Nhà nước pháp luật bài VI PHẠM PHÁP LUẬT

19 154 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:03

VI PHẠM PHÁP LUẬT TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ I Vi phạm pháp luật Khái niệm vi phạm pháp luật a Các dấu hiệu VPPL Là hành vi người - Đã thể bên thực tế - Hành vi thể dạng hành động không hành động - Ý nghĩ người dù tốt hay xấu không bị xem VPPL Các dấu hiệu VPPL hành vi trái PL xâm hại tới quan hệ xã hội PL bảo vệ • Hành vi trái PL hành vi không phù hợp với quy định PL • Một hành vi trái PL xâm hại tới quan hệ xã hội PL bảo vệ Các dấu hiệu VPPL • • - Người thực hành vi trái PL có đủ lực trách nhiệm pháp lý Năng lực trách nhiệm pháp lý khả tự chịu trách nhiệm trước pháp luật hành vi Năng lực trách nhiệm pháp lý phụ thuộc vào Độ tuổi Điều kiện tình trạng tâm thần (khả nhận thức ) Các dấu hiệu VPPL Người thực hành vi trái pháp luật phải có lỗi • Lỗi thái độ tâm lý chủ thể hành vi trái PL mà thực hậu từ hành vi • Một người bị coi có lỗi người có khả lựa chọn cách xử hợp pháp lại lựa chọn cách xử trái pháp luật b Khái niệm vi phạm pháp luật • Là hành vi trái pháp luật • Do người có lực trách nhiệm pháp lý thực • Có lỗi • Xâm phạm quan hệ xã hội pháp luật bảo vệ Cấu thành vi phạm pháp luật a Chủ thể • Là cá nhân tổ chức • Có lực trách nhiệm pháp lý • Đã thực hành vi trái pháp luật Cấu thành vi phạm pháp luật b Khách thể • Là QHXH PL bảo vệ bị hành vi trái PL xâm hại • Có thể là: tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm cá nhân, quyền sở hữu tài sản, trật tự an toàn xã hội… Cấu thành vi phạm pháp luật c Mặt khách quan • Là biểu bên thực tế khách quan vi phạm pháp luật • Gồm dấu hiệu - Hành vi trái PL - Hậu hành vi trái PL - Mối quan hệ nhân hành vi hậu - Thời gian, địa điểm, công cụ, phương tiện, cách thức thực hành vi trái PL Cấu thành vi phạm pháp luật d Mặt chủ quan • Là diễn biến tâm lý bên chủ thể thực hành vi VPPL • Thể dấu hiệu: - Lỗi - Động - mục đích • Lỗi cố ý – Cố ý trực tiếp: trường hợp người thực hành vi trái pháp luật nhận thức rõ hành vi trái pháp luật, biết rõ hậu mong muốn hậu xảy – Cố ý gián tiếp trường hợp người thực hành vi trái pháp luật nhận thức rõ hành vi trái pháp luật, biết rõ hậu quả, không mong muốn để mặc hậu xảy • Lỗi vô ý – Vô ý cẩu thả trường hợp người thực hành vi trái pháp luật không nhận thức hành vi trái pháp luật gây hậu cho xã hội phải thấy trước – Vô ý tự tin trường hợp người thấy trước hành vi trái pháp luật gây hậu cho hậu không xảy ngăn chặn Phân loại VPPL • VPPL hình • VPPL hành • VPPL dân • Vi phạm kỷ luật II Trách nhiệm pháp lý Khái niệm, đặc điểm trách nhiệm pháp lý a Khái niệm • Là hậu bất lợi mặt pháp lý mà chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh chịu theo quy định pháp luật • Là loại QHPL đặc biệt NN với chủ thể VPPL chủ thể VPPL phải gánh chịu hậu bất lợi nhà nước áp dụng b Đặc điểm • Cơ sở TNPL VPPL • TNPL lên án phản ứng NN chủ thể VPPL • TNPL biện pháp cưỡng chế quan NN có thẩm quyền áp dụng cho chủ thể VPPL Căn để truy cứu TNPL • Vi phạm PL • Văn pháp luật quy đinh trách nhiệm pháp lý • Thời hiệu truy cứu TNPL Phân loại TNPL • TNPL hình • TNPL hành • TNPL dân • Trách nhiệm kỷ luật [...]... thành vi phạm pháp luật d Mặt chủ quan • Là diễn biến tâm lý bên trong chủ thể khi thực hiện hành vi VPPL • Thể hiện ở các dấu hiệu: - Lỗi - Động cơ - mục đích • Lỗi cố ý – Cố ý trực tiếp: là trường hợp người thực hiện hành vi trái pháp luật nhận thức rõ hành vi của mình là trái pháp luật, biết rõ hậu quả và mong muốn hậu quả xảy ra – Cố ý gián tiếp là trường hợp người thực hiện hành vi trái pháp luật. .. hình sự • VPPL hành chính • VPPL dân sự • Vi phạm kỷ luật II Trách nhiệm pháp lý 1 Khái niệm, đặc điểm trách nhiệm pháp lý a Khái niệm • Là hậu quả bất lợi về mặt pháp lý mà chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh chịu theo quy định pháp luật • Là một loại QHPL đặc biệt giữa NN với chủ thể VPPL trong đó chủ thể VPPL phải gánh chịu những hậu quả bất lợi do nhà nước áp dụng b Đặc điểm • Cơ sở của TNPL là... thức rõ hành vi của mình là trái pháp luật, biết rõ hậu quả, tuy không mong muốn nhưng để mặc hậu quả xảy ra • Lỗi vô ý – Vô ý do cẩu thả là trường hợp người thực hiện hành vi trái pháp luật không nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật có thể gây ra hậu quả cho xã hội mặc dù phải thấy trước – Vô ý vì quá tự tin là trường hợp một người thấy trước hành vi của mình là trái pháp luật có thể... sự lên án sự phản ứng của NN đối với chủ thể đã VPPL • TNPL là biện pháp cưỡng chế do cơ quan NN có thẩm quyền áp dụng cho chủ thể đã VPPL 2 Căn cứ để truy cứu TNPL • Vi phạm PL • Văn bản pháp luật quy đinh về trách nhiệm pháp lý • Thời hiệu truy cứu TNPL 3 Phân loại TNPL • TNPL hình sự • TNPL hành chính • TNPL dân sự • Trách nhiệm kỷ luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhà nước pháp luật bài VI PHẠM PHÁP LUẬT , Nhà nước pháp luật bài VI PHẠM PHÁP LUẬT , Nhà nước pháp luật bài VI PHẠM PHÁP LUẬT , a. Các dấu hiệu của VPPL, Cấu thành vi phạm pháp luật, II. Trách nhiệm pháp lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay