Slide thị trường chứng khoán chương 1 tổng quan thị trường chứng khoán

148 301 0
  • Loading ...
1/148 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:04

Thiị trườằn g chưứn g khoán  GV: Nguyễễn Thu Hằằng – BMNV  Email : nthuhang@hotmail.com Thiị trườằn g chưứn g khoán Nộịi dung:  Chường 1: Tộổng quan vễằ thiị trườằng chưứng khoán  Chường 2: Hàng hóa trễn thiị trườằng chưứng khoán- Cộổ phiễứu trái phiễứu  Chường 3: Thờằi giá tiễằn tễị - Điịnh giá trái phiễứu  Chường 4: Quaổn lý danh muịc đầằu tư  Chường 5: Phần tích chưứng khoán Đánh giá  Chuyễn cầằn: 10%  Giưễa kỳ: 30%  Cuộứi kỳ: 60%  Giưễa kỳ: kiễổm tra (trằức nghiễịm + tưị luầịn) + tầịp nhóm (thuyễứt trình)  Cuộứi kỳ: thi trễn máy Bài tầịp nhóm  Mộễi nhóm thành viễn  Bài viễứt dài tộứi đa trang  Nộịi dung: mộịt đễằ tài lý thuyễứt có đễằ cầịp giaổng, hoằịc mộịt đễằ tài thưịc tễứ: phần tích ROE cuổa mộịt doanh nghiễịp niễm yễứt (sưổ duịng phuị luịc cuộứi chường 5)  Haịn chót nộịp bài: sẽễ đườịc thộng báo sau Tài liễịu tham khaổo  Bùi Kim Yễứn , Giáo trình Thiị trườằn g Chưứn g khoán , Nhà xuầứt baổn Lao độịng – Xã hộịi, 2007  Bùi Kim Yễứn , Bài tầịp Bài giaổi Phần tích chưứn g khoán điịn h giá chưứn g khoán, Nhà xuầứt baổn Lao độịng – Xã hộịi, 2007  Bùi Kim Yễứn , Phần tích chưứn g khoán Quaổn lý danh muịc đầằu tư, Nhà xuầứt baổn thộứng kễ, 2009  Các giáo trình cuổa UBCKNN, wẽbsitẽ Sờổ giao diịch chưứng khoán TP.HCM Tài liễịu tham khaổo (2)  Bodiẽ, Z., A Kanẽ, and A.J Marcus Invẽstmẽnt (McGraw-Hill Irwin, Boston, Mass, London, 2005) sixth intẽrnational ẽdition) CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Những điểm I.Thị trường tài II.Thị trường chứng khoán III.Giao dịch SGDCK VI Quỹ đầu tư Phụ lục 1: Giá CK số trường hợp giao dịch đặc biệt Phụ lục 2: Giao dịch ký quỹ I THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Khái niệm  Thiị trườằng tài nời diễễn sưị luần chuyễổn vộứn tưằ ngườằi có vộứn nhàn rộễi sang ngườằi thiễứu vộứn, tưằ tiễứt kiễịm sang đầằu tư  Thiị trườằng tài nời mua bán, trao độổi cộng cuị tài I THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH  Sờ độằ luần chuyễổn vộứn Trung gian tài Vốn Vốn Người Người đi vay vay vốn: vốn: Ng Ng cho cho vay vay vốn: vốn: 1 Hộ Hộ gia gia đình đình 1 Hộ Hộ gia gia đình đình 2 Doanh Doanh nghiệp nghiệp 3 Chính Chính phủ phủ Vốn Công cụ tài 2 Doanh Doanh nghiệp nghiệp Vốn 3 Chính Chính phủ phủ 10 Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức  Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức: ngày chốt danh sách – ngày làm việc  Vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức quyền, SGD điều chỉnh giảm giá tham chiếu cổ phiếu tương ứng với giá trị khoản cổ tức tương ứng với giá trị quyền mua cổ phiếu 134  Phương thức điều chỉnh giá tham chiếu ngày GD không hưởng quyền cổ tức:  Trả cổ tức tiền mặt Ptc = Pt −1 − Div  Cổ đông hưởng quyền mua cp Ptc = a × Pt −1 + b × Pph a+b 135  a/b tỷ lệ số cổ phiếu cũ/số cổ phiếu (tỷ lệ phát hành)   giá đóng cửa ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền Pt −1là giá phát hành Pph 136  Ví dụ 1: Giá tham chiếu cổ phiếu SJS ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức: Ptc = a × Pt −1 + b × Pph a+b Pt −1 + 20000 =  Ví dụ 2: Giá tham chiếu cổ phiếu SJS ngày giao dịch không hưởng quyền: Ptc = a × Pt −1 + b × Pph a+b Pt −1 + 5000 = 2,5 137 Phụ lục 2: Giao dịch ký quỹ Bán khống (short sale) Mua bảo chứng (margin long purchase) 138 Bán khống (short sale)  Nđt bán ck mà không sở hữu cách mượn từ công ty chứng khoán Đến thời điểm định phải mua lại để trả cho cty CK  A/d nđt kỳ vọng giá chứng khoán giảm muốn kiếm lời từ suy giám  Nhằm hạn chế rủi ro thị trường xây dựng danh mục gồm chứng khoán bán khống 139 Ví dụ  Khi giá HDG mức 140.000 đ, dự báo giá giảm tháng bán khống 10000 cp HDG  tháng sau mua lại trả cty chứng khoán  tháng sau giá cp HDG xuống 70.000/ cp  lãi 700 triệu  tháng sau, giá cp HDG lên 180.000 đ/cp  lỗ 400 triệu  để hạn chế lỗ cần sử dụng lệnh dừng để mua 140 Giao dịch ký quỹ (margin long purchase)  Là việc mua chứng khoán nhà đầu tư thực có phần tiền chứng khoán, phần lại công ty chứng khoán cho vay  Sau giao dịch thực hiện, số chứng khoán mua khách hàng công ty chứng khoán giữ lại làm chấp cho khoản vay giống cầm cố chứng khoán 141  Ví dụ: nhà đầu tư B muốn mua 1000 cổ phiếu VNM, mà tài khoản có 64.800.000 đ Giá VNM giao dịch 108.000 đ   Nhà đầu tư vay phần thiếu 43.200.000 đ từ cty CK để mua 1000 cổ phiếu VNM Sau mua xong, cty CK giữ 1000 cổ phiếu VNM để làm chấp 142 Ứng dụng giao dịch ký quỹ  Là đòn bẩy gia tăng tỷ suất lợi nhuận nhà đầu tư  VD:Nếu mua tiền với giá 108.000, bán với giá 150.000 đ  Tỷ suất lợi nhuận 40%  Nếu sử dụng giao dịch ký quỹ, số tiền bỏ 64.800.000 đ, lãi suất cho khoản vay 5%  Tỷ suất lợi nhuận: (150.000.000-108.000.000 -0,05 x 43.200.000)/64.800.000 = 61% 143 Hạn chế giao dịch ký quỹ  Giao dịch ký quỹ vừa đòn bẩy gia tăng lợi nhuận, mà vừa đòn bẩy gia tăng tổn thất nhà đầu tư  Nếu giá VNM xuống tới 80.000 đ, mua tiền lỗ 26%, sử dụng giao dịch ký qũy lỗ 47% 144 Hạn chế giao dịch ký quỹ  Khi giá chứng khoán giảm quá, tới chừng mực đó, công ty chứng khoán yêu cầu nhà đầu tư phải bỏ thêm tiền vào tài khoản, yêu cầu bán bớt chứng khoán nhà đầu tư không muốn bán  nhà đầu tư chịu thiệt hại 145  Tỷ lệ ký quỹ = (giá thị trường chứng khoán mua – số tiền vay)/ giá thị trường CK mua  (108.000.000- 43.200.000)/108.000.000 = 60%  Tỷ lệ ký quỹ thay đổi theo thời gian  Giá VNM tăng lên 120.000 đ, tỷ lệ ký quỹ: (120.000.000-43.200.000)/120.000.000 = 64% 146  Tỷ lệ ký quỹ ban đầu (Initial Margin): tỷ lệ ký quỹ tối thiểu ban đầu mà nđt phải đạt sau mua ck Tỷ lệ ký quỹ ban đầu thông thường quy định quan quản lý Tuy nhiên cty ck quy định tỷ lệ cao tùy theo khả chịu rủi ro công ty 147  Tỷ lệ ký quỹ trì (maintenance margin) : tỷ lệ ký quỹ mà cty ck yêu cầu nđt phải bỏ thêm tiền chứng khoán vào tài khoản bán bớt chứng khoán để tỷ lệ ký quỹ quay trở mức tỷ lệ ký quỹ trì 148 [...]... trên thị trường vốn có độ rủi ro cao hơn  có mức lợi tức cao hơn so với các công cụ trên thị trường tiền tệ 18 II THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1 Khái niệm  TTCK là một bộ phận của thị trường vốn, là cơ chế gặp gỡ giữa cung và cầu chứng khoán qua đó hình thành nên giá cả và phương thức thanh toán  Hàng hóa giao dịch trên thị trường chứng khoán gồm cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ chứng khoán phái sinh 19 ... TTCK  Căncứ vào hàng hóa lưu thông: thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu, thị trường chứng khoán phái sinh  Căn cứ vào tính chất phát hành: thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp  Căn cứ vào phương thức tổ chức giao dịch: thị trường tập trung (sở giao dịch) và thị trường phi tập trung (OTC) 27 TTCK sơ cấp – primary market  Là thị trường mua bán các chứng khoán mới phát hành Vốn từ nhà đầu... TTCK: Công ty chứng khoán  Hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, có thể đảm nhiệm một hoặc nhiều trong số các nghiệp vụ chính như:  Bảo lãnh phát hành chứng khoán  Môi giới chứng khoán  Tự doanh chứng khoán  Quản lý quỹ đầu tư  Tư vấn đầu tư 25 Các tổ chức có liên quan  Cơ quan quản lý nhà nước  Sở giao dịch chứng khoán  Cơ quan thanh toán bù trừ  Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán  Các... chi phí thông tin  Ổn định và điều hòa lưu thông tiền tệ 12 2 Cấu trúc của thị trường tài chính Thị trường tài chính Financial market Thị trường tiền tệ Thị trường vốn Money market Capital market Thị trường chứng khoán TT vay nợ dài hạn – Long TT tín dụng thuê mua TT thế chấp Stock market term Loans market Leasing market Mortgage market 13 2 .1. Thiị trườằng tiễằn tễị - Monẽy markẽt  Là nơi mua bán... qua nhà phát hành thông qua việc nhà đầu tư mua các chứng khoán mới phát hành  Tên gọi khác: thị trường cấp 1 hay thị trường phát hành 28 TTCK sơ cấp – primary market  Là nơi duy nhất mà các chứng khoán đem lại vốn cho các chủ thể phát hành Là thị trường tạo vốn cho chủ thể phát hành và đồng thời tạo hàng hóa cho thị trường thứ cấp  Người bán chứng khoán: chính phủ, chính quyền địa phương, các doanh... nền kinh tế  Bao gồm:  Thị trường liên ngân hàng  Thị trường chứng khoán ngắn hạn  Thị trường ngoại hối  Thị trường tín dụng 14 Công cụ của thị trường tiền tệ  Tín phiếu kho bạc (Treasury Bill)  Các khoản vay liên ngân hàng (Fed Funds)  Chấp phiếu ngân hàng (Banker’s Acceptance)  Thương phiếu (Commercial paper)  Hợp đồng mua lại (Repurchase Agreements (Repos)  Các chứng chỉ tiền gửi (Negotiable... tư phát hành chứng chỉ quỹ 23 Nhà đầu tư  Là những người thực sự mua và bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán, bao gồm:  Nhà đầu tư cá nhân là những cá nhân trực tiếp kinh doanh chứng khoán bằng nguồn tiền nhàn rỗi của mình  Nhà đầu tư tổ chức là các định chế đầu tư, thường xuyên mua bán số lượng lớn chứng khoán, có các chuyên gia có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn về thị trường Nhà đầu... năng thị trường chứng khoán  Huy động vốn cho nền kinh tế  Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng  Tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán  Đánh giá hoạt động của doanh nghiệp  Tạo môi trường giúp chính phủ thực hiện các chính sách vĩ mô 20 3 Các chủ thể tham gia TTCK  Tổ chức phát hành  Nhà đầu tư  Các tổ chức kinh doanh trên TTCK – Công ty chứng khoán  Các tổ chức có liên quan đến thị trường. .. Certificates of Deposits (NCDs) 15 Công cụ của thị trường tiền tệ  Công cụ của TT tiền tệ có thời gian đáo hạn không quá 1 năm nên có tính thanh khoản cao, độ rủi ro thấp và hoạt động tương đối ổn định  Hoạt động của TT tiền tệ diễn ra chủ yếu trên thị trường tín dụng cho nên giá cả được hình thành trên thị trường này được thể hiện qua lãi suất tín dụng ngân hàng 16 2.2 .Thị trường vốn – Capital market... liên quan đến thị trường chứng khoán 21 Tổ chức phát hành  Là các tổ chức thực hiện huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán, như doanh nghiệp, chính phủ, chính quyền địa phương, các tổ chức tài chính  Chính phủ, chính quyền địa phương: phát hành trái phiếu  Doanh nghiệp phát hành: cổ phiếu, trái phiếu  Tổ chức tài chính phát hành: trái phiếu, chứng chỉ thụ hưởng (chứng chỉ quỹ) 22 Tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide thị trường chứng khoán chương 1 tổng quan thị trường chứng khoán , Slide thị trường chứng khoán chương 1 tổng quan thị trường chứng khoán , Slide thị trường chứng khoán chương 1 tổng quan thị trường chứng khoán , Cấu trúc của thị trường tài chính, Các chủ thể tham gia TTCK, Một số quy định chung, Hệ thống giao dịch, IV. QŨY ĐẦU TƯ CHỨNG KHÓAN, Tách gộp cổ phiếu (stock split), Giao dịch lô lẻ (odd trading), Giao dịch ký quỹ (margin long purchase)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay