Slide thị trường chứng khoán chương 2 HÀNG hóa TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

109 308 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:04

CHƯƠNG HÀNG HÓA TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Những điểm I.Chứng khoán vốn (cổ phiếu) II.Chứng khoán nợ ( trái phiếu) III.Chứng khoán phái sinh Chứng khoán  Chứng khoán chứng xác nhận quyền lợi ích hợp pháp người sở hữu phần tài sản phần vốn tổ chức phát hành  Chứng khoán thể hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ liệu điện tử, bao gồm loại: cổ phiếu, trái phiếu, chứng quỹ, chứng khoán phái sinh (quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán số chứng khoán) (Luật chứng khoán 2006) I CHỨNG KHOÁN VỐN  Là chứng từ xác nhận quyền lợi ích hợp pháp người nắm giữ phần thu nhập tài sản (thuần) doanh nghiệp  Cổ phiếu, chứng quỹ  Người nắm giữ chứng khoán vốn (cổ phiếu) hàng năm thường nhận khoản tiền mà người ta gọi cổ tức (dividends) Giá trị cổ tức tùy thuộc vào kết kinh doanh công ty  Các chứng khoán vốn (cổ phiếu) thời hạn Cổ phiếu - Stocks Cổ phiếu chứng khoán xác nhận quyền lợi ích hợp pháp người sở hữu phần vốn cổ phần chủ thể phát hành (Luật chứng khoán 2006) Ví dụ vốn cổ phần TÀI SẢN NGUỒN VỐN A A NỢ PHẢI TRẢ  Vốn nợ Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn TÀI SẢN NGẮN HẠN B.TÀI SẢN DÀI HẠN (bao gồm trái phiếu) A VỐN CHỦ SỞ HỮU  Vốn cổ phần Vốn điều lệ Vốn thặng dư Quỹ tích lũy/ Lợi nhuận giữ lại Đặc điểm cổ phiếu  Khi mua cổ phiếu, nhà đầu tư trở thành chủ sở hữu công ty, chịu trách nhiệm hữu hạn phạm vi vốn góp  Trong trường hợp công ty bị phá sản, cổ đông nhận sau công ty trang trải xong khoản nghĩa vụ khác thuế, nợ ngân hàng, trái phiếu  Cổ phiếu công cụ thời hạn Có nghĩa cổ đông không công ty trả lại vốn góp giống trái phiếu, mà nhận cổ tức hàng năm Trong trường hợp cổ đông muốn thu hồi vốn, có cách bán cổ phiếu cho nhà đầu tư khác thị trường thứ cấp  Có loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông cổ phiếu ưu đãi Cổ phiếu phổ thông/ cổ phiếu thường Common stocks  Là loại cổ phiếu phổ biến  Cổ đông sở hữu cổ phiếu thường người chủ sở hữu công ty, chịu trách nhiệm hữu hạn phạm vi vốn góp Cổ phiếu phổ thông/ cổ phiếu thường Common stocks  Cổ phiếu thường chứng nhận góp vốn kỳ hạn không hoàn vốn vào công ty cổ phần  Cổ tức cổ phiếu thường không cố định, tùy thuộc vào kết hoạt động kinh doanh  Khi công ty bị phá sản, cổ đông thường người cuối hưởng giá trị lại tài sản lý Cổ phiếu phổ thông/ cổ phiếu thường Common stocks Quyền lợi cổ đông thường:  Quyền hưởng cổ tức  Quyền tiên  Quyền biểu  Quyền chia tài sản lý 10 Hợp đồng hoán đổi lãi suất (interest rate swaps)  Trong hợp đồng hoán đổi lãi suất giản đơn công ty A công ty B, công ty B chấp thuận trả cho công ty A dòng tiền tương đương với mức lãi suất cố định (fixed rate) tính số vốn danh nghĩa số năm, ngược lại công ty A chấp thuận trả công ty B dòng tiền tương đương với mức lãi suất thả (floating rate) tính số vốn danh nghĩa số năm  Lãi suất thả hay áp dụng lãi suất LIBOR (London Interbank Offer rate) (lãi suất liên ngân hàng thị trường London) 95 VD hợp đồng hoán đổi lãi suất  VD: hợp đồng hoán đổi lãi suất giản đơn thời hạn năm công ty A công ty B ký ngày 1/3/2003, công ty B chấp thuận trả cho công ty A lãi suất 5% năm tính số vốn danh nghĩa 100 triệu USD ngược lại công ty A chấp thuận trả công ty B mức lãi suất LIBOR tháng tính số vốn danh nghĩa Hai bên tiến hành hoán đổi lãi suất định kỳ tháng lần 96 VD hợp đồng hoán đổi lãi suất Sơ đồ hoán đổi hai công ty 5% A B LIBOR 97 Ứng dụng hợp đồng hoán đổi lãi suất  Sử dụng hợp đồng hoán đổi lãi suất công cụ giúp công ty chuyển đổi khoản nợ với lãi suất thả thành khoản nợ với lãi suất cố định ngược lại  Hợp đồng hoán đổi lãi suất công cụ giúp công ty chuyển đổi tài sản đầu tư từ tài sản với lãi suất cố định thành tài sản với lãi suất thả ngược lại  Hợp đồng hoán đổi lãi suất giúp bên tận dụng lợi so sánh 98 Ví dụ  Công ty B vay khoản tín dụng trị giá 100 triệu USD với lãi suất LIBOR +0,8% năm Nếu công ty B sử dụng hợp đồng hoán đổi lãi suất nói trên, dòng tiền công ty B sau:  Trả lãi suất LIBOR +0,8% năm cho người cho vay  Nhận lãi suất LIBOR từ hợp đồng hoán đổi lãi suất  Trả lãi suất 5% từ hợp đồng hoán đổi lãi suất  Như công ty B chuyển khoản nợ với lãi suất thả thành khoản nợ với suất cố định 5,8% năm 99 Ví dụ  Công ty A vay khoản tín dụng trị giá 100 triệu USD với lãi suất cố định 5,2% năm Bằng cách tham gia hợp đồng hoán đổi lãi suất nói trên, dòng tiền công ty A sau:  Trả 5,2% năm cho người cho vay  Trả lãi suất LIBOR từ hợp đồng hoán đổi lãi suất  Nhận 5% năm từ hợp đồng hoán đổi lãi suất 5%  Vậy công ty A chuyển khoản nợ với lãi suất cố định thành lãi suất thả tương đương lãi suất LIBOR tháng +20 điểm chuẩn 100 Ví dụ 2 cty A B muốn vay khoản trị giá 10 triệu USD khoảng thời gian năm Ngân hàng chào cty mức lãi suất : L/s cố định L/s thả Cty A 10% L/s LIBOR tháng + 0,3% Cty B 11,2% L/s LIBOR tháng + 1.0% 101 Ví dụ  Cty A muốn trả lãi suất thả nổi, cty B muốn trả lãi suất cố định  Cty A vay lãi suất cố định, cty B vay lãi suất thả  Hợp đồng hoán đổi lãi suất: công ty A chấp thuận trả công ty B lãi suất LIBOR tháng, ngược lại công ty B chấp thuận trả công ty A lãi suất cố định 9,95% năm cho khoản vốn danh nghĩa 10 triệu 102 Ví dụ  Dòng tiền cty A:  Trả lãi suất 10% năm cho ngân hàng  Nhận lãi suất 9,95 % năm từ công ty B  Trả lãi suất LIBOR cho công ty B  Công ty A phải trả lãi suất LIBOR +0,05% cho khoản vay 10 triệu USD, mức lãi suất thả thấp 0,25% so với mức mà ngân hàng đưa 103 Ví dụ  Dòng tiền cty B:  Trả lãi suất LIBOR +1% cho ngân hàng  Nhận lãi suất LIBOR từ công ty A  Trả lãi suất 9,95% cho công ty B  Công ty B trả lãi suất 10,95% cho toàn khoản vốn vay 10 triệu USD, mức lãi suất thấp so với mức mà ngân hàng đưa 0,25% 104 Hợp đồng hoán đổi ngoại hối (currency swaps): Khái niệm:  Là hợp đồng hoán đổi vốn gốc tiền lãi tính đồng tiền sang vốn gốc tiền lãi tính đồng tiền khác hai bên  Thông thường vốn gốc hoán đổi lúc bắt đầu lúc kết thúc hợp đồng 105 Ví dụ hợp đồng hoán đổi ngoại hối  Xem xét hợp đồng hoán đổi ngoại hối năm cty A cty B, hợp đồng có giá trị từ ngày 1/2/2001 Cty A đồng ý trả lãi suất cố định 11% tính tiền bảng Anh nhận lãi suất cố định 8%năm tính tiền USD Lãi suất trả năm lần, vốn gốc tương ứng 15 triệu USD 10 triệu bảng  Thời điểm bắt đầu hợp đồng, hai bên hoán đổi vốn gốc cho nhau, cụ thể A chuyển cho B 15 triệu USD, B chuyển cho A 10 triệu bảng Anh Vào thời điểm định năm, hai bên tiến hành hoán đổi lãi suất cho theo chiều mũi tên hợp đồng kết thúc hai bên hoàn trả vốn gốc cho 106 Ví dụ hợp đồng hoán đổi ngoại hối  Sở đôề dòng tiềền USD 8% A B Bảng 11% 107 Câu hỏi ôn tập chương (1) Cổ phiếu đặc điểm cổ phiếu? (2) Phân biệt cổ phiếu ưu đãi cổ phiếu thường? (3) Trái phiếu đặc điểm trái phiếu? (4) Trái phiếu phủ trái phiếu công ty? (5) Trái phiếu xem lãi suất chuẩn để làm ấn định công cụ nợ khác có kỳ hạn? (6) Thế trái phiếu có điều khoản thu hồi? (7) Thế trái phiếu chuyển đổi? 108 Câu hỏi ôn tập chương (8) Phân biệt loại trái phiếu (được phân loại vào phương thức trả lãi) (9) Quyền mua cổ phiếu (10) Chứng quyền (11) Hợp đồng kỳ hạn (12) Hợp đồng tương lai (13) Quyền chọn (khái niệm, lợi nhuận vị thế, chức kinh tế,…) (14) Hợp đồng hoán đổi 109 [...]... vào thời điểm đáo hạn  Ví dụ: Repos , NCDs, Commercial papers, Mortgage, Bonds (Trái phiếu) 22 Trái phiếu (bond)  Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của chủ thể phát hành (Luật chứng khoán 20 06) 23 Đặc điểm của trái phiếu  Là chứng khoán nợ, người sở hữu trái phiếu là chủ nợ của chủ thể phát hành  Trái phiếu có thời hạn và... đãi hoàn lại: 20 Phân biệt cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi Cổ phiếu thường Cổ phiếu ưu đãi Cổ tức phụ thuộc vào kết quả kinh doanh Cổ tức cố định + phần phụ trội Cổ tức được chia sau cổ tức ưu đãi Cổ tức được chia trước Có quyền biểu quyết Có hoặc không Là người cuối cùng được chia tài sản thanh lý Được chia tài sản thanh lý trước cổ phiếu thường 21 II CHỨNG KHOÁN NỢ  Khái niệm: Chứng khoán nợ hay... mà cổ tức thường được trả cao hơn so với mức trung bình trên thị trường Loại cổ phiếu này phù hợp với những người hưu trí hoặc lớn tuổi 14 Cổ phiếu chu kỳ  Là những cổ phiếu mà thu nhập của nó dao động theo chu kỳ kinh tế  Khi điều kiện kinh tế phát triển ổn định, công ty có thu nhập khá, tích lũy nhiều, giá cổ phiếu cũng tăng cao trên thị trường Ngược lại khi kinh tế khó khăn, việc kinh doanh của... đô thị 28 Trái phiếu công ty  Là chứng khoán được phát hành dưới hình thức chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ xác nhận nghĩa vụ trả nợ bao gồm cả gốc và lãi của công ty phát hành Trái phiếu công ty có nhiều loại như: - Trái phiếu có thế chấp (mortgage bond) - Trái phiếu không thế chấp (debenture bond)  Trái phiếu có thể chuyển đổi (convertible bond)  Trái phiếu có điều khoản thu hồi (callable bond) 29 ... tháng 3 /20 08 Trong suốt thời gian 5 năm, trái chủ không nhận được bất cứ khoản tiền nào từ chủ thể phát hành Đến thời gian đáo hạn vào tháng 3 /20 13, trái chủ sẽ nhận được 1 khoản tiền bằng mệnh giá là 1000 USD 35 III CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH (derivatives) Khái niệm:  CK phái sinh là một loại công cụ tài chính mà giá trị của chúng tùy thuộc vào giá trị của những biến cơ sở  Biến cơ sở: giá hàng hóa, tiền... Trái phiếu công ty (corporate bond): do doanh nghiệp phát hành 27 Trái phiếu chính phủ  Trái phiếu do chính phủ trung ương hoặc chính quyền địa phương phát hành nhằm mục đích bù đắp thâm hụt ngân sách, tài trợ cho các công trình công ích hoặc làm công cụ điều tiết tiền tệ  Là loại chứng khoán không có rủi ro thanh toán và cũng là loại chứng khoán có tính thanh khoản cao Lãi suất của trái phiếu chính... vào tháng 3 mỗi năm từ năm 20 09 đến 20 13 Và vào tháng 3 /20 13, trái chủ cũng nhận được vốn gốc là 1000 USD 33 Trái phiếu không trả lãi định kỳ (zero-coupon bond)  Là loại trái phiếu được phát hành bằng mệnh giá, lãi được trả 1 lần vào thời điểm đáo hạn  VD: 1 trái phiếu có mệnh giá 1000 USD, được phát hành với giá 1000USD, thời gian đáo hạn là 5 năm, phát hành vào tháng 3 /20 08 Trong suốt thời gian... đặc điểm giống cổ phiếu thường vừa có đặc điểm giống trái phiếu  Là loại giấy chứng nhận cổ đông được ưu tiên so với cổ đông thường về mặt tài chính nhưng bị hạn chế về quyền hạn đối với công ty góp vốn 17 Cổ phiếu ưu đãi - prefered stocks  Đặc điểm  Là chứng khoán vốn, có thời hạn vô hạn  Có cổ tức cố định  Đa số trường hợp, chủ sở hữu không có quyền biểu quyết  Chủ sở hữu được chia tài sản... về khả năng sinh lời và chi trả cổ tức  Đây là một khái niệm rất quen thuộc trên TTCK VN Những cổ phiếu blue chip như VNM, STB, DHG, REE, FPT, DPM, …là những cổ phiếu của các công ty lớn, có một quá trình phát triển lâu dài và ổn định 12 Cổ phiếu tăng trưởng (Growth Stocks)  Cổ phiếu được phát hành bởi những công ty đang trên đà tăng trưởng nhanh Công ty này thường quan tâm đến việc đầu tư để mở rộng... trái phiếu công ty, như rủi ro lạm phát, rủi ro lãi suất 25 Thời hạn của trái phiếu  Thời hạn của trái phiếu là ngày chấm dứt sự tồn tại của khoản nợ, chủ thể phát hành sẽ thu hồi trái phiếu bằng cách hoàn trả vốn gốc  Trái phiếu ngắn hạn: thời hạn từ 1 – 5 năm  Trái phiếu trung hạn: thời hạn từ 5 – 10 năm  Trái phiếu dài hạn: từ 10 năm trở lên 26 Phân loại trái phiếu  Căn cứ vào chủ thể phát hành:
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide thị trường chứng khoán chương 2 HÀNG hóa TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN , Slide thị trường chứng khoán chương 2 HÀNG hóa TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN , Slide thị trường chứng khoán chương 2 HÀNG hóa TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN , Quyền mua cổ phần/ Quyền tiên mãi (Preemptive right), Hợp đồng kỳ hạn (Forward contracts), Hợp đồng tương lai (Future contracts), Quyền lựa chọn (options), Hợp đồng hoán đổi (Swaps)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay