how old are they

16 66 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:39

LET’S PLAY How old is she? She’s five She’s two She’s four How old is she? She’s six She’s nine She’s eight How old is she? 12 She’s ten She’s eleven She’s twelve How old is he? 13 He’s thirty He’s thirteen He’s twelve How old is she? She’s nineteen She’s ninth She’s nine How old is he? 12 He’s twenty He’s twelve He’s twelfth How old is he? He’s eight He’s ate He’s eigth How old is she? She’s fave She’s fifth She’s five How old is she? She’s four She’s for She’s fourth How old is she? 70 She’s seventeen She’s seventy She’s seven How old is she? 40 She’s forty She’s fourty She’s fourteen How old is he? 50 He’s fifteen He’s forty He’s fifty How old is he? 30 He’s thirteen He’s thirty He’s thirtieth How old is he? He’s eight He’s nine He’s seven How old is he? 20 He’s twelve He’s twenty He’s thirty [...].. .How old is she? 70 She’s seventeen She’s seventy She’s seven How old is she? 40 She’s forty She’s fourty She’s fourteen How old is he? 50 He’s fifteen He’s forty He’s fifty How old is he? 30 He’s thirteen He’s thirty He’s thirtieth How old is he? 7 He’s eight He’s nine He’s seven How old is he? 20 He’s twelve He’s twenty He’s thirty
- Xem thêm -

Xem thêm: how old are they , how old are they , how old are they

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay