ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 12 TRẮC NGHIỆM

6 193 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:16

Đề thi trắc nghiệm Toán 12 kiểm tra HKI có đáp ánfile Word bao quát toàn bộ nội dung kì 1. Đề thi trắc nghiệm Toán 12 kiểm tra HKI có đáp ánfile Word bao quát toàn bộ nội dung kì 1.Đề thi trắc nghiệm Toán 12 kiểm tra HKI có đáp ánfile Word bao quát toàn bộ nội dung kì 1.Đề thi trắc nghiệm Toán 12 kiểm tra HKI có đáp ánfile Word bao quát toàn bộ nội dung kì 1.Đề thi trắc nghiệm Toán 12 kiểm tra HKI có đáp ánfile Word bao quát toàn bộ nội dung kì 1.Đề thi trắc nghiệm Toán 12 kiểm tra HKI có đáp ánfile Word bao quát toàn bộ nội dung kì 1.Đề thi trắc nghiệm Toán 12 kiểm tra HKI có đáp ánfile Word bao quát toàn bộ nội dung kì 1. TRNG THPT SễNG Lễ T TON - TIN - TD THI KIM TRA HC Kè I Mụn: Toỏn 12 Thi gian lm bi: 90 phỳt; (50 cõu trc nghim) ( thi gm 06 trang) Mó thi 209 Lp: H, tờn thớ sinh: (Thớ sinh khụng c s dng ti liu) x x ổ ổ ữ ữ ỗ Cõu 1: Tớch sụ cac nghiờm cua phng trinh ỗ + 35 + 35 = 12 la: ữ ữ ỗ ỗ ữ ữ ỗ ỗ ố ứ ố ứ A - B C D Cõu 2: Cho hinh chúp S.ABCD cú ay la hinh vuụng cnh a ng thng SA vuụng gúc vi mp ay, SA = a Gúc gia SC va mp(SAB) la a , ú tana nhn gia tr nao cac gia tr sau: A tan a = B tan a = C tan a = D tan a = Cõu 3: Tim m phng trinh 4x - 2x + + = m cú ỳng nghiờm x thuc khong (1; 3) A - < m < B < m < C - 13 < m < D - 13 < m < - log (x+ 1) log2 x Cõu 4: Bt phng trinh 25 A 2log2(x+ 1) log2 x C log2(x+ 1) 2log2 x 5 5 tng ng vi bt phng trinh nao di õy ? B log x + log log2 x D log2(x+ 1) log x 25 25 25 Cõu 5: th sau õy la cua ham sụ nao ? Chn cõu ỳng 2x + x +2 x- x+3 A y = B y = C y = D y = x +1 x +1 x +1 1- x -1 O ã Cõu 6: Cho hinh chúp S.ABCD cú ay ABCD la hinh thoi cnh a, ABC = 600, cnh bờn SA vuụng gúc vi ay, SC to vi ay gúc 600 Th tớch khụi chúp S.ABCD la a3 A a3 B a3 C a3 D Cõu 7: Tim xac nh cua ham sụ y = log9(x+ 1) - ln(3 - x) + A D = (- Ơ ;3) B D = (- 1;3) C D = (3; +Ơ ) D D = (- Ơ ;- 1) ẩ (- 1;3) Trang 1/6 - Mó thi 209 Cõu 8: Tớnh gia tr cua biu thc a a vi a = 0, 09 A 0, B 0, C 0, 03 Cõu 9: Ham sụ y = A D 0,09 x + x2 + x + cú bao nhiờu ng tiờm cn ? x3 + x B C D Cõu 10: Tớnh o ham cua ham sụ y = log2017(x + 1) A y ' = (x2+ 1)ln2017 B y ' = x +1 C y ' = 2x 2017 D y ' = 2x (x + 1)ln2017 2 Cõu 11: Cho khụi lng tr tam giac u cú tt c cac cnh bng a Khi ú th tớch khụi lng tr bng: A a3 a3 B 12 a3 C Cõu 12: Bt phng trinh: log2 ( 3x - 2) > log2 ( - 5x) cú nghiờm la: ổ ổ 6ử ữ ỗ ữ ữ A ỗ B (0; +) C ;3 1; ữ ỗ ỗ ữ ữ ỗ ỗ ố2 ứ ố 5ứ a3 D D ( - 3;1) Cõu 13: Tp nghiờm cua phng trinh 3.16x + 2.81x = 5.36x la: ỡù 1ùỹ ùỡ 1ùỹ ùỡ ùỹ A { 0} B ùớ - ; ùý C ùớ ; ùý D ùớ - ;2ùý ùợù 2ùỵ ùợù 2ùỵ ùợù ùỵ ù ù ù Cõu 14: Cho hinh chúp S.ABCD cú ay la hinh ch nht vi cnh AB=2a, AD=a Hinh chiu cua S lờn mt phng (ABCD) la trung im H cua AB, SC to vi ay mt gúc bng 45 Khong cach t im A ti mt phng (SCD) A a 3 B a C a Cõu 15: Phng trinh: 9x + 6x = 2.4x cú nghiờm la: A B C ( D a D ) Cõu 16: Cho ham sụ g(x)= log1 x - 5x + Nghiờm cua bt phng trinh g(x) > la: A x< hoc x>3 B x>3 C x D < ax < x < Cõu 36: Vit phng trinh tip tuyn cua th ham sụ y = x3 - 3x2 + ti im cú hoanh bng -1 ? A y = 9x - B y = 9x + 18 C y = 9x + 12 D y = 9x + Cõu 37: Cho khụi chúp S.ABC Trờn cac on SA, SB, SC ln lc ly ba im A ', B ',C ' cho: 1 SA ' = SA ; SB ' = SB va SC ' = SC Khi ú ti sụ th tớch cua hai khụi chúp S.A 'B 'C ' va S.ABC bng: 1 1 A B 12 C 24 D Cõu 38: Ham sụ y = x3 - 3x2 + ng bin trờn: A ( 0;2) B (- Ơ ;2) D (- Ơ ;0) va (2; +Ơ ) C (0; +Ơ ) Cõu 39: Ham sụ y = x4 - 2x2 + cú bao nhiờu cc tr ? A B C ( D ) Cõu 40: Phng trinh: lg x - 6x + = lg( x - 3) cú nghiờm la: { } A 4; { } B 3; D { 5} C f Cõu 41: Tp nghiờm cua bt phng trinh log2 x - 5log x + Ê ự A ộ ờ6;9ỷ ỳ ộ3; +Ơ B ( - Ơ ;2ự ỳẩ ỷ ) C ( 0;+Ơ ) ự D ộ ờ9;27ỷ ỳ Cõu 42: Bt phng trinh: 4x < 2x+1 + cú nghiờm la: Trang 4/6 - Mó thi 209 A ( log2 3; 5) B ( 2; 4) C ( - Ơ ;log2 3) D ( 1; 3) Cõu 43: Cho hinh chop S.ABCD Gi M, N, P, Q ln lt la trung im cua SA, SB, SC, SD Ti sụ th tớch cua khụi chúp S.MNPQ va khụi chúp S.ABCD bng: 1 1 A B 16 C D Cõu 44: Tim m ham sụ y = mx3 - (m2+ 1)x2 + 2x - t cc tiu ti x=1 ? C m = D m = - Cõu 45: Cho hinh chúp S.ABCD cú ay la hinh vuụng cnh a ng thng SA vuụng gúc vi mp ay, SA = a Khong cach gia hai ng thng SB va CD nhn gia tr nao cac gia tr sau? A B a C a D 2a a B m = A m = Cõu 46: th sau õy la cua ham sụ nao ? Chn cõu ỳng -1 O -2 -3 -4 A y = x4 - 2x2 - B y = x4 - 3x2 - C y = x4 + 2x2 - x + 3x2 - õy la cua ham sụ nao? Chn cõu ỳng +Ơ + 0 + +Ơ -3 -4 B y = x4 + 2x2 - D y = - Cõu 47: Bng bin thiờn sau -Ơ x -1 y y +Ơ -4 A y = x - 2x - C y = x4 - 3x2 - D y = - x + 3x2 - mx ự? t gia tr ln nht ti x = trờn on ộ ờ- 2;2ỷ ỳ x +1 A m = B m > C m = - D m < Cõu 49: Cho hinh chúp S.ABC cú ay ABC la tam giac vuụng ti B, BA = 3a, BC = 4a va AB vuụng gúc ã vi mt phng (SBC) Bit SB = 2a va SBC = 300 Th tớch khụi chúp S.ABC la Cõu 48: Tim m ham sụ y = A a3 B 2a3 3 C 3a a3 D Cõu 50: ng thng y = m ct th ham sụ y = x x + ti im phõn biờt : A < m B < m < C m > D m < - Trang 5/6 - Mó thi 209 - HT Trang 6/6 - Mó thi 209
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 12 TRẮC NGHIỆM, ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 12 TRẮC NGHIỆM, ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 12 TRẮC NGHIỆM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay