we_all_clap_hands_together

1 130 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:20

We all clap hands together And have a lovely day We stamp our feet together … We jump up and down together … We swing our arms together … We go to sleep together …
- Xem thêm -

Xem thêm: we_all_clap_hands_together, we_all_clap_hands_together, we_all_clap_hands_together

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay