count the animals game 110 for two teams

15 33 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:38

Click on boys or girls if the question is answered correctly Boys Girls Spin the bottles (click once to spin and once to stop) and then click on the bottle in the baby’s mouth Count the animals game for two teams Don’t make the babies cry How many elephants are there in the picture? How many bats are there in the picture? How many snakes are there in the picture? How many giraffes are there in the picture? How many bats are there in the picture? How many butterflies are there in the picture? How many snakes are there in the picture? How many rhinos are there in the picture? How many lions are there in the picture? How many lions are there in the picture? How many rabbits are there in the picture? How many tortoises are there in the picture? How many monkeys are there in the picture? How buffaloes are there in the picture? [...]...How many lions are there in the picture? How many rabbits are there in the picture? How many tortoises are there in the picture? How many monkeys are there in the picture? How buffaloes are there in the picture?
- Xem thêm -

Xem thêm: count the animals game 110 for two teams , count the animals game 110 for two teams , count the animals game 110 for two teams

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay