Nhiệm vụ chính trị của giai cấp công nhân sau khi giành được chính quyền là

64 187 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:04

Nhiệm vụ trị giai cấp cơng nhân sau giành quyền A- Bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa B- Xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa C- Xây dựng hệ thống trị xã hội chủ nghĩa D- xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa “Dân chủ xã hội chủ nghĩa chất chế độ ta, vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển đất nước” •Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội – 2011, trang CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Biên soạn & trình bày: Th.s Vũ Thị Mai Oanh Mục đích u cầu + Nhận thức - Học viên nắm vững khái niệm dân chủ, quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin dân chủ; chất dân chủ xã hội chủ nghĩa -Qn triệt quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin Đảng ta nhà nước xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa + Vận dụng thực tiễn: - Vận dụng lý luận vào q trình xây dựng dân chủ XHCN xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa nước ta * Nghị định 79 Thủ tướng phủ Chỉ thị số 30 Ban chấp hành TW khóa VIII thực quy chế dân chủ sở * Nghị định số 07/1999/NĐ – CP ngày 13/2/1999 * 100 câu nói dân chủ Hồ Chí Minh, Nguyễn Khắc Mai, Nxb Trẻ, năm 2001 I- KHÁI NIỆM DÂN CHỦ VÀ BẢN CHẤT GIAI CẤP CỦA DÂN CHỦ II- NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA III- XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM I- KHÁI NIỆM DÂN CHỦ VÀ BẢN CHẤT GIAI CẤP CỦA DÂN CHỦ 1- Khái niệm 2- Bản chất giai cấp dân chủ 10 Phương hướng xây dựng hồn thiện nhà nước XHCN Việt 48 • Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi tổ chức hoạt động phủ • Đổi tổ chức hoạt động quốc hội, quan dân cử cấp • Đổi tổ chức hoạt động quan tư pháp, bảo vệ cơng lý quyền người • Nâng cao chất lượng hoạt động hội đồng nhân dân , uỷ ban nhân dân cấp Đẩy mạnh cải CCHC, đổi TC Giữ vững BC GCCN LĐ đảng ggggĐảng mạnh CCHC, đổi TC HĐ CP Phương hướng chung Chấn chỉnh máy QCHĐ Nâng cao quan, chất lượng HĐ CB,CC HĐND, UBND cấp Đổi TC HĐ QH, CQ dân cử cấp đổi TC HĐ CQ TP, BV công lý, QCN 49 Cám ơn quan tâm theo dõi anh chị 50 2- Những điều kiện thực dân chủ xã hội chủ nghĩa Bảo đảm quyền làm chủ nhân dân lãnh vực khác 51 Có giai cấp nhà nước 52 Điều kiện văn hóa, xã hội 53 Xã hội có giai cấp Xuất CĐTH Điều kiện xuất dân chủ Nhà nước Ra đời Có TC thực thi DC 54 Bộ máy cồng kềnh, lực QL hạn chế, chưa thật vững Một mạnh phận cán nhà nước chưa ngang tầm Tính chòu trách nhiệm Hạn chế Chức nhiệm vụ, mối quan hệ quan nhà nước chưa Dânrõ chủ ràng nhiều nơi bò vi phạm, kỷ cương phép nước chưa nghiêm Cải cách hành chưa đạt yêu 55 D/ Tài liệu phục vụ soạn giảng 1/ Giáo trình trung cấp lý luận trò, chủ nghóa xã hội khoa học trò học,NxB,LLCT,HN,N,2004 2/ Tuyên ngôn Đảng cộng sản 3/ Lênin Mác, Ăngghen chủ nghóa Mác 4/ Chỉ thò số 30 Ban chấp hành TW khoá VIII thực quy chế dân chủ 5/ Nghò đònh 79, 71, 07 Thủ tướng 6/ Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, X 7/ Hiến pháp 1992 8/ 100 câu nói dân chủ Hồ Chí Minh, Nguyễn Khắc Mai, NxBTrẻ,N, 2001 * 56 A- Những thuận lợi 57 Quan niệm CT Hồ Chí Minh dân chủ 58 Khó khăn 59 Cơ hội 60 Thách thức 61 [...]...1- Khái niệm Δήμος Dêmos: Nhân dân δημοκρατία Dimokratia Κράτος Kratos: chính quyền, quyền lực Quyền lực, chính quyền thuộc về Nhân dân 12 13 14 Abraham Lincoln cũng tun bố dân chủ là một chính quyền của dân, do dân và vì dân (a government of the people, by the people, for the people), đối lập với chế độ độc tài... bản chất của GCTS Dựa trên chế độ chiếm hữu TN, TBCN về các TLSX chủ yếu Được thực hiện bằng nhà nước PQ tư sản Dưới sự lãnh đạo của Đảng TS trên nền chính trị đa ngun Khơng vượt q giới hạn cho phép của CNTB 23 Dân chủ tư sản Dân chủ XHCN Mang bản chất của GCTS Mang bản chất của GCCN Dựa trên chế độ chiếm hữu TN, TBCN về các TLSX chủ yếu Được thực hiện bằng nhà nước PQ tư sản Dưới sự lãnh đạo của Đảng... Được thực hiện bằng nhà nước PQ tư sản Dưới sự lãnh đạo của Đảng TS trên nền chính trị đa ngun Khơng vượt q giới hạn cho phép của CNTB Dựa trên CĐ cơng hữu XHCN về các TLSX chủ yếu Được thực hiện bằng nhà nước PQ XHCN Dưới sự LĐ duy nhất của Đảng Cộng sản - Ngày càng mở rộng quyền làm chủ cho nhân dân trên tất các lĩnh vực của đời sống xã hội 24 2- Những điều kiện thực hiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa... tích SWOT 29 30 B- Một số thành tựu và hạn chế 31 Sự LĐ của Đảng ĐV NN Làm tốt GS,PBXH của MT TQ B-Phương hướng Đẩy mạnh thực hiện QC DC cơ sở Xây dựng HTCT & NN Trang bò Kiến thức DC cho ND 32 •Quy chế dân chủ cơ sở nhằm đảm bảo cho người dân thực hiện quyền làm chủ của mình trực tiếp ở cơ sở nơi cư trú và cơ quan, đơn vị cơng tác •Nghị định của Chính phủ Số 79/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2003 ban... www.stadtentwicklung.berlin.de/abgeordnetenhaus.jpg Cơ quan quyền lực của nhà nướ c tư sản www.whitehouse.gov/4-bundestag-p17697-06a-pm-web-398h.jpg Hạ viện Mỹ 19 CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA 1917 THÀNH CƠNG 20 21 II- NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1- Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 2- Những điều kiện thực hiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 3- Q trình xây dựng nền dân xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 22 1- Bản chất của nền dân chủ xã hội... trú và cơ quan, đơn vị cơng tác •Nghị định của Chính phủ Số 79/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2003 ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã 33 û u h c n â a d Nền û u h c i ä o h xã Hệ thống a ó h g n chính trò xã hội chủ nghóa Nhà nước XHCN 34
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhiệm vụ chính trị của giai cấp công nhân sau khi giành được chính quyền là , Nhiệm vụ chính trị của giai cấp công nhân sau khi giành được chính quyền là , Nhiệm vụ chính trị của giai cấp công nhân sau khi giành được chính quyền là

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay