bai 12 su noi da sua xong

18 37 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:47

• • • • C2 : Có thể xảy ba trường hợp sau trọng lượng P vật độ lớn FA lực đẩy Acsimet a) FA < P b) FA = P c) FA> P Hãy vẽ vectơ lực tương ứng với ba trường hợp hình 12.1 a,b,c chọn cụm từ thích hợp số cụm từ sau cho chổ trống câu phía hình 12.1 : (1) Chuyển động lên ( lên mặt thoáng ) (2) Chuyển động xuống ( chìm xuống đáy bình ) (3) Đứng yên ( lơ lửng ) • a) FA < P • • b) FA = P HÌNH 12.1 c) FA> P C5: Độ lớn lực đẩy Ác-Si-Mét tính cơng thức: FA = d.V , d trọng lượng riêng chất lỏng, V gì? Trong câu trả lời sau đây, câu khơng đúng? A V thể tích phần nước bị miếng gỗ chiếm chỗ B V thể tích miếng gỗ C V thể tích phần miếng gỗ chìm nước D V thể tích gạch chéo hình C6: Biết P = dv V FA = dl V Chứng minh vật khối đặc nhúng ngập chất lỏng thì: - Vật chìm xuống khi: d v > dl - Vật lơ lửng chất lỏng khi: dv = dl - Vật lên mặt chất lỏng khi: d v < dl Gợi ý: • Khi nhúng vật vào chất lỏng thì: + Vật chìm xuống khi: FA< P + Vật lơ lửng (đứng n) khi:FA = P + Vật lên khi: FA > P •Mặt khác P = d V v FA = dl V C7 Thế tàu thép nặng bi thép lại bi thép lại chìm? Biết tàu khơng phải khối thép đặc mà có nhiều khoảng rỗng Tàu Bi thép chìm C9: Hai vật M N có thể tích nhúng ngập nước Vật M chìm xuống đáy bình vật N lơ lửng nước Gọi PM, FA M trọng lượng lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật M; PN, FA N trọng lượng lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật N Hãy chọn dấu “=”; “>”; “ P dl > dV FA= P dl = dV FA< P dl < dV Độ lớn lực đẩy Ác-Si-Mét vật mặt thống chất lỏng d trọng lượng riêng chất lỏng FA = d.V V thể tích phần vật chìm chất lỏng Có thể em chưa biết: Hình ảnh tàu ngầm mặt nước Tàu ngầm loại tàu chạy ngầm mặt nước Có thể em chưa biết: Nhờ đó, người ta ngăn, làm thay đổi Phần đáy tàu có nhiều trọng riêngđể tàunước tàu lặn dùnglượng máy bơm bơm vào xuống, lơ lửng đẩy nước nước lên mặt nước Tàu ngầm nước Tàu ngầm chuyển động lòng biển SỰ NỔI CỦA CÁC VẬT CŨNG CĨ TÁC ĐỘNG ĐẾN MƠI TRƯỜNG! Sinh hoạt người hoạt động sản xuất thải mơi trường lượng khí thải lớn (NO, CO2, SO2…) nặng khơng khí nên có xu hướng chuyển động xuống lớp khơng khí sát mặt đất Biện pháp: Lưu thơng khơng khí (sử dụng quạt gió, xây dựng nhà xưởng thơng thống, xây dựng ống khói…) Hạn chế khí thải độc hại Các hoạt động khai thác vận chuyển dầu làm rò rỉ dầu lửa Vì dầu có trọng lượng riêng nhỏ trọng lượng riêng nước nên mặt nước Lớp dầu ngăn cản việc hồ tan ơxi vào nước Vì vậy, sinh vật khơng lấy ơxi bị chết Dầu thơ tràn lên bờ gây nhiễm mơi trường Khí cầu bay lên cao nhờ đâu? Hướng dẫn nhà: • • • • Học thuộc nội dung Làm lại lệnh C câu hỏi Làm tồn tập SBT Đọc trước cơng học
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 12 su noi da sua xong , bai 12 su noi da sua xong , bai 12 su noi da sua xong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay