peters family ppt

8 43 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:40

©dorka grandfather father sister grandmother mother brother uncle cousin aunt cousins PAT PAUL WHO IS PAT? WHO’S PAUL? PETER Pat is my _ Paul is my _ Pat and Paul are my _ parents father mother MARK MARY WHO IS MARK? PETER Mark is my _ Mary is my _ Mark is my mother’s Mary is my mother’s WHO IS MARY? mother grandfather father grandmother JACK SUSAN WHO IS JACK? Jack is my _ Susan is my Jack is my mother’s Susan is Jack’s Jack is Susan’s WHO IS SUSAN? wife uncle husband aunt brother TIM SALLY WHO’S SALLY? WHO’S TIM? SARA & STEVE WHO ARE SARA AND STEVE? Sally is my _ Tim is my Sara and Steve are my Sara and Steve are _ cousins sister cousin twins WHAT’S HIS/HER NAME? This is Peter’s mother Her name is _ This is Peter’s grandfather His name is This is Peter’s aunt Her name is _ This is Peter’s cousin His name is _ This is Peter’s sister Her name is This is Peter’s uncle His name is TRUE TRUE OR OR FALSE? FALSE? WHICH WHICH PICTURE PICTURE IS IS IT? IT? 11 A) A)Tim TimisisGrace’s Grace’sson son B) B) Mark MarkisisJohn’s John’sfather father C) C) Susan SusanisisJack’s Jack’swife wife D) D) Mary MaryisisSara’s Sara’sgrandmother grandmother E) E) Peter PeterisisSally’s Sally’scousin cousin 55 22 33 44
- Xem thêm -

Xem thêm: peters family ppt , peters family ppt , peters family ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay