Pháp luật về bảo đảm thực hiện, hợp đồng tín dụng bằng biện pháp bảo lãnh (TT)

27 188 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:07

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM VĂN ĐÀM PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG BẰNG BIỆN PHÁP BẢO LÃNH Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 62.38.01.07 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2016 Công trình hoàn thành Học viện Khoa học Xã hội Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Trần Đình Hảo Phản biện 1: GS.TS Nguyễn Thị Mơ Phản biện 2: PGS TS Bùi Nguyên Khánh Phản biện 3: PGS.TS Lê Thị Thu Thủy Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Vào hồi ngày tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tín dụng chức hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng, đồng thời loại hình đáp ứng hiệu nhu cầu cung cấp vốn cho kinh tế Tín dụng ngân hàng thực chất quan hệ mà bên chủ thể ngân hàng, tổ chức tín dụng cho vay tiền tệ nhằm đáp ứng yêu cầu vốn nhu cầu khác chủ thể đời sống kinh tế - xã hội Cho đến thời điểm nay, tín dụng ngân hàng thông qua hoạt động ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng nguồn cung cấp vốn quan trọng, có ý nghĩa định kinh tế so với hình thức cung cấp vốn khác Hình thức pháp lý quan hệ tín dụng ngân hàng hợp đồng tín dụng Hợp đồng tín dụng dạng cụ thể hợp đồng vay tài sản quy định Bộ luật Dân sự, nhiên, bên cạnh việc chịu điều chỉnh Bộ luật Dân sự, chịu điều chỉnh pháp luật tín dụng ngân hàng Hợp đồng tín dụng có đặc trưng riêng, mà số thường có biện pháp bảo đảm kèm nhằm đảm bảo quyền lợi bên cho vay, đề phòng trường hợp rủi ro xảy Về chất, biện pháp bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp để đảm bảo việc thực nghĩa vụ hợp đồng tín dụng, điều kiện bắt buộc số trường hợp theo quy định pháp luật theo thoả thuận bên nhằm bảo đảm cho việc thu hồi vốn vay ngân hàng tổ chức tín dụng Nhằm tạo chế pháp lý phù hợp đảm bảo an toàn cho giao dịch dân sự, kinh tế thương mại, thời gian qua, Nhà nước quan tâm xây dựng liên tục bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật bảo đảm thực nghĩa vụ dân nói chung giao dịch bảo đảm nói riêng Bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền vay phát sinh từ hợp đồng tín dụng loại quan hệ phát sinh lĩnh vực kinh tế, thương mại, nhiên, pháp luật biện pháp bảo đảm thực hợp đồng tín dụng nói chung quy định bảo đảm thực hợp đồng tín dụng bảo lãnh nói riêng có đặc thù định, có mối liên hệ chặt chẽ dựa tảng pháp luật bảo đảm thực nghĩa vụ dân Trong số biện pháp bảo đảm tín dụng, bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh biện pháp đối nhân, phụ thuộc vào uy tín bên bảo lãnh Bảo lãnh sử dụng hoạt động nghiệp vụ ngân hàng tổ chức tín dụng với tư cách hoạt động cấp tín dụng Quá trình xây dựng phát triển hệ thống pháp luật vấn đề có thay đổi định tư lập pháp cách hiểu chất biện pháp bảo lãnh Điều chi phối thực tiễn áp dụng pháp luật bảo lãnh để bảo đảm thực hợp đồng tín dụng ngân hàng phát sinh bất cập định Theo quy định Bộ luật Dân năm 1995 Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 Chính phủ bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng, biện pháp bảo lãnh bảo lãnh đối vật, bên bảo lãnh bảo lãnh tài sản thuộc sở hữu Các ngân hàng, tổ chức tín dụng bên bảo lãnh thoả thuận biện pháp cầm cố, chấp tài sản bên bảo lãnh để bảo đảm thực nghĩa vụ bảo lãnh Theo quy định Bộ luật Dân năm 2005 Bộ luật Dân năm 2015 hệ thống quy định pháp luật đăng ký giao dịch bảo đảm hành, bảo lãnh biện pháp bảo đảm đối nhân nên không thuộc diện đăng ký giao dịch bảo đảm Tuy nhiên, xử lý hậu pháp lý quan hệ bảo lãnh, pháp luật quy định bên bảo lãnh phải đưa tài sản thuộc sở hữu để toán cho bên nhận bảo lãnh Quy định gây nhiều vướng mắc việc xác định thứ tự ưu tiên toán xử lý tài sản bảo đảm giao dịch bảo đảm tài sản (ví dụ cầm cố, chấp) với bảo lãnh Bên cạnh đó, lý luận pháp luật bảo lãnh thực tiễn áp dụng pháp luật bảo lãnh có nhiều vấn đề cần luận giải cách sâu sắc Các quy định biện pháp bảo lãnh hành đưa đến nhiều hệ luỵ việc thực thủ tục pháp lý liên quan đến nghĩa vụ bảo lãnh tài sản bảo đảm… Bởi vậy, việc nghiên cứu làm rõ chất bảo lãnh, pháp luật bảo lãnh thực hợp đồng tín dụng điều kiện kinh tế thị trường nước ta nay, mà Đảng Nhà nước ta xác định: “Bảo đảm ổn định hệ thống tiền tệ, tín dụng ngân hàng mục tiêu quan trọng, nhằm góp phần thực hiệu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 20201… Thực sách tiền tệ linh hoạt… Cơ cấu lại tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống tín dụng2 ” có ý nghĩa quan trọng có tính cấp thiết Từ vấn đề lý luận thực tiễn phân tích trên, nghiên cứu sinh mạnh dạn lựa chọn đề tài “Pháp luật bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh” để nghiên cứu làm Luận án Tiến sĩ luật học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận án làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn pháp luật bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh, để từ đó, đề xuất định hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thi hành pháp luật nhằm bảo đảm thực hiệu hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.198 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Tài liệu Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.278 Nhằm đạt mục đích nghiên cứu trên, luận án xác định rõ nhiệm vụ nghiên cứu sau đây: - Nghiên cứu, làm rõ vấn đề lý luận biện pháp bảo lãnh thực hợp đồng tín dụng pháp luật bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh; - Phân tích thực trạng pháp luật áp dụng pháp luật bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh; đánh giá ưu điểm hạn chế, bất cập cần khắc phục; - Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, Luận án kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thi hành pháp luật bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh phù hợp với đặc điểm quan hệ hợp đồng tín dụng, thúc đẩy quan hệ tín dụng ngân hàng giao lưu kinh tế ngày phát triển Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Luận án vấn đề lý luận pháp luật bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh; hệ thống pháp luật thực trạng thi hành pháp luật bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh Việt Nam Bên cạnh đó, nhằm làm rõ nội dung nghiên cứu, Luận án khảo cứu kinh nghiệm pháp luật số nước giới vấn đề 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Luận án tập trung nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn pháp luật bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh Trong đó, hợp đồng tín dụng hiểu hợp đồng cho vay, mà ngân hàng bên cho vay giao cho bên vay khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời hạn định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi Những hoạt động cấp tín dụng khác như: Chiết khấu, cho thuê tài chính, bao toán, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ cấp tín dụng khác… gọi chung hợp đồng cấp tín dụng không thuộc phạm vi nghiên cứu Luận án Biện pháp bảo lãnh nghiên cứu Luận án biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân quy định Bộ luật Dân Tuy nhiên, việc bảo lãnh tín chấp tổ chức trị - xã hội (được quy định Điều 376 Bộ luật Dân năm 1995); bảo đảm tín chấp tổ chức trị xã hội (được quy định Điều 372 Bộ luật Dân năm 2005; Điều 344 Bộ luật Dân năm 2015) bảo lãnh phủ quy định Luật Quản lý nợ công năm 2009 Nghị định số 15/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 Chính phủ cấp quản lý bảo lãnh phủ không thuộc phạm vi nghiên cứu Luận án Hoạt động bảo lãnh ngân hàng biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ, ngân hàng, tổ chức tín dụng coi chủ thể bảo lãnh nghiệp vụ cấp tín dụng, vậy, việc nghiên cứu bảo lãnh ngân hàng nhằm so sánh để làm rõ chất pháp lý biện pháp bảo lãnh việc bảo đảm thực hợp đồng tín dụng Phương pháp nghiên cứu Để làm rõ vấn đề nghiên cứu, Luận án sử dụng phương pháp mang tính truyền thống phương pháp vật biện chứng vật lịch sử Ngoài ra, Luận án sử dụng chủ yếu phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp phân tích tổng hợp: Được sử dụng toàn nội dung Luận án, từ nghiên cứu lý luận, đánh giá thực trạng, rút vấn đề thuộc chất, quan điểm liên quan đến vấn đề nghiên cứu, từ đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thi hành bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh Việt Nam - Phương pháp thống kê: Tiến hành thu thập, thống kê, phân loại số liệu kết áp dụng biện pháp bảo lãnh thực hợp đồng tín dụng ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng - Phương pháp so sánh: Được sử dụng nhằm so sánh chất pháp lý biện pháp bảo lãnh bảo đảm thực nghĩa vụ theo hợp đồng tín dụng với biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ khác so sánh bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh với bảo lãnh ngân hàng - Phương pháp lịch sử: Nhằm khái quát trình hình thành, phát triển hệ thống pháp luật dân pháp luật tín dụng ngân hàng Việt Nam bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh qua giai đoạn lịch sử khác Luận án áp dụng phương áp tiếp cận như: (i) Tiếp cận hệ thống: Phân tích đánh giá vấn đề bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh đặt phức hợp yếu tố có liên quan, tác động qua lại với tạo thành chỉnh thể thống nhất; (ii) Tiếp cận liên ngành: Có phối hợp nhiều ngành khoa học luật học, kinh tế học, xã hội học, luật học so sánh…; (iii) Tiếp cận lịch sử: Việc xem xét nhận thức ý nghĩa, vai trò bảo lãnh qua giai đoạn lịch sử khác Đồng thời phân tích, đánh giá chế định bảo lãnh hợp đồng tín dụng xem xét bối cảnh lịch sử điều kiện cụ thể góc độ logic phát triển Những đóng góp luận án Kết nghiên cứu Luận án đưa lại số đóng góp sau đây: - Góp phần làm rõ sở lý luận thực tiễn pháp luật bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh Biện pháp bảo lãnh áp dụng để bảo đảm thực hợp đồng tín dụng dựa tảng chế định bảo lãnh quy định Bộ luật Dân Bảo lãnh biện pháp đối nhân, xây dựng hoàn thiện dựa theo nguyên lý trái quyền, nghĩa vụ bảo đảm thực hợp đồng tín dụng uy tín người bảo lãnh sở tự ý chí thoả thuận bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh Vì vậy, trách nhiệm tài sản bên bảo lãnh đặt bên bảo lãnh không thực nghĩa vụ bảo lãnh Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi bên nhận bảo lãnh, pháp luật cần phải có quy định cụ thể linh hoạt vấn đề - Góp phần đánh giá thực trạng pháp luật áp dụng pháp luật bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh theo trình phát triển hệ thống pháp luật dân Việt Nam thời gian qua, nhược điểm nguyên nhân nhận thức trình áp dụng pháp luật; - Đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thi hành pháp luật bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh, phù hợp với đặc điểm quan hệ hợp đồng tín dụng, thúc đẩy quan hệ tín dụng ngân hàng ngày phát triển, đặc biệt trình hướng dẫn thực thi quy định Bộ luật Dân bảo lãnh Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án - Kết nghiên cứu Luận án góp phần làm sáng tỏ vấn đề lý luận bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh góp phần vào việc nghiên cứu hoàn thiện chế định pháp luật này, đặc biệt bối cảnh Việt Nam nỗ lực hướng tới mục tiêu bảo đảm ổn định hệ thống tín dụng ngân hàng, thực sách tiền tệ linh hoạt, cấu lại tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu đưa quy định Bộ luật Dân chế định bảo lãnh vào đời sống thực tiễn - Kết nghiên cứu Luận án tài liệu tham khảo có giá trị nghiên cứu, giảng dạy học tập pháp luật dân nói chung pháp luật bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh nói riêng Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung Luận án kết cấu chương Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu nước Tập hợp nghiên cứu bảo lãnh thời gian gần cho thấy, đề cập nghiên cứu tổng thể biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ nói chung, bảo đảm thực hợp đồng tín dụng nói riêng chủ yếu sâu phân tích quy định pháp luật thực định quan hệ bảo lãnh, tài sản bảo lãnh thực nghĩa vụ bảo lãnh theo quan điểm bảo lãnh đối vật Bên cạnh đó, có nhiều công trình nghiên cứu bảo lãnh ngân hàng Tuy nhiên, chất, bảo lãnh ngân hàng hoạt động cấp tín dụng với đa dạng loại hình bảo lãnh Bảo lãnh ngân hàng thể qua cam kết văn ngân hàng với bên có quyền việc thực nghĩa vụ tài thay cho khách hàng, mà khách hàng không thực nghĩa vụ cam kết Sau đó, khách hàng phải nhận nợ có nghĩa vụ hoàn trả cho ngân hàng số tiền trả thay Việc nghiên cứu chế định bảo lãnh Việt Nam thời gian qua tiếp cận theo hướng sau đây: (i) Nghiên cứu bảo lãnh thực hợp đồng tín dụng theo quan điểm bảo lãnh đối vật quy định Bộ luật Dân năm 1995 văn hướng dẫn thi hành; (ii) Nghiên cứu bảo lãnh với tư cách hoạt động cấp tín dụng – bảo lãnh ngân hàng; (iii) Nghiên cứu bảo lãnh thực hợp đồng tín dụng theo cách tiếp cận Bộ luật Dân năm 2005 văn hướng dẫn thi hành 1.1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu nước Chế định bảo lãnh có nhiều công trình nghiên cứu khác đề cập, nhiên, chế định truyền thống ổn định lâu đời, nên nghiên cứu lý luận vấn đề không nhiều, kể đến công trình tiêu biểu như: (i) Sách: “Luật bảo đảm” (Law of guarantee), xuất năm 1996 (lần thứ 2) Nhà xuất Carswell, Canada, 1.010 trang tác giả Kevin P McGuinness (ii) Sách: “Hợp đồng bảo lãnh đại” (The Modern Contract of Guarantee), xuất năm 2003 tái lần thứ Australia, coi sách giáo khoa hàng đầu lĩnh vực tín dụng thương mại bảo lãnh (iii) Sách: “Bảo lãnh Bồi thường thiệt hại” (Guarantee and Indemnity), Nhà xuất LexisNexis, Canada, xuất năm 2010 (iv) “Tìm hiểu trình bảo lãnh” (Understanding the surety process, Michael Foster, Insurance Journal, ngày 09/4/2006); (v) “Những vấn đề pháp lý liên quan đến bảo lãnh dự án vận tải” (Legal issues involving surety for public transportation project , Michael C Loulkis, Esq.); (vi) “Làm để bảo lãnh cho việc thực dự án xây dựng quốc tế: So sánh trái phiếu bảo lãnh với bảo lãnh ngân hàng tín dụng thư dự phòng” (Comparing Surety Bonds with Bank Guarantees and Standby Letters of Credit, David J Barru, How to Guarantee Contractor Performance on International Construction, Geo Wash int’l l rev 512005); (vii) “Các quan niệm bảo hiểm truyền thống pháp luật bảo lãnh” (T Scott Leo, Traditional Insurance Concepts and Surety Law, BRIEF, Spring 1992)3… 1.1.3 Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu Có thể nhận thấy, công trình nghiên cứu nước tập trung nghiên cứu chất pháp lý, làm rõ vấn đề thuộc nội dung chế định bảo lãnh biện pháp đối nhân hướng dẫn để đưa chế định áp dụng vào đời sống thực tiễn lĩnh vực nhằm phát huy tính ưu việt nó, nghiên cứu nước lại thể rõ nhận thức hai giai đoạn cụ thể, nghiên cứu bảo lãnh biện pháp đối vật (theo quy định Bộ luật Dân năm 1995 văn hướng dẫn thi hành) nghiên cứu bảo lãnh biện pháp đối nhân (theo quy định Bộ luật Dân năm 2005 văn hướng dẫn thi hành) Tuy nhiên, quy định Bộ luật Dân năm 2005 chủ trương chuyển biện pháp bảo lãnh từ “đối vật” sang “đối nhân” nhằm hài hoà hoá với pháp luật nước trình hội nhập quốc tế, không rõ ràng quy định pháp luật chi phối trình nhận thức áp dụng pháp luật, khiến cho nghiên cứu giai đoạn lẫn lộn bảo lãnh tài sản bên thứ ba với cầm cố chấp tài sản bên thứ ba Chính vậy, nội dung nghiên cứu không phản ánh nội hàm chất pháp lý chế định bảo lãnh biện pháp đối nhân Quan hệ bên bảo lãnh bên nhận bảo lãnh hoàn toàn quan hệ nghĩa vụ (trái quyền) việc xử lý tài sản để đảm bảo nghĩa vụ bên bảo lãnh toàn tài sản họ không tài sản định cụ thể (tài sản bảo đảm) quan hệ cầm cố, chấp 1.1.4 Những kết nghiên cứu mà luận án kế thừa Trước hết, cần khẳng định, dù tiếp cận nghiên cứu theo quan điểm bảo lãnh đối vật hay quan điểm bảo lãnh đối nhân, công trình nghiên cứu công bố làm rõ số vấn đề thuộc nội hàm biện pháp bảo lãnh Tuy nhiên, chất pháp lý bảo lãnh đối nhân bảo lãnh đối vật hoàn toàn không đồng Cho đến nay, nước chưa có công trình nghiên cứu thể nội dung chuyên sâu pháp luật bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh với chất pháp lý bảo lãnh đối nhân, kết nghiên cứu công trình nghiên cứu công bố tư liệu quý giá giúp cho nghiên cứu sinh trình nghiên cứu thực đề tài Các vấn đề mà luận án kế thừa là: (i) Một số vấn đề lý luận liên quan đến chế định pháp luật biện pháp http://www.aia.org/aiaucmp/groups/aia/documents bảo lãnh với chất pháp lý biện pháp đối nhân; (ii) Các vấn đề đưa tranh luận trình áp dụng pháp luật biện pháp bảo lãnh thực hợp đồng tín dụng; (iii) Những quan điểm pháp luật quốc tế số quốc gia chế định bảo lãnh 1.1.5 Những vấn đề mà luận án tiếp tục nghiên cứu Theo pháp luật số quốc gia thông lệ quốc tế, cụ thể “Hướng dẫn lập pháp giao dịch bảo đảm Ủy ban Luật Thương mại quốc tế Liên Hợp quốc (UNCITRAL)” thông qua năm 2007, lấy làm sở để đánh giá chế định biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ quốc gia nào, không phân biệt quốc gia theo truyền thống luật dân (civil law) hay thông luật (common law), chất pháp lý bảo lãnh biện pháp đối nhân Vì vậy, pháp luật bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh phải quy định thực theo hướng Bởi vậy, vấn đề nghiên cứu triển khai nội dung luận án bao gồm: (i) Làm rõ nội hàm lý luận biện pháp bảo lãnh; pháp luật bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh (với chất pháp lý biện pháp đối nhân); (ii) Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật thực trạng thi hành pháp luật Việt Nam bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh nhằm làm rõ vấn đề hạn chế, bất cập nguyên nhân; (iii) Đưa quan điểm giải pháp hoàn thiện pháp luật, thống cách hiểu áp dụng pháp luật để nâng cao hiệu thi hành pháp luật bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh Việt Nam thời gian tới 1.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU 1.2.1 Lý thuyết nghiên cứu (i) Quan điểm Đảng Nhà nước ta xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật với tầm nhìn đến năm 2020; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm ổn định hệ thống tiền tệ, phát triển hệ thống hoạt động tín dụng ngân hàng điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; (ii) Lý thuyết hợp đồng (Trong thông lệ quốc tế, nghĩa vụ bên bảo lãnh coi nghĩa vụ bổ trợ (“secondary obligation” hay “supporting obligation”) quan hệ bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh hoàn toàn quan hệ nghĩa vụ (hợp đồng), không mang tính phức hợp quan hệ bảo đảm nghĩa vụ đối tượng tài sản cụ thể) (iii) Lý thuyết vật quyền trái quyền bảo đảm; 1.2.2 Giả thuyết nghiên cứu Tín dụng hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao, vậy, thiết lập hợp đồng tín dụng phải có biện pháp bảo đảm, số đó, biện pháp bảo lãnh Cùng với trình phát triển pháp luật dân Việt Nam, chất biện pháp bảo lãnh quy định không thống nhất, có giai đoạn quy định biện pháp đối vật Hiện tại, bảo lãnh pháp luật thực định coi biện pháp đối nhân, 11 Bảo lãnh thực hợp đồng tín dụng hiểu “việc người thứ ba (gọi bên bảo lãnh) cam kết với bên cho vay (gọi bên nhận bảo lãnh) thực nghĩa vụ trả nợ thay cho bên vay (gọi bên bảo lãnh), đến thời hạn trả nợ mà bên bảo lãnh không thực thực không nghĩa vụ trả nợ Các bên thỏa thuận cam kết việc bên bảo lãnh phải thực nghĩa vụ trả nợ bên bảo lãnh khả thực nghĩa vụ Bên bảo lãnh cam kết bảo lãnh phần toàn nghĩa vụ trả nợ vay cho bên bảo lãnh” 2.1.2.2 Đặc điểm bảo lãnh thực hợp đồng tín dụng Thứ nhất, bảo lãnh biện pháp bảo đảm đối nhân: Việc bảo đảm nghĩa vụ bên bảo lãnh dùng uy tín tài sản thuộc sở hữu để bảo đảm thực nghĩa vụ tài sản cụ thể Vì vậy, chế tài xử lý tài sản bên bảo lãnh pháp luật quy định rõ ràng “trong trường hợp đến hạn thực nghĩa vụ thay cho bên bảo lãnh, mà bên bảo lãnh không thực thực không nghĩa vụ, bên bảo lãnh phải đưa tài sản thuộc sở hữu để toán cho bên nhận bảo lãnh” Thứ hai, yêu cầu chủ thể bảo lãnh: Chủ thể bảo lãnh, thường phải đảm bảo tiêu chí sau: (i) Có uy tín (ii) có tài sản thuộc sở hữu bảo đảm cho việc thực nghĩa vụ bảo lãnh (iii) vừa có uy tín, vừa chứng minh lực tài để đảm bảo thực nghĩa vụ thay cho bên bảo lãnh đến hạn mà bên bảo lãnh không thực nghĩa vụ Thứ ba, thực nghĩa vụ bảo lãnh: Bên bảo lãnh thực nghĩa vụ bảo lãnh bên có nghĩa vụ không thực thực không nghĩa vụ bên bảo lãnh khả thực nghĩa vụ Bên bảo lãnh phải thực nghĩa vụ bảo lãnh phạm vi cam kết Thứ tư, tính phụ thuộc nghĩa vụ bảo lãnh nghĩa vụ bảo lãnh: Nghĩa vụ bảo lãnh nghĩa vụ phụ, thể hợp đồng phụ bảo đảm cho hợp đồng điều kiện để thực hợp đồng Nghĩa vụ bảo lãnh tồn phụ thuộc vào nghĩa vụ bên bảo lãnh Chính vậy, nghĩa vụ bảo lãnh xuất trước nghĩa vụ bảo lãnh (nghĩa vụ chính) Từ thấy rằng, giá trị nghĩa vụ bảo lãnh lệ thuộc vào giá trị nghĩa vụ bảo lãnh phạm vi nghĩa vụ bảo lãnh rộng phạm vi nghĩa vụ bảo lãnh 2.1.3 So sánh biện pháp bảo lãnh thực hợp đồng tín dụng với biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ khác Trong phần này, tác giả luận án làm rõ chất biện pháp bảo lãnh so với biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ khác mà điển hình cầm cố, chấp 2.1.4 So sánh bảo lãnh thực hợp đồng tín dụng với bảo lãnh ngân hàng 12 Trong phần này, tác giả luận án làm rõ chất biện pháp bảo lãnh so với bảo lãnh ngân hàng Mặc dù biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ, bảo lãnh ngân hàng khác với bảo lãnh thông thường ngân hàng coi chủ thể bảo lãnh xác định loại hình cấp tín dụng, hoạt động nghiệp vụ ngân hàng 2.2 TỔNG QUAN PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG BẰNG BIỆN PHÁP BẢO LÃNH 2.2.1 Khái niệm pháp luật bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh Pháp luật biện pháp bảo đảm nghĩa vụ nhằm xác lập, quy định điều kiện áp dụng, trình tự, thủ tục để áp dụng biện pháp đảm bảo thực nghĩa vụ trả nợ bên vay, đặc biệt có quy định khác biện pháp bảo đảm tài sản biện pháp bảo đảm không tài sản Pháp luật bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh tổng thể quy phạm pháp luật Nhà nước ban hành quy định biện pháp bảo lãnh, phạm vi, điều kiện người bảo lãnh, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp bảo lãnh với mục đích bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng bên vay (bên bảo lãnh) trước ngân hàng tổ chức tín dụng (bên nhận bảo lãnh) trường hợp bên vay trả nợ theo thời hạn thỏa thuận hợp đồng 2.2.2 Đặc điểm pháp luật bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh Thứ nhất, pháp luật bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh dựa tảng quy định biện pháp bảo lãnh Bộ luật Dân Hầu hết Bộ luật Dân quốc gia giới có quy định biện pháp bảo lãnh quốc gia Việt Nam, quy định bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh dựa quy định bảo lãnh quy định Bộ luật Dân Bảo lãnh pháp lý để tạo nghĩa vụ mới, người bảo lãnh thực việc bảo lãnh nghĩa vụ cho người khác Người bảo lãnh xem người mắc nợ nợ không thực nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận ghi nhận hợp đồng tín dụng Thứ hai, pháp luật bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh điều chỉnh quan hệ phát sinh bên bảo lãnh (là tổ chức, cá nhân) bên nhận bảo lãnh (là ngân hàng, tổ chức tín dụng) nhằm đảm bảo nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng người vay (bên bảo lãnh) Quan hệ pháp luật bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh hoàn toàn khác biệt so với quan hệ bảo lãnh ngân hàng Nếu quan hệ bảo lãnh ngân hàng, bên bảo lãnh luôn ngân hàng quan hệ bảo đảm thực hợp đồng tín 13 dụng biện pháp bảo lãnh, ngân hàng, tổ chức tín dụng luôn bên nhận bảo lãnh Thứ ba, pháp luật bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh đề cao nguyên tắc tự ý chí, tự nguyện, tự thỏa thuận bên tham gia quan hệ bảo lãnh Quan hệ bảo lãnh thực hợp đồng tín dụng chất quan hệ hợp đồng dân Đó quan hệ bên bảo lãnh (các tổ chức, cá nhân) bên nhận bảo lãnh (ngân hàng, tổ chức tín dụng) nhằm bảo lãnh nghĩa vụ trả nợ cho người vay (bên bảo lãnh) Bởi vậy, tham gia quan hệ bảo lãnh, bên hoàn toàn tự ý chí có quyền thỏa thuận trình tự, thủ tục thực biện pháp bảo lãnh sở quy định pháp luật dân bảo lãnh Thứ tư, pháp luật bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh cho phép bên thỏa thuận bảo đảm nghĩa vụ bảo lãnh tài sản Bảo lãnh biện pháp bảo đảm đối nhân, vậy, việc bảo lãnh uy tín bên bảo lãnh Tuy nhiên, nhằm bảo đảm quyền lợi cho bên nhận bảo lãnh (là ngân hàng, tổ chức tín dụng), pháp luật cho phép bên tự thỏa thuận biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ bảo lãnh tài sản Thứ năm, pháp luật bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh dự liệu trường hợp bên bảo lãnh doanh nghiệp bị phá sản, cá nhân chết Trên thực tế, việc bảo lãnh thực hợp đồng tín dụng nhằm tăng cường độ an toàn cho quan hệ tín dụng Tuy nhiên, pháp luật phải dự liệu trường hợp, cố không mong muốn xảy ra, có trường hợp người bảo lãnh doanh nghiệp bị phá sản, bên bảo lãnh cá nhân chết bị Tòa án tuyên bố chết 2.2.3 Nội dung pháp luật bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh 2.2.3.1 Phạm vi bảo lãnh thực hợp đồng tín dụng Bên bảo lãnh cam kết bảo lãnh phần toàn nghĩa vụ cho bên bảo lãnh, việc bảo lãnh bảo đảm cho nghĩa vụ hình thành tương lai, bảo lãnh tất khoản nợ nợ bảo lãnh khoản nợ cụ thể, bảo lãnh có giới hạn không giới hạn mức trần mà người bảo lãnh phải trả trường hợp người bảo lãnh không thực nghĩa vụ, bảo lãnh liên đới 2.2.3.2 Về điều kiện người bảo lãnh thực hợp đồng tín dụng Các điều kiện người bảo lãnh bao gồm: (i) Có uy tín (ii) có tài sản thuộc sở hữu bảo đảm cho việc thực nghĩa vụ bảo lãnh (iii) vừa có uy tín, vừa chứng minh lực tài để đảm bảo thực nghĩa vụ thay cho bên bảo lãnh đến hạn mà bên bảo lãnh không thực nghĩa vụ 14 2.2.3.3 Về nghĩa vụ bảo lãnh bảo đảm thực nghĩa vụ bảo lãnh - Về nghĩa vụ bảo lãnh, thông thường, bên thỏa thuận khác, Bên bảo lãnh phải thực nghĩa vụ trả nợ thay cho bên bảo lãnh, đến thời hạn thực việc trả nợ mà bên bảo lãnh không thực thực không nghĩa vụ trả nợ - Đối với việc bảo đảm thực nghĩa vụ bảo lãnh, lợi ích bên nhận bảo lãnh bảo đảm thông qua việc bên bảo lãnh thực yêu cầu, nên không loại trừ rủi ro bên bảo lãnh không thực yêu cầu không khả thực yêu cầu bên nhận bảo lãnh Do vậy, bên có quyền thỏa thuận áp dụng biện pháp bảo đảm việc thực nghĩa vụ bảo lãnh (cầm cố chấp tài sản, bảo lãnh) - Về thời hạn thực nghĩa vụ bảo lãnh, bên bảo lãnh phải thực nghĩa vụ bảo lãnh thời hạn bên thỏa thuận thỏa thuận bên bảo lãnh phải thực nghĩa vụ bảo lãnh thời hạn hợp lý, kể từ thời điểm thông báo việc thực nghĩa vụ bảo lãnh 2.2.3.4 Về hình thức hiệu lực hợp đồng bảo lãnh bảo đảm thực hợp đồng tín dụng Về nguyên tắc, hình thức bảo lãnh bắt buộc phải lập thành văn bản, lập thành văn riêng (hợp đồng bảo lãnh) ghi hợp đồng Về hiệu lực hợp đồng bảo lãnh, pháp luật quốc gia khẳng định hợp đồng bảo lãnh có hiệu lực từ thời điểm giao kết hợp pháp hợp đồng bảo lãnh không thuộc đối tượng đăng ký giao dịch bảo đảm cầm cố, chấp 2.2.3.5 Về trách nhiệm người bảo lãnh bảo đảm thực hợp đồng tín dụng Về nguyên tắc, người bảo lãnh nghĩa vụ phải thực nghĩa vụ người có quyền (người nhận bảo lãnh) người có nghĩa vụ (người bảo lãnh) không thi hành Trường hợp bên bảo lãnh không thực nghĩa vụ bảo lãnh bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu bên bảo lãnh toán giá trị nghĩa vụ vi phạm bồi thường thiệt hại 2.2.3.6 Chấm dứt bảo lãnh thực hợp đồng tín dụng Việc bảo lãnh thực hợp đồng tín dụng chấm dứt trường hợp sau đây: (i) Nghĩa vụ bảo đảm bảo lãnh chấm dứt; (ii) Việc bảo lãnh hủy bỏ thay biện pháp bảo đảm khác; (iii) Bên bảo lãnh thực nghĩa vụ bảo lãnh; (iv) Việc bảo lãnh chấm dứt theo thỏa thuận bên Kết luận Chương 15 Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG BẰNG BIỆN PHÁP BẢO LÃNH Ở VIỆT NAM 3.1 THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG Theo pháp luật Việt Nam, hợp đồng tín dụng hợp đồng chuyên ngành tín dụng ngân hàng, song áp dụng biện pháp bảo đảm thực hợp đồng tín dụng nói chung, bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh nói riêng, phải dựa tảng quy định biện pháp bảo lãnh quy định Bộ luật Dân văn hướng dẫn thi hành giao dịch bảo đảm như: Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 Chính phủ giao dịch bảo đảm; Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 Chính phủ giao dịch bảo đảm văn pháp luật có liên quan 3.1.1 Khái niệm biện pháp bảo lãnh áp dụng để bảo đảm thực hợp đồng tín dụng Biện pháp bảo lãnh đối nhân tiếp tục khẳng định Bộ luật Dân năm 2015, theo đó: “Bảo lãnh việc người thứ ba (sau gọi bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau gọi bên nhận bảo lãnh) thực nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau gọi bên bảo lãnh), đến thời hạn thực nghĩa vụ mà bên bảo lãnh không thực thực không nghĩa vụ Các bên thỏa thuận việc bên bảo lãnh phải thực nghĩa vụ thay cho bên bảo lãnh trường hợp bên bảo lãnh khả thực nghĩa vụ bảo lãnh” Về nội dung khái niệm chất pháp lý biện pháp bảo lãnh, quy định Bộ luật Dân năm 2015 khác biệt so với Bộ luật Dân năm 2005 Nếu nghĩa vụ bảo lãnh đến hạn mà bên bảo lãnh (bên vay) không thực thực không nghĩa vụ bên bảo lãnh thực nghĩa vụ thay cho bên bảo lãnh bên thỏa thuận việc bên bảo lãnh phải thực nghĩa vụ bảo lãnh bên bảo lãnh khả thực nghĩa vụ 3.1.2 Những quy định biện pháp bảo lãnh áp dụng để bảo đảm thực hợp đồng tín dụng 3.1.2.1 Phạm vi bảo lãnh thực hợp đồng tín dụng Theo quy định pháp luật dân sự, phạm vi bảo đảm nghĩa vụ không vượt nghĩa vụ chính, bao gồm nợ gốc, tiền bồi thường thiệt hại, lãi suất, kể tiền 16 phạt vi phạm, có Điều 336 Bộ luật Dân năm 2015 quy định: “(i) Bên bảo lãnh cam kết bảo lãnh phần toàn nghĩa vụ cho bên bảo lãnh; (ii) Nghĩa vụ bảo lãnh bao gồm tiền lãi nợ gốc, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại, lãi số tiền chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác; (iii) Các bên thỏa thuận sử dụng biện pháp bảo đảm tài sản để bảo đảm thực nghĩa vụ bảo lãnh; (iv) Trường hợp nghĩa vụ bảo lãnh nghĩa vụ phát sinh tương lai phạm vi bảo lãnh không bao gồm nghĩa vụ phát sinh sau người bảo lãnh chết pháp nhân bảo lãnh chấm dứt tồn tại” 3.1.2.2 Điều kiện chủ thể bảo lãnh thực hợp đồng tín dụng Để tham gia vào quan hệ hợp đồng bảo lãnh, người bảo lãnh phải có điều kiện sau: (i) Bên bảo lãnh cá nhân phải có lực pháp luật dân lực hành vi dân đầy đủ; pháp nhân phải có lực pháp luật dân Người đại diện pháp nhân phải người có đủ thẩm quyền để thay mặt pháp nhân ký kết hợp đồng bảo lãnh; (ii) Bên bảo lãnh phải có khả vốn, tài sản để thực nghĩa vụ bảo lãnh; (iii) Bên bảo lãnh phải chịu trách nhiệm trước ngân hàng, tổ chức tín dụng khoản vay bên vay mà đứng bảo lãnh 3.1.2.3 Về hình thức bảo lãnh thực hợp đồng tín dụng Trước Bộ luật Dân năm 2015 ban hành, pháp luật dân Việt Nam quy định hình thức bảo lãnh bắt buộc phải lập thành văn bản, trường hợp pháp luật có quy định, văn bảo lãnh phải công chứng chứng thực Đến Bộ luật Dân năm 2015, chế định bảo lãnh không quy định hình thức bảo lãnh 3.1.2.4 Về hiệu lực hợp đồng bảo lãnh Về nguyên tắc, hợp đồng bảo lãnh có hiệu lực từ thời điểm giao kết Tuy nhiên, đặc thù lĩnh vực tín dụng ngân hàng, hợp đồng bảo lãnh nghĩa vụ tiền vay ngân hàng, tổ chức tín dụng có hiệu lực thỏa mãn điều kiện bổ sung sau đây: (i) Hợp đồng ký kết theo trình tự luật định; (ii) Bên bảo lãnh cam kết bảo đảm nghĩa vụ trả nợ bên vay (bên bảo lãnh) nghĩa vụ bảo lãnh phải gắn với khoản vay ngân hàng, tổ chức tín dụng cho bên bảo lãnh vay 3.1.2.5 Nghĩa vụ bảo lãnh bảo đảm thực nghĩa vụ bảo lãnh - Về nghĩa vụ bảo lãnh, bên thoả thuận khác, trường hợp bên bảo lãnh không thực thực không nghĩa vụ thời hạn quy định, bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu bên bảo lãnh phải thực nghĩa vụ bảo lãnh theo cam kết ghi nhận phạm vi nghĩa vụ bảo lãnh theo hợp đồng bảo lãnh Các bên thỏa thuận bên bảo lãnh phải thực nghĩa vụ thay cho bên bảo lãnh trường hợp bên bảo lãnh khả thực nghĩa vụ 17 - Về bảo đảm nghĩa vụ bảo lãnh, theo khoản Điều 336 Bộ luật Dân năm 2015, bên thỏa thuận sử dụng biện pháp bảo đảm tài sản để bảo đảm thực nghĩa vụ bảo lãnh 3.1.2.6 Trách nhiệm bên bảo lãnh thực hợp đồng tín dụng Điều 342 Bộ luật Dân năm 2015 quy định: “(i) Trường hợp bên bảo lãnh không thực thực không nghĩa vụ bên bảo lãnh phải thực nghĩa vụ đó; (ii) Trường hợp bên bảo lãnh không thực nghĩa vụ bảo lãnh bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu bên bảo lãnh toán giá trị nghĩa vụ vi phạm bồi thường thiệt hại” 3.1.2.7 Chấm dứt bảo lãnh thực hợp đồng tín dụng Theo Điều 371 Bộ luật Dân năm 2005 Điều 343 Bộ luật Dân năm 2015, việc bảo lãnh chấm dứt trường hợp sau đây: (i) Nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt; (ii) Việc bảo lãnh hủy bỏ thay biện pháp bảo đảm khác; (iii) Bên bảo lãnh thực nghĩa vụ bảo lãnh; (iv) Theo thỏa thuận bên 3.2 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG BẰNG BIỆN PHÁP BẢO LÃNH 3.2.1 Thực trạng bảo đảm thực hợp đồng tín dụng việc cầm cố, chấp tài sản bên bảo lãnh (bảo lãnh đối vật) Theo Bộ luật Dân Việt Nam năm 1995, biện pháp bảo đảm hợp đồng tín dụng thực theo “bảo lãnh đối vật”, tức bảo lãnh tài sản bên thứ ba Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 Chính phủ bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng quy định cụ thể vấn đề này, theo đó, bảo lãnh tài sản bên thứ ba việc bên thứ ba (gọi bên bảo lãnh) cam kết với tổ chức tín dụng cho vay việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu để thực nghĩa vụ trả nợ thay cho khách hàng vay, đến hạn trả nợ mà khách hàng vay không thực thực không nghĩa vụ trả nợ Bên bảo lãnh bảo lãnh tài sản thuộc sở hữu Tổ chức tín dụng bên bảo lãnh thoả thuận biện pháp cầm cố, chấp tài sản bên bảo lãnh để bảo đảm thực nghĩa vụ bảo lãnh Cũng theo Nghị định này, giá trị quyền sử dụng đất đem cầm cố, chấp bảo lãnh tài sản bên thứ ba 3.2.2 Thực trạng bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh đối nhân Điều 361 Bộ luật Dân năm 2005 quy định: “Bảo lãnh việc người thứ ba cam kết với bên có quyền thực nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ ”, rõ ràng, bảo lãnh túy xuất cam kết (và hiển nhiên bên chấp thuận cam kết người có uy tín) mà có tài sản Khi xác lập hợp đồng 18 bảo lãnh, giới hạn, phạm vi tài sản cụ thể nào, cho dù “đến hạn thực nghĩa vụ thay cho bên bảo lãnh, mà bên bảo lãnh không thực thực không nghĩa vụ bên bảo lãnh phải đưa tài sản thuộc sở hữu để toán cho bên nhận bảo lãnh” (Điều 369 Bộ luật Dân năm 2005) Chính không chắn bảo đảm cam kết (bảo lãnh túy) mà pháp luật cho phép “các bên thoả thuận việc xác lập giao dịch bảo đảm để bảo đảm thực nghĩa vụ bảo lãnh, nghĩa vụ bên bảo lãnh bên bảo lãnh…” (Điều 44 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP), tức bảo lãnh (một giao dịch bảo đảm sơ cấp) đến lượt bảo đảm thực tài sản thông qua giao dịch chấp, cầm cố tài sản (một giao dịch bảo đảm thứ cấp) để bảo đảm thực nghĩa vụ bảo lãnh Khoa học pháp lý gọi tổ hợp giao dịch đó, tức bảo lãnh bảo đảm bảo lãnh tài sản, “bảo lãnh đối vật”, ý nghĩa, với bên nhận bảo đảm biện pháp tạo chắn khả thực nghĩa vụ bảo lãnh (cơ sở vật chất thay cho uy tín “suông”, cam kết “chay”), với bên bảo lãnh lại tự tạo giới hạn sở vật chất nghĩa vụ bảo lãnh (về chất giới hạn nghĩa vụ bảo lãnh phạm vi bảo lãnh) 3.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG BẰNG BIỆN PHÁP BẢO LÃNH 3.3.1 Về thực trạng pháp luật bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh 3.3.1.1 Những ưu điểm Về bản, Bộ luật Dân năm 2015 giữ nguyên quy định chế định bảo lãnh Bộ luật Dân năm 2005 Tuy nhiên, để điều chỉnh quan hệ phát sinh khắc phục vướng mắc thực tế, Bộ luật Dân năm 2015 bổ sung số điểm Bộ luật Dân năm 2005 Bộ luật Dân năm 2015 vừa sửa đổi bước đầu tiếp cận biện pháp bảo lãnh dựa nguyên lý biện pháp bảo đảm đối nhân Theo đó, bên bảo lãnh không dùng tài sản cụ thể thuộc sở hữu để bảo đảm việc thực nghĩa vụ bên bảo lãnh, mà cam kết việc thực nghĩa vụ thay cho bên bảo lãnh thời điểm bên ký kết hợp đồng bảo lãnh Pháp luật hành không hạn chế chủ thể tham gia quan hệ bảo lãnh, không yêu cầu tư cách chủ thể tài sản bên bảo lãnh Ðây yếu tố thuận lợi giúp bên tự lựa chọn hình thức Có thể nói, hợp đồng tín dụng nay, bảo lãnh biện pháp áp dụng phổ biến với điều kiện, thủ tục thuận tiện hành lang pháp lý biện pháp quy định tương đối đầy đủ Quy định mở tham gia bên thứ ba giúp cho nhiều tổ chức, cá nhân có khả vay 19 vốn, tháo gỡ khó khăn, bên bảo lãnh không bị ràng buộc nhiều trách nhiệm pháp lý theo quy định pháp luật giao kết giao dịch bảo đảm 3.3.1.2 Những điểm hạn chế Mặc dù sửa đổi có ưu điểm đáng kể, song quy định Bộ luật Dân Việt Nam năm 2015 chế định bảo lãnh nhiều điểm hạn chế chưa quy định rõ ràng, nên gây nhiều hệ lụy cho trình áp dụng Cụ thể là: - Chế định bảo lãnh Việt Nam đặc biệt có lợi cho bên nhận bảo lãnh, Pháp luật chưa có quy định việc bên nhận bảo lãnh phải yêu cầu bên bảo lãnh thực nghĩa vụ tài sản trước việc cưỡng chế thực nghĩa vụ trước hết tiến hành tài sản người bảo lãnh, sau người bảo lãnh tài sản có quyền yêu cầu người bảo lãnh phải thực nghĩa vụ bảo lãnh - Pháp luật không quy định việc bên bảo lãnh có quyền viện dẫn tất vi phạm hình thức nội dung mà bên bảo lãnh viện dẫn để thực nghĩa vụ bên nhận bảo lãnh, trong quy định mấu chốt, thể tính phụ thuộc biện pháp bảo lãnh nghĩa vụ bảo lãnh - Các quy định pháp luật hành quy định nội hàm biện pháp bảo lãnh chưa thực rõ ràng, dẫn đến nhiều cách hiểu áp dụng khác quan áp dụng thực thi pháp luật - Về trách nhiệm dân bên bảo lãnh theo Điều 342 Bộ luật Dân năm 2015 coi quy định đề cập, nhiên, dường không khả thi quy định xử lý tài sản bên bảo lãnh theo Điều 369 Bộ luật Dân năm 2005 Việc quy định trách nhiệm dân bên bảo lãnh tưởng chừng chặt chẽ, song thực chất, bảo lãnh uy tín, bên bảo lãnh bội tín buộc phải sử dụng biện pháp kiện tụng để yêu cầu bên bảo lãnh thực trách nhiệm dân sự, lúc đó, bên nhận bảo lãnh rơi vào tình trạng bảo đảm tin cậy bảo đảm cho nghĩa vụ bảo lãnh… Bên cạnh đó, việc quy định “các bên thỏa thuận sử dụng biện pháp bảo đảm tài sản để bảo đảm thực nghĩa vụ bảo lãnh” không hướng dẫn cụ thể rơi vào tình trạng lúng túng áp dụng pháp luật thời gian vừa qua Mặc dù vừa sửa đổi, bổ sung, song Bộ luật Dân năm 2015 thiếu vắng quy định điều kiện bên bảo lãnh, khả bên bảo lãnh thực đầy đủ, cam kết bảo lãnh nội dung đặc biệt quan trọng áp dụng biện pháp bảo lãnh Các quy định pháp luật Việt Nam biện pháp bảo lãnh nhiều bất cập thiếu chặt chẽ, đặc biệt áp dụng biện pháp nhằm bảo 20 đảm thực hợp đồng tín dụng quan hệ vay vốn tín dụng ngân hàng, tổ chức tín dụng 3.3.2 Đánh giá thực tiễn thực pháp luật bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh Thứ nhất, vướng mắc áp dụng quan hệ bảo lãnh Thứ hai, trường hợp nhiều người bảo lãnh Thứ ba, vướng mắc liên quan đến biện pháp bảo lãnh biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ bảo lãnh (hay gọi việc chấp, cầm cố tài sản bên thứ ba) Thứ tư, quy định Bộ luật Dân biện pháp bảo lãnh gây nhiều vướng mắc việc xác định thứ tự ưu tiên toán xử lý tài sản bảo đảm giao dịch bảo đảm tài sản (ví dụ cầm cố, chấp) với bảo lãnh Kết luận Chương Chương ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG BẰNG BIỆN PHÁP BẢO LÃNH Ở VIỆT NAM 4.1 ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG BẰNG BIỆN PHÁP BẢO LÃNH Ở VIỆT NAM 4.1.1 Hoàn thiện pháp luật bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh cần xuất phát từ quan điểm thực sách tiền tệ linh hoạt bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu Các ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng cần phải nghiêm túc tuân thủ triệt để quy định việc ký phụ lục hợp đồng bảo đảm tiền vay Một đặc trưng hợp đồng tín dụng phải có biện pháp bảo đảm kèm, nhằm khắc phục quy định chưa rõ ràng chế định pháp luật pháp luật bảo lãnh, bên cần có thoả thuận cụ thể việc lựa chọn biện pháp bảo lãnh cho hiệu phát huy tính tích cực biện pháp bảo đảm 4.1.2 Hoàn thiện pháp luật bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh cần xuất phát từ việc nâng cao hiệu thực thi biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ Bộ luật Dân Thực tiễn trình thực pháp luật cho thấy, số quy định biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân Bộ luật Dân hành chưa theo 21 kịp mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nước ta giai đoạn nay, chưa tạo lập hành lang pháp lý an toàn để chủ sở hữu khai thác tối đa giá trị kinh tế tài sản bảo đảm Các quy định pháp luật bảo đảm thực nghĩa vụ chưa tạo chế cho chủ nợ (bên cho vay) có bảo đảm thực thi tốt quyền thực tế Thực tiễn cho thấy, trường hợp bên bảo đảm không thực thực không nghĩa vụ bảo đảm, bên nhận bảo đảm có quyền xử lý tài sản bảo đảm thời gian nhanh nhất, tốn phải khách quan, trung thực Bảo lãnh biện pháp bảo đảm đối nhân, bên nhận bảo lãnh không xác lập vật quyền tài sản cụ thể bên bảo lãnh, đó, không đặt vấn đề xử lý tài sản bên bảo lãnh hay thứ tự ưu tiên bên nhận bảo lãnh với bên nhận bảo đảm tài sản Trong trường hợp bên bảo lãnh đưa tài sản làm tài sản bảo đảm cho việc thực nghĩa vụ bảo lãnh, giao dịch chịu điều chỉnh quy định cầm cố, chấp 4.1.3 Hoàn thiện pháp luật bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh cần xuất phát từ nguyên lý trái quyền Về chế độ pháp lý, trái quyền quan hệ pháp lý chủ thể vật, mà quan hệ pháp lý chủ thể Các quy tắc chi phối quan hệ đặc trưng việc định hành vi ứng xử giao tiếp hai bên Để quan hệ trái quyền vận hành suôn sẻ, hợp tác tích cực trái chủ thụ trái điều kiện cần thiết Khuôn mẫu diễn tiến quan hệ trái quyền mô tả sau: Người có trái quyền yêu cầu thực nghĩa vụ; thụ trái thực người có trái quyền tiếp nhận việc thực 4.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG BẰNG BIỆN PHÁP BẢO LÃNH Ở VIỆT NAM 4.2.1 Xây dựng Nghị định giao dịch bảo đảm, có hướng dẫn cụ thể biện pháp bảo lãnh Thứ nhất, cần có quy định giải thích để làm rõ chất pháp lý biện pháp bảo lãnh không nhắc lại chép quy định Bộ luật Dân Thứ hai, cần hướng dẫn để phân biệt trường hợp sử dụng biện pháp bảo đảm tài sản để bảo đảm thực nghĩa vụ bảo lãnh với trường hợp cầm cố, chấp tài sản người thứ ba Thứ ba, cần có quy định hướng dẫn cụ thể xử lý tài sản bên bảo lãnh Thứ tư, bổ sung số quy định để giải thích hoàn thiện chế định pháp luật bảo lãnh, bao gồm: (i) Bổ sung quy định nhằm bảo vệ người bảo lãnh; quy định việc bên nhận bảo lãnh phải có nghĩa vụ thông tin cho bên bảo lãnh giá trị nghĩa vụ bảo lãnh, khả tài bên bảo lãnh; quy định việc bên bảo lãnh viện dẫn tất vi phạm hình thức, nội dung mà bên 22 bảo lãnh viện dẫn để thực nghĩa vụ bên nhận bảo lãnh; (ii) Bổ sung quy định điều kiện bên bảo lãnh, đặc biệt khả toán nợ; trường hợp làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt biện pháp bảo lãnh; giới hạn biện pháp bảo lãnh so với giá trị nghĩa vụ bảo lãnh; hậu pháp lý trường hợp bên bảo lãnh tài sản để bù trừ nghĩa vụ bảo lãnh 4.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu áp dụng biện pháp bảo lãnh để bảo đảm thực hợp đồng tín dụng Việt Nam Một là, ban hành Quy chế bảo đảm tiền vay, có quy định biện pháp bảo lãnh thực hợp đồng tín dụng, tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn ngân hàng, tổ chức tín dụng cụ thể Trên thực tế, hầu hết ngân hàng, tổ chức tín dụng ban hành Quy chế bảo đảm tiền vay, nhiên chưa có hướng dẫn cụ thể áp dụng biện pháp bảo lãnh để bảo đảm thực hợp đồng tín dụng, có quy định chung chung bảo lãnh tài sản người thứ ba hướng dẫn chi tiết nên thực tiễn phát sinh nhiều vướng mắc bất cập Bởi vậy, việc hướng dẫn áp dụng biện pháp bảo lãnh Quy chế bảo đảm tiền vay cần quan tâm vấn đề như: (i) Việc lựa chọn bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh cần phải vào mục đích khoản tiền vay theo hợp đồng tín dụng đối tượng khách hàng điều kiện bên bảo lãnh để định; (ii) Cần có quy định giải thích cụ thể điều kiện người bảo lãnh Bên cạnh việc xác định điều kiện uy tín, cần xác định rõ điều kiện tài sản người bảo lãnh; (iii) Quy định giải thích rõ quyền nghĩa vụ bên nhận bảo lãnh nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp bên bảo lãnh; quy định việc bên nhận bảo lãnh phải có nghĩa vụ thông tin bên bảo lãnh, nghĩa vụ tư vấn chí cảnh báo; bên bảo lãnh viện dẫn tất vi phạm hình thức mà bên bảo lãnh viện dẫn để thực nghĩa vụ người có quyền ; (iv) Quy định rõ trường hợp làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt biện pháp bảo lãnh; giới hạn biện pháp bảo lãnh so với giá trị nghĩa vụ bảo lãnh; (v) Trường hợp bên bảo lãnh tài sản để bù trừ nghĩa vụ bảo lãnh giải hậu pháp lý ; (vi) Xác định rõ quyền bên bảo lãnh bồi hoàn quyền quyền bên nhận bảo lãnh sau thực nghĩa vụ bảo lãnh Hai là, khuyến khích bên thoả thuận sử dụng biện pháp bảo đảm nghĩa vụ bảo lãnh tài sản cụ thể (dùng biện pháp đối vật để bảo đảm cho biện pháp đối nhân) Khi áp dụng biện pháp bảo lãnh để bảo đảm thực hợp đồng tín dụng khoản tiền vay có giá trị lớn, bên quan hệ hợp đồng bảo lãnh nên 23 thoả thuận biện pháp bảo đảm nghĩa vụ bảo lãnh tài sản cụ thể Việc bảo đảm nghĩa vụ bảo lãnh tài sản cụ thể thực theo quy định cầm cố, chấp nên thực việc đăng ký giao dịch bảo đảm để đảm bảo ưu tiên toán Kết luận Chương KẾT LUẬN Sau nghiên cứu đề tài “Pháp luật đảm bảo thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh”, cho phép rút số kết luận sau đây: Cùng với phát triển kinh tế theo chế thị trường, hoạt động tín dụng ngày phát triển cách đa dạng với tham gia nhiều chủ thể kinh tế, theo đó, quan hệ tín dụng mở rộng đối tượng quy mô làm cho hoạt động tín dụng ngân hàng đa dạng phức tạp Hoạt động tín dụng hoạt động chủ yếu, mang lại lợi nhuận nhiều cho ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng, định tồn phát triển ngân hàng tổ chức tín dụng điều kiện kinh tế thị trường Vì vậy, việc xây dựng hành lang pháp lý an toàn cho hợp đồng tín dụng coi yêu cầu cần thiết cấp bách, nhằm tạo điều kiện cho phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh tiền tệ ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chế độ pháp lý biện pháp bảo đảm thực hợp đồng tín dụng vấn đề quan trọng, có ý nghĩa to lớn trị, kinh tế, xã hội Việc thực thi hiệu quy định pháp luật lĩnh vực góp phần đạt hai mục tiêu, phát triển mở rộng thị trường tín dụng, bảo đảm an toàn khoản cho vay ngân hàng tổ chức tín dụng Về chất, biện pháp bảo đảm thực hợp đồng tín dụng ngân hàng biện pháp để đảm bảo việc thực nghĩa vụ hợp đồng tín dụng, điều kiện bắt buộc số trường hợp theo quy định pháp luật theo thoả thuận bên Tuy nhiên, dù nữa, biện pháp không ảnh hưởng đến việc thực quyền nghĩa vụ bên hợp đồng tín dụng Hiện nay, hầu hết ngân hàng thương mại xây dựng quy định biện pháp bảo đảm hợp đồng tín dụng để áp dụng thống toàn hệ thống, thực tế, ngân hàng gặp không khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc xử lý, định giá tài sản bảo đảm, dẫn đến việc đưa khoản tín dụng lâm vào tình trạng nợ xấu, nợ khó đòi, giao dịch bảo đảm không phát huy giá trị mục đích việc điều chỉnh pháp luật mong muốn 24 Trong số biện pháp bảo đảm thực hợp đồng tín dụng, bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh biện pháp phổ biến, mang tính xã hội nhân văn Bên cạnh tư cách biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ theo hợp đồng, bảo lãnh sử dụng hoạt động nghiệp vụ ngân hàng tổ chức tín dụng với tư cách hoạt động cấp tín dụng Quá trình xây dựng phát triển hệ thống pháp luật vấn đề có thay đổi định tư lập pháp cách hiểu chất biện pháp bảo lãnh Điều chi phối thực tiễn áp dụng pháp luật bảo lãnh để bảo đảm thực hợp đồng tín dụng ngân hàng phát sinh bất cập định Xung quanh chế định số vướng mắc tiềm ẩn rủi ro dẫn đến tranh chấp Pháp luật chưa có quy định việc bên nhận bảo lãnh phải yêu cầu bên bảo lãnh thực nghĩa vụ tài sản trước việc cưỡng chế thực nghĩa vụ trước hết tiến hành tài sản người bảo lãnh, sau người bảo lãnh tài sản có quyền yêu cầu người bảo lãnh phải thực nghĩa vụ bảo lãnh Các quy định pháp luật hành quy định nội hàm biện pháp bảo lãnh chưa thực rõ ràng, dẫn đến nhiều cách hiểu áp dụng khác quan áp dụng thực thi pháp luật như: Vướng mắc trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp bảo lãnh, nhiều người bảo lãnh vướng mắc liên quan đến biện pháp bảo lãnh biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ bảo lãnh (hay gọi việc chấp, cầm cố tài sản bên thứ ba)… Do vậy, việc nghiên cứu, dự liệu hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến bảo lãnh yêu cầu cần thiết để hoàn thiện hành lang pháp lý biện pháp bảo đảm nói chung, bảo lãnh nói riêng hợp đồng tín dụng Từ nghiên cứu lý luận thực tiễn cho thấy, việc hoàn thiện pháp luật bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh cần thiết phải xuất phát từ định hướng cụ thể như: Thực sách tiền tệ bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả; nâng cao hiệu thực thi biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ Bộ luật Dân đặc biệt cần dựa nguyên lý trái quyền, trái quyền bảo đảm, mang tính đối nhân Cũng từ quan điểm mang tính tảng này, Luận án đưa giải pháp bổ sung hoàn thiện pháp luật mà trước hết việc hoàn thiện chế định bảo lãnh Bộ luật Dân với tư cách quy định mang tính tảng, sau việc hoàn thiện quy định bảo dảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh Hy vọng rằng, kết nghiên cứu Luận án góp phần nhỏ bé vào việc nghiên cứu hoàn thiện chế định bảo lãnh đảm bảo an toàn cho quan hệ tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng thương mại DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC “Các biện pháp pháp lý bảo đảm thực hợp đồng tín dụng”, đăng Tạp chí Dân chủ Pháp luật Bộ Tư pháp, số tháng 11 năm 2011 “Bảo đảm thực hợp đồng tín dụng vướng mắc công chứng hợp đồng bảo đảm”, đăng Tạp chí Nhà nước Pháp luật Viện Nhà nước Pháp luật, số tháng năm 2012 “Chế định bảo lãnh theo pháp luật số nước học kinh nghiệm cho Việt Nam”, đăng Tạp chí Dân chủ Pháp luật điện tử, số tháng năm 2015 (ngày 8/5/2015) “Bảo đảm thực hợp đồng tín dụng biện pháp bảo lãnh từ nguyên lý trái quyền”, đăng Tạp chí Dân chủ Pháp luật điện tử, số tháng năm 2015 (ngày 28/8/2015) [...]... lý của chế định pháp luật về bảo lãnh thực hiện hợp đồng tín dụng? (iv) Những nội dung cơ bản của pháp luật về bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng bằng biện pháp bảo lãnh? (v) Thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng bằng biện pháp bảo lãnh? (vi) Thực trạng áp dụng các quy định của pháp luật về bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng bằng biện pháp bảo lãnh ở Việt Nam trong... hiện nghĩa vụ hợp đồng bằng biện pháp bảo lãnh Kết luận Chương 1 10 Chương 2 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG BẰNG BIỆN PHÁP BẢO LÃNH 2.1 KHÁI QUÁT VỀ BIỆN PHÁP BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG 2.1.1 Hợp đồng tín dụng và yêu cầu bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng 2.1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng tín dụng Hợp đồng tín dụng là hợp đồng cho vay có... QUAN PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG BẰNG BIỆN PHÁP BẢO LÃNH 2.2.1 Khái niệm pháp luật về bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng bằng biện pháp bảo lãnh Pháp luật về các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ là nhằm xác lập, quy định về các điều kiện áp dụng, trình tự, thủ tục để áp dụng các biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ của bên vay, đặc biệt là có những quy định khác nhau giữa biện pháp. .. trong hợp đồng tín dụng Thứ hai, pháp luật về bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng bằng biện pháp bảo lãnh điều chỉnh quan hệ phát sinh giữa bên bảo lãnh (là các tổ chức, cá nhân) và bên nhận bảo lãnh (là ngân hàng, các tổ chức tín dụng) nhằm đảm bảo nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng của người đi vay (bên được bảo lãnh) Quan hệ pháp luật bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng bằng biện pháp bảo lãnh. .. sản bảo đảm giữa giao dịch bảo đảm bằng tài sản (ví dụ như cầm cố, thế chấp) với bảo lãnh Kết luận Chương 3 Chương 4 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG BẰNG BIỆN PHÁP BẢO LÃNH Ở VIỆT NAM 4.1 ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG BẰNG BIỆN PHÁP BẢO LÃNH Ở VIỆT NAM 4.1.1 Hoàn thiện pháp luật về bảo đảm thực hiện hợp đồng tín. .. thủ tục thực hiện biện pháp bảo lãnh trên cơ sở các quy định của pháp luật dân sự về bảo lãnh Thứ tư, pháp luật về bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng bằng biện pháp bảo lãnh cho phép các bên thỏa thuận bảo đảm nghĩa vụ bảo lãnh bằng tài sản Bảo lãnh là biện pháp bảo đảm đối nhân, vì vậy, việc bảo lãnh là bằng uy tín của bên bảo lãnh Tuy nhiên, nhằm bảo đảm quyền lợi cho bên nhận bảo lãnh (là ngân hàng,... NAM VỀ BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG Theo pháp luật Việt Nam, mặc dù hợp đồng tín dụng là hợp đồng chuyên ngành về tín dụng ngân hàng, song khi áp dụng các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng nói chung, bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng bằng biện pháp bảo lãnh nói riêng, về cơ bản vẫn phải dựa trên nền tảng các quy định về biện pháp bảo lãnh được quy định trong Bộ luật Dân sự và các... lãnh đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh; (iv) Theo thỏa thuận của các bên 3.2 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG BẰNG BIỆN PHÁP BẢO LÃNH 3.2.1 Thực trạng bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng bằng việc cầm cố, thế chấp tài sản của bên bảo lãnh (bảo lãnh đối vật) Theo Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 1995, biện pháp bảo đảm hợp đồng tín dụng luôn được thực hiện theo bảo lãnh đối... pháp bảo đảm bằng tài sản và biện pháp bảo đảm không bằng tài sản Pháp luật về bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng bằng biện pháp bảo lãnh là tổng thể các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành quy định về biện pháp bảo lãnh, phạm vi, điều kiện của người bảo lãnh, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp bảo lãnh với mục đích bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng của bên vay (bên được bảo lãnh) ... và tổ chức tín dụng (bên nhận bảo lãnh) trong trường hợp bên vay không thể trả nợ đúng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng 2.2.2 Đặc điểm của pháp luật về bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng bằng biện pháp bảo lãnh Thứ nhất, pháp luật về bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng bằng biện pháp bảo lãnh được dựa trên nền tảng các quy định về biện pháp bảo lãnh của Bộ luật Dân sự Hầu hết Bộ luật Dân sự
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về bảo đảm thực hiện, hợp đồng tín dụng bằng biện pháp bảo lãnh (TT), Pháp luật về bảo đảm thực hiện, hợp đồng tín dụng bằng biện pháp bảo lãnh (TT), Pháp luật về bảo đảm thực hiện, hợp đồng tín dụng bằng biện pháp bảo lãnh (TT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay