ĐườNG VUôNG GóC Và ĐườNG XIêN, ĐườNG XIêN Và HìNH CHIếU HìNH HọC MụC TIêU HS nắm khái niệm đường vuông góc, đường xiên ,hình chiếu kẻ từ điểm nằm đường thẳng đến đường thẳng Hs nắm vững định lí quan hệ đường vuông góc đường xiên Hs nắm vững định lí quan hệ đường đư ờng xiên hình chiếu CáC HọAT ĐộNG Hoạt động 1:Khái niệm đường vuông góc, đường xiên ,hình chiếu kẻ từ điểm nằm đường thẳng đến đường thẳng (slide 4,5,6) Hoạt động 2: Định lí quan hệ đường vuông góc đường xiên (slide 7,8,9,10) Hoạt động 3: Định lí quan hệ đường đường xiên hình chiếu( slide 11,12,13,14,15) Bi : Quan h gia dung vuơng gĩc v dung xiờn, dung xiờn v hình chiu Ai boi xa nht Ai boi gn nht éon thng AH gi l A éim H gi l éon thng AB gi l d H B éon thng HB gi l é di AH gi l ?1 Cho im A khụng thuc ng thng d - Hóy dựng ờke v v tỡm hỡnh hỡnh chiu ca im A trờn d - V mt ng xiờn t A n d, tỡm hỡnh chiu ca ng xiờn ny trờn d A d A d H B Hình chiu ca dim A H l : chiu ca dung xiờn AB Hình trờn d l : HB A d ?2 T mt im A khụng nm trờn ng thng d, ta cú th k c bao nhiờu ng vuụng gúc v bao nhiờu ng xỡờn n ng thng d ? énh lí Trong cỏc dung xiờn v dung vuơng gĩc k t mt dim ngồi mt dung thng dn dung thng dĩ, dung vuơng gĩc l dung ngn nht A d H B Ad GT AH l ng vuụng gúc AB l ng xiờn KL AH < AB ?3 Hóy dựng dnh lí Pitago d so sỏnh AH v AB A AHB vuơng ti H d H (é/ lí Pitago) => AB = AH + HB 2 AB2 > AH => AB > AH B ?3 Hóy dựng dnh lí Pitago d suy rng A a) Nu HB > HC thỡ AB > AC b) Nu AB > AC thỡ HB > HC c) Nu HB = HC thỡ AB = AC, v ngc li, nu AB = AC thỡ HB = HC d B H C > A d B Nu H > C > Nu A d B H > C = A d B H = C énh lí Trong hai dung xiờn k t mt dim ngồi mt dung thng dn dung thng dĩ a)Đường xiên có hình chiếu lớn lớn b)Đường xiên lớn có hình chiếu lớn c)Nếu hai đường xiên hai hình chiếu ngược lại
- Xem thêm -

Xem thêm: hình học 7 , hình học 7 , hình học 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay