BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NGUỒN gốc, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH

11 191 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:04

BÀI NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NỘI DUNG I KHÁI NIỆM TƯ TƯỞNG HCM II III NGUỒN GỐC TƯ TƯỞNG HCM QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN I KHÁI NIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỘI LẦN THỨ IX (04.2001) ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI (01.2011) ĐẠI HỘI LẦN THỨ IX (THÁNG 04.2001): Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại Đó tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; sức mạnh nhân dân, khối đại đoàn kết dân tộc; quyền làm chủ nhân dân, xây dựng Nhà nước thật dân, dân, dân; quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; phát triển kinh tế văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân; đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; chăm lo bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau; xây dựng Đảng sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa người lãnh đạo, vừa người đầy tớ thật trung thành nhân dân Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho đấu tranh nhân dân ta giành thắng lợi, tài sản tinh thần to lớn Đảng dân tộc ta ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI (01.2011): Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; tài sản tinh thần vô to lớn quý giá Đảng dân tộc ta, mãi soi đường cho nghiệp cách mạng nhân dân ta giành thắng lợi CẤU TRÚC KHÁI NIỆM Bản chất CM – KH TTHCM Vai trò nguồn gốc KQ TTHCM Ý nghĩa, vai trò TTHCM nội dung TTHCM Hệ thống Bản chất CM – KH Cơ Toàn diện sâu sắc II NGUỒN GỐC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Khách quan Chủ quan Nguồn gốc khách quan Những giá trị tốt đẹp truyền thống dân tộc Việt Nam Tinh hoa văn hóa nhân loại Chủ nghĩa Mác-Lênin Chủ nghĩa Mác-Lênin đóng vai trò định Nguồn gốc chủ quan - Hồ Chí Minh Động cơ, động lực sáng Khổ luyện, khổ rèn; tận tụy cống hiến trọn đời, suốt đời đến cuối đời Thiên tài, nhạy cảm, nhạy bén Khổ luyện, khổ rèn; tận tụy cống hiến trọn đời, suốt đời đến cuối đời định Nguồn gốc Tư tưởng Hồ Chí Minh Khách quan Quyết định Chủ quan Chủ quan III 1890-1911 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1911-1920 1920-1930 1930-1969 [...]...III 1890-1911 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1911-1920 1920-1930 1930-1969
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NGUỒN gốc, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH , BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NGUỒN gốc, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH , BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NGUỒN gốc, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay