Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới của lực lượng Hải quan Việt Nam hiện nay

189 151 0
  • Loading ...
1/189 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:09

HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH PHM ANH NgUồN nhân lực PHI CÔNG CủA Ngành hàng không Việt Nam hội nhập quốc tế Chuyờn ngnh : Kinh t chớnh tr Mó s : 62 31 01 02 LUN N TIN S KINH T Ngi hng dn khoa hc: PGS TS ON XUN THY TS MAI VN BO H NI - 2015 MC LC Trang M U Chng 1: TNG QUAN V CC CễNG TRèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI LUN N 1.1 Khỏi quỏt v cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca nc ngoi liờn quan n ngun nhõn lc phi cụng 1.2 ỏnh giỏ chung v cỏc cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan n ngun nhõn lc phi cụng 9 24 Chng 2: C S Lí LUN V KINH NGHIM PHT TRIN NGUN NHN LC PHI CễNG CA NGNH HNG KHễNG TRONG HI NHP QUC T 2.1 Khỏi nim, c im ngun nhõn lc phi cụng 2.2 Vai trũ ca ngun nhõn lc phi cụng v cỏc nhõn t nh hng n phỏt trin ngun nhõn lc phi cụng hi nhp quc t 2.3 Kinh nghim phỏt trin ngun nhõn lc phi cụng ca mt s quc gia, vựng lónh th v bi hc cho ngnh hng khụng Vit Nam 27 27 38 51 Chng 3: THC TRNG NGUN NHN LC PHI CễNG CA NGNH HNG KHễNG VIT NAM 59 59 3.1 Khỏi quỏt chung v ngnh hng khụng Vit Nam 3.2 Thc trng ngun nhõn lc phi cụng ngnh hng khụng Vit Nam giai on 2007- 2014 71 3.3 ỏnh giỏ chung v ngun nhõn lc phi cụng ca ngnh hng khụng Vit Nam 101 Chng 4: PHNG HNG V GII PHP PHT TRIN NGUN NHN LC PHI CễNG CA NGNH HNG KHễNG VIT NAM 4.1 Phng hng 4.2 Gii phỏp KT LUN DANH MC CC CễNG TRèNH KHOA HC CA TC GI DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC 110 110 113 159 160 161 DANH MC CC CH VIT TT TRONG LUN N ATPL Bng lỏi bay ti B777/A321 bay Boeing 777/ bay Airbus 321 CAAV Cc Hng khụng dõn dng Vit Nam CCLL Cao cp lý lun CDG Sõn bay Charles de Gaulle - Phỏp CPL Bng lỏi thng mi CV Cụng vic CX Cathay Pacific ETOPS M rng tm khai thỏc bay bin i vi bay 02 ng c FAR-OPS Quy ch khai thỏc bay ti thng mi liờn bang M FBS Bung lỏi mụ phng tnh FFS Bung lỏi mụ phng ng FOM Ti liu hng dn khai thỏc FTO T chc hun luyn bay HAN Sõn bay Ni Bi IATA Hip hi ti hng khụng quc t ICAO T chc hng khụng dõn dng quc t IFR Quy tc bay bng thit b JAR-OPS1 Quy ch khai thỏc bay ti thng mi chõu u LOMS Chng trỡnh giỏm sỏt bay t ng MCC Phi hp t lỏi MTCV Bn mụ t cụng vic NOTAM Cỏc cnh bỏo i vi ngi lỏi PCNN Phi cụng nc ngoi PCVN Phi cụng Vit Nam PPL Bng lỏi bay s cp SCLL S cp lý lun SGN Sõn bay Tõn Sn Nht SIM Bung lỏi gi - Simulator SQ Singapore Airlines TCCB-LTL Ban T chc cỏn b - Lao ng tin lng TCCD Bn tiờu chun chc danh cụng vic TCLL Trung cp lý lun TOEIC/TOEFL Chng ch ting Anh quc t TRTO T chc hun luyn nng nh loi mỏy bay VALC Cụng ty cho thuờ mỏy bay Vit Nam VAR-OPS1 Quy ch khai thỏc bay ti thng mi Vit Nam VASCO Cụng ty Bay dch v hng khụng VFR Quy tc bay bng mt thng VNA Tng cụng ty Hng khụng Vit Nam- Vietnam Airlines DANH MC BNG, BIU Bng 3.1 S lng phi cụng ca Tng Cụng ty hng khụng Vit Nam giai on 2007-2014 Bng 3.2 S lng phi cụng Vit Nam ca Tng Cụng ty Hng khụng Vit Nam phõn theo lỏi chớnh v lỏi ph giai on 2007-2014 Bng 3.3 S lng phi cụng Vit Nam lm vic ti Tng Cụng ty Hng khụng Vit Nam phõn theo theo cỏc loi hỡnh mỏy bay giai on 2007-2014 Bng 3.4 S lng phi cụng Vit Nam lm vic ti Tng Cụng ty Hng khụng Vit Nam phõn theo theo cỏc loi hỡnh mỏy bay v phõn theo lỏi chớnh, lỏi ph giai on 2007-2014 Bng 3.5 T trng phi cụng Vit Nam ang lm vic ti Tng Cụng ty Hng khụng Vit Nam phõn theo lỏi chớnh, lỏi ph giai on 2007 - 2013 Bng 3.6 T trng phi cụng Vit Nam tng s phi cụng ang lm vic ti Tng Cụng ty Hng khụng Vit Nam phõn theo loi mỏy bay Bng 3.7 C cu i ng phi cụng Tng Cụng ty Hng khụng Vit Nam v trỡnh chuyờn mụn k thut giai on 2011-2014 Bng 3.8 C cu i ng phi cụng Tng Cụng ty Hng khụng Vit Nam theo trỡnh lý lun chớnh tr giai on 2011-2014 Bng 3.10 Cỏc bc o to phi cụng c bn ca Tng Cụng ty Hng khụng Vit Nam Bng 3.11 Hiu qu s dng ngun lc phi cụng ca Tng Cụng ty Hng khụng Vit Nam giai on 2010 - 2014 Bng 3.12 Khung tin lng c bn ca phi cụng Vit Nam ỏp dng ti Vietnam Airlines t thỏng nm 2015 Bng 4.1 Loi bi trc nghim tuyn dng phi cụng 72 73 74 76 77 78 79 80 88 94 100 124 Biu 3.1 C cu phi cụng Tng Cụng ty Hng khụng Vit Nam phõn theo quc tch giai on 2007-2013 77 Biu 3.2 T trng cỏc nhúm phi cụng Tng Cụng ty Hng khụng Vit Nam phõn theo tui giai on 2011-2014 82 M U Tớnh cp thit ca ti t nc ang hi nhp ngy cng sõu rng vo khu vc v th gii, phn u n nm 2020 nc ta c bn tr thnh nc cụng nghip theo hng hin i t c mc tiờu ú ng v Nh nc ó nhiu ch trng gii phỏp; ú cú gii phỏp ht sc quan trng l xõy dng h thng kt cu h tng k thut ng b v giao thụng ti i hi ng ton quc ln th XI khng nh: xõy dng kt cu h tng ng b l mt ba khõu t phỏ chin lc giai on 2011 - 2020 Nhng quc gia phỏt trin v cú trỡnh khoa hc - cụng ngh cao hn nc ta ó chng minh mun lm giu trc tiờn phi lm ng ng c hiu l ngnh giao thụng ti núi chung vi tt c cỏc phng thc ti, giao thụng nh: ng thy, ng bin, dng st, ng b, ng khụng Cựng vi s phỏt trin ca nhng phng thc ti khỏc, ng hng khụng vi nhng u th ca mỡnh ang ngy cng chim gi vai trũ, v trớ quan trng i vi nn kinh t quc dõn cng nh quỏ trỡnh m ca hi nhp vi khu vc v th gii Nhng nm qua, ng v Nh nc ó quan tõm lónh o, ch o v u t phỏt trin ngnh hng khụng vi qui mụ ngy cng ln Nh ú, ngnh hng khụng dõn dng nc ta ó phỏt trin nhanh, t c nhiu thnh tu to ln Tớnh n nm 2015 Vit Nam ó cú hóng hng khụng l Vietnam Airlines, Jestar Pacific Airlines, VASCO, VietJet Air (Air Mekong v Indochine airlines ó dng hot ng) vi i mỏy bay trờn 100 chic cỏc loi, ú cú nhiu chng loi hin i nht nh Airbus A350, Boeing B787-9 Ngnh hng khụng ang khai thỏc 20 cng hng khụng 45 ng bay quc t, 40 ng bay ni a Trong giai on 2010-2014, ngnh hng khụng dõn dng Vit Nam ó chuyn c trờn 105 triu lt khỏch, quc t v ni a, 2,2 triu tn hng húa Tc tng trng bỡnh quõn ca ngnh t 15%/nm v chuyn hnh khỏch v 12%/nm v ti hng húa [68] Nhng thnh tu m ngnh hng khụng Vit Nam t c k trờn ó úng gúp tớch cc vo phỏt trin kinh t xó hi v thỳc y hi nhp khu vc v quc t ca t nc Tuy nhiờn, nhng yờu cu, nhim v ca giai on phỏt trin mi ca t nc bi cnh tip tc y mnh cụng nghip húa, hin i húa v hũa nhp ngy cng sõu rng hn vo cỏc quan h kinh t - chớnh tr- xó hi th gii, ang ũi hi ngnh hng khụng Vit Nam phi cú nhng bc i nhanh, mnh v vng chc hn phỏt trin ngnh hng khụng nc ta theo hng hin i cú kh nng cung cp dch v chuyn hnh khỏch v ti hng húa an ton thun tin, nhanh chúng v hiu qu cn phi cú nhng iu kin cn thit nh h thng kt cu h tng ng b v sõn bay, cng hng khụng, cung cp dch v khụng lu, i mỏy bay hin i v c bit l ngun nhõn lc núi chung v phi cụng núi riờng phự hp L mt ngnh kinh t - k thut c thự, vi nn tng k thut cụng ngh hin i v yờu cu bo m tuyt i an ton, an ninh nờn ngun nhõn lc phi cụng phự hp ngnh hng khụng phi c xõy dng v phỏt trin c v th lc, trớ lc, cú phm cht o c ngh nghip v trỡnh chuyờn mụn cao Trong nhng nm qua, ngun nhõn lc phi cụng ca ngnh hng khụng luụn nhn c s quan tõm sõu sc v u t vi quy mụ ngy cng ln ca Nh nc, cỏc hóng hng khụng v ca ton xó hi ó khụng ngng phỏt trin c v s lng, cht lng v c cu; gúp phn tớch cc vo nhng thnh tu chung ca ton ngnh hng khụng Tuy nhiờn, trc yờu cu nhim v giai on mi, nhõn lc ca ngnh cũn nhiu bt cp nh cha v s lng, cht lng v c cu cũn bt hp lý, c bit cũn ti 43% phi cụng ca cỏc hóng hng khụng quc tch Vit Nam ang phi thuờ nc ngoi, trỡnh ngun nhõn lc phi cụng cũn nhiu hn ch, c bit bi cnh hi nhp quc t ngy cng rng v sõu Vi tc tng trng nhu cu ti hng khụng tng nhanh giai on ti, bờn cnh cỏc hóng hng khụng quen thuc trờn th trng v s cú nhiu hóng mi i gp rỳt tng quy mụ u t i mỏy bay v tng ng vi s tng trng cung ng ti l nhu cu v phi cụng Khu vc ụng Nam , ụng Bc , v tiu vựng gm bn quc gia: Campuchia, Laos, Myanmar v Vit Nam (KLMV) vi ba thp k ti s luụn trng thỏi khan him phi cụng, vy trờn th trng sc lao ng ngi lỏi mỏy bay thng xuyờn cú tỡnh trng cu > cung, v tt nhiờn phi cụng cú li th hn gõy sc ộp i vi hóng hng khụng Cỏc quy lut kinh t th trng, c bit l quy lut cung - cu s quy nh v chi phi v th ca mi bờn quỏ trỡnh m phỏn (phi cụng v hóng hng khụng) Nu khụng cp n cỏc yu t phỏ hoi, b kớch ng hoc k giu mt a thụng tin sai lch gõy ri, thỡ ch cũn l ch quan h lao ng m c th l tin cụng, tin lng cựng cỏc ũi hi vt cht khỏc (ch yu i vi phi cụng) cha tht s hp lý Thi gian gn õy xut hin tỡnh trng b phn phi cụng ca hóng hng khụng quc gia - Vietnam Airlines ng lot bỏo m (t Tt Dng lch nm 2015 cú 117 phi cụng bỏo m, tng t ngt so vi bỡnh thng khong trờn di 10 trng hp) gúp phn gõy nờn tỡnh trng chm hy chuyn qui mụ khỏ ln, lm ựn tc nht thi giao thụng ng khụng, cn tr tc lu thụng ca nn kinh t v khú khn nht nh ti cỏc hot ng chớnh tr, xó hi Tuy s kin ny ó c cỏc cp, cỏc ngnh v c bit l lónh o ca Vietnam Airlines ỏp dng nhiu gii phỏp phự hp, tha ỏng ú tỡnh hỡnh ó tr li bỡnh thng, nhng ú cng l tớn hiu phn ỏnh c ch v phng thc gii quyt mi quan h li ớch gia ngi s dng lao ng- hóng hng khụng v ngi cung ng lao ng lỏi bay, tc l phi cụng cú Bn cht ca hin tng l gỡ v nh th no cn phi nghiờn cu kt lun chớnh xỏc trờn c s ú gii phỏp trc mt cng nh lõu di nhm thit lp vng chc s bỡnh n v phỏt trin ỳng nh hng th trng ngi lỏi bay- phi cụng nc ta Vỡ vy, vic nghiờn cu tỡm gii phỏp i vi ngun nhõn lc phi cụng phc v s phỏt trin ca ngnh hng khụng nc nh thi gian ti ang l vụ cựng cp thit Vi lý ú, tỏc gi ó la chn Ngun nhõn lc phi cụng ca ngnh hng khụng Vit Nam hi nhp quc t lm ti lun ỏn tin s chuyờn ngnh kinh t chớnh tr Mc ớch v nhim v nghiờn cu ca lun ỏn 2.1 Mc ớch nghiờn cu ca lun ỏn Mc ớch nghiờn cu ca lun ỏn nhm h thng húa c s lý lun v thc tin v ngun nhõn lc phi cụng ca ngnh hng khụng hi nhp quc t, trờn c s ú phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng ngun nhõn lc phi cụng ca ngnh hng khụng Vit Nam thi gian qua v xut cỏc gii phỏp phỏt trin phự hp vi yờu cu, nhim v a ngnh hng khụng tr thnh ngnh kinh t mi nhn ca t nc quỏ trỡnh hi nhp quc t 2.2 Nhim v nghiờn cu ca lun ỏn - H thng húa cỏc lý lun v ngun nhõn lc, lm rừ c thự, vai trũ ca ngun nhõn lc phi cụng vi t cỏch l b phn ca ngun nhõn lc cht lng cao - Nghiờn cu kinh nghim mt s quc gia, vựng lónh th v phỏt trin ngun nhõn lc phi cụng ca ngnh hng khụng v rỳt nhng bi hc kinh nghim cho ngnh hng khụng Vit Nam - Phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng ngun nhõn lc phi cụng ca ngnh hng khụng Vit Nam giai on 2007 - 2014, trờn c s ú rỳt nhng thnh tu, hn ch v nguyờn nhõn ca nhng thnh tu, cng nh hn ch - Trờn c s kt qu ỏnh giỏ, nhn xột v thc trng a d bỏo v xu th phỏt trin ngnh hng khụng th gii v Vit Nam thi gian ti cng nh d bỏo nhu cu ngun nhõn lc phi cụng ca ngnh hng khụng Vit Nam ng thi xut phng hng v gii phỏp phỏt trin ngun nhõn lc phi cụng ca ngnh Hng khụng Vit Nam giai on n nm 2020 v tm nhỡn 2030 i tng v phm vi nghiờn cu ca lun ỏn 3.1 i tng nghiờn cu ca lun ỏn i tng nghiờn cu ca lun ỏn l ngun nhõn lc phi cụng vi t cỏch l b phn c thự ca ngun nhõn lc cht lng cao, cú vai trũ quyt nh i vi s phỏt trin ca ngnh hng khụng Vit Nam hi nhp quc t Trng tõm ca ti ch yu nghiờn cu i ng phi cụng ang lm vic cho cỏc hóng hng khụng mang quc tch Vit Nam, khụng nghiờn cu sõu, nhiờn cú cp ti cỏc mi quan h phỏi sinh, nhng phi cụng ó chuyn i, ngh, hoc chuyn sang lỏi cho lnh vc khỏc (hng khụng chung) 3.2 Phm vi nghiờn cu ca lun ỏn - V ni dung: Lun ỏn trung nghiờn cu ngun nhõn lc phi cụng trờn cỏc phng din v c im, vai trũ, s lng, cht lng, c cu, kh nng cnh tranh hi nhp kinh t quc t Khi nghiờn cu mi quan h cung cu trờn th trng phi cụng, ti ch yu cp i ng phi cụng ang lỏi cho cỏc hóng hng khụng chuyn cụng cng hnh khỏch, hng húa bu kin theo nh nh ngha v kinh doanh ti hng khụng quy nh lut Doanh nghip v lut Hng khụng Thớ d, phi cụng Nguyn Thnh Trung hp ng lỏi cho ụng ch Bu c khụng nm phm vi nghiờn ca lun ỏn, vỡ phi cụng ú rt khú tham gia vo th trng sc lao ng ngi lỏi bay, khụng phi l phi cụng lỏi bay ti cụng cng theo lut nh - V khụng gian: Lun ỏn trung phõn tớch ỏnh giỏ ngun nhõn lc phi cụng ca ngnh Hng khụng Vit Nam, bao gm ngun nhõn lc phi cụng ca cỏc hóng hng khụng Vit Nam, ú ch yu l ngun nhõn lc phi cụng ca Hóng hng khụng quc gia Vit Nam - Thi gian nghiờn cu: Lun ỏn phõn tớch ỏnh giỏ thc trng ngun nhõn lc phi cụng ca ngnh Hng khụng Vit Nam giai on t nm nm 2007 n nm 2014, nhm xut phng hng v gii phỏp phỏt trin ngun nhõn lc phi cụng ca ngnh Hng khụng Vit Nam n nm 2020, tm nhỡn n nm 2030 C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu ca lun ỏn 4.1 C s lý lun ca lun ỏn C s lý lun l ch ngha Mỏc- Lờnin v t tng H Chớ Minh, quan im, ng li, ch trng, chớnh sỏch ca ng v kt qu nghiờn cu, tng kt thc tin ca cỏc nh khoa hc, cỏc hc gi i trc v nhõn lc, nhõn lc ngnh hng khụng, nhõn lc phi cụng i vi mi quc gia v tng hóng hng khụng Ti liu ting Nga 102 (2012), , http://openrussia.info/main/469podgotovka-pilotov-dlya-grazhdanskoy-aviacii-v-ssha.html, 23/10/2012 103 (2012), , http://vas-ershov.com/articles/09-puti-sohraneniyaprofessionalizma-pilotov.html, 17/8/2012 104 (2013), : , http://radiovesti.ru/article/ show/article_id/115058, 29/8/2013 105 (2013), : , http://radiovesti.ru/article/show/ article_id/115058, 18/3/2013 106 (2013), , http://izvestia.ru/news/545372#ixzz2 QjfxPZMT, 12/8/2013 107 (2013), , http://openrussia.info/main/469-podgotovkapilotov-dlya-grazhdanskoy-aviacii-v-ssha.html, 6/10/2013 108 (2013), , http://www.online812.ru/2013/03/18 /007/pda.html 109 - (2013), http://top.rbc.ru/economics, 05/03/2013/847948.shtml 110 ơơ (2013), , http://www.essay.kz/ru/professions/technical/pilot/?sid =ba3dmkgqptmvbg8tna5se9rge2, 15/12/2013 111 (2013), , http://www.aex.ru/docs/2/2013/1/22/1716/print/, 20/2/2013 112 (2013), , http://vas-ershov.com/articles/09-puti- sohraneniya-profes sionaliz ma-pilotov.html, 15/10/2013 113 , (2005), , http:// www.dissercat.com/content/chelovecheskii-faktorrazvitiya-otechestvennogo-aviapromyshlennogokompleksa#ixzz2QjoGpPAC, 12/3/2005 114 , (2005), "", http://www.dissercat com/content/upravlen ie-personalom-organizatsii-s-ekstremalnymiusloviyami-truda-na-primere-oao-aeroflot, 9/2/2005 115 Superjob.ru (2012), : , http://www.superjob.ru/research/articles/111074/deficit- pilotov-grazhdanskoj-aviacii-prichiny-i-reshenie-problemy/?utm_so urce=&utm_medium=&utm_campaign=, 20/7/2012 116 (2013), , http://www.ato.ru/content/ko mpleksnyy-podhod-k-podgotovke-kadrov-dlya-kommercheskoyaviacii, 12/9/2013 117 , (2005), , http://www.dissercat.com/content/chelovecheskii-faktor-razvitiyaotechestvennogo-aviapromyshlennogokompleksa#ixzz2QjoGpPAC, 9/8/2005 118 , (2005), "" , http://www.dissercat.com/content/upravleniepersonalom-organizatsii-s-ekstremalnymi-usloviyami-truda-naprimere-oao-aeroflot#ixzz2Qjod0Pb3, 22/9/2005 PH LC Ph lc BNG TNG HP S LNG PHI CễNG CA VNA GIAI ON 2007 -2013 Loi mỏy bay Nm 2007 Quc tch Nm 2008 Nm 2009 Nm 2010 Nm 2011 Nm 2012 Nm 2013 Lỏi Lỏi Lỏi Lỏi Lỏi Lỏi Lỏi Lỏi Lỏi Lỏi Lỏi chớnh ph chớnh ph chớnh ph chớnh ph chớnh ph chớnh VN 52 52 58 43 59 37 59 35 59 34 59 29(21) 56 42(21) NN 25 25 24 12 21 21 20 23 18 22 15 18 VN 36 61 39 72 42 66 49 82 54 97 92 113 99 111 NN 50 19 75 31 76 36 117 85 121 81 119 46 109 40 VN 14 14 18 10 29 19 40 26 41 26 40 22 40 26 NN 4 10 21 33 19 35 16 22 14 21 VN 7 9 Lỏi ph Lỏi chớnh Lỏi ph B.777 A.320/1 A.330 10 F70 NN VN 18 NN 14 36 19 32 1 1 16 33 15 39 17 43 22 58 22 61 29 43 25 39 25 38 36 290 223 373 354 378 373 411 346 395 345 ATR72 Tng cng: 221 20 198 265 204 Theo quy hoch phỏt trin ngnh hng khụng ó c Th tng phờ duyt v i mỏy bay n nm 2020: - Chng loi mỏy bay: + Mỏy bay tm ngn (khai thỏc cỏc ng bay di gi bay): khai thỏc ch yu cho mng ng bay ni a v mng ng bay ụng Nam nh hng s dng cỏc loi mỏy bay t 65-100 gh (ATR-72 ca chõu u, nghiờn cu phỏt trin i mỏy bay tng ng cụng ngh Ca-na-a, Bra-xin, Nga v Nht Bn), cỏc loi mỏy bay t 150 - 200 gh (dũng mỏy bay A318/319/320/A321 v cỏc loi khỏc thuc dũng B737) + Mỏy bay tm khung (khai thỏc cỏc ng bay di 10 gi bay): khai thỏc ch yu cho mng ng bay ụng Bc , Nam v c nh hng s dng cỏc loi mỏy bay t 250 - 350 gh dũng B777-200ER, B787-8, A350-800 v cỏc loi thuc dũng A330 v tng ng (i vi mỏy bay thuờ) + Mỏy bay tm xa (khai thỏc cỏc ng bay xuyờn lc a): khai thỏc ch yu cho mng ng bay i chõu u, Bc M v cú kt hp ch hng nh hng s dng cỏc loi mỏy bay trờn 300 gh dũng B787-9, A350-900 v cỏc loi thuc dũng A340, B777-200LR v tng ng (i vi mỏy bay thuờ) V lõu di nghiờn cu s dng dũng mỏy bay A380 + Loi mỏy bay ch hng: S dng loi 20 - 30 tn khai thỏc ch hng khu vc; loi 70 - 100 tn khai thỏc ch hng i chõu u v Bc M nh hng s dng cỏc loi mỏy bay chuyờn dng ch hng ca Boeing, Airbus, Nga, Nht Bn hoc tng ng - S lng mỏy bay: S lng mỏy bay cỏc loi (c ch khỏch v hng húa) n nm 2020 t 140 - 150 chic (s hu 70 - 80 chic), bao gm: + Mỏy bay tm ngn: 60-70 chic, ú s hu 30-35 chic + Mỏy bay tm trung: 30-35 chic, ú s hu 17-20 chic + Mỏy bay tm xa: 20-24 chic, ú s hu 10-12 chic + Loi ch hng: 8-10 chic, ú s hu 3-5 chic - i vi Tng cụng ty HKVN giai on 2016 - 2020: u t 13 mỏy bay gm 04 mỏy bay B787-9, 09 mỏy bay A350-900 Tng s mỏy bay khai thỏc l 150 mỏy bay Theo ú cn phi ỏnh giỏ c th v s lng phi cụng hin cú v nhu cu tuyn dng, o to phi cụng mi Ph lc D kin tng kinh phớ m bo cụng tỏc o to, hun luyn hng nm ca ngnh hng khụng Vit Nam giai oan 2016-2020 S TT Cng Ni dung o to, bi dng cỏn b, cụng chc o to giỏm sỏt viờn an ton hng khụng o to phi cụng c bn o to Tip viờn hng khụng o to nhõn viờn k thut tu bay o to nhõn viờn qun lý bay o to cỏc nhõn viờn hng khụng khỏc Cỏc hun luyn chuyn loi, nh k, nng nh o to cỏn b lónh o, qun lý v NV k thut nghip v Nhu cu kinh phớ tớnh cho 01 nm Nhu cõu kinh phớ giai on 2016-2020 (5 nm) Nhu cu kinh phớ (triu ) Ngõn sỏch nh nc 330 330 D kin ngun kinh phớ Xó hi Doanh nghip, húa n v 2.500 1.500 260.000 3.000 200.000 720 11.000 11.000 2.000 2.000 4.500 4.000 1.000 60.000 3.000 720 15.000 Cỏc ngun khỏc 10.500 4.000 298.550 330 204.500 92.720 1000 1.492.750 1.650 1.022.500 463.600 5.000 0,11% 68,50% 31,06% 0,33% Ph lc TNG HP CC CH CHNH SCH THC HIN I VI PHI CễNG VIT NAM Ch tin lng chc danh: Tin lng chc danh cụng vic: L mc tin lng tr hng thỏng cho ngi lao ng theo khung mc, c xõy dng theo chc danh/nhúm chc danh cụng vic theo tng loi mỏy bay cú tớnh n tớnh cht v iu kin lao ng, c im, chu k lm vic nh: Ban ờm, lm vic theo ca, kớp, lm vic vo cỏc ngy l - tt Khung mc tin lng ỏp dng i vi phi cụng ang khai thỏc: Chc danh Mc Mc Mc Mc Mc Lỏi chớnh 50.000.000 B777/A330 52.500.000 55.000.000 57.500.000 60.000.000 Lỏi chớnh 44.000.000 A320/A321 46.500.000 49.000.000 51.500.000 54.000.000 Lỏi chớnh 38.500.000 ATR72/F70 41.000.000 43.500.000 46.000.000 48.500.000 Lỏi ph 28.000.000 B777/A330 30.000.000 32.000.000 34.000.000 Lỏi ph 24.000.000 A320/A321 26.000.000 28.000.000 30.000.000 Lỏi ph 20.000.000 ATR72/F70 22.000.000 24.000.000 26.000.000 Mc tin lng trờn l mc tin lng tr cho ngi lỏi m bo gi bay mc theo quy nh, m bo Quy ch khai thỏc bay, an ton bay v khụng vi phm ni quy lao ng Cỏc chc danh Lỏi chớnh c phờ chun Giỏo viờn kim tra bay (TRE) c xp mc chc danh Lỏi chớnh cỏc loi mỏy bay tng ng; Lỏi chớnh c phờ chun chc danh Giỏo viờn bay (TRI) c xp mc chc danh Lỏi chớnh cỏc loi mỏy bay tng ng Cỏc chc danh lỏi ph phờ chun Giỏo viờn lý thuyt v Lỏi ph trờn 55 tui i vi nam, trờn 50 tui i vi n c xp mc chc danh lỏi ph cỏc loi mỏy bay tng ng Khung lng cú tớnh n yu t thõm niờn cụng tỏc, c 03 nm ngi lao ng khụng vi phm an ton bay, khụng vi phm ni quy lao ng c xột nõng mt mc lng Ch tin lng ỏnh giỏ: Tin lng ỏnh giỏ c xỏc nh bng mc tin lng c th gn vi mc hon thnh cụng vic theo thỏng v thc hin tr cho tng cỏ nhõn cn c vo kt qu ỏnh giỏ mc hon thnh cụng vic theo thỏng, quý hoc nm i vi phi cụng, tin lng ỏnh giỏ c tớnh hng thỏng trờn c s gi bay thc hin v ý thc chp hnh k lut khai thỏc, o to hun luyn, hnh chớnh theo cỏc tiờu on bay xõy dng c TCT phờ duyt Khung mc tin lng ỏnh giỏ (/thỏng) thc hin nh sau: Chc danh Mc Mc Mc Mc Lỏi chớnh 7.000.000 12.000.000 15.000.000 Lỏi ph 5.000.000 8.000.000 10.000.000 Ch Ph cp trỏch nhim: Ch ph cp trỏch nhim c thc hin i vi phi cụng kiờm nhim cỏc chc danh qun lý, lónh o ti TCT v cỏc n v ph thuc Mc tin lng ph cp trỏch nhim tng ng 35% mc tin lng cỏc chc danh qun lý c quan, cp trờn ỏnh giỏ i vi cỏc chc danh lónh o, qun lý cp TCT Tng giỏm c hoc Phú Tng giỏm c khai thỏc ỏnh giỏ, cỏc chc danh qun lý cp n v Th trng n v qun lý trc tip chu trỏch nhim ỏnh giỏ Hng thỏng, phi cụng kiờm nhim lónh o qun lý c hng tin ph cp trỏch nhim 30% mc lng ca cp lónh o tng ng, sau mi quý ỏnh giỏ s hng tip 35% mc tin lng sau ỏnh giỏ m bo iu kin ỏnh giỏ, phi cụng kiờm nhim cỏc chc danh qun lý, lónh o phi cú thi gian lm vic ti mt t theo t l TCT quy nh, vớ d: - i vi lónh o cp Ban tr lờn: thi gian lm vic mt t ti thiu bng 70% s ngy cụng ch thỏng; - i vi lónh o cp i/phũng: thi gian lm vic mt t ti thiu bng 50% s ngy cụng ch thỏng Khung mc Ph cp trỏch nhim i vi phi cụng kiờm nhim thc hin nh sau: Chc danh PCTN Mc tin lng ỏnh giỏ (thỏng) /thỏng Mc Mc Mc Mc giỏm 18.550.000 2.450.000 3.150.000 3.850.000 v 14.000.000 1.400.000 2.100.000 2.800.000 Phú trng ban v 11.200.000 tng ng 1.050.000 1.400.000 2.100.000 Trng phũng v 8.750.000 tng ng 525.000 875.000 1.225.000 Phú trng phũng 7.350.000 v tng ng Ch tin lng chuyn bay: 525.000 700.000 875.000 Phú c Tng Trng ban tng ng Tin lng theo chuyn bay thc hin theo mc c th ca tng chuyn, chng bay ỏp dng i vi Phi cụng bay khai thỏc trờn cỏc chng bay nc v quc t, c th nh sau: n v tớnh: VN 4.1 i vi chuyn bay ni a: Nhúm Gi bay bỡnh quõn Lỏi chớnh Lỏi ph Ghi chỳ GBBQ [...]... công của ngành hàng không Việt Nam giai đoạn 2007- 2014, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, tạo căn cứ khoa học cho đề xuất phương hướng, giải pháp phát triển nguồn nhân lực phi công của ngành hàng không Việt Nam trong tương lai Thứ tư, đề xuất phương hướng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực phi công của ngành hàng không của Việt Nam thời gian tới Đối với một quốc gia như Việt Nam đang... yêu cầu hội nhập trước mắt và lâu dài Trong luận án tiến sĩ của Đinh Văn Toàn “Phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2015” [66], trên cơ sở khái quát, hệ thống hóa các vấn đề lý luận về nguồn nhân lực đã làm sáng tỏ đặc thù của nguồn nhân lực ngành điện với tư cách là bộ phận nguồn nhân lực quốc gia dưới những đặc điểm đặc thù của ngành điện ở Việt Nam Về nhân lực trong ngành... cho xã hội, theo nghĩa hẹp bao gồm những người trong độ tuổi lao động và có khả năng lao động Từ đó, nguồn nhân lực trước hết được phản ánh qua số lượng dân số trong độ tuổi lao động có khả năng lao động cùng với cơ cấu và chất lượng của nó Chất lượng nguồn nhân lực được đánh giá qua nhiều tiêu chí như: thể lực, trí lực, phẩm chất, đạo đức, nhân cách, tác phong, truyền thống văn hóa của nguồn nhân lực; ... tới một số giải pháp phát triển nhân lực hàng không của Việt Nam trong những năm tới Như trên đã trình bày, mặc dù đã có nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về nhân lực và nhân lực ngành hàng không, tuy nhiên, trên giác độ kinh tế chính trị cho đến nay vẫn chưa có công trình nào đề cập toàn diện tới vấn đề nguồn nhân lực phi công của ngành hàng không Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế... ngành khác của nền kinh tế quốc dân, từ đó rút ra những yêu cầu chủ yếu về số lượng, chất lượng và cơ cấu nhân lực để phát triển ngành hàng không theo hướng hiện đại phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế, trong đó cần làm rõ mối quan hệ biện chứng nội tại trong tập thể phi công, đội bay, đoàn bay Thứ hai, tác động của các yếu tố ảnh hưởng tới nguồn nhân lực phi công của ngành hàng không trong hội nhập... Nguyễn Hữu Dũng trong "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế" [20], đã nhấn mạnh vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đó là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng, là nhóm tinh túy nhất, có chất lượng nhất, có tính quyết định đối với quá trình CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam Tác giả Nguyễn... là tổng thể những năng lực (cơ năng và trí năng) của con người được huy động vào quá trình sản xuất, là nội lực xã hội của một quốc gia Việt Nam đang có NNL dồi dào, nếu biết khai thác hợp lý sẽ tạo ra động lực to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước… Theo Nguyễn Ngọc Tú: Khi nói tới nguồn nhân lực, trước hết cần phải hiểu đó là nguồn cung cấp sức lao động cho xã hội, bao gồm toàn bộ những... nguồn nhân lực chất lượng cao, cho các cơ quan hoạch định chính sách và quản lý nguồn nhân lực phi công trong ngành hàng không Việt Nam - Luận án cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến nguồn nhân lực phi công trong hội nhập quốc tế 7 Kết cấu của luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung luận án gồm 4 chương Chương 1 TỔNG QUAN VỀ CÁC... làm rõ trong luận án Trong các công trình nghiên cứu đã được công bố, cho đến nay vẫn còn nhiều vấn đề về nguồn nhân lực phi công nói chung và nguồn nhân lực phi công của ngành hàng không Việt Nam nói riêng chưa được thật sự làm rõ, cần được tiếp tục nghiên cứu trong luận án Những vấn đề đó bao gồm: Thứ nhất, tính đặc thù của nguồn nhân lực phi công trong mối quan hệ so sánh với nguồn nhân lực ngành... Ngọc Tú “Nhân lực chất lượng cao của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế” [74], đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về nguồn nhân lực chất lượng cao như khái niệm, vai trò, chỉ tiêu đánh giá, nhân tố ảnh hưởng, yêu cầu đối với nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại về số lượng, chất lượng, cơ cấu, vai trò,
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới của lực lượng Hải quan Việt Nam hiện nay, Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới của lực lượng Hải quan Việt Nam hiện nay, Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới của lực lượng Hải quan Việt Nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay