BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về xây DỰNG ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM

25 179 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:05

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mục đích yêu cầu Nhận thức Động cơ, tình cảm Hành vi, hành động Tài liệu học tập Giáo trình trung cấp lý luận CT-HC, Học viện CT-HC QG HCM, NXB Lý luận, 2010 Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ XI (2011) Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XI thông qua ngày 19-01-2011) Quan điểm Hồ Chí Minh ĐCSVN Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng ĐCSVN Vận dụng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh 1.Quan điểm Hồ Chí Minh ĐCSVN 1.1 ĐCS nhân tố định hàng đầu đưa cách mạng VN đến thắng lợi 1.2 ĐCSVN sản phẩm kết hợp CNMLN với PTCN PTYNVN 1.3 ĐCSVN đội tiên phong GCCN đồng thời đội tiên phong dân tộc VN Các PTYN Việt Nam trước có ĐCSVN thất bại Cách mạng trước hết phải có Đảng cách mạng 1.1 ĐCS nhân tố định hàng đầu đưa cách mạng VN đến thắng lợi Xây dựng xã hội mới-XHCN phải đặt lãnh đạo Đảng QC làm lịch sử Đảng CM giác ngộ tổ chức 1.2 ĐCSVN sản phẩm kết hợp CNML với PTCN PTYNVN QUY LUẬT THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN Quy luật chung ĐCS giới: ĐCS= CNMLN+PTCN Quy luật riêng ĐCSVN: ĐCSVN= CNMLN+PTCN PTYNVN Bản chất ĐCSVN theo TTHCM 1.3 ĐCSVN đội tiên phong GCCN, DTVN Bản chất GCCN ĐCS giới BC ĐCSVN theo QĐ Đảng ta Về QL thành lập ĐCSVN Về chất Đảng Về phương châm XD, chỉnh đốn Đảng Về mục đích Đảng Về chủ nghĩa quốc tế Đảng Về hệ tư tưởng Đảng Về Đảng cầm quyền Về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng Về chất Đảng Những vấn đề XDĐ Điều lệ ĐCSVN, ĐH XI Về mục đích Đảng Về hệ tư tưởng Đảng Về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng Về Đảng Cầm quyền Về chủ nghĩa quốc tế Đảng Về phương châm XDĐ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG Ðảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc MỤC ĐÍCH CỦA ĐẢNG Mục đích Ðảng xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không người bóc lột người, thực thành công chủ nghĩa xã hội cuối chủ nghĩa cộng sản HỆ TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Ðảng lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thời đại thực tiễn đất nước để đề Cương lĩnh trị, đường lối cách mạng đắn, phù hợp với nguyện vọng nhân dân NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC SINH HOẠT CỦA ĐẢNG Ðảng tổ chức chặt chẽ, thống ý chí hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức bản, thực tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực nguyên tắc: tự phê bình phê bình, đoàn kết sở Cương lĩnh trị Ðiều lệ Ðảng, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, Ðảng hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật ĐẢNG CẦM QUYỀN Ðảng Cộng sản Việt Nam đảng cầm quyền, tôn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân, chịu giám sát nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Ðảng; đoàn kết lãnh đạo nhân dân tiến hành nghiệp cách mạng Ðảng lãnh đạo hệ thống trị, đồng thời phận hệ thống Ðảng lãnh đạo, tôn trọng phát huy vai trò Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể trị - xã hội CHỦ NGHĨA QUỐC TẾ CỦA ĐẢNG Ðảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân với chủ nghĩa quốc tế sáng giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội nhân dân giới PHƯƠNG CHÂM XÂY DỰNG ĐẢNG Ðảng Cộng sản Việt Nam xây dựng vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu lực lãnh đạo cách mạng Ðảng 2.1 Hệ tư tưởng Đảng Nội dung TTHCM xây dựng ĐCSVN 2.2 Nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng 2.3 Mối quan hệ máu thịt Đảng dân 2.4 Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi Nắm vững chất chủ nghĩa Mác – Lênin a Đoàn kết, “có lý, có tình” e Bảo vệ sáng chủ nghĩa Mác – Lênin Vận dụng, phát triển b sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin 2.1 Hệ tư tưởng Đảng d c Làm giàu thêm kho tàng lý luận Đảng 2.2 Nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng Giữ gìn đoàn kết Đảng giữ gìn mắt Đoàn kết, thống Đảng Kỷ luật Đảng kỷ luật thép kỷ luật tự giác Kỷ luật nghiêm minh, tự giác Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn Tự phê bình phê bình Tập thể lãnh đạo dân chủ Cá nhân phụ trách tập trung Tập trung sở dân chủ Dân chủ đặt đạo tập trung Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Nguyên tắc tập trung dân chủ 2.3 Mối quan hệ máu thịt Đảng dân Mục đích Đảng Vai trò Đảng Trách nhiệm Đảng Thái độ Đảng Tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng: “Việc cần phải làm trước tiên chỉnh đốn lại Đảng…” 2.4 Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi Một là, xây dựng Đảng Hai là, đề phòng tiêu cực Ba là, đội ngũ CBĐV Bốn là, ngang tầm tình hình nhiệm vụ Chỉnh đốn Đảng , cách mạng, dân tộc 3.1 Đảng đạo đức, văn minh Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo TTHCM 3.2 Xây dựng Đảng vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức 3.1 Đảng đạo đức, văn minh Đạo đức: Phẩm chất, nhân cách, danh dự Đảng Văn minh: Năng lực, trí tuệ, lĩnh hoạt động thực tiễn Xây dựng Đảng trị 3.2 Xây dựng Đảng vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức Xây dựng Đảng tư tưởng Xây dựng Đảng tổ chức Mối quan hệ xây dựng Đảng trị, tư tưởng tổ chức [...]... minh 3 Xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay theo TTHCM 3.2 Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức 3.1 Đảng là đạo đức, là văn minh Đạo đức: Phẩm chất, nhân cách, danh dự của Đảng Văn minh: Năng lực, trí tuệ, bản lĩnh hoạt động thực tiễn Xây dựng Đảng về chính trị 3.2 Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức Xây dựng Đảng về tư tưởng Xây dựng. .. quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội CHỦ NGHĨA QUỐC TẾ CỦA ĐẢNG Ðảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới PHƯƠNG CHÂM XÂY DỰNG ĐẢNG Ðảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên... công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản HỆ TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Ðảng lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù... thịt giữa Đảng và dân Mục đích của Đảng Vai trò của Đảng Trách nhiệm của Đảng Thái độ của Đảng Tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng: “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng ” 2.4 Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi mới Một là, xây dựng Đảng Hai là, đề phòng tiêu cực Ba là, đội ngũ CBĐV Bốn là, ngang tầm tình hình và nhiệm vụ mới Chỉnh đốn vì Đảng , vì cách mạng, vì dân tộc 3.1 Đảng là đạo...BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG Ðảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc MỤC ĐÍCH CỦA ĐẢNG Mục đích của Ðảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc... phát triển b sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin 2.1 Hệ tư tưởng của Đảng d c Làm giàu thêm kho tàng lý luận của Đảng 2.2 Nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng Giữ gìn sự đoàn kết của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình Đoàn kết, thống nhất trong Đảng Kỷ luật của Đảng là kỷ luật thép nhưng là kỷ luật tự giác Kỷ luật nghiêm minh, tự giác Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau Tự phê bình và phê bình... luật ĐẢNG CẦM QUYỀN Ðảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Ðảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng Ðảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy Ðảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và... thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Ðảng 2.1 Hệ tư tưởng của Đảng 2 Nội dung cơ bản trong TTHCM về xây dựng ĐCSVN 2.2 Nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng 2.3 Mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và dân 2.4 Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi mới Nắm vững bản chất của chủ nghĩa Mác – Lênin... tuệ, bản lĩnh hoạt động thực tiễn Xây dựng Đảng về chính trị 3.2 Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức Xây dựng Đảng về tư tưởng Xây dựng Đảng về tổ chức Mối quan hệ giữa xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức ... vọng của nhân dân NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC SINH HOẠT CỦA ĐẢNG Ðảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Ðiều lệ Ðảng, giữ mối liên hệ mật thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về xây DỰNG ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM , BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về xây DỰNG ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM , BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về xây DỰNG ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM , 2 Nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay