dự thi giáo viên giỏi

13 41 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:47

TiÕt 49: lun tËp KiĨm tra bµi cò Câu 1: Nêu đònh nghóa tính chất gãc cđa tứ giác nội tiếp đường tròn ? KiĨm tra bµi cò Câu :Tại tứ giác sau lại nội tiếp đường tròn ? E A B O 600 B §Þnh nghÜa: Mét tø gi¸c cã ®Ønh n»m trªn ®­êng trßn ®­ỵc gäi lµ tø gi¸c néi tiÕp ®­ êng trßn (gäi t¾t lµ tø gi¸c néi tiÕp) TÝnh chÊt: Trong mét tø gi¸c néi tiÕp, tỉng sè ®o hai gãc ®èi diƯn b»ng 1800 Mét sè dÊu hiƯu nhËn biÕt tø gi¸c néi tiÕp: C D 120 (H 2) D C (H 1) *Tø gi¸c cã tỉng sè ®o hai gãc ®èi b»ng 180 *Tø gi¸c cã ®Ønh c¸ch ®Ịu mét ®iĨm (OA =x¸c OB ®Þnh = OC ®­ỵc) = OD) ( E + C = 1800) (mµ ta cã thĨ *Tø gi¸c cã hai ®Ønh kỊ cïng nh×n D c¹nh chøa hai ®Ønh cßn l¹i d­íi mét gãc α E αα G (H 3) F GDF = GEF =α D; E lµ hai ®Ønh kỊ TiÕt 49: Lun tËp E 400 D¹ng tÝnh sè ®o gãc B x O A Bµi tËp (BT 56 SGK) Cho h×nh vÏ: µ = 400; F$ = 200.TÝnh sè ®o c¸c gãc cđa tø BiÕt E gi¸c ABCD Lêi gi¶i µ µ = x⇒ C2 = x §Ỉt C µ =400 +x B Ta cã: µ =200 +x (T/c gãc ngoµi cđa tam gi¸c) D µ +D µ =600 +2x ⇒B µ =180 (t/c tø gi¸c néi tiÕp) mµ µD + B ⇒2x+600 =1800 ⇒x = 600 µ =1800 - x =600 C  µ =400 +x=1000  B ⇒ µ µ -C3 =1200 A=180 µ 0  D =20 +x=80 C 2 x D 200 F Lun tËp TiÕt 49: Tứ giác ABDC nội tiếp đường tròn D¹ng 2: nhËn biÕt tø gi¸c néi tiÕp · · ABD + ACD =1800 Bài tập 2: (BT 58 SGK) Cho tam giác ABC.trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa đỉnh A, lấy điểm D cho DB = DC ¶ +¶ +¶ +¶ B B C C 2 =1800 1· · DCB = ACB a) Chứng minh ABCD tứ giác nội tiếp b) Xác đònh tâm đường tròn qua bốn điểm ∆ABC (gt) A,B,C,D A ¶ =¶ = ⇒ ¶A = B C1 600 Vì DB = DC (gt) ⇒∆ ⇒B ¶ B 2 D C DBC c©n t¹i D 1¶ = 60 C2 = C =¶ = 300 ⇒ ¶ =C ¶ B 2 Lun tËp TiÕt 49: GIẢI Bài tập 2: Cho tam giác ABC.trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa đỉnh A, 1· · lấy điểm D cho DB = DC DCB = ACB µ1 =C µ = 600 ∆ABC (gt) ⇒ µA = B Ta có : 1¶ = = 300 C 2 C = 60 ¶ Vậy · µ +C ¶ = 900 a) Chứng minh ABCD tứ giác nội tiếp ACD =C b) Xác đònh tâm đường tròn qua bốn Vì DB = DC (gt) ⇒ ∆ DBC c©n t¹i D điểm A,B,C,D · µ +B µ2 = ¶ =C ¶ = 300 Vậy ABD ⇒B =B 2 900 Tứ giác ABDC có : · · ABD + ACD ⇒ A =1800 Tứ giác ABDC nội tiếp đường tròn · · b) Vì ABD = ACD o B 1 2 D C = 900 Nên tứ giác ABDC nội tiếp đường tròn đường kính AD Vậy, tâm đường tròn trung điểm AD 3 D¹ng 3: Sư dơng tø gi¸c néi tiÕp gi¶i c¸c bµi to¸n h×nh häc A Bµi tËp : Bµi tËp 59 (SGK/90) B O Cho hình bình hành ABCD Đường tròn qua đỉnh A,B,C cắt đường thẳng CD P Chứng minh AP=AD GT KL H×nh b×nh hµnh ABCD, ®­êng trßn ®i qua ®iĨm A, B, C c¾t ®­êng th¼ng CD t¹i P AP = AD Chøng minh : D P C Bµi tËp 59 T 90 SGK GT KL H×nh b×nh hµnh ABCD , ®­êng trßn ®i qua ®iĨm A ; B ; C c¾t ®­êng th¼ng CD t¹i P AP = AD A B O Chøng minh : V× ABCP lµ tø gi¸c néi tiÕp C P D µ µ ⇒ B + P2 = 180 (Hai gãc ®èi cđa tø gi¸c néi tiÕp) µ +P µ = 1800( Hai gãc kỊ bï ) => B µ =P µ (1) Mµ P µ =B µ (2 gãc ®èi) (2) * Do ABCD lµ h×nh b×nh hµnh ⇒ D µ =D µ Tõ (1) vµ (2) ⇒ P nªn ∆ ADP c©n t¹i A => AD = AP Hái thªm: Tø gi¸c ABCP lµ h×nh g× ? * Cã AB // DC (do ABCD lµ h×nh b×nh hµnh) nªn AB // PC => Tø gi¸c ABCP lµ h×nh thang µ =P µ (chøng minh trªn) ⇒ µ µ (so le trong) Mµ B µ A1 = P A1 = B Cã µ 1 VËy ABCP lµ h×nh thang c©n (h×nh thang cã gãc kỊ ®¸y b»ng nhau) Cách 2: Tứ giác ABCP nội tiếp (O) AB//CP ( cạnh đối hbh) Suy tứ giác ABCP hình thang cân (Hình thang cân nội tiếp đường tròn) Suy AP = BC = AD Bµi tËp tr¾c nghiƯm : § hay S ? Tø gi¸c ABCD néi tiÕp ®­ỵc ®­êng trßn A nÕu cã mét c¸c ®iỊu kiƯn sau ? · · § a ) BAD + BCD = 1800 b) ·ABD = ·ACD = 400 c) ·ABC = ·ADC = 1200 d ) ·ABC = ·ADC = 900 0° 0° S A § e) ABCD lµ h×nh ch÷ nhËt B B § § f) ABCD lµ h×nh b×nh hµnh S g) ABCD lµ h×nh thang c©n § h) ABCD lµ h×nh vu«ng § C B D A 120° A D D B C C C 120° D TiÕt 49: Lun tËp H­íng dÉn vỊ nhµ - Häc kü ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt, dÊu tiÕp hiƯu nhËn biÕt tø gi¸c néi - Lµm bµi tËp: 60 (SGK/90); 40, 41(SBT) - ¤n l¹i ®a gi¸c ®Ịu - §äc tr­íc bµi *NhËn xÐt: a) gt -Trong tø gi¸c néi tiÕp, gãc ngoµi t¹i mét ®Ønh b»ng gãc cđa ®Ønh ®èi diƯn B O kl Tø gi¸c ABCD néi tiÕp(O) µ =C µ2 A A C Chøng minh D Ta cã ¶A + µC1 = 180 (T/c tø gi¸c néi tiÕp) ¶C + ¶C1 = 180 (T/c hai gãc kỊ bï) ⇒ ¶A = ¶C -Tø gi¸c cã gãc ngoµi t¹i mét ®Ønh b»ng gãc b) cđa ®Ønh ®èi diƯn th× tø gi¸c ®ã néi gt tiÕp ®­êng trßn A Tø gi¸c ABCD cã ¶A = ¶C B kl Tø gi¸c ABCD néi tiÕp D C Chøng minh Ta cã ¶C + ¶C1 =1800 (T/c hai gãc kỊ bï) mµ ¶A = ¶C (gt) ⇒ ¶A + ¶C1 = 180 => Tø gi¸c ABCD néi tiÕp (§Þnh lý ®¶o) Xin ch©n thµnh c¶m ¬n QUÝ THẦY CÔ GIÁO Đà VỀ DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI, CHĂM NGOAN [...]... tiÕp D 2 1 C Chøng minh Ta cã ¶C 2 + ¶C1 =1800 (T/c hai gãc kỊ bï) mµ ¶A = ¶C 2 (gt) ⇒ ¶A + ¶C1 = 180 0 => Tø gi¸c ABCD néi tiÕp (§Þnh lý ®¶o) Xin ch©n thµnh c¶m ¬n QUÝ THẦY CÔ GIÁO Đà VỀ DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI, CHĂM NGOAN
- Xem thêm -

Xem thêm: dự thi giáo viên giỏi , dự thi giáo viên giỏi , dự thi giáo viên giỏi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay