TÀI LIỆU MÔN XÂY DỰNG ĐẢNG BÀI 7 CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN

51 188 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:06

Học viên nắm u cầu người đảng viên MỤC TIÊU Nắm nội dung cơng tác Đảng viên TCCS Đảng Vận dụng vào việc xây dựng đội ngũ đảng viên đơn vị NỘI DUNG Cơng tác Đảng viên Tổ chức sở Đảng Nghiệp vụ cơng tác Đảng viên TÀI LIỆU - Giáo trình Trung cấp Lý luận Chính trị-Hành năm 2009: Nghiệp vụ cơng tác Đảng, đồn thể sở (T.1, tr.32-71) - Văn kiện Đại hội VII, VIII, IX, X,XI - Nghị TW 3, TW (lần 2) Khóa VIII -Nghị TW 3, 5, Khóa X Câu hỏi thảo luận Phân tích tiêu chuẩn đảng viên? Liên hệ với thân? Trình bày nội dung cơng tác đảng viên TCCSĐ? Phân tích nhiệm vụ người đảng viên? Liên hệ thân? Phân tích thực trạng giải pháp cơng tác đảng viên đơn vị? Hạt nhân TCĐ Tế bào Đảng Giữ trọng trách Đảng Nhà nước VỊ TRÍ ĐẢNG VIÊN Trực tiếp xây dựng đảng Nhịp cầu nối TCĐ với QC Đường lối chủ trương Lý tưởng Đảng Phong trào cách mạng quần chúng ĐẢNG VIÊN TCCSĐ, NLLĐ SCĐ Đảng Nhiệm vụ trị * Chú ý: Đề phòng hai khuynh hướng Một là: Tuyệt đối hóa người đảng viên Hai là: Hạ thấp vai trò người đảng viên… Hồ Chí Minh: Đảng viên vừa người lãnh đạo, vừa người đầy tớ trung thành nhân dân Tiêu chuẩn đảng viên - Ban chấp hành ĐTNCS Hồ Chí Minh +Ra nghị giới thiệu Đồn viên ưu tú vào Đảng +Một đảng viên thức giới thiệu - Ban chấp hành cơng đồn sở giới thiệu Đồn viên vào Đảng (nếu nơi khơng có tổ chức ĐTNCSHCM) + Ra nghị giới thiệu ĐVCĐ vào Đảng thay cho Đảng viên thức - Lấy ý kiến nhận xét đồn thể nơi làm việc chi Ủy nơi cư trú người vào Đảng +Nơi làm việc +Nơi cư trú +Tổng hợp ý kiến nơi -Nghị chi Bộ xét người kết nạp vào Đảng +Chi Bộ tổng hợp, thẩm định hồ sơ người vào Đảng +2/3 số Đảng viên thức tán thành nghị đề nghị cấp định - Nghị cấp ủy sở xét kết nạp người vào Đảng +Đảng uỷ sở ủy quyền tập thể Đảng uỷ xem xét định +Phải 2/3 cấp ủy viên tán thành - Quyết định BTV Đảng uỷ cấp sở +Phải nửa ban thường vụ tán thành định kết nạp +Thời gian xét thủ tục kết nạp khơng để chậm q 60 ngày - Điểm 3, điều Điều lệ Đảng qui định “Khi có định cấp ủy cấp trên, chi tổ chức lễ kết nạp người một” - Tổ chức lễ kết nạp +Trang trí Khẩu hiệu: “Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh mn năm” Cờ Đảng, cờ tổ quốc, tượng (ảnh) Bác - bên trái Ảnh Cácmác , Lênin – bên phải Dưới tiêu đề: “Chi Bộ………… Lễ kết nạp Đảng viên” +Chương trình kết nạp Chào cờ:( hát quốc ca, quốc tế ca) Tun bố lý do, giới thiệu đại biểu Người vào Đảng đọc đơn xin vào Đảng Đảng viên phân cơng đọc lời giới thiệu Đại diện BCH ĐTN BCHCĐ CS đọc giới thiệu đồn viên ưu tú cho đảng (nếu có) Đọc định kết nạp Đảng (Tất đứng nghiêm – trao định) Đảng viên đọc lời tun thệ Giao nhiệm vụ nơi sinh hoạt quản lý Phát biểu huấn thị cấp (nếu có) Bế mạc (hát quốc ca, quốc tế ca) Cơng tác quản lý đảng viên -Nắm tất hoạt động đảng viên -Thực chức giám sát -Làm sở để đángh giá, phân lọai, khen thưởng, kỷ luật … Mục đích, ý nghĩa -Quản lý hồ sơ ĐV -Quản lý hoạt động ĐV -Quản lý tư tưởng ĐV Nội dung quản lý -Tổ chức Đảng quản lý thành nề nếp, chặt chẽ… -Kết hợp giám sát tổ chức HTCTrị -Triển khai thực nghiêm túc quy định quản lý ĐV Cách thức thực Cơng tác khen thưởng kỷ luật đảng viên 2.1 Khen thưởng: (Điều 43 Điều lệ Đảng) *Hình thức: biểu dương, giấy khen, khen, huy hiệu, huân huy chương,danh hiệu Thẩm quyền: -Chi bộ: biểu dương đảng viên chi -Đảng ủy phận: biểu dương đảng viên đảng -Đảng ủy sở: công nhận chi vững mạnh,biểu dương tổ chức đảng đảng viên đảng 2.2 Kỷ luật Đảng * Ý nghĩa - Giáo dục đảng viên; Tạo thống ý chí hành động - Giữ gìn kỷ luật Đảng; Tăng cường đồn kết Đảng - Đảm bảo tổ chức Đảng *Phương châm (Điểm 1, Điều 35): - Cơng minh - Chính xác - Kịp thời *Hình thức: - Khiển trách - Cảnh cáo - Cách chức - Khai trừ Kỷ luật Đảng Thẩm quyền (Mục 1, Điều 36) *Chi bộ: - Quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên chi (kể cấp ủy viên cấp, đảng viên thuộc diện cấp quản lý) vi phạm phẩm chất trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ cấp giao) *Cấp ủy sở: - Quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên chi bộ, cách chức cấp ủy viên cấp - Đảng ủy sở ủy quyền định kết nạp đảng viên có quyền định khai trừ đảng viên, khơng phải cấp ủy viên cấp đảng viên cán thuộc diện cấp ủy cấp quản lý Kỷ luật Đảng *Thủ tục: -Đảng viên vi phạm kỷ luật phải kiểm điểm trước chi bộ, tự nhận hình thức kỷ luật, từ chối tổ chức đảng xem xét  -Trước đònh kỷ luật, đại diện tổ chức đảng nghe đảng viên trình bày  -Quyết đònh kỷ luật tổ chức đảng cấp phải báo cáo cấp ủy ủy ban kiểm tra cấp trực tiếp  -Thông báo kỷ luật: đến tổ chức đảng cấp nơi đảng viên vi phạm Rộng cấp có thẩm quyền đònh *Thủ tục: Kỷ luật Đảng - Quyết định kỷ luật có hiệu lực sau cơng bố; thời gian cơng bố khơng q 15 ngày từ ngày ký định - Đảng viên khơng đồng ý với định kỷ luật vòng tháng có quyền khiếu nại - Giải khiếu nại cấp 90 ngày cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tương đương trở xuống, 180 ngày cấp trung ương trả lời cho người khiếu nại biết Cơng tác chuyển sinh hoạt Đảng: 4.1.Trách nhiệm Đảng viên cấp uỷ +Xuất trình định chuyển cơng tác, ĐẢNG VIÊN tự kiểm điểm năm +ĐV phải bảo quản cẩn thận hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng +Cấp ủy sở trực tiếp giới thiệu đóng dấu CẤP ỦY chứng nhận kiểm điểm, bí thư (phó) ký giấy giới thiệu sinh hoạt +Đảng ủy cấp trực tiếp hướng dẫn kiểm tra,giới thiệu sinh hoạt Đảng, trưởng ban tổ chức cấp ủy ký giấy giới thiệu sinh hoạt đóng dấu cấp uỷ 4.2 Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng -Chuyển sinh hoạt thức (cắt khỏi đảng số Đảng bộ) +Có định chuyển cơng tác, nghỉ hưu…có thời hạn từ 12 tháng trở lên chuyển thức -Chuyển sinh hoạt tạm thời (khơng cắt đảng số Đảng bộ) +ĐV cơng tác học tập…thời gian từ đến 12 tháng;các trường nước từ tháng đến 24 tháng +ĐV cử nước ngồi cơng tác, học tập từ đến 12 tháng Cơng tác phân tích chất lượng đảng viên: Ý nghĩa u cầu Nội dung Phương pháp Đình sinh hoạt Đảng: - Đảng viên bị kỷ luật cách chức, vòng năm khơng bầu vào cấp ủy, khơng bổ nhiệm vào chức vụ tương đương cao - Đình sinh hoạt Đảng: +ĐV có dấu hiệu vi phạm nặng, cố ý gây cản trở hoạt động cấp ủy +ĐV có dấu hiệu vi phạm nặng, có định truy tố,tạm giam - Đình sinh hoạt cấp ủy cấp ủy viên: +Cấp ủy viên có dấu hiệu vi phạm nặng mà có hành động cản trở hoạt động cấp ủy cơng tác kiểm tra Đảng +Có định khởi tố [...]... 104 1 47 318 143 299 155 71 2 164 362 (Từ năm 2006 đến năm 2009) 2006 20 07 2008 2009 Tồng cộng 1 87 179 186 609 184 72 0 1 97 028 75 5 536 248 179 173 171 77 1 69 382 69 312 68 415 73 374 280 483 23 308 23 008 23 025 73 374 280 483 4 243 4 491 4 6 67 4 71 3 18 114 121 281 27 542 124 018 27 722 123 093 27 9 27 133 0 67 30 479 501 459 113 670 ộng sự nghiệp 41 419 42 72 9 42 940 46 491 173 579 oanh 11 694 9 835 10... uổi bình quân Chỉ tiêu Thời gian kết nạp 2006 20 07 2008 3 1 97 842 3 342 176 3 842 459 8/1945 đến 20 /7/ 1954 1 142 103 909 1 203 99 964 1 040 97 769 21 /7/ 1954 đến 30/4/1 975 686 579 673 485 659 684 2 406 212 235 258 0 165 693 66 393 3 171 2 5 67 524 6 17 477 401 601 176 385 56 2 97 8 089 2 72 3 966 613 103 3 17 261 219 262 58 70 6 17 765 ớc tháng 8/1945 1/5/1 975 đến nay Đảng viên có đủ: Năm tuối đảng Năm tuối... hội XI: 3 ,7 triệu đảng viên SỐ LiỆU ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN (Tính đền ngày 31/12 từ năm 2006 đến 2009) Chỉ tiêu 2006 22 07 2008 2009 3 1 97 842 3 342 176 3 482 459 3 635 959 216 124 2 17 045 2 17 184 231 961 ụ nữ 78 7 278 866 328 926 078 1 006 218 n tộc thiểu số 3 27 501 3 47 562 368 870 391 865 48 74 4 54 644 62 265 64 212 àn viên TNCSHCM 5 37 779 5 67 385 625 0 67 703 242 ân nhân xuất ngũ 648 614 593 479 596 806... 5 17 56 377 42 396 41 260 37 0 27 37 851 158 534 33 173 34 815 35 254 40 391 143 633 5 426 5 308 4 591 4 526 19 851 ết nạp ức nhà nước quân đội nh iên mới kết nạp 119 75 6 120 000 120 459 129 492 47 506 47 240 46 461 49 649 18 501 17 9 67 16 148 15 934 1 416 1 402 1 652 1 953 29 29,22 29,05 28,95 1 87 179 186 609 184 72 0 1 97 028 48 13 3 233 1 2 37 1 058 1 031 848 20 031 18 374 16 910 16 70 5 165 863 1 67 164... 8.490 8. 175 9.2 97 10.565 ụ nữ 44.366 46 .79 0 50 .74 8 53.863 n tộc thiểu số 1.253 1.320 1.429 1.641 n giáo 1.483 1.623 1 .75 9 2. 176 àn viên TNCSHCM 12.916 17. 806 18.960 21 .70 2 ân nhân xuất ngũ 32.120 32.130 32.3 07 32.552 ợc miễn công ,sinh hoạt đảng 6. 278 7. 560 9.039 10. 678 ân tích đội ngũ ng viên uổi đời: 145.839 154.0 07 160 .73 6 171 .3 đến 30 tuổi 16.2 07 17. 864 19.6 97 23.388 đến 40 tuổi 26.9 97 29.6 97 32.243... tuổi 41. 175 4.850 39.422 37. 094 đến 60 tuổi 32.988 36. 177 38.859 41.429 tuổi trở lên 27. 472 29.419 30.515 32.954 uổi bình quân 48,14 48,11 47, 93 47, 57 2008 Thời gian kết nạp 2009 2010 145.839 154.0 07 160 .73 6 ớc tháng 8/1945 96 113 71 8/1945 đến 20 /7/ 1954 5.010 4.619 4.395 21 /7/ 1954 đến 30/4/1 975 24 .72 5 22.9 67 22.6 87 1/5/1 975 đến nay 116.008 126.308 133.583 Đảng viên có đủ: 34.598 32.146 37. 092 Năm... ,sinh hoạt đảng 172 068 179 118 188 501 2 07 824 ng viên trong danh h đến cuối kỳ báo o bị n giáo ân tích đội ngũ 3 1 97 842 3 342 176 ng viên uổi đời: 3 482 459 3 635 9 đến 30 tuổi 553 431 581 946 629 898 680 8 đến 40 tuổi 75 0 2 47 783 031 823 503 865 69 đến 50 tuổi 8 67 681 889 873 8 97 933 8 97 7 đến 60 tuổi 5 47 0 67 579 425 605 983 641 3 tuổi trở lên 479 416 5 07 901 525 142 550 2 43,69 43 ,73 43,55 44, uổi... 171 Cao đẳng 5. 070 6.662 6. 279 7. 448 Đại học 54.623 57. 446 63.6 17 71.392 Thạc sỹ 2.455 2.900 3.850 4. 272 Tiến sỹ 942 984 1.123 1.235 Tiến sỹ khoa học 279 3 07 4 17 445 6.Chức danh khoa học 384 419 439 488 Phó giáo sư 268 3 07 325 391 Giáo sư 116 112 114 97 1 07. 8 37 110.412 118.052 128.014 Sơ cấp 51. 972 53.149 55.821 59.980 Trung cấp 41.305 42.666 46.5 37 52.235 Cao cấp cử nhân 14.560 14.5 97 15.694 15 .79 9... 3 1 97 842 3 342 176 3 482 459 ết chữ Quốc 372 319 4 17 6 065 5 032 9 078 3 183 085 179 593 186 806 170 812 220 822 661 846 866 815 thông 2 196 100 2 334 571 2 439 292 2645 độ chuyên hiệp vụ 1 634 851 1 866 459 2 063 429 2 1 87 uật, nhân iệp vụ 279 652 3 07 576 310 579 320 ên nghiệp 560 232 582 646 646 920 683 biết viết ốc ngữ ở 3 635 Cao đẳng 277 613 259 6 87 269 058 294 863 Đại học 5 87 329 668 586 78 9... 164 166 77 6 179 242 119 920 122 356 125 110 135 431 n viên 13 325 13 090 11 951 13 180 p 41 801 41 523 43 472 44 445 19 71 4 19 051 19 509 21 79 7 43 502 47 042 48 348 53 75 0 1 423 1 478 16 57 2 105 1 47 1 67 171 150 8 5 2 4 ấn phồ thông ữ ên môn nghiệp vụ SỐ LiỆU ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 ng viên trong danh h đến cuối kỳ báo o bị 145.839 154.0 07 160 .73 6 171 .359
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU MÔN XÂY DỰNG ĐẢNG BÀI 7 CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN , TÀI LIỆU MÔN XÂY DỰNG ĐẢNG BÀI 7 CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN , TÀI LIỆU MÔN XÂY DỰNG ĐẢNG BÀI 7 CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN , Công tác kết nạp đảng viên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay