on clothes is it a are they

15 57 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:40

IS IT A HAT? YES, IT IS NO, IT ISN’T YES, IT IS IS IT A HAT? YES, IT IS NO, IT ISN’T NO, IT ISN’T IS IT A JUMPER? YES, IT IS NO, IT ISN’T YES, IT IS IS IT A JUMPER? YES, IT IS NO, IT ISN’T NO, IT ISN’T IS IT A DRESS? YES, IT IS NO, IT ISN’T YES, IT IS IS IT A DRESS? YES, IT IS NO, IT ISN’T NO, IT ISN’T ARE THEY TROUSERS? YES, THEY ARE NO, THEY AREN’T YES, THEY ARE ARE THEY TROUSERS? YES, THEY ARE NO, THEY AREN’T NO, THEY IS IT A COAT? YES, IT IS NO, IT ISN’T YES, IT IS IS IT A T-SHIRT? YES, IT IS NO, IT ISN’T NO, IT ISN’T IS IT A T-SHIRT? YES, IT IS NO, IT ISN’T YES, IT IS IS IT A SKIRT? YES, IT IS NO, IT ISN’T NO, IT ISN’T IS IT A SKIRT? YES, IT IS NO, IT ISN’T YES, IT IS IS IT A HAT? YES, IT IS NO, IT ISN’T NO, IT ISN’T ARE THEY SHOES? YES, THEY ARE NO, THEY AREN’T YES, THEY ARE [...].. .IS IT A T-SHIRT? YES, IT IS NO, IT ISN’T YES, IT IS IS IT A SKIRT? YES, IT IS NO, IT ISN’T NO, IT ISN’T IS IT A SKIRT? YES, IT IS NO, IT ISN’T YES, IT IS IS IT A HAT? YES, IT IS NO, IT ISN’T NO, IT ISN’T ARE THEY SHOES? YES, THEY ARE NO, THEY AREN’T YES, THEY ARE
- Xem thêm -

Xem thêm: on clothes is it a are they , on clothes is it a are they , on clothes is it a are they

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay