Bài giảng xây DỰNG nền văn hóa VIỆT NAM TIÊN TIẾN, đậm đà bản sắc dân tộc

45 178 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:05

XY DNG NN VN HểA VIT NAM TIấN TIN, M BN SC DN TC Ngửụứi soaùn: Th.s Nguyờn Thi Toan Thng Khoa: Ly luõn Mac Lờnin NI DUNG BI GING I II Mt s nhn thc chung v húa -Tớnh cht tiờn tin v bn sc dõn tc ca nn húa Vit Nam hin i Quan iờm chi o, nhiờờm vu, gii phỏp xõy dng v phỏt triờn nn hoỏ Viờờt Nam tiờn tin, õ ờm bn sc dõn tụờc TI LIU THAM KHO Vn húa Xó hi (Giỏo trỡnh Trung cp lý lun chớnh tr), Hc vin chớnh tr quc gia H Chớ Minh, Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni, 2006 Giỏo trỡnh TCLLCT HC: Mụờt s nụời dung c bn quan iờm, ng li, chớnh sỏch ca ng v nh nc ta v kinh t, húa, i ngoi, Nxb Hc viờờn chớnh tr Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh, H Nụời 2009 Hc viờờn Chớnh tr Hnh chớnh quc gia HCM (2014), Giao trinh TCLLCT-HC ng lụi, chinh sach cua ang, nha nc Viờ ờt Nam vờ cac linh vc cua i sụng xa hụ ời, Nxb Lý luõờn Chớnh tr, H Nụời Vn kin i hi i biờu ton quc ln th VI, VII, VIII, IX, X,XI NQTW 5, Khúa VIII v Kt lun hi ngh TW 10, khúa IX cng bi ging v cỏc bi vit, bi nghiờn cu trờn bỏo, cú liờn quan n bi hc I Mt s nhn thc chung v húa Tớnh cht tiờn tin v bn sc dõn tc ca nn húa Vit Nam Nhng nhn thc chung nht v húa Bi cnh chung tỏc ng n nn húa Vit Nam hin a Bi cnh b Thc trng Tớnh cht tiờn tin v bn sc dõn tc ca nn húa Vit Nam 1.Nhng nhn thc chung nht v húa VN HểA? HY NHèN HèNH, SUY NGH V LA CHN NHNG NHN THC PH HP NHT V VN HểA? GII THCH S LA CHN? Hờờ thng cỏc giỏ tr húa truyn t th hờờ ny sang th hờờ khỏc Con ngi va l ch thờ sỏng to húa va l khỏch thờ chu s tỏc ng tr li ca cỏc giỏ tr húa Vn húa bao gm ton bụờ giỏ tr cuụờc sng Vn húa thờ hin tớnh dõn tc Vn húa l cỏi chi riờng cú ngi Vn húa ng ngha vi Vn minh Vn húa l sn phm phn ỏnh trỡnh phỏt triờn ca ngi H thng giỏ tr húa l nhng hng s bt bin, bn vng mói mói Bi cnh chung tỏc ng n nn húa Vit Nam hin a Bi cnh ANH CH HY TRèNH BY NHNG YU T IU KIN TC NG N NN VN HểA VIT NAM TRONG GIAI ON HIN NAY? 10 Hờ thụng chinh sach xa hụi Cac chinh sach tac ng vao cac quan h XH qua trinh SX Cac chinh sach tac ng vao c cõu xa hi a Nhúm chớnh sỏch iu chinh c cu XH giai cp b Cỏc chớnh sỏch i vi nhng nhúm XH c thự a Cỏc chớnh sỏch quỏ trỡnh sn xut v tỏi to ngi b Cỏc chớnh sỏch xó hi lnh vc phõn phi c Cỏc CSXH trờn lnh vc hoỏ tinh thn 31 C s khoa hc ca vic hoch nh, thc thi CSXH Phai coi ngi la trng tõm, ich hng ti ca mi CSXH Phai t c cu xó hi, tỡm nhng sai lờch XH ờ chinh sach Phai t trỡnh phỏt trin kinh t ờ va võn dung cac CSXH phự hp Phai t nhng c iờm lich s, hoa va ban sc dõn tục hoach inh thc thi CSXH Phai coi CSXH la mụt hờ thụng ng bụ va tinh ti kha nng ap ng ca XH cng nh viờc thc hiờn cac chinh sach khac 32 II Phng hng, quan iờm, nhiờ ờm vu, gii phỏp v mụờt s chớnh sỏch xó hụời nhm gii quyt cỏc xó hụời cp bỏch nc ta giai on hiờờn Phỏt huy nhõn t ngi trờn c s bo m cụng bng, bỡnh ng v quyn v ngha vu cụng dõn Phng hng Kt hp tt gia tng trng kinh t vi tin bụờ xó hụời; gia i sng võờt cht v i sng tinh thn; gia ỏp ng cỏc nhu cu trc mt vi chm lo li ớch lõu di; gia cỏ nhõn vi tõờp thờ v cụờng ng xó 33 hụời Coi chớnh sỏch xó hụời l hờờ thng cụng cu tỏc ụờng mụờt cỏch ton diờờn, bao trựm lờn tt c cỏc mờt ca i sng xó hụời Coi viờờc xõy dng v thc hiờờn chớnh sỏch xó hụời l nhiờờm vu ca ng, Nh nc, cỏc tụ chc xó hụời, cỏc ngnh, cỏc cp v ca ton dõn Quan iờm Cn phi tin hnh mụờt cỏch ng bụờ chớnh sỏch xó hụời, song khụng dn tri m phi tõ ờp trung u tiờn vo mụờt s nhng xó hụời cú tớnh chin lc cung nh nhng xó hụời cp bỏch nụi trụời lờn mụi giai on Thc hiờờn nhiu hỡnh thc phõn phi, ly phõn phi theo kt qu lao ụờng v hiờờu qu kinh t l ch yu, ng thi phõn phi da trờn mc úng gúp cỏc ngun lc khỏc vo kt qu sn xut kinh doanh v phõn phi thụng qua phỳc li xó hụời, i ụi vi chớnh sỏch iu tit hp lý, bo hụờ quyn 34 li ca ngi lao ụờng THEO ANH CH, HIN NAY NC TA CN TP TRUNG VO NHNG VN X HI MANG TNH CP BCH NO? Vè SAO? 35 Mụờt s chớnh sỏch xó hụời gii quyt nhng xó hụời cp bỏch hiờờn a Chớnh sỏch vic lm b CSXH tỏc ng vo quỏ trỡnh phõn tng XH, phõn hoỏ giu nghốo c Chớnh sỏch dõn s d CSXH vi h thng y t - giỏo duc e Phũng chng t nn xó hi Chớnh sỏch xúa gim nghốo 36 nh hng cua thõt nghip -Gia tng thõt nghip i lin vi gia tng t l ti phm, t l t t, v suy gim chõt lng sc khe -Ngi s dng lao ng thi s dng tinh trng thõt nghip gõy sc ộp vi nhng ngi lm cụng cho minh (nh khụng ci thin mụi trng lm vic, ỏp t nng suõt cao, tr lng thõp, hn ch c hi thng tin, v.v ) - Tht nghip gõy tỡnh trng lm vic di kh nng - Tỡnh trng tht nghip s khin cỏn cõn m phỏn iu kin lao ng nghiờng v gii ch -T l tht nghip cao ng ngha vi Tụng sn phm quc ni (GDP) thp cỏc ngun lc ngi khụng c s dung, b phớ c hi sn xut thờm sn phm v dch vu - Thõt nghip cũn cú ngha l sn xuõt ớt hn Gim tớnh hiu qu cua sn xuõt theo quy mụ - Thõt nghip dn n nhu cõu xa hi gim Hng húa v dch v khụng cú ngi tiờu dựng, c hi kinh doanh ớt i, chõt lng sn phm v giỏ c tt gim Hn na, tinh trng thõt nghip cao a n nhu cõu tiờu dựng ớt i so vi nhiu vic lm, ú m c hi õu t cng ớt hn 37 Chớnh sỏch vic lm l mt chớnh sỏch c bn cua mi quc gia Thụng qua to thờm vic lm v m bo vic lm cho ngi lao ng, chớnh sỏch vic lm cú mc tiờu xa hi l nõng cao phỳc li cho ngi dõn, thc hin cụng bng xa hi, m bo cho ngi dõn hũa nhp xa hi, gim dõn s tỏch bit xa hi 38 nh hng ca phõn húa giu nghốo * Mt tớch cc - PHGN a gúp phõn dy tớnh nng ng xa hi ngi nhiu nhúm xa hi, kớch thớch h tim kim v khai thỏc c may, hi phỏt triờn vt lờn - Kớch thớch s sỏng to cua ngi, nhm to mụi trng cnh tranh quyt lit, qua ú sng lc v tuyờn chn nhng thnh viờn vt tri, to ng lc cho s phỏt triờn cua mi ngnh ngh, mi lnh vc hay mi a phng - c bit l s nhúm v nhúm ngi xa hi giu lờn lm n ỳng phỏp lut V nhng h a giu hng dn cỏch lm n cho ngi nghốo lm cho nn kinh t phỏt triờn vi nng suõt lao ng cao, tng phỳc li xa hi cho ngi dõn ( y t, giỏo dc ) thụng qua thu thu nhp cua ngi giu 39 Mt tiờu cc -S PHGN trờn thc t dn n lm trõm trng hn nhng bõt binh ng xa hi -Trong cỏc h gia inh nghốo ph n, tr em, ngi gi li l nhng ngi thit thũi nhõt , c bit h nghốo thng ri vo nhng gia inh l i tng quan tõm cua xa hi ( gia inh lit s, thng binh, ngi cú cụng vi nc ) thi võn ny cng tr nờn phc hn -Vi nn kinh t th trng nh hin nay, thi phõn phi khụng thờ cụng bng -PHGN gúp phõn to s a dng cỏc hinh mu li sng S phỏt triờn cua li sng tiờu dựng xa hoa, lang phớ b phn dõn c khỏ gi cú nh hng xõu ti cỏc nhúm dõn c khỏc -nh hng cua PHGN cũn lch lc cỏc nh hng giỏ tr v chun mc o c, li sng cua xa hi nhõt l i vi th h tr PHGN gõy tinh trng thiu ht hoỏ phỏt triờn 40 Gii phỏp Xúa Gim Nghốo i mi t v chớnh sỏch xúa úi, gim nghốo T mi v chớnh sỏch xúa úi, gim nghốo, trc ht l t h thng, tc l t võn nghốo chin lc chuyờn sang mụ hinh phỏt triờn bn vng, ú gii quyt võn gic v gic dt phi ng thi, to iu kin cho nhau, lm cho chớnh sỏch xúa úi, gim nghốo mang ý ngha l nõng cao chõt lng cuc sng cua ngi dõn c coi l trỏch nhim v mc tiờu cua ng i mi mụ hỡnh tng trng kinh t Võn chớnh sỏch xúa úi, gim nghốo phi t tin trinh chuyờn sang mụ hinh phỏt triờn bn vng Võn nghốo c gii quyt t ba hng gn bú vi nhau: Tng trng kinh t bn vng, t nú a hn ch phỏt sinh nghốo; tin b xa hi (thờ hin trinh giỏo dc, dõn trớ) l iu kin trc tip gii quyt nghốo; bo v mụi trng ang tr thnh võn quan trng tỏc ng trc tip n tng trng kinh t v an sinh xa hi 41 To lp nhng tin , iu kin gii quyt nghốo mụ hỡnh mi -Xõy dng cỏc hinh thc liờn kt cỏc ngnh khoa hc v cụng ngh vi sn xuõt v xõy dng, nhõt l khu vc nụng nghip, nụng thụn Thỳc y lan ta hinh thc liờn kt bn nh (nh nụng, nh khoa hc, nh doanh nghip v Nh nc) cỏc d ỏn nụng, lõm, thuy sn v dch v - Phỏt triờn cỏc hinh thc giỏo dc phớ ph cp v ngh nghip cho nhng ngi din nghốo Nờn da vo cỏc t chc xa hi ngh nghip, cỏc t chc phi chớnh phu (NGO) nc ngoi thc hin cỏc d ỏn v giỏo dc, y t, xa hi Hng hot ng l nõng cao nng lc, ý thc chu ng vt nghốo cua ngi dõn nụng thụn, nỳi Cỏch lm ny hon ton khỏc vi cỏch lm phong tro ban n, lõy thnh tớch - V mt qun lý nh nc, cõn cú quy nh v t võn, phn bin v giỏm nh xa hi cua cỏc d ỏn sn xuõt, xõy dng cỏc d ỏn xúa úi, gim nghốo trc thc hin, nhm thờ hin c nh hng phỏt triờn bn vng 42 - Nh nc ch phờ duyt cỏc d ỏn õu t, nhõt l õu t nc ngoi bo m thc hin mụ hinh phỏt triờn bn vng ng thi phi r soỏt, tra cỏc khu cụng nghip, cỏc d ỏn a v ang sn xuõt v xõy dng, quy nh thi gian chuyờn i sang mụ hinh mi Bi vi, cng kộo di kiờu sn xuõt kinh doanh c thi cng to nguy c v nghốo i mi t chc v th ch qun lý ca Nh nc theo yờu cu i mi mụ hỡnh kinh t Mụ hinh phỏt triờn bn vng ũi hi v quy nh mụ hinh t chc, thờ ch qun lý l Nh nc phỏp quyn cua dõn c t i hi IX 43 Nhiờ ờm vu va giai phap Tõờp trung gii quyt tt chớnh sỏch lao ụờng, viờờc lm v thu nhõờp Bo m an sinh xó hụời Nõng cao cht lng chm súc sc khe nhõn dõn v cụng tỏc dõn s, k hoch húa gia ỡnh, bo vờờ v chm súc sc khe b me, tre em u tranh phũng, chng cú hiờờu qu tờờ nn xó hụời, tai nn giao thụng 44 TRN TRNG KNH CHO 45 [...]... NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TTĐĐBSDT 18 Đại hôêi lần thứ XI Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá đôê lên CNXH (Bổ sung, phát triển 2011) Xây dựng nền văn hóa Viêêt Nam tiên tiến, đâêm đà bản sắc dân tôêc, phát triển toàn diêên, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bôê; làm cho văn hóa gắn kết chăêt... KHÓA VIII (NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TW9 KHÓA 11) 11 THÀNH TỰU VĂN HÓA (9 TT) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 HẠN CHẾ 13 NGUYÊN NHÂN 14 3 TÍNH CHẤT TIÊN TIẾN BẢN SẮC DÂN TỘC 15 16 Tầng diện 1 Tầng diện 2 Tầng diện 3 Ngôn ngữ, trang phục, phong tục, tập quán, lễ nghi, kiến trúc, văn hóa ẩm thực, kho tàng văn học, nghệ thuật dân gian Lối sống, lý tưởng, thẩm mỹ Cách thức tư duy Thế giới quan Bản sắc văn hóa dân tộc. .. và thấm sâu vào toàn bôê đời sống xã hôêi, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nôêi sinh quan trọng của phát triển 19 Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, diện hướng đến chân - thiện - mỹ, mỹ thấm nhuần tinh thần dân tộc, tộc nhân văn, dân chủ và khoa học học Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hôêi, là sức mạnh nội... đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.” (NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ CHÍN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI) 20 5 QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO 21 6 NHIỆM VỤ 22 23 CHÍNH SÁCH XÃ HÔêI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIÊêP HÓA, HIÊêN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC Người soạn: Th.s Nguyễn Thị Toàn Thắng Khoa Lý luận... chính trị, Văn hóa – Xã hôêi, Học viêên chính trị quốc gia, 2001 2.Giáo trình Trung cấp chính trị, Đường lối KT – VH – XH – Chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước, Học viêên chính trị quốc gia, 2010 3 PGS Bùi Thế Cường, Chính Sách Xã Hội Và Công Tác Xã Hội ở Việt Nam Thập Niên 90, Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội, 2002 4.GS Bùi Đình Thanh, Chính sách xã hội, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2004... c Các CSXH trên lĩnh vực văn hoá tinh thần 31 Cơ sở khoa học của việc hoạch định, thực thi CSXH Phải coi con người là trọng tâm, đích hướng tới của mọi CSXH Phải từ cơ cấu xã hội, tìm ra những sai lệch XH để đề ra chính sách Phải từ trình độ phát triển kinh tế để đề ra và vận dụng các CSXH phù hợp Phải từ những đặc điểm lịch sử, văn hoá và bản sắc dân tộc để hoạch định... vụ công dân 1 Phương hướng Kết hợp tốt giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bôê xã hôêi; giữa đời sống vâêt chất và đời sống tinh thần; giữa đáp ứng các nhu cầu trước mắt với chăm lo lợi ích lâu dài; giữa cá nhân với tâêp thể và côêng đồng xã 33 hôêi Coi chính sách xã hôêi là hêê thống công cụ tác đôêng môêt cách toàn diêên, bao trùm lên tất cả các măêt của đời sống xã hôêi Coi viêêc xây dựng... Coi viêêc xây dựng và thực hiêên chính sách xã hôêi là nhiêêm vụ của Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hôêi, các ngành, các cấp và của toàn dân 2 Quan điểm Cần phải tiến hành môêt cách đồng bôê chính sách xã hôêi, song không dàn trải mà phải tâ êp trung ưu tiên vào môêt số những vấn đề xã hôêi có tính chiến lược cũng như những vấn đề xã hôêi cấp bách nổi trôêi lên trong mỗi giai đoạn “Thực hiêên... BÁCH NÀO? VÌ SAO? 35 3 Môêt số chính sách xã hôêi giải quyết những vấn đề xã hôêi cấp bách hiêên nay a Chính sách việc làm b CSXH tác động vào quá trình phân tầng XH, phân hoá giàu nghèo c Chính sách dân số d CSXH với hệ thống y tế - giáo dục e Phòng chống tệ nạn xã hội Chính sách xóa đói giảm nghèo 36
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng xây DỰNG nền văn hóa VIỆT NAM TIÊN TIẾN, đậm đà bản sắc dân tộc , Bài giảng xây DỰNG nền văn hóa VIỆT NAM TIÊN TIẾN, đậm đà bản sắc dân tộc , Bài giảng xây DỰNG nền văn hóa VIỆT NAM TIÊN TIẾN, đậm đà bản sắc dân tộc , Những nhận thức chung nhất về văn hóa, Bối cảnh chung tác động đến nền văn hóa Việt Nam hiện nay, TÍNH CHẤT TIÊN TIẾN BẢN SẮC DÂN TỘC, II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TTĐĐBSDT, II. Phương hướng, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp và một số chính sách xã hội nhằm giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay