biểu mẫu

11 45 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:47

Bài 6: Biểu Mẫu Khái niệm Tạo biểu mẫu Các chế độ làm việc với biểu mẫu Bài 6: Biểu Mẫu Khái niệm: Biểu mẫu loại đối tượng Access để xem, nhập sửa liệu bảng thuận tiện Bài 6: Biểu Mẫu Tạo biểu mẫu mới: - Chọn mục Forms khung Objects - Nháy đúp vào Create form by using wizard - Xuất hộp thoại Form wizard + Nháy nút lệnh > hay >> để đưa trường bảng lên biểu mẫu, xong nháy Next + Đặt tên biểu mẫu, xong nháy Finish + Chọn tên bảng cần tạo biểu mẫu danh sách Tables/Queries + Chọn cách bố trí biểu mẫu, xong nháy Next + Chọn kiểu biểu mẫu, xong nháy Next Bài 6: Biểu Mẫu Tạo biểu mẫu mới: - Chọn mục Forms khung Objects - Nháy đúp vào Create form by using wizard - Xuất hộp thoại Form wizard + Nháy nút lệnh > hay >> để đưa trường bảng lên biểu mẫu, xong nháy Next + Đặt tên biểu mẫu, xong nháy Finish + Chọn tên bảng cần tạo biểu mẫu danh sách Tables/Queries + Chọn cách bố trí biểu mẫu, xong nháy Next + Chọn kiểu biểu mẫu, xong nháy Next Nhóm Nhóm Bài 6: Biểu Mẫu Tạo biểu mẫu mới: - Chọn mục Forms khung Objects - Nháy đúp vào Create form by using wizard - Xuất hộp thoại Form wizard + Chọn tên bảng cần tạo biểu mẫu danh sách Tables/Queries + Nháy nút lệnh > hay >> để đưa trường bảng lên biểu mẫu, xong nháy Next + Chọn cách bố trí biểu mẫu, xong nháy Next + Chọn kiểu biểu mẫu, xong nháy Next + Đặt tên biểu mẫu, xong nháy Finish Bài 6: Biểu Mẫu Tạo biểu mẫu mới: Tiêu đề Tên trường Bài 6: Biểu Mẫu Các chế độ làm việc với biểu mẫu: * Chế độ biểu mẫu:  thường dùng để cập nhật liệu * Chế độ thiết kế:  dùng để thay đổi lại thiết kế biểu mẫu  thực hiện: + Nháy nút lệnh Design + Chọn tên biểu mẫu cần thiết kế lại + Thay đổi lại thiết kế Bài 6: Biểu Mẫu Các chế độ làm việc với biểu mẫu: * Chế độ biểu mẫu:  thường dùng để cập nhật liệu * Chế độ thiết kế:  dùng để thay đổi lại thiết kế biểu mẫu  thực hiện: + Nháy nút lệnh Design + Chọn tên biểu mẫu cần thiết kế lại + Thay đổi lại thiết kế Nhóm Nhóm Bài 6: Biểu Mẫu Các chế độ làm việc với biểu mẫu: * Chế độ biểu mẫu:  dùng để cập nhật liệu * Chế độ thiết kế:  dùng để thay đổi lại thiết kế biểu mẫu  thực hiện: + Chọn tên biểu mẫu cần thiết kế lại + Nháy nút lệnh Design + Thay đổi lại thiết kế Bài 6: Biểu Mẫu Bài tập: Tạo biểu mẫu cho bảng HocSinh CSDL ThuVien? Tạo biểu mẫu cho bảng Sach CSDL ThuVien? Tạo biểu mẫu cho bảng Tacgia CSDL ThuVien? Tạo biểu mẫu cho bảng Chomuonsach CSDL ThuVien?
- Xem thêm -

Xem thêm: biểu mẫu , biểu mẫu , biểu mẫu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay