hàm số

25 59 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:47

Bài giảng m¬n Tèn kiem TRA BµI cò nèi mçi c©u ë cot I víi kÕt qu¶ t­¬ng øng ë cét II ®Ĩ ®­ỵc c©u tr¶ lêi ®óng II I Nếu x.y = a (a khác 0) A Thì hệ số tỉ lệ a = 60 Cho x y tỉ lệ nghòch, B Thì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = -2 C Thì x y tỉ lệ nghòch với theo hệ số tỉ lệ a D Thì ø y biểu diễn theo x ( y phụ thuộc vào x ) x = 2; y = 30 x tỉ lệ thuận với y −1 theo hệ số tỉ lệ k = −1 y= x 20 VẤN ÐỀ CẦN GIẢI QUYẾT  Gi¸ trÞ cđa y thay ®ỉi cã phơ thc vµo sù thay ®ỉi cđa x hay kh«ng ?  øng víi mçi gi¸ trÞ cđa x ta cã mÊy gi¸ trÞ cđa y ? VÝ dơ 1: NhiƯt ®é T ( C ) t¹i c¸c thêi ®iĨm t ( giê ) cïng mét ngµy ®­¬c cho b¶ng sau: t ( ) 12 16 20 T ( 0C ) 20 18 22 26 24 21  NhiƯt ®é T cã phơ thc vµo sù thay ®ỉi cđa thêi gian t cïng mét ngµy kh«ng ?  øng víi mçi gi¸ trÞ cđa t ta ®­ỵc bao nhiªu gi¸ trÞ cđa T? VÝ dơ 2: Khèi l­ỵng m (g) cđa mét kim lo¹i ®ång chÊt cã khèi l­ỵng riªng lµ 7,8 (g/cm3) theo c«ng thøc : m = 7,8V ?1 TÝnh c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng cđa m V = ; ; ; V = => m = 7,8 V = => m = 15,6 V = => m = 23,4 V = => m = 31,2  Khèi l­¬ng m cã phơ thc vµo sù thay ®ỉi cđa thĨ tÝch V kh«ng ?  øng víi mçi gi¸ trÞ cđa V ta ®­ỵc bao nhiªu gi¸ trÞ cđa m ? VÝ dơ 3: Thêi gian t (h) cđa mét vËt chun ®éng ®Ịu trªn qu·ng ®­êng 50 km tØ lƯ nghÞch víi vËn tèc v (km/h) cđa nã theo c«ng thøc: 50 t= ?2 v TÝnh vµ lËp b¶ng c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng cđa t khi v = ; 10 ; 25 ; 50 V ( km/h) 10 25 50 t(h) 10 VÝ dơ 1: NhiƯt ®é T ( C ) t¹i c¸c thêi ®iĨm t ( giê ) cïng mét ngµy ®­¬c cho b¶ng sau: t ( ) 12 16 20 T ( 0C ) 20 18 22 26 24 21  NhiƯt ®é T phơ thc vµo sù thay ®ỉi cđa thêi gian t  øng víi mçi gi¸ trÞ cđa t ta ®­ỵc chØ mét gi¸ trÞ cđa T  Ta nãi T lµ hµm sè cđa t KH¸I NIƯM HµM Sè NÕu ®¹i l­ỵng y phơ thc vµo ®¹i l­ỵng thay ®ỉi x, cho víi mçi gi¸ trÞ cđa x ta lu«n x¸c ®Þnh ®­ỵc chØ mét gi¸ trÞ t­¬ng øng cđa y th×  y ®­ỵc gäi lµ hµm sè cđa x vµ  x gäi lµ biÕn sè NHËN D¹NG KH¸I NIƯM  ë vÝ dơ vµ em h·y cho biÕt :  §¹i l­ỵng nµo lµ hµm sè cđa ®¹i l­ỵng nµo?  §¹i l­ỵng nµo lµ biÕn sè? VÝ dơ 2: Khèi l­ỵng m (g) cđa mét kim lo¹i ®ång chÊt cã khèi l­ỵng riªng lµ 7,8 (g/cm3) theo c«ng thøc : m = 7,8V ?1 TÝnh c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng cđa m V = ; ; ; V = => m = 7,8 V = => m = 15,6 V = => m = 23,4 m = 31,2 V = =>  Khèi l­¬ng m phơ thc vµo sù thay ®ỉi cđa thĨ tÝch V  øng víi mçi gi¸ trÞ cđa V ta ®­ỵc chØ mét gi¸ trÞ cđa m  Ta nãi m lµ hµm sè cđa V VÝ dơ 3: Thêi gian t (h) cđa mét vËt chun ®éng ®Ịu trªn qu·ng ®­êng 50 km tØ lƯ nghÞch víi vËn tèc v (km/h) cđa nã theo c«ng thøc: 50 t= ?2 v TÝnh vµ lËp b¶ng c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng cđa t khi v = ; 10 ; 25 ; 50 V ( km/h) 10 25 50 t(h) 10  Thêi gian t phơ thc vµo sù thay ®ỉi cđa vËn tèc v  øng víi mçi gi¸ trÞ cđa v ta ®­ỵc chØ mét gi¸ trÞ cđa t  Ta nãi t lµ hµm sè cđa v Minh­häa­b»ng­h×nh­¶nh­tËp­hỵp Gäi X lµ tËp hỵp c¸c gi¸ trÞ cđa ®¹i l­ỵng x, Y lµ tËp hỵp c¸c gi¸ trÞ cđa ®¹i l­ỵng y t­¬ng øng; y quan hƯ víi x nh­sau: • y lµ hµm sè cđa x 3 a 2 b c -1  0   • X y cã lµ hµm sè cđa x ? Y Minh­häa­b»ng­h×nh­¶nh­tËp­hỵp Gäi X lµ tËp hỵp c¸c gi¸ trÞ cđa ®¹i l­ỵng x, Y lµ tËp hỵp c¸c gi¸ trÞ cđa ®¹i l­ỵng y t­¬ng øng; y quan hƯ víi x nh­sau: e a m b n p • X• c d y cã lµ kh«ng hµm sè cđa x Y ? y lµ kh«ng hµm sè cđa x THư TµI QUAN S¸T  Cã bao nhiªu c¸ch cho mét hµm sè ? C¸CH­CHO­HµM­Sè   - Cho b»ng b¶ng ( vÝ dơ ) - Cho b»ng c«ng thøc ( vÝ dơ 2; ) TH¶O­LN­NHãM    a) b) c) Cho b¶ng c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng §¹i l­ỵng y cã ph¶i lµ hµm sè cđa ®¹i l­ỵng x kh«ng? NÕu kh«ng h·y gi¶i thÝch v× sao? x -3 -2 -1 y -4 -6 -12 12 x 4 16 23 31 y -2 15 x -2 -1 y 1 1 1 a) TH¶O­LN­NHãM x -3 -2 -1 y -4 -6 -12 12 -3  -4 -2  -6  -12 -1   12 1 6 2 4 3 X  y lµ hµm sè cđa x Y TH¶O LN NHãM b) x 4 16 23 31 y -2 15 4  -2 9 3 2 16 4 23 7 31 15   X y lµ kh«ng hµm sè cđa x Y V× t¹i x = ta x¸c ®Þnh ®­ỵc hai gi¸ trÞ cđa y lµ -2 vµ TH¶O LN NHãM c) x -2 -1 y 1 1 1 -2 -1 1 0 1 2   3 X  y lµ hµm sè cđa x Y *Ghi nhí: Khi x thay ®ỉi mµ y lu«n nhËn mét gi¸ trÞ kh«ng ®ỉi th× y gäi lµ “hµm h»ng“ KÝ HIƯU HµM Sè y lµ hµm sè cđa x, ta cã thĨ viÕt: y = f(x) , y = g(x), y = h(x), VÝ dơ: a) y = f(x) = 2x + b) y = f(x) = 7,8x  Trong kÝ hiƯu y = f(x), ta ph¶i hiĨu x lµ biÕn sè cđa y  VËy nÕu x = a th× gi¸ trÞ t­¬ng øng cđa y = f(a), nghÜa lµ thay gi¸ trÞ cđa x = a vµo c«ng thøc ®Ĩ t×m gi¸ trÞ cđa y VÝ Dơ VÝ dơ: Cho hµm sè y = f(x) = 2x + TÝnh gi¸ trÞ cđa y nÕu x = -5 Víi x = -5 th× y = f( -5 ) = (-5) + = -7 VËy x = -5 th× y = -7 BµI TËP Bµi 25 Cho hµm sè y = f(x) = 3x2 + TÝnh f( 1/ ) ; f( ) ; f( ) f(1/2) = 3.(1/2)2 + = ¼ + = 7/4 f(1) = 12 + = + = f(3) = 32 + = 3.9 + = 28 BµI TËP Bµi 26 Cho hµm sè y = 5x – LËp b¶ng gi¸ trÞ t­¬ng øng cđa y x = -5 ; -4 ; -3 ; -2 ; ; / x y -5 -4 -3 -2 1/5 -26 -21 -11 -16 -1 CđNG Cè  Khi nµo th× y ®­ỵc gäi lµ hµm sè cđa x ?  Cã mÊy c¸ch cho hµm sè?  §Ĩ t×m gi¸ trÞ cđa hµm sè y = f(x) t¹i x = a ta lµm nh­thÕ nµo ? DỈN Dß - Häc thc kh¸i niƯm hµm sè Lµm bµi tËp 26 SGK Chn bÞ bµi “ MỈT PH¼NG TäA §é” [...]... 3 X y là hàm số của x Y THảO LUậN NHóM b) x 4 4 9 16 23 31 y -2 2 3 4 7 15 4 -2 9 3 2 16 4 23 7 31 15 X y là không hàm số của x Y Vì tại x = 4 ta xác định được hai giá trị của y là -2 và 2 THảO LUậN NHóM c) x -2 -1 0 1 2 3 y 1 1 1 1 1 1 -2 -1 1 0 1 2 3 X y là hàm số của x Y *Ghi nhớ: Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị không đổi thì y gọi là hàm hằng Kí HIệU HàM Số y là hàm số của x,... y tương ứng; y quan hệ với x nhưsau: e a m b n p X c d y có là không hàm số của x Y ? y là không hàm số của x THử TàI QUAN SáT Có bao nhiêu cách cho một hàm số ? CáCHưCHO HàM Số - Cho bằng bảng ( ví dụ 1 ) - Cho bằng công thức ( ví dụ 2; 3 ) THảOưLUậNưNHóM a) b) c) Cho bảng các giá trị tương ứng Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không? Nếu không hãy giải thích vì sao? x -3 -2 -1... f(3) = 3 32 + 1 = 3.9 + 1 = 28 BàI TậP Bài 26 Cho hàm số y = 5x 1 Lập bảng giá trị tương ứng của y khi x = -5 ; -4 ; -3 ; -2 ; 0 ; 1 / 5 x y -5 -4 -3 -2 0 1/5 -26 -21 -11 -16 -1 0 CủNG Cố Khi nào thì y được gọi là hàm số của x ? Có mấy cách cho hàm số? Để tìm giá trị của hàm số y = f(x) tại x = a ta làm nhưthế nào ? DặN Dò - Học thuộc khái niệm hàm số Làm bài tập 26 SGK Chuẩn bị bài MặT PHẳNG TọA... thay đổi của vận tốc v ứng với mỗi giá trị của v ta được chỉ một giá trị của t Ta nói t là hàm số của v Minhưhọaưbằngưhìnhưảnhưtậpưhợp Gọi X là tập hợp các giá trị của đại lượng x, Y là tập hợp các giá trị của đại lượng y tương ứng; y quan hệ với x nhưsau: y là hàm số của x 3 a 2 b c -1 0 X y có là hàm số của x ? Y Minhưhọaưbằngưhìnhưảnhưtậpưhợp Gọi X là tập hợp các giá trị của đại lượng x, Y... 7,8x Trong kí hiệu y = f(x), ta phải hiểu x là biến số của y Vậy nếu x = a thì giá trị tương ứng của y = f(a), nghĩa là thay giá trị của x = a vào công thức để tìm ra giá trị của y Ví Dụ Ví dụ: Cho hàm số y = f(x) = 2x + 3 Tính giá trị của y nếu x = -5 Với x = -5 thì y = f( -5 ) = 2 (-5) + 3 = -7 Vậy x = -5 thì y = -7 BàI TậP Bài 25 Cho hàm số y = f(x) = 3x2 + 1 Tính f( 1/ 2 ) ; f( 1 ) ; f( 3 )
- Xem thêm -

Xem thêm: hàm số , hàm số , hàm số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay