Nhà nước pháp luật bài VI PHẠM PHÁP CHẾ

16 141 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:03

THỰC HiỆN PHÁP LUẬT TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I Thực pháp luật I Thực pháp luật Khái niệm  Là trình hoạt động có mục đích  Làm cho quy định PL vào thực tiễn đời sống, trở thành hoạt động thực tế, hợp pháp chủ thể 2 Các hình thức thực PL a Tuân thủ PL  Chủ thể phải tự kiềm chế, không thực hành vi mà PL cấm b Thi hành PL  Là hình thức chủ thể thực nghĩa vụ mà PL yêu cầu c Sử dụng pháp luật  Là hình thức chủ thể dùng PL để thực hoá quyền lợi ích d Áp dụng pháp luật  Là hoạt động quan NN có thẩm quyền nhằm đưa QPPL tới tình huống, đối tượng cụ thể điều kiện, hoàn cảnh định Áp dụng PL thực trường hợp sau: Phải có can thiệp quan NN có thẩm quyền chủ thể thực quyền hay nghĩa vụ  Cần áp dụng chế tài để xử lý vi phạm pháp luật  Xác nhận kiện pháp lý  Giải tranh chấp  II Pháp chế xã hội chủ nghĩa II Pháp chế XHCN Khái niệm:  Là chế độ đặc biệt đời sống trị xã hội  Trong quan NN, tổ chức công dân phải tôn trọng thực quy định pháp luật cách nghiêm chỉnh, triệt để thống 2 Đặc điểm pháp chế Nhà nước quản lý xã hội pháp luật  Các quan NN phải tổ chức họat động sở pháp luật, làm pháp luật quy định  Các tổ chức phải họat động khuôn khổ pháp luật  Công dân tuân thủ pháp luật, làm pháp luật không cấm thực nghĩa vụ pháp lý  Những nguyên tắc pháp chế XHCN Bảo đảm tính tối cao Hiến pháp Luật  Bảo đảm tính thống pháp chế toàn quốc  Các quan xây dựng pháp luật, tổ chức thực pháp luật bảo vệ pháp luật phải hoạt động tích cực, chủ động có hiệu  Phải chịu trách nhiệm pháp lý vi phạm pháp luật  Tăng cường pháp chế XHCN  Tăng cường công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật XHCN  Tăng cường công tác tổ chức, thực pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho người  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh hành vi VPPL  Tăng cường lãnh đạo Đảng công tác pháp chế Đặc điểm Pháp chế XHCN nguyên tắc tổ chức hoạt động máy NN  Pháp chế XHCN nguyên tắc hoạt động tổ chức trị xã hội đoàn thể quần chúng nguyên tắc xử công dân   Pháp chế XHCN có quan hệ mật thiết với chế độ dân chủ XHCN  Pháp chế XHCN cóp mối quan hệ mật thiết với hệ thống pháp luật XHCN [...]... Hiến pháp và Luật  Bảo đảm tính thống nhất của pháp chế trong toàn quốc  Các cơ quan xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật và bảo vệ pháp luật phải hoạt động tích cực, chủ động và có hiệu quả  Phải chịu trách nhiệm pháp lý khi vi phạm pháp luật  4 Tăng cường pháp chế XHCN  Tăng cường công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật XHCN  Tăng cường công tác tổ chức, thực hiện pháp luật, ...2 Đặc điểm của pháp chế Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật  Các cơ quan NN phải được tổ chức và họat động trên cơ sở pháp luật, chỉ được làm những gì pháp luật quy định  Các tổ chức đều phải họat động trong khuôn khổ pháp luật  Công dân tuân thủ pháp luật, được làm những gì pháp luật không cấm và thực hiện đúng các nghĩa vụ pháp lý  3 Những nguyên tắc cơ bản của pháp chế XHCN Bảo đảm tính... ý thức pháp luật cho mọi người  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh những hành vi VPPL  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác pháp chế 2 Đặc điểm Pháp chế XHCN là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy NN  Pháp chế XHCN là nguyên tắc hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội và các đoàn thể quần chúng và là nguyên tắc xử sự của mọi công dân   Pháp chế XHCN... nguyên tắc hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội và các đoàn thể quần chúng và là nguyên tắc xử sự của mọi công dân   Pháp chế XHCN có quan hệ mật thiết với chế độ dân chủ XHCN  Pháp chế XHCN cóp mối quan hệ mật thiết với hệ thống pháp luật XHCN
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhà nước pháp luật bài VI PHẠM PHÁP CHẾ , Nhà nước pháp luật bài VI PHẠM PHÁP CHẾ , Nhà nước pháp luật bài VI PHẠM PHÁP CHẾ , Các hình thức thực hiện PL, Tăng cường pháp chế XHCN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay