PHÁT HUY dân CHỦ xã hội CHỦ NGHĨA và sức MẠNH đại đoàn kết TOÀN dân tộc

23 640 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:04

PHÁT HUY DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐỒN KẾT TỒN DÂN TỘC Th.s Phạm Quang Thiều Phó trưởng khoa Dân vận Học viện cán thành phố I Về dân chủ phát huy dân chủ: 1.1 Khái niệm dân chủ: Dân chủ từ có từ điển Hy Lạp: - Demos Knatos - Nhân dân quyền • Dân chủ: người Anh đề thuật ngữ: trị nhân dân (Democnacy) • Dân chủ xã hội chủ nghĩa hình thức trị, Nhà nước thừa nhận quyền tự bình đẳng nhân dân quy định thành chuẩn mực để tạo nên chế độ dân chủ Nước ta nước dân chủ Bao nhiêu lợi ích dân Bao nhiêu quyền hạn dân Cơng việc đổi mới, xây dựng trách nhiệm dân Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc cơng việc dân Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương dân cử Đồn thể từ Trung ương đến xã dân tổ chức nên Nói tóm lại, quyền hành lực lượng nơi dân • Nội dung dân chủ xã hội chủ nghĩa quan điểm tất quyền lực thuộc nhân dân • Theo chủ tịch Hồ Chí Minh: dân gốc – dân chủ – dân làm chủ • Qua 28 năm đổi Đảng ta ngày cụ thể hóa nhận thức dân chủ xã hội chủ nghĩa + Dân chủ chế độ trị + Dân chủ giá trị, phương thức, chìa khóa vạn năng, tài sản q báu nhân dân + Dân Chủ nguyên tắc tổ chức xã hội cá nhân + Dân chủ tất cấp độ , từ quan lãnh đạo đất nước từ trung ương đến sở + Quan trọng dân chủ sở thực tốt dân chủ trực tiếp dân chủ đại diện - Thực chất công tác dân vận thực hành dân chủ chăm lo cho lợi ích nhân dân 2.Nội dung phát huy dân chủ giai đoạn Đại hội X khẳng định : dân chủ Xã Hội Chủ Nghĩa vừa mục tiêu vừa động lực cơng đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, thể mối quan hệ gắn bó Đảng, Nhà nước nhân dân Dân chủ mục tiêu nghiệp cách mạng nhân dân Đảng lãnh đạo nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng người, người thực làm chủ xã hội – Dân chủ động lực cho nghiệp đổi dân chủ hóa đời sống xã hội phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo nhân dân – Thể mối quan hệ gắn bó chặt chẽ Đảng, Nhà nước vànhân dân Thể qua ba hình thức : - Dân chủ đại diện - Dân chủ trực tiếp - Dân chủ tự quản II Phát huy sức mạnh tồn dân tộc, mục tiêu dân giàu nước mạnh giai đoạn nay: 2.1 Khái niệm đại đồn kết tồn dân tộc: Là bảo vệ, giúp đỡ, tương trợ, tơn trọng lẫn nhau, tạo điều kiện cho phát triển giai tầng cộng đồng dân tộc, đó, giai tầng hy sinh lợi ích riêng hay chấp nhận lợi ích giai tầng khác để bảo vệ lợi ích chung, lâu dài 2.2 Cơ sở việc phát huy sức mạnh đại đồn kết: - Xuất phát từ tư tưởng “lấy dân làm gốc” qua kỳ đại hội: + Đại hội VI : tồn hoạt động Đảng phải qn triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc” xây dựng phát huy quyền làm chủ nhân dân + Đại hội IX: động lực chủ yếu để phát triển đất nước đại đồn kết tồn dân tộc sở liên minh giai cấp cơng nhân với giai cấp nơng dân đội ngũ tri thức Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, tập thể xã hội Phát huy tiềm nguồn lực thành phần kinh tế tồn xã hội + Đại hội X: khẳng định đưa vấn đề phát huy sức mạnh tồn dân tộc bốn thành tố chủ đề đại hội Cương lĩnh 2011 rõ đại đồn kết cộng đồng dân tộc Việt Nam kết thúc thời kỳ q độ là: “ Các dân tộc cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đồn kết, tơn trọng giúp phát triển” 2.2 Quan điểm đại đồn kết thể sau: Một là: Đại đồn kết tồn dân tộc tảng liên minh giai cấp cơng nhân – nơng dân – tri thức lãnh đạo Đảng đường lối chiến lược, nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu, nhân tố có ý nghĩa định bảo đảm thắng lợi, bền vững nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Hai là: Đại đồn kết nghiệp tồn dân, hệ thống trị mà hạt nhân lãnh đạo tổ chức Đảng Trong chủ trương Đảng sách pháp luật nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng đầu Ba là: Đại đồn kết tồn dân tộc đặt vị trí lợi ích theo quan điểm xác định từ nghị trung ương 8B khóa VI là: Động lực để thúc đẩy phong trào quần chúng đáp ứng lợi ích thiết thực nhân dân, kết hợp hài hòa lợi ích, thống quyền lợi với nghóa vụ công dân Bốn là: Thực dân chủ phát huy chủ nghĩa u nước yếu tố quan trọng để củng cố phát triển khối đại đồn kêt tồn dân tộc Chủ Nghĩa u nước ln ln động lực lớn dân tộc lịch sử dân chủ vừa mục tiêu vừa động lực cán 2.3 Nội dung, giải pháp phát huy sức mạnh tồn dân giai đoạn nay: • Lấy mục tiêu giữ vững độc lập thống … làm điểm tương đồng để gắn kết đồng bào dân tộc, tơn giáo • Xóa bỏ mặc cảm định kiến, phân biệt đối xử q khứ, thành phần giai cấp • Tơn trọng ý kiến khác khơng trái với lợi ích dân tộc • Đề cao truyền thống nhân nghĩa, khoan dung xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn ổn định trị đồng thuận xã hội • Đại đồn kết nghiệp hệ thống trị lãnh đạo Đảng Đảng phải chăm lo lãnh đạo xây dựng khối đại đồn kết tồn dân • Nhà nước có vai trò lớn việc thực đại đồn kết tồn dân việc thể chế hóa đường lối chủ trương Đảng • Mặt trận tổ quốc Việt Nam đồn thể nhân dân đóng vai trò đại diện cho lợi ích chung lợi ích giai cấp, cầu nối Đảng – quyền nhân dân • Đại đồn kết phải thực từ sở, cộng đồng dân cư, thực tốt vận động “tồn dân đồn kết phấn đấu dân giàu nước mạnh ” • ĐC :MAIL • XIN CHÀO CÁC BẠN HẸN GẶP LẠI Th.sỹ: Phạm Quang Thiều ĐT: 0913777814 • QUANGTHIEU55@GMAIL.COM [...]... của việc phát huy sức mạnh đại đồn kết: - Xuất phát từ tư tưởng “lấy dân làm gốc” qua các kỳ đại hội: + Đại hội VI : trong tồn bộ hoạt động của mình Đảng phải qn triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc” xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân + Đại hội IX: động lực chủ yếu để phát triển đất nước là đại đồn kết tồn dân tộc trên cơ sở liên minh giữa giai cấp cơng nhân với giai cấp nơng dân và đội ngũ... thức do Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hòa các lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội Phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế của tồn xã hội + Đại hội X: khẳng định và đưa vấn đề phát huy sức mạnh tồn dân tộc là một trong bốn thành tố của chủ đề đại hội Cương lĩnh 2011 chỉ rõ về đại đồn kết trong cộng đồng dân tộc Việt Nam khi kết thúc thời kỳ q độ là: “ Các dân tộc trong cộng đồng Việt... thực của nhân dân, kết hợp hài hòa các lợi ích, thống nhất quyền lợi với nghóa vụ công dân Bốn là: Thực hiện dân chủ và phát huy chủ nghĩa u nước là những yếu tố quan trọng để củng cố và phát triển khối đại đồn kêt tồn dân tộc Chủ Nghĩa u nước ln ln là động lực lớn nhất của dân tộc trong lịch sử dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực của cán bộ 2.3 Nội dung, giải pháp phát huy sức mạnh tồn dân trong...Thể hiện qua ba hình thức : - Dân chủ đại diện - Dân chủ trực tiếp - Dân chủ tự quản II Phát huy sức mạnh tồn dân tộc, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh trong giai đoạn hiện nay: 2.1 Khái niệm về đại đồn kết tồn dân tộc: Là sự bảo vệ, giúp đỡ, tương trợ, tơn trọng lẫn nhau, tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển của mọi giai tầng trong cộng đồng dân tộc, trong đó, các giai tầng hy sinh lợi... đồn kết, tơn trọng và giúp nhau cùng phát triển” 2.2 Quan điểm đại đồn kết được thể hiện như sau: Một là: Đại đồn kết tồn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp cơng nhân – nơng dân – tri thức dưới sự lãnh đạo của Đảng là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh, là động lực chủ yếu, là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi, bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Hai là: Đại. .. đạo xây dựng khối đại đồn kết tồn dân • Nhà nước có vai trò lớn trong việc thực hiện đại đồn kết tồn dân bằng việc thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng • Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đồn thể nhân dân đóng vai trò đại diện cho lợi ích chung và lợi ích từng giai cấp, là cầu nối giữa Đảng – chính quyền và nhân dân • Đại đồn kết phải được thực hiện từ cơ sở, trong từng cộng đồng dân cư, thực hiện... thống nhất … làm điểm tương đồng để gắn kết đồng bào các dân tộc, các tơn giáo • Xóa bỏ mặc cảm định kiến, phân biệt đối xử về q khứ, thành phần giai cấp • Tơn trọng các ý kiến khác nhau khơng trái với lợi ích của dân tộc • Đề cao truyền thống nhân nghĩa, khoan dung xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau vì sự ổn định chính trị và đồng thuận xã hội • Đại đồn kết là sự nghiệp của cả hệ thống chính... định bảo đảm thắng lợi, bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Hai là: Đại đồn kết là sự nghiệp của tồn dân, của cả hệ thống chính trị mà hạt nhân lãnh đạo là các tổ chức Đảng Trong đó các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng đầu Ba là: Đại đồn kết tồn dân tộc bắt đầu từ sự đặt đúng vị trí của lợi ích theo quan điểm được xác định từ nghị quyết... chung và lợi ích từng giai cấp, là cầu nối giữa Đảng – chính quyền và nhân dân • Đại đồn kết phải được thực hiện từ cơ sở, trong từng cộng đồng dân cư, thực hiện tốt cuộc vận động “tồn dân đồn kết phấn đấu vì dân giàu nước mạnh ” • ĐC :MAIL • XIN CHÀO CÁC BẠN HẸN GẶP LẠI Th.sỹ: Phạm Quang Thiều ĐT: 0913777814 • QUANGTHIEU55@GMAIL.COM
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT HUY dân CHỦ xã hội CHỦ NGHĨA và sức MẠNH đại đoàn kết TOÀN dân tộc , PHÁT HUY dân CHỦ xã hội CHỦ NGHĨA và sức MẠNH đại đoàn kết TOÀN dân tộc , PHÁT HUY dân CHỦ xã hội CHỦ NGHĨA và sức MẠNH đại đoàn kết TOÀN dân tộc , I. Về dân chủ và phát huy dân chủ:, Nội dung phát huy dân chủ trong giai đoạn hiện nay, II. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh trong giai đoạn hiện nay:, 2 Quan điểm đại đoàn kết được thể hiện như sau:, 3 Nội dung, giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân trong giai đoạn hiện nay:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay