thanksgiving ppt game

13 40 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:40

Start Choose the correct word pilgrims teachers Native Americans fishermen Choose the correct word fruit cornucopia vegetables turkey Choose the correct word pumpkins sweet corns apples cornucopia Choose the correct word lamb turkey chicken beef Choose the correct word pumpkins carrots cabbages cranberries Choose the correct word tomatoes potatoes plums pears Choose the correct word carrot cranberries sweet corn scarecrow Choose the correct word cranberries potatoes carrots apples Choose the correct word Santa Claus pilgrim Robin Hood Native American Choose the correct word pudding pumpkin pie apple pie cake Choose the correct word Santa Maria Titanic Mayflower Queen Mary
- Xem thêm -

Xem thêm: thanksgiving ppt game , thanksgiving ppt game , thanksgiving ppt game

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay