what time is it ppt (1)

9 51 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:40

GO It’s three to three It’s five to three It’s a quarter past three It’s three o’clock It’s twelve past three It’s three o’clock It’s one to three GO It’s three to three It’s five past three It’s a quarter past three It’s three o’clock It’s twelve past three It’s five past three It’s one to three GO It’s three to three It’s five past three It’s a quarter past three It’s three o’clock It’s twelve past three It’s a quarter past three It’s one to three GO It’s three to three It’s five past three It’s a quarter past three It’s three o’clock It’s twenty five past three It’s twenty five past three It’s one to three GO It’s three to three It’s five past three It’s a quarter past three It’s three o’clock It’s twenty five past three It’s half past three It’s half past three GO It’s three to three It’s five past three It’s twenty five to four It’s three o’clock It’s twenty five past three It’s half past three It’s twenty five to four GO It’s three to three It’s five past three It’s twenty five to four It’s a quarter to four It’s twenty five past three It’s half past three It’s a quarter to four GO It’s ten to four It’s five past three It’s twenty five to four It’s a quarter to four It’s twenty five past three It’s ten to four It’s half past three GO It’s ten to four It’s five past three It’s twenty five to four It’s a quarter to four It’s twenty five past three It’s four o’clock It’s four o’clock
- Xem thêm -

Xem thêm: what time is it ppt (1) , what time is it ppt (1) , what time is it ppt (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay