Slide công ty hợp danh

40 191 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:04

I Khái niệm đặc điểm: Thành viên hợp danh Thành viên góp vốn II Tổ chức, quản lý: Cơ cấu tổ chức Thẩm quyền Quản lý điều hành hoạt động Hội đồng thành viên Phương Phương hướng hướng phát phát triển triển Sửa Sửa đổi, đổi, bổ bổ sung sung điều điều lệ lệ Thêm Thêm thành thành viên viên Chấp Chấp nhận nhận thành thành viên viên rút rút khỏi, khỏi, khai khai trừ trừ thành thành viên viên Dự Dự án án đầu đầu tư tư Vay, Vay, huy huy động động vốn, vốn, cho cho vay vay ≥≥ 50% 50% vốn vốn điều điều lệ lệ Mua Mua bán bán tài tài sản sản có có giá giá trị trị ≥≥ vốn vốn điều điều lệ lệ Thông Thông qua qua báo báo cáo cáo tài tài chính Giải Giải thể thể công công ty ty ≥ ¾ tổng số Các vấn đề khác ( không quy định khoản điều 135) ≥ 2/3 tổng số Triệu tập họp Hội đồng thành viên Xét thấy cần thiết Yêu cầu Triệu tập họp Hội đồng thành viên Thư Thư mời mời  Điện thoại  Fax  Email NGHĨA NGHĨA VỤ VỤ CỦA CỦA THÀNH THÀNH VIÊN VIÊN HỢP HỢP DANH DANH NGHĨA NGHĨA VỤ VỤ CỦA CỦA THÀNH THÀNH VIÊN VIÊN HỢP HỢP DANH DANH Không nộp Đã nhận Bị thiệt hại NGHĨA NGHĨA VỤ VỤ CỦA CỦA THÀNH THÀNH VIÊN VIÊN HỢP HỢP DANH DANH Số tiền nhận + bồi thường thiệt hại NGHĨA NGHĨA VỤ VỤ CỦA CỦA THÀNH THÀNH VIÊN VIÊN HỢP HỢP DANH DANH Liên đới trách nhiệm NỢ NGHĨA NGHĨA VỤ VỤ CỦA CỦA THÀNH THÀNH VIÊN VIÊN HỢP HỢP DANH DANH % vốn góp Thua lỗ Điều lệ công ty NGHĨA NGHĨA VỤ VỤ CỦA CỦA THÀNH THÀNH VIÊN VIÊN HỢP HỢP DANH DANH Đại diện theo Pháp luật Tổ chức hoạt động kinh doanh Anh bị hạn chế hoạt động kinh doanh Hội đồng thành viên Bên thứ ba Hạn chế có hiệu lực Tôi biết  Thành viên hợp danh Quản lý Kiểm soát Phân công đảm nhiệm Quyền định LOSER NGUYÊN TẮC ĐA SỐ Chúng không chịu trách nhiệm! Chúng không đồng ý! Công ty Phạm vi kinh doanh Chúng đồng ý! Vậy công ty phải có trách nhiệm! Phạm vi kinh doanh Hội đồng thành viên Anh rút tiền! OK! Hội đồng thành viên Thành viên hợp danh Quản lý điều hành Phân công, phối hợp công việc Triệu tập tổ chức họp Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Giám đốc Đại diện Công ty Giám đốc Ký văn Lưu giữ tài liệu [...]... viên hợp danh Không cho !! Chuyển phần góp vốn QUYỀN QUYỀN CỦA CỦA THÀNH THÀNH VIÊN VIÊN HỢP HỢP DANH DANH Tham dự họp, thảo luận và biểu quyết QUYỀN QUYỀN CỦA CỦA THÀNH THÀNH VIÊN VIÊN HỢP HỢP DANH DANH Nhân danh công ty Hoạt động kinh doanh Ký kết hợp đồng QUYỀN QUYỀN CỦA CỦA THÀNH THÀNH VIÊN VIÊN HỢP HỢP DANH DANH Hoạt động kinh doanh QUYỀN QUYỀN CỦA CỦA THÀNH THÀNH VIÊN VIÊN HỢP HỢP DANH DANH... VIÊN HỢP HỢP DANH DANH Bù đắp thiệt hại do hoạt động kinh doanh QUYỀN QUYỀN CỦA CỦA THÀNH THÀNH VIÊN VIÊN HỢP HỢP DANH DANH Thông tin: + Tình hình kinh doanh + Tài sản + Sổ sách QUYỀN QUYỀN CỦA CỦA THÀNH THÀNH VIÊN VIÊN HỢP HỢP DANH DANH % vốn góp Lợi nhuận Điều lệ công ty QUYỀN QUYỀN CỦA CỦA THÀNH THÀNH VIÊN VIÊN HỢP HỢP DANH DANH % vốn góp QUYỀN QUYỀN CỦA CỦA THÀNH THÀNH VIÊN VIÊN HỢP HỢP DANH DANH... kế Cty hợp danh A NGHĨA NGHĨA VỤ VỤ CỦA CỦA THÀNH THÀNH VIÊN VIÊN HỢP HỢP DANH DANH Trung thực Cẩn trọng Bảo đảm lợi ích NGHĨA NGHĨA VỤ VỤ CỦA CỦA THÀNH THÀNH VIÊN VIÊN HỢP HỢP DANH DANH Quản lý và kinh doanh Pháp luật Điều lệ công ty Quyết định của Hội đồng thành viên NGHĨA NGHĨA VỤ VỤ CỦA CỦA THÀNH THÀNH VIÊN VIÊN HỢP HỢP DANH DANH NGHĨA NGHĨA VỤ VỤ CỦA CỦA THÀNH THÀNH VIÊN VIÊN HỢP HỢP DANH DANH... LuậtDoanh Doanhnghiệp) nghiệp) Hạn chế đối với thành viên hợp danh ^^! OK Cty hợp danh B Cty hợp danh A Cty tư nhân Hạn chế đối với thành viên hợp danh Nhân Nhân danh danh cá cá nhân nhân hoặc hoặc nhân nhân danh danh người người khác khác thực thực hiện hiện kinh kinh doanh doanh cùng cùng ngành, ngành, nghề nghề kinh kinh doanh doanh của của công công ty ty đó đó để để tư tư lợi lợi hoặc hoặcphục phụcvụ... NGHĨA NGHĨA VỤ VỤ CỦA CỦA THÀNH THÀNH VIÊN VIÊN HỢP HỢP DANH DANH Số tiền đã nhận + bồi thường thiệt hại NGHĨA NGHĨA VỤ VỤ CỦA CỦA THÀNH THÀNH VIÊN VIÊN HỢP HỢP DANH DANH Liên đới trách nhiệm NỢ NGHĨA NGHĨA VỤ VỤ CỦA CỦA THÀNH THÀNH VIÊN VIÊN HỢP HỢP DANH DANH % vốn góp Thua lỗ Điều lệ công ty NGHĨA NGHĨA VỤ VỤ CỦA CỦA THÀNH THÀNH VIÊN VIÊN HỢP HỢP DANH DANH Đại diện theo Pháp luật Tổ chức hoạt động... HỢP HỢP DANH DANH Đại diện theo Pháp luật Tổ chức hoạt động kinh doanh Anh bị hạn chế hoạt động kinh doanh Hội đồng thành viên Bên thứ ba Hạn chế có hiệu lực Tôi biết rồi  Thành viên hợp danh Quản lý Kiểm soát Phân công đảm nhiệm Quyền quyết định LOSER NGUYÊN TẮC ĐA SỐ
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide công ty hợp danh , Slide công ty hợp danh , Slide công ty hợp danh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay