prepositions of place multiple choise

11 35 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:40

Prepositions of place (multiple choice) THE PARROT IS …THE BOX IN ON UNDER THE PARROT IS …THE BOX OVER BEHIND IN FRONT OF THE PARROT IS …THE BOX UNDER OVER BEHIND THE PARROT IS …THE BOX BEHIND NEAR IN THE PARROT IS …THE BOXES BEHIND ON BETWEEN THE PARROT IS …THE BOX IN OVER NEXT TO THE PARROT IS …THE BOX UNDER BEHIND OVER THE PARROT IS …THE BOX NEXT TO ON BETWEEN THE PARROT IS …THE BOX NEAR UNDER BEHIND WELL DONE!
- Xem thêm -

Xem thêm: prepositions of place multiple choise , prepositions of place multiple choise , prepositions of place multiple choise

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay