Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức chương axit – bazơ trong hóa phân tích

123 160 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:13

I HC THI NGUYấN TRNG I HC S PHM -o0o PHM TH THY XY DNG H THNG CU HI TRC NGHIM KHCH QUAN DNG KIM TRA, NH GI KIN THC CHNG AXIT BAZ TRONG HểA PHN TCH Chuyờn ngnh : Mó s : Húa Phõn Tớch 60.44.29 TểM TT LUN VN THC S KHOA HC HểA HC THI NGUYấN 2007 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn M U Lý chn ti Cuc cỏch mng khoa hc cụng ngh s tip tc phỏt trin vi nhng bc tin nhy vt th k th XXI, a th gii chuyn t k nguyờn cụng nghip sang k nguyờn cụng ngh thụng tin v phỏt trin kinh t trớ thc Khoa hc - Cụng ngh s tr thnh ng lc ca s phỏt trin kinh t xó hi Giỏo dc l nn tng ca s phỏt trin khoa hc cụng ngh, mc tiờu ca Giỏo dc i hc giai on 2001 2010 l: ỏp ng nhu cu nhõn lc trỡnh cao cho cụng nghip húa, hin i húa, nõng cao nng lc cnh tranh v hp tỏc bỡnh ng hi nhp quc t M rng giỏo dc hc sau trung hc, a dng húa chng trỡnh o to, xõy dng h thng liờn thụng Tng cng cho sinh viờn nng lc thớch ng vi vic lm, nng lc t to vic lm cho mỡnh v cho ngi khỏc Theo ú vic nõng cao cht lng giỏo dc o to nhm mc ớch nghiờn cu, ci tin phng phỏp dy hc, ú cú phng phỏp kim tra - ỏnh giỏ l ht sc cn thit Cú rt nhiu phng phỏp nhm nõng cao cht lng hc ca sinh viờn, mi phng phỏp u cú nhng u im riờng T ú ũi hi chỳng ta phi bit la chn cỏc phng phỏp mt cỏch thớch hp chỳng b sung cho nhm giỳp sinh viờn phỏt huy ti a kh nng t sỏng to, phỏt trin t logic ca mỡnh ỏp ng nhu cu xó hi t Hin cỏc trng i hc, cao ng v trung hc chuyờn nghip nc ta ch yu s dng cỏc phng phỏp kim tra truyn thng nh: kim tra t lun, kim tra ỏp Phng phỏp ny giỳp ging viờn cú th ỏnh giỏ cht lng hc ca sinh viờn, mc tip thu kin thc v c bit ỏnh giỏ c vai trũ ch ng sỏng to ca sinh viờn vic gii quyt mt Nhng cú nhc im l mt nhiu thi gian m ch kim tra c ớt lng kin thc Nhng bi kim tra t lun tn nhiu thi gian chm im, ng thi vic cho im li ph thuc vo ỏnh giỏ ch quan ca ngi chm Phng phỏp trc nghim ỏnh giỏ kin thc t phự hp vi xu th phỏt trin ca thi i Bi mt thi gian ngn cú th kim tra c nhiu kin S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn thc, i sõu vo tng khớa cnh khỏc ca kin thc, k nng v phn ng nhanh ca sinh viờn, ỏnh giỏ mt cỏch khỏch quan kt qu hc ca sinh viờn, ng thi cỏch tin hnh v chm bi nhanh chúng Trờn th gii ó s dng khỏ ph bin phng phỏp kim tra - ỏnh giỏ ny cỏc bc hc Vit Nam bt u ỏp dng trờn din rng cho k thi tt nghip ph thụng trung hc nm 2006 2007 v k thi tuyn sinh vo i hc, cao ng nm 2007 2008 cỏc mụn: Lý, Húa, Sinh, Ngoi ng Tuy nhiờn vic biờn son cỏc bi trc nghim v ỏp dng vo kim tra - ỏnh giỏ cỏc mụn hc trng i hc, cao ng v trung hc chuyờn nghip cho n cũn nhiu hn ch Vỡ vy chỳng tụi ó la chn ti: Xõy dng h thng cõu hi trc nghim khỏch quan dựng kim tra, ỏnh giỏ kin thc chng axit baz Húa Phõn Tớch Mc ớch v nhim v ca ti 2.1 Mc ớch nghiờn cu Nghiờn cu phng phỏp dựng cõu hi trc nghim khỏch quan kim tra - ỏnh giỏ kin thc chng cõn bng v chun axit baz Húa Phõn Tớch, h Cao ng v i hc S phm Xõy dng h thng cõu hi trc nghim khỏch quan s dng cho vic kim tra - ỏnh giỏ kin thc chng axit baz (tớnh cõn bng v chun ), h Cao ng v i hc S phm, nhm ỏnh giỏ c kt qu hc ca sinh viờn mt cỏch nhanh v chớnh xỏc hn, gúp phn nõng cao hiu qu dy hc 2.2 Nhim v ca ti - Nghiờn cu c s lý thuyt chng cõn bng axit baz v chun axit baz, Húa phõn tớch - Nghiờn cu c s lý thuyt v nguyờn tc xõy dng cõu hi trc nghim khỏch quan - Phõn loi cõu hi trc nghim khỏch quan thnh loi chớnh: + Loi cõu in khuyt + Loi cõu ỳng sai S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn + Loi cõu ghộp ụi + Loi cõu cú nhiu la chn - Xõy dng h thng cõu hi trc nghim khỏch quan hc phn Húa Phõn Tớch (giỏo trỡnh i hc S phm H Ni), chng axit baz (tớnh cõn bng v chun ) - Thc nghim s phm ỏnh giỏ kh nng lnh hi kin thc ca sinh viờn, x lý ỏnh giỏ khú v phõn bit ca cỏc cõu hi trc nghim khỏch quan i tng nghiờn cu H thng cõu hi trc nghim khỏch quan dựng kim tra - ỏnh giỏ kin thc, k nng v Húa phõn tớch, chng axit baz (tớnh cõn bng v chun ), h Cao ng v i hc S phm Phng phỏp nghiờn cu 4.1 Tng quan cỏc ti liu liờn quan n ti (lý lun dy hc, c s ca k thut trc nghim, tõm lý hc, giỏo dc hc ) v ni dung kin thc v tớnh cõn bng axit baz v chun axit baz 4.2 Nghiờn cu thc nghim s phm: S dng h thng cõu hi trc nghim khỏch quan ó xõy dng c tin hnh kim tra - ỏnh giỏ kin thc ca sinh viờn h c nhõn cỏc trng Cao ng v i hc S phm X lý kt qu kim tra ỏnh giỏ khú, phõn bit ca cỏc cõu hi Gi thuyt khoa hc Nu dng tt lý thuyt v trc nghim khỏch quan xõy dng thnh cụng h thng cõu hi trc nghim khỏch quan hc phn Húa Phõn Tớch, chng axit baz (tớnh cõn bng v chun ) s giỳp cho vic kim tra - ỏnh giỏ kt qu hc ca sinh viờn mt cỏch hiu qu, gúp phn nõng cao cht lng dy hc S dng h thng cõu hi trc nghim khỏch quan chng axit baz (tớnh cõn bng v chun ), hc phn Húa Phõn Tớch cho sinh viờn s giỳp h ch ng v tớch cc hn hc Nhng úng gúp ca ti S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn p dng quy trỡnh xõy dng cõu hi trc nghim khỏch quan ó xõy dng c b cõu hi trc nghim hc phn Húa phõn tớch, chng tớnh cõn bng v chun axit baz, dnh cho h Cao ng v i hc S phm Xõy dng cỏc kim tra to c s xỏc nh giỏ tr ca b cõu hi nh hng c vic s dng cõu hi trc nghim hc phn Húa Phõn Tớch, chng axit baz cỏc khõu ca quỏ trỡnh dy hc S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn CHNG 1: TNG QUAN V PHNG PHP TRC NGHIM KHCH QUAN 1.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu v ng dng phng phỏp trc nghim trờn th gii v Vit Nam vo quỏ trỡnh dy hc T th k XIX ngi ta ó s dng trc nghim o cỏc c im ca ngi n th k XX, E Toocdaica l ngi u tiờn dựng trc nghim o trỡnh kin thc ca hc sinh i vi mt s mụn hc [10; 13] Nm 1940 ó xut hin nhiu h thng trc nghim ỏnh giỏ kt qu hc ca hc sinh, nhiờn vic ỏp dng phng phỏp ny cũn ớt v phm vi ỏp dng cũn nhiu hn ch Cựng vi vic ng dng ca cụng ngh thụng tin vo nhiu lnh vc khỏc ca i sng thỡ trc nghim cng cú iu kin phỏt trin mnh Nm 1961, M ó xõy dng 2000 cõu trc nghim chun ỏnh giỏ kt qu hc ca hc sinh sinh viờn v s dng cho k thi tuyn sinh Nm 1963, vi s tr giỳp ca mỏy tớnh in t x lý kt qu thc nghim trờn din rng ó to iu kin phỏt trin cho phng phỏp trc nghim nhiu lnh vc Nhng nm gn õy, hu ht cỏc nc trờn th gii u ó s dng phng phỏp trc nghim mt cỏch rng rói v ph bin vo quỏ trỡnh dy hc cp ph thụng cng nh i hc, c bit l cỏc nc phng Tõy Vit Nam, t nhng nm 1960 ó cú nhng nghiờn cu th nghim phng phỏp trc nghim ngnh tõm lý hc Nm 1969, tỏc gi Dng Thiu Tng ó a mụn trc nghim v thng kờ giỏo dc vo ging dy ti lp cao hc v tin s giỏo dc ti trng i hc Si Gũn [10; 13] Nm 1971, tỏc gi Trn Bỏ Honh ó thc hin cụng trỡnh Th dựng phng phỏp trc nghim iu tra tỡnh hỡnh nhn thc ca hc sinh v mt s kh nng chng trỡnh sinh vt hc i cng lp [13] Nm 1972, trc nghim ó c s dng rng rói ụn v thi tỳ ti Nm 1976, tỏc gi Nguyn Nh An dựng phng phỏp trc nghim vic thc hin S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn ti Bc u nghiờn cu nhn thc tõm lý ca sinh viờn i hc s phm v nm 1978 vi ti dng kt hp phng phỏp test v phng phỏp kim tra truyn thng dy hc tõm lý hc [10] Nm 1995 1996 trng i hc Lt ó t chc k thi tuyn sinh vo i hc bng hỡnh thc kim tra trc nghim v cú rt nhiu b sỏch luyn thi khu vc phớa Nam s dng cỏc cõu hi trc nghim c in Trong nhng nm gn õy B Giỏo dc v o to v cỏc trng i hc ó cú mt s hot ng bc u nhm nõng cao cht lng o to ca hc sinh sinh viờn cỏc cp hc T chc hi tho trao i thụng tin v vic ci tin h thng phng phỏp kim tra - ỏnh giỏ kt qu hc ca sinh viờn nc v trờn th gii, cỏc khúa hun luyn v cung cp nhng hiu bit c bn v cht lng giỏo dc v cỏc phng phỏp trc nghim Thỏng 1998, trng i hc s phm - i hc quc gia H Ni cú cuc hi tho Khoa hc v vic s dng trc nghim khỏch quan dy hc v tin hnh xõy dng b trc nghim kim tra - ỏnh giỏ mt s hc phn ca cỏc khoa trng c bit l vic ỏp dng rng rói ging dy ph thụng v s dng i tr hỡnh thc thi trc nghim cho k thi tt nghip ph thụng trung hc v tuyn sinh vo i hc nm 2007 2008 cỏc mụn Toỏn, Lý, Húa, Ngoi ng ca B Giỏo dc v o to Cho n nay, ó cú rt nhiu cỏc khúa lun tt nghip, lun thc s, lun ỏn tin s, cỏc nghiờn cu ca sinh viờn, hc viờn v ca ging viờn cỏc trng i hc nghiờn cu v ỏp dng hỡnh thc ny 1.2 Trc nghim khỏch quan v trc nghim t lun 1.2.1 Trc nghim l gỡ? Theo ch Hỏn trc cú ngha l o lng, nghim cú ngha l suy xột, chng thc [13; 16] C trc nghim khỏch quan v trc nghim t lun u l nhng phng tin kim tra kh nng hc ca hc sinh sinh viờn, c hai u l trc nghim (test) S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn thun tin, bn lun ny chỳng tụi dựng t trc nghim thay cho trc nghim khỏch quan v t lun (lun ) thay cho trc nghim t lun 1.2.2 Bn cht ca cõu hi trc nghim hiu rừ khỏi nim ca cõu hi trc nghim, chỳng ta hóy tỡm hiu mt s nh ngha ca cỏc nh lý lun v trc nghim nh sau: A R Petropxki (1970) cho rng: Test l bi lm thi gian ngn m vic thc hin bi ú nh cú s ỏnh giỏ v s lng v cht lng cú th coi l du hiu ca s hon thin mt s chc nng tõm lý [10; 13] S G Gellersterin (1976) cho rng: Test l th nghim mang tớnh cht bi xỏc nh, kớch thớch hỡnh thc nht nh ca tớnh tớch cc v thc hin cỏi dựng ỏnh giỏ nh lng v nh tớnh, dựng lm du hiu ca s hon thin nhng chc nng nht nh [10; 13] Theo K M Gurevich (1970): Test l s thi c, bi hay s th tõm sinh lý, thi gian th ngn v hn ch, c chun húa, dựng xỏc nh vi mc ớch thc hnh nhng s khỏc bit gia cỏc cỏ nhõn v trớ tu v nng lc chuyờn mụn [10; 13] Theo Trn Bỏ Honh: Test cú th tm dch l phng phỏp trc nghim, l hỡnh thc c bit thm dũ mt s c im v nng lc, trớ tu ca hc sinh (thụng minh, trớ nh, tng tng, chỳ ý ) [10; 13] Theo tỏc gi Nguyn Hu Long: Test l mt phng phỏp dy hc v l mt phng phỏp nghiờn cu tõm lý hc, giỏo dc hc cựng vi mt s ngnh khoa hc khỏc; l mt phng phỏp dy hc cựng vi nhng bi ngn hn ghi trc tip kt qu v chun húa cỏc mc, test gúp phn nõng cao tớnh tớch cc nhn thc v hng thỳ hc b mụn ca cỏc hc sinh; l mt phng phỏp nghiờn cu, test giỳp chun húa v d oỏn v trớ tu v nhõn cỏch núi chung ca cỏ nhõn hay th [10; 13] Cho ti nay, ngi ta hiu trc nghim l mt bi nh hoc cỏc cõu hi cú kốm theo cõu tr li sn yờu cu hc sinh, sinh viờn suy ngh ri dựng ký S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn hiu n gin ó quy c tr li Hay trc nghim l mt hỡnh thc o c ó c tiờu chun húa cho mi cỏ nhõn hc sinh bng im Trờn õy l mt s ý kin ca tỏc gi v ngoi nc, qua ú ta thy c nhiu mt, nhiu khớa cnh khỏc thuc v bn cht ca cõu hi trc nghim khỏch quan a s cỏc nh tõm lý hc, dy hc hin u cú xu hng xem trc nghim l mt phng phỏp dy hc dựng nhng bi ngn kim tra, ỏnh giỏ kh nng hot ng nhn thc, nng lc trớ tu v k nng ca hc sinh iu ny c coi l du hiu bn cht ca phng phỏp trc nghim vỡ nú cho thy chc nng c bn ca trc nghim quỏ trỡnh dy hc m c th l kim tra v ỏnh giỏ kt qu ca hc sinh sinh viờn 1.2 Khỏi nim v trc nghim t lun Trc nghim t lun (lun ) l hỡnh thc hc sinh t trỡnh by cõu tr li bng ngụn ng ca mỡnh Loi trc nghim ny ngc vi trc nghim khỏch quan, cho phộp cú mt s t tng i tr li t ra, ũi hi ngi c kim tra phi bit sp xp cõu tr li cho rừ rng v sỏng sa Bi trc nghim lun c chm im mt cỏch ch quan, im s cho bi nhng ngi chm khỏc cú th khụng thng nht nờn loi trc nghim ny gi l trc nghim ch [10] Khỏi nim v trc nghim khỏch quan Trc nghim khỏch quan l hỡnh thc hc sinh ch s dng cỏc ký hiu n gin xỏc nhn cõu tr li ỳng Thụng thng cú nhiu cõu tr li c cung cp cho mi cõu hi nhng ch cú mt cõu tr li ỳng nht Bi trc nghim c chm bng cỏch m s ln hc sinh chn cõu tr li ỳng Do ú h thng cho im l khỏch quan v khụng ph thuc vo ngi chm [10; 13] So sỏnh cõu hi trc nghim khỏch quan v trc nghim t lun 1.2.5.1 Nhng im tng ng gia cõu trc nghim khỏch quan v t lun Trc nghim khỏch quan cng nh trc nghim t lun u c dựng vi mc ớch o lng thnh qu hc quan trng m mt bi kim tra cú th kho sỏt c Hai loi cõu hi u cú th s dng khuyn khớch hc sinh sinh viờn hc nhm t cỏc mc tiờu dy hc S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn Giỏ tr ca c cõu hi t lun v trc nghim u tựy thuc vo tớnh khỏch quan v tin cy ca chỳng 1.2.5.2 Nhng im khỏc gia cỏc cõu hi trc nghim khỏch quan v t lun Phng phỏp trc nghim khỏch quan v t lun u l hai phng phỏp hu hiu kim tra ỏnh giỏ kt qu hc ca hc sinh Mi phng phỏp u cú u, nhc im nht nh th hin qua bng so sỏnh sau: Bng 1: So sỏnh u im phng phỏp trc nghim khỏch quan v trc nghim t lun [8; 17] u th thuc v Vn so sỏnh TNKQ TNTL t tn cụng + ỏnh giỏ c kh nng din t, c bit l din t t + hỡnh tng thi bao quỏt c phn ln ni dung hc + t may ri trỳng t, lch t + t tn cụng chm thi v khỏch quan chm thi + p dng cụng ngh mi chm thi, phõn tớch kt qu thi + Khuyn khớch kh nng phõn tớch v hiu ỳng ý + Khuyn khớch s suy ngh c lp ca cỏ nhõn + Du (+) ch u th thuc v phng phỏp ú phõn bit dng cõu hi trc nghim khỏch quan v dng cõu hi trc nghim t lun, ta tỡm hiu bng so sỏnh sau: S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn CU GHẫP ễI ỏp ỏn ỳng Cõu 334 336 338 340 342 344 C ỏp ỏn ỳng Cõu 335 B D C B A A D C C D D B A A E E D C E A A D B E E D C A A B B B C A A B E D B E B C E A A B B 337 339 341 343 345 108 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn ỏp ỏn ỳng Cõu 346 348 350 352 354 356 B ỏp ỏn ỳng Cõu 347 D A A D E E B B B A A D D C C D C E D A A B E E D C A E E A C B C D D A C E A C B E A A D D C 349 351 353 355 357 109 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn ỏp ỏn ỳng Cõu 358 360 362 364 366 C ỏp ỏn ỳng Cõu 359 E A D E C D B E D C E A A B C B E D C E B C D B C D E E A A B E E D A B B A D 361 363 365 367 110 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn CHNG 3: THC NGHIM S PHM 3.1 Mc ớch thc nghim t c nhng mc ớch m ni dung ti ó a ra, trờn c s lý lun ó xut chng trc, chỳng tụi ó tin hnh thc nghim s phm bc u nhm gii quyt mt s sau: S dng h thng cõu hi trc nghim khỏch quan ó xõy dng kim tra kin thc sinh viờn h c nhõn cỏc trng i hc S phm, hc phn Húa phõn tớch, chng axit baz (tớnh cõn bng v chun ) X lý kt qu kim tra, bc u ỏnh giỏ cht lng ca cỏc cõu hi ó son C th, ỏnh giỏ h thng cõu hi khú hay d, cú tớnh phõn bit cao hay thp, cú phự hp vi i tng sinh viờn hay khụng Qua ú cú k hoch chnh lý, loi b mt s cõu khụng phự hp vi yờu cu ỏnh giỏ tớnh hiu qu ca phng phỏp trc nghim khỏch quan kim tra ỏnh giỏ kin thc ca sinh viờn Kt qu ca bi kim tra l c s cho vic xut phng hng s dng cú hiu qu phng phỏp trc nghim khỏch quan kim tra ỏnh giỏ kin thc sinh viờn h c nhõn cỏc trng i hc S phm, hc phn Húa phõn tớch, chng axit baz (tớnh cõn bng v chun ) ng thi nh lng thi gian hon thnh mt cõu hi trc nghim, lm c s xõy dng cỏc kim tra cui bi ging, kim tra iu kin, kim tra kt thỳc hc phn cho sinh viờn 3.2 Phng phỏp thc nghim 3.2.1 i tng v a bn thc nghim i tng thc nghim l sinh viờn nm th v nm th 4, khoa Húa trng i hc S phm H Ni, trng i hc S phm Thỏi Nguyờn Vic thc nghim c tin hnh lp thuc cỏc trng: - Lp 3A v 3B K55 Khoa Húa - i hc S phm H Ni - Lp 4A v 4B K54 Khoa Húa - i hc S phm H Ni - Lp 4A K39 Khoa Húa - i hc S phm Thỏi Nguyờn 3.2.2 T chc kim tra 111 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn Thỏng nm 2007 chỳng tụi ó tin hnh thc nghim ti cỏc lp nm th v nm th khoa Húa hc ca trng ó nờu trờn Trung bỡnh mi lp cú 39 sinh viờn tham d bi kim tra trc nghim 3.2.3 Phng phỏp tin hnh Chỳng tụi ó ly 85 cõu hi h thng 367 cõu hi trc nghim ó biờn son v chia lm gc, mi gm 10 cõu kim tra thi gian 20 phỳt (c cõu hi tớnh toỏn v cõu hi lý thuyt) hoc 30 phỳt (i vi cha nhiu cõu hi tớnh toỏn) Ni dung bao gm cỏc phn: Cõn bng ion dung dch, chng axit - baz (phõn tớch nh tớnh) v chun axit - baz (phõn tớch nh lng) Trong quỏ trỡnh kim tra chỳng tụi ó thay i v trớ cõu hi ca cỏc cú cựng gc trỏnh vic trao i bi ca sinh viờn, mi gc cú 03 mó khỏc S th t cỏc cõu hi trc nghim gc bao gm: gc s 1: 2, 9, 14, 16, 29, 39, 63, 64, 79, 86 gc s 2: 24, 27, 33, 44, 71, 82, 85, 290, 335, 339 gc s 3: 3, 12, 25, 31, 40, 43, 69, 72, 78, 93 gc s 4: 210, 226, 235, 240, 247, 258, 267, 277, 284, 323 gc s 5: 212, 230, 234, 244, 248, 263, 273, 275, 277, 322 gc s 6: 216, 221, 246, 252, 257, 265, 276, 279, 281, 318 gc s 7: 205, 208, 215, 225, 251, 253, 261, 315, 330, 333 gc s 8: 206, 209, 217, 227, 233, 244, 253, 261, 318, 332 gc s 9: 207, 211, 232, 242, 243, 253, 261, 314, 316, 331 TT Lp, trng S SV tham d gc s Lp 3A v 3B K55 HSP H Ni 72 1; 2; Lp 4A v 4B K54 HSP H Ni 75 4; 5; Lp 4A K39 HSP Thỏi Nguyờn 47 7, 8, Bng 3-1: Bng tng hp ni dung thc nghim s phm 3.2.4 X lý v ỏnh giỏ kt qu thc nghim s phm 112 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn Bng 3-2: Bng tng hp kt qu s sinh viờn t im xi Tờn trng Lp, khúa S SV t im xi S bi KT 10 HSP H Ni 3A,3B K55 72 0 14 17 10 11 HSP H Ni 4A,4B K54 75 0 16 16 18 14 47 0 13 12 HSP Thỏi Nguyờn 4A K39 Da vo hai ch s khú, phõn bit (phn tng quan), chỳng tụi ó thu c kt qu ỏnh giỏ cỏc cõu hi trc nghim nhiu la chn gc ó s dng thc nghim s phm n gin, chỳng tụi chia kt qu x lý thc nghim ti cỏc trng nh sau: Bng 3-3: Bng ỏnh giỏ ch s khú (K), ch s phõn bit (P) ti trng HSP H Ni - phn nh tớnh (cõn bng axit baz) TT Cõu hi khú (K) Mc cõu hi phõn bit (P) Mc phõn bit 0,88 Rt d 0,40 Thp 0,74 D 0,75 Cao 0,36 Khú 0,80 Cao 12 0,52 Trung bỡnh 0,75 Cao 14 0,79 D 0,60 Trung bỡnh 16 0,56 Trung bỡnh 0,80 Cao 24 0,52 Trung bỡnh 0,50 Trung bỡnh 25 0,29 Khú 0,61 Cao 27 0,80 D 0,50 Trung bỡnh 10 29 0,38 Khú 0,60 Trung bỡnh 11 31 0,42 Trung bỡnh 0,27 Thp 12 33 0,65 D 0,80 Cao 13 39 0,79 D 0,21 Thp 113 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn 14 40 0,92 Rt d 0,00 Khụng phõn bit 15 43 0,58 Trung bỡnh 0,25 Thp 16 44 0,22 Khú 0,40 Thp 17 63 0,68 D 0,80 Cao 18 64 0,85 Rt d 0,20 Rt thp 19 69 0,17 Rt khú 0,80 Cao 20 71 0,78 D 0,50 Trung bỡnh 21 72 0,42 Trung bỡnh 0,75 Cao 22 78 0,54 Trung bỡnh 0,40 Thp 23 79 0,36 Khú 0,80 Cao 24 82 0,74 D 0,79 Cao 25 85 0,80 D 0,56 Trung bỡnh 26 86 0,88 Rt d 0,25 Thp 27 93 0,79 D 0,75 Cao Bng 3-4: Bng ỏnh giỏ ch s khú (K), ch s phõn bit (P) ti trng HSP H Ni - phn nh lng (chun axit baz) TT Cõu hi khú (K) Mc cõu hi phõn bit (P) Mc phõn bit 210 0,32 Khú 0,61 Cao 212 0,54 Trung bỡnh 0,50 Trung bỡnh 216 0,36 Khú 0,75 Cao 221 0,72 D 0,40 Thp 226 0,96 Rt d 0,00 Khụng phõn bit 230 0,71 D 0,60 Trung bỡnh 234 0,71 D 0,50 Trung bỡnh 235 0,96 Rt d 0,00 Khụng phõn bit 240 0,42 Trung bỡnh 0,67 Cao 10 244 0,21 Khú 0,25 Thp 114 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn 11 246 0,36 Khú 0,50 Trung bỡnh 12 247 0,80 D 0,33 Thp 13 248 0,60 Trung bỡnh 0,80 Cao 14 252 0,71 D 0,50 Trung bỡnh 15 257 0,60 Trung bỡnh 0,50 Trung bỡnh 16 258 0,13 Rt khú 0,33 Cao 17 263 0,58 Trung bỡnh 0,75 Cao 18 267 0,52 Trung bỡnh 0,65 Cao 19 273 0,21 Khú 0,50 Trung bỡnh 20 274 0,27 Khú 0,25 Thp 21 275 0,25 Khú 0,56 Trung bỡnh 22 276 0,28 Khú 0,75 Cao 23 284 0,80 D 0,85 Rt cao Bng 3-5: Bng ỏnh giỏ ch s khú (K), ch s phõn bit (P) ti trng HSP Thỏi Nguyờn - phn nh lng (chun axit baz) TT Cõu hi khú (K) Mc cõu hi phõn bit (P) Mc phõn bit 205 0,65 D 0,50 Trung bỡnh 206 0,80 D 0,67 Cao 207 1,00 Rt d 0,00 Khụng phõn bit 208 0,76 D 0,50 Trung bỡnh 209 0,20 Rt khú 0,89 Rt cao 211 0,47 Trung bỡnh 0,80 Cao 215 0,50 Trung bỡnh 0,57 Trung bỡnh 217 0,73 D 0,25 Thp 225 0,29 Khú 0,75 Cao 10 227 0,27 Khú 0,87 Rt cao 11 232 0,53 Trung bỡnh 0,47 Trung bỡnh 115 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn 12 233 0,33 Khú 0,79 Cao 13 242 0,21 Khú 0,27 Thp 14 243 0,25 Khú 0,77 Cao 15 244 0,40 Khú 0,48 Trung bỡnh 16 251 0,71 D 0,50 Trung bỡnh 17 253 0,70 D 0,60 Trung bỡnh 18 261 0,40 Khú 0,40 Thp * ỏnh giỏ kt qu thc nghim s phm Qua cỏc bng tng kt nờu trờn chỳng tụi rỳt mt s nhn xột sau: Mc cõu hi kim tra 20 phỳt kim tra 30 phỳt Rt khú 4,44% 4,35% Khú 26,67% 34,78% Trung bỡnh 22,22% 26,08% D 35,56% 26,08% Rt d 11,11% 8,70% kim tra 20 phỳt chỳng tụi vi mc ớch kim tra kin thc c bn ca sinh viờn sau hc bi mi - phn nh tớnh (cõn bng axit baz) mc hiu v dng Vỡ vy nu sinh viờn nm vng kin thc c bn s t im khỏ v gii Kt qu thc nghim i vi sinh viờn nm th HSP H Ni cho thy s sinh viờn t im gii (8; 9; 10) chim 30,56%; s sinh viờn t im khỏ (7) chim 23,61%, s sinh viờn t im trung bỡnh (5; 6) chim 30,55% v s sinh viờn di im trung bỡnh (2; 3; 4) chim 15,28%; khụng cú sinh viờn t im v im Nh vy l phự hp vi sinh viờn kim tra 20 phỳt chỳng tụi vi mc ớch kim tra theo chng - phn nh lng (chun n axit, n baz, ch th axit baz) mc hiu, phõn tớch v dng Kt qu thc nghim i vi sinh viờn nm th HSP Thỏi 116 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn Nguyờn cho thy s sinh viờn t im gii (8; 9; 10) chim 4,25%; s sinh viờn t im khỏ (7) chim 19,15%; s sinh viờn t im trung bỡnh (5; 6) chim 53,19%; s sinh viờn di im trung bỡnh (3; 4) chim 23,40%; khụng cú sinh viờn t im di Chỳng tụi nhn thy, mc l tng i phự hp, nhng i tng kim tra l sinh viờn nm th ó thi kt thỳc hc phn Phõn tớch nh lng vo k trc, thi gian ụn khụng nhiu nờn ó nh hng mt phn ti kt qu thc nghim kim tra 30 phỳt chỳng tụi vi mc ớch ụn kim tra kin thc ca sinh viờn trờn din rng bao gm kin thc ton b hc phn Phõn tớch nh lng (chun axit baz) Ngoi yờu cu v mc nhn bit v thụng hiu, sinh viờn phi bit phõn tớch, tng hp, dng kin thc gii quyt Qua kt qu thc nghim i vi sinh viờn nm th HSP H Ni, cho thy s sinh viờn t im gii (8; 9; 10) chim 21,33%; s sinh viờn t im khỏ (7) chim 24,00%; s sinh viờn t im trung bỡnh (5; 6) chim 42,67%; s sinh viờn t di im trung bỡnh chim 12,00% Chỳng tụi nhn thy vi s lng tớnh toỏn nhiu, ng thi i tng kim tra l sinh viờn nm th ó kt thỳc hc phn vo k trc, thi gian ụn cũn hn ch nờn ó nh hng phn no ú ti kt qu thc nghim s phm i tng kim tra l sinh viờn h c nhõn cỏc trng i hc S phm, phự hp vi mc ớch m ti ó t Tuy nhiờn s lng sinh viờn tham gia bi kim tra cũn ớt, vỡ vy kt qu x lý thng kờ cũn hn ch Mt khỏc khú khn phõn phi chng trỡnh v thi gian tin hnh thc nghim nờn ch thc nghim c mt vũng, ú tin cy ca kt qu thc nghim cha cao Cỏc thc nghim c tin hnh ó khng nh tỏc dng trc tip ca phng phỏp kim tra ỏnh giỏ bng trc nghim khỏch quan vic cng c, o sõu kin thc, chớnh xỏc húa kin thc v tng bn ca kin thc Vic s dng cõu hi trc nghim khỏch quan mt cỏch thng xuyờn giỳp cho giỏo viờn 117 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn bit c c th tỡnh trng kin thc, k nng ca sinh viờn Tc l phỏt hin lch lc, t ú iu chnh k hoch v un nn lch lc, gúp phn quan trng quyt nh cho s iu khin ti u ca h dy v hc a trc nghim vi s dng rng rói cn thớ im ỏnh giỏ c mt cỏch chớnh xỏc v hiu qu ca nú trc xõy dng b trc nghim tiờu chun i vi nhng cõu hi d, trung bỡnh v khú s c s dng quỏ trỡnh kim tra kin thc ca sinh viờn Nhng cõu hi rt d v rt khú s s dng tựy thuc vo tỡnh hỡnh c th cht lng hc sinh cỏc lp Vi sinh viờn gii thỡ dựng cõu hi khú hoc rt khú, cỏc k thi tuyn chn sỏt hch cng nờn dựng cỏc cõu hi khú Thi gian i vi cõu hi trc nghim t 1,5 phỳt, nhng cõu hi khú hn hoc cn tớnh toỏn nhiu cú th t phỳt 118 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn KT LUN CHUNG Sau mt thi gian nghiờn cu v thc hin ti, i chiu vi nhng nhim v ó ra, chỳng tụi ó gii quyt c nhng sau: Xõy dng c h thng cõu hi trc nghim khỏch quan s dng cho vic kim tra ỏnh giỏ kin thc chng axit baz (tớnh cõn bng v chun ), i vi sinh viờn h c nhõn s phm cỏc trng i hc S phm S lng: Chỳng tụi ó xõy dng c h thng gm 367 cõu trc nghim khỏch quan Ni dung: Kin thc v cỏc axit baz, iu kin proton, tớnh toỏn h n axit mnh, n baz mnh, n axit yu, n baz yu, hn hp cỏc n axit v n baz, a axit, a baz, cỏc cht in lng tớnh, dung dch m, cõn bng to phc hiroxo ca cỏc ion kim loi, ch th axit baz, chun n axit n baz, chun a axit a baz Th loi: Gm dng cõu hi trc nghim khỏch quan l: + 288 cõu hi nhiu la chn: Trong ú 204 cõu tớnh cõn bng axit baz v 84 cõu chun axit baz + cõu hi in khuyt: Trong ú 03 cõu tớnh cõn bng axit baz v cõu chun axit baz + 34 cõu hi ghộp ụi: Trong ú 23 cõu tớnh cõn bng axit baz v 11 cõu chun axit baz + 36 cõu hi ỳng sai: Trong ú 25 cõu tớnh cõn bng axit baz v 11 cõu chun axit baz Trong quỏ trỡnh son chỳng tụi ó cn c vo phõn phi chng trỡnh phõn b cỏc phn mt chng v gia cỏc chng vi cho hp lý 119 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn Tin hnh thc nghim i vi sinh viờn cỏc lp nm th v nm th khoa Húa - ca trng i hc S phm H Ni v i hc S phm Thỏi Nguyờn C th ó kim tra gc, 20 phỳt v 30 phỳt Kt qu thc nghim ban u cho thy h thng cõu hi trc nghim khỏch quan tng i phự hp vi trỡnh ca sinh viờn h c nhõn s phm húa hc ca cỏc trng i hc S phm Qua quỏ trỡnh nghiờn cu v thc nghim s phm chỳng tụi cú mt s kin ngh sau: Hin cựng vi s phỏt trin mnh m ca cụng ngh thụng tin v vic tng cng s dng mỏy tớnh nh trng thỡ phng phỏp trc nghim t hu hiu, phự hp vi thi i Cú th s dng phng phỏp trc nghim ỏnh giỏ chun oỏn, ỏnh giỏ tng phn v ỏnh giỏ tng kt Do hn ch v thi gian tin hnh thc nghim v s lng sinh viờn kho sỏt cũn ớt, nờn õy ch l kt qu ban u Nu cú iu kin tip tc nghiờn cu, chỳng tụi s tin hnh thc nghim trờn quy mụ rng hn thu c kt qu cú tin cy cao hn Nờn xõy dng v hon thin h thng cõu hi trc nghim khỏch quan cho ton b chng trỡnh Húa hc Phõn tớch (nh lng v nh tớnh) sm thnh lp ngõn hng cõu hi chun dựng cho cỏc bi kim tra iu kin, thi kt thỳc hc phn ng thi kt hp s dng cỏc phng tin kim tra nh mỏy vi tớnh, mỏy quột chm bi trc nghim, cỏc phn mm kim tra ỏnh giỏ kin thc ca sinh viờn, nhm tỏch khõu kim tra quỏ trỡnh dy hc, khc phc tỡnh trng Hc gỡ thi y sinh viờn 120 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn Tài liệu tham khảo [1] Th.S Cao Thị Thiên An (2007), Bộ đề thi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học cao đẳng Hóa học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội [2] Lê Danh Bình (1997), Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra kiến thức Hóa học học sinh lớp 11 PTTH, Luận văn thạc sĩ Khoa học S- phạm tâm lý, tr-ờng Đại học S- phạm Hà Nội, Hà Nội [3] Nguyễn Tinh Dung (2005), Hóa học phân tích - Cân ion dung dịch, NXB Đại học S- phạm, Hà Nội [4] Nguyễn Tinh Dung (2001), Hóa học phân tích Phần II Các phản ứng ion dung dịch n-ớc, NXB Giáo dục, Hà Nội [5] Nguyễn Tinh Dung (2000), Hóa học phân tích Phần III Các ph-ơng pháp định l-ợng Hóa học, NXB Giáo dục, Hà Nội [6] Nguyễn Tinh Dung - Đào Thị Ph-ơng Diệp (2005), Hóa học phân tích Câu hỏi tập Cân ion dung dịch, NXB Đại học S- phạm, Hà Nội [7] Nguyễn Tinh Dung (1982), Bài tập Hóa học phân tích, NXB Giáo dục, Hà Nội [8] Đại học Quốc gia Hà Nội Khoa S- Phạm (2003), Giáo dục học Đại học Tài liệu bồi d-ỡng dùng cho lớp Giáo dục học Đại học Nghiệp vụ sphạm đại học, Hà Nội [9] Trần Tứ Hiếu, Từ Vọng Nghi, Hoàng Thọ Tín (1994), Bài tập Hóa phân tích, NXB Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội [10] Nguyễn Thị H-ờng, Nghiên cứu soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để đánh giá kiến thức hóa hữu phần Đại c-ơng hóa học hữu dành cho hệ Cao đẳng Đại học s- phạm, Luận văn thạc sĩ Khoa học Hóa học, tr-ờng Đại học S- phạm Hà Nội, Hà Nội 121 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn [11] Nguyễn Thị Khánh (1998), Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra kiến thức Hóa học lớp 12 PTTH, Luận văn thạc sĩ Khoa học S- phạm tâm lý, tr-ờng Đại học S- phạm Hà Nội, Hà Nội [12] Lê Đình Khuyên, Lê Đăng Khoa, Hà Đình Cẩn (2007), 1000 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học Luyện thi Đại học, NXB Đại học Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh [13] Nguyễn Thị Liễu (2005), Xây dựng, biên soạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan bồi d-ỡng học sinh giỏi trung học phổ thông chuyên Phần hiđrocacbon, Luận văn thạc sĩ Khoa học Hóa học, tr-ờng Đại học Sphạm Hà Nội, Hà Nội [14] Biên tập Lê Đức Ngọc (2005), Xây dựng cấu trúc đề thi biểu điểm Tài liệu tập huấn nâng cao lực cho giảng viên Cao đẳng S- phạm, Bộ Giáo dục đào tạo Dự án đào tạo giáo viên THCS, Hà Nội [15] Phạm Thị Thủy (2003), Xây dựng sử dụng ph-ơng pháp trắc nghiệm phối hợp với ph-ơng pháp khác kiểm tra đánh giá kiến thức hóa học phần Hóa học hữu lớp 11 PTTH, Luận văn tốt nghiệp, tr-ờng Đại học Sphạm Hà Nội, Hà Nội [16] PGS.TS Nguyễn Xuân Tr-ờng (2007), Cách biên soạn trả lời câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học phổ thông, NXB Giáo dục, Hà Nội [17] Phùng Quốc Việt (2004), Trắc nghiệm khách quan tập hóa học trung học phổ thông Chuyên đề bồi d-ỡng th-ờng xuyên chu kỳ III (2003 2007) cho giáo viên THPT, Thái Nguyên 122 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn [...]... càng đáng tin cậy Vấn đề quan trọng hơn là các câu hỏi trong bài trắc nghiệm tiêu biểu cho toàn bộ kiến thức mà học sinh cần phải đạt được qua mỗi bài học, môn học hay học phần 1.6 Đánh giá câu hỏi trắc nghiệm khách quan 1.6.1 Cơ sở chung [10; 17] Đánh giá câu trắc nghiệm khách quan là việc làm cần thiết cho người soạn thảo Khi xây dựng bài trắc nghiệm khách quan phải gồm các câu hỏi đạt được hai yếu tố... sinh; câu đúng là câu B) Độ khó: K = 0,32, độ phân biệt: P = 0,16 Ta thấy câu này có khả năng phân biệt kém Cần xem xét lại A và ý B có thể chưa rõ nghĩa, ý C và D cần có điều chỉnh để tăng sức hút đối với học sinh 1.7 Đánh giá một bài trắc nghiệm khách quan Nếu như phân tích câu trắc nghiệm để giúp chúng ta sửa chữa các câu nhiễu nhằm làm thay đổi độ phân biệt và độ khó của câu trắc nghiệm, thì đánh giá. .. vào việc đánh giá một hiện tượng giáo dục phức tạp, là một quá trình thu nhận kiến thức kỹ năng Trắc nghiệm sẽ ngày càng được quan tâm nhiều hơn trong sự phát triển của chương trình hóa việc giảng dạy và trong quá trình hoàn thiện các phương pháp và hình thức kiểm tra kiến thức của học sinh - sinh viên 1.9 Vai trò của trắc nghiệm trong dạy học [10; 13] - Trắc nghiệm là một phương pháp để đánh giá, xếp... nếu chỉ đánh giá đạt hay không đạt có thể dùng một số câu K > 75% 1.6.3 Độ phân biệt của một câu hỏi trắc nghiệm (P)[15; 17] Khi ra một câu trắc nghiệm cho một nhóm thí sinh nào đó, người ta muốn phân biệt nhóm ấy những người có năng lực khác nhau như: giỏi, khá, trung bình, kém Câu trắc nghiệm khách quan thực hiện được khả năng đó gọi là có độ phân biệt Như vậy độ phân biệt của câu trắc nghiệm là... là bài phải có giá trị, tức là nó đo được cái cần đo, định đo, muốn đo Bài trắc nghiệm khách quan phải có độ tin cậy, một bài trắc nghiệm khách quan hay nhưng có độ tin cậy thấp thì cũng không có ích; một bài trắc nghiệm khách quan có độ tin cậy cao nhưng vẫn có thể có độ giá trị thấp, như vậy một bài trắc nghiệm khách quan có độ tin cậy thấp thì không thể có độ giá trị cao Để đánh giá độ tin cậy cần... học sinh – sinh viên qua đó xem xét quá trình dạy học của thầy cô giáo đạt yêu cầu đến mức độ nào - Sử dụng phương pháp trắc nghiệm giúp học sinh – sinh viên: + Kiểm tra được kiến thức trên diện rộng trong khoảng thời gian ngắn + Cung cấp cho học sinh kiến thức mới và củng cố kiến thức cơ bản qua bài kiểm tra 1.10 Khả năng áp dụng của bài trắc nghiệm khách quan Phương pháp trắc nghiệm khách quan và... xếp các câu trả lời đúng theo cách ngẫu nhiên - Tránh các câu hỏi mang tính chất đánh lừa, gài bẫy - Cố gắng tránh sự mơ hồ về mặt ý nghĩa trong câu nhận định - Đề phòng các câu hỏi thừa giả thiết Để soạn tốt các câu hỏi trắc nghiệm cần phải nắm vững các nguyên tắc dạy học, nhiệm vụ môn học, nội dung chương trình và đối tượng người học để soạn thảo hệ thống câu hỏi vừa đảm bảo nội dung kiến thức vừa... bài trắc nghiệm muốn có giá trị phải có độ tin cậy nhưng ngược lại một bài trắc nghiệm có độ tin cậy cao chưa hẳn đã có giá trị cao Giá trị nội dung bài trắc nhiệm khách quan: Thể hiện khi các câu hỏi trong bài là một mẫu tiêu biểu của tổng thể các kiến thức, kỹ năng, mục tiêu dạy học Mức độ giá trị nội dung được ước lượng bằng cách so sánh nội dung của bài trắc nghiệm khách quan với nội dung của chương. .. liên tiếp Đây là loại câu cung cấp một nhận định và học sinh được hỏi để xác định xem điều đó là “Đúng” hay “Sai” Hoặc có thể là câu hỏi trực tiếp để được câu trả lời là “Có” hay “Không” Đôi khi chúng được nhóm lại dưới một câu dẫn Các phương án trả lời là thích hợp để gợi nhớ lại kiến thức được kiểm tra một cách nhanh chóng * Ưu điểm:Là loại câu hỏi đơn giản dùng để trắc nghiệm kiến thức về những sự kiện,... Câu 6: Tất cả học sinh đều trả lời sai Cả hai câu này đều không có độ phân biệt Vậy để đánh giá câu hỏi trắc nghiệm cần thông qua độ khó K và độ phân biệt P Từ đó chúng ta sẽ có kế hoạch điều chỉnh hợp lý các câu trắc nghiệm đã soạn Bảng 1 – 4: Sử dụng sự phân tích câu hỏi trong kế hoạch chỉnh lý để tăng độ phân biệt Câu A B C D E Nhóm cao 17 20 3 4 6 Nhóm thấp 14 12 6 5 13 (Nhóm cao bằng 27% học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức chương axit – bazơ trong hóa phân tích, Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức chương axit – bazơ trong hóa phân tích, Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức chương axit – bazơ trong hóa phân tích

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay