NHÀ nước PHÁP LUẬT bài hội ĐỒNG NHÂN dân ủy BAN NHÂN dân

44 189 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:03

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN  Vị trí pháp lý  Chức nhiệm vụ quyền hạn  Cơ cấu tổ chức  Hoạt động Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân quan Nhà nước địa phương; tổ chức đơn vị hành Cấp tỉnh Tỉnh, thành phố thuộc trung ương Cấp huyện Huyện, quận, thị xã, thành phố thuôc tỉnh Cấp xã Xã, phường, thị trấn  Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành phải lấy ý kiến Nhân dân địa phương theo trình tự, thủ tục luật định  Cấp quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành - kinh tế đặc biệt luật định I Hội đồng nhân dân  Vị trí pháp lý  Đ113 – HP 2013  Hội đồng nhân dân quan quyền lực Nhà nước địa phương,  đại diện cho ý chí, nguyện vọng quyền làm chủ nhân dân,  Là quan đại diện: đại diện cho nhân dân địa phương, gồm đại biểu nhân dân đia phương bầu theo nhiệm kỳ  Là quan quyền lực Nhà nước địa phương: thay mặt nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước phạm vi địa phương, với Quốc hội hợp thành hệ thống quan quyền lực Nhà nước thống  nhân dân địa phương bầu ra; chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương quan Nhà nước cấp Hội đồng nhân dân  định vấn đề địa phương luật định;  giám sát việc tuân theo Hiến pháp pháp luật địa phương việc thực nghị Hội đồng nhân dân (Đ113- HP2013)  Tổ chức đạo việc thi hành Hiến pháp luật, văn cấp Nghị Hội đồng nhân dân cấp (chấp hành)  Chỉ đạo hoạt động Ủy ban nhân dân cấp trực tiếp quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân  Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân chuẩn bị nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo Uỷ ban nhân dân tỉnh  Quản lý nhà nước loại hình trường, lớp giao địa bàn tỉnh; trực tiếp quản lý trường cao đẳng sư phạm, trường trung học chuyên nghiệp, trường trung học phổ thông, trường bổ túc văn hoá; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tỉnh từ trình độ cao đẳng sư phạm trở xuống; cho phép thành lập trường công lập theo quy định pháp luật;  Quản lý kiểm tra việc thực tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử việc cấp văn theo quy định pháp luật;  Thực tra, kiểm tra công tác giáo dục, đào tạo địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật UBND xã  Thực kế hoạch phát triển nghiệp giáo dục địa phương; phối hợp với trường học huy động trẻ em vào lớp độ tuổi; tổ chức thực lớp bổ túc văn hoá, thực xoá mù chữ cho người độ tuổi;  Tổ chức xây dựng quản lý, kiểm tra hoạt động nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường mầm non địa phương; phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp quản lý trường tiểu học, trường trung học sở địa bàn; Cơ cấu tổ chức  Bao gồm: chủ tịch,  Các phó chủ tịch,  Uỷ viên Hội đồng nhân dân bầu, hoạt động chuyên trách theo nhiệm kỳ năm (theo nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân đại biểu Hội đồng nhân dân cấp    Chủ tịch UBND địa phương không giữ chức vụ nhiệm kỳ Hoạt động UBND  UBND hoạt động theo chế độ kết hợp trách nhiệm tập thể đề cao trách nhiệm cá nhân Chủ tịch UBND thành viên khác  Hiệu hoạt động Uỷ ban nhân dân bảo đảm hiệu hoạt động     Tập thể Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Các thành viên khác Uỷ ban nhân dân quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Các hình thức hoạt động  Phiên họp UBND  Hoạt động Chủ tịch  Hoạt động thành viên UBND  Hoạt động quan chuyên môn thuộc UBND a Phiên họp UBND  Thảo luận định theo đa số vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền UBND Uỷ ban nhân dân thảo luận tập thể định theo đa số vấn đề       Chương trình làm việc Uỷ ban nhân dân; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, toán ngân sách hàng năm quỹ dự trữ địa phương trình Hội đồng nhân dân định; Kế hoạch đầu tư, xây dựng công trình trọng điểm địa phương trình Hội đồng nhân dân định; Kế hoạchhuy độngnhân lực, tài để giải vấn đề cấp bách địa phươngtrình Hội đồng nhân dân định; Các biện pháp thực nghị Hội đồng nhân dân kinh tế - xã hội; thông qua báo cáo Uỷ ban nhân dân trước trình Hội đồng nhân dân; Đề án thành lập mới, sáp nhập, giải thể quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân việc thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành địa phương b Hoạt động Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  Là người lãnh đạo công tác Uỷ ban nhân dân, thành viên Uỷ ban nhân dân, quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân chủ tịch UBND cấp trực tiếp  Quyết định vấn đề thuộc thẩm quyền UBND trừ vấn đề tập thể định  Triệu tập chủ tọa phiên họp Uỷ ban nhân dân;  Phê chuẩn kết bầu thành viên Uỷ ban nhân dân cấp trực tiếp; điều động, đình công tác, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp trực tiếp; phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Uỷ ban nhân dân cấp trực tiếp; bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức nhà nước theo phân cấp quản lý;  Đình việc thi hành bãi bỏ văn trái pháp luật quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp văn trái pháp luật Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp trực tiếp;  Đình việc thi hành nghị trái pháp luật Hội đồng nhân dân cấp trực tiếp đề nghị Hội đồng nhân dân cấp bãi bỏ; c Hoạt động thành viên khác  Nhận phân công công tác Chủ tịch UBND  Chịu trách nhiệm cá nhân phần việc phân công thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể d Các quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân  Điều 128  quan tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp thực chức quản lý nhà nước địa phương thực số nhiệm vụ, quyền hạn theo uỷ quyền Uỷ ban nhân dân cấp theo quy định pháp luật; góp phần bảo đảm thống quản lý ngành lĩnh vực công tác từ trung ương đến sở  Cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế công tác Uỷ ban nhân dân cấp, đồng thời chịu đạo, kiểm tra nghiệp vụ quan chuyên môn cấp  Thủ trưởng quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Uỷ ban nhân dân, quan chuyên môn cấp [...]... cấp xã: 15 – 25 đại biểu  Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có    Hội đồng nhân dân cấp huyện có    Thường trực Hội đồng nhân dân 3 ban: Ban pháp chế, Ban kinh tế ngân sách, Ban văn hóa xã hội (có thể có ban dân tộc) Thường trực Hội đồng nhân dân 2 ban: Ban pháp chế ; Ban kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân cấp xã  chỉ có Thường trực Hội đồng nhân dân Thường trực Hội đồng nhân dân      1 Triệu tập... của Hội đồng nhân dân II Ủy ban nhân dân 1 Vị trí pháp lý  Ủy ban nhân dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, Ủy ban nhân dân  tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương;  tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân  thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên giao  chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, pháp luật, ... các ban Hội đồng nhân dân; Chủ tịch và các thành viên Ủy ban nhân dân cùng cấp, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân b.Chức năng giám sát  giám sát việc thi hành Hiến pháp và pháp luật của các cơ quan Nhà nước, tổ chức cá nhân ở địa phương  giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân - giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước cùng cấp và cấp dưới: Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, ... Hội đồng nhân dân; phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp của Hội đồng nhân dân; 2 Đôn đốc, kiểm tra Uỷ ban nhân dân cùng cấp và các cơ quan nhà nước khác ở địa phương thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; 3 Giám sát việc thi hành pháp luật tại địa phương; 4 Điều hoà, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân; xem xét kết quả giám sát của các Ban của Hội đồng nhân. .. nhân dân cùng cấp Hình thức giám sát  giám sát tại kỳ họp,  giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân , các ban của Hội đồng nhân dân,  giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân,  thành lập Đoàn giám sát (giám sát theo chuyên đề) Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền  chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các thành viên khác của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân. .. Hội đồng nhân dân khi cần thiết và báo cáo Hội đồng nhân dântại kỳ họp gần nhất; giữ mối liên hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân; tổng hợp chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân để báo cáo Hội đồng nhân dân; … 4 Hình thức hoạt động  Hội đồng nhân dân hoạt động theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số  Hội đồng nhân dân họp thường lệ mỗi năm 2 kỳ  Tại kỳ họp hội đồng nhân dân thảo luận và... sát nhân dân và Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân  kiến nghị với các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị ở địa phương Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị này có trách nhiệm tiếp đại biểu, xem xét, giải quyết kiến nghị của đại biểu  Bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu  Bãi bỏ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp và Hội đồng nhân dân cấp... hoạt động của nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường mầm non ở địa phương; phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp trên quản lý trường tiểu học, trường trung học cơ sở trên địa bàn; 3 Cơ cấu tổ chức  Bao gồm: 1 chủ tịch,  Các phó chủ tịch,  các Uỷ viên do Hội đồng nhân dân bầu, hoạt động chuyên trách theo nhiệm kỳ 5 năm (theo nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân là đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp... năng quan lý Nhà nước ở địa phương, góp phần đảm bảo sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong Bộ máy Hành chính từ Trung ương đến cơ sở (Điều 2 Luật tổ chức HĐNDUBND)  Tổ chức và chỉ đạo việc thi hành Hiến pháp luật, văn bản cấp trên và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp (chấp hành)  Chỉ đạo hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân  Phối... đồng nhân dân cấp dưới  Giải tán Hội đồng nhân dân cấp dưới trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân  Hội đồng nhân dân quận còn thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:  1 Quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện thống nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đô thị của thành phố;  2 Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự công cộng,
- Xem thêm -

Xem thêm: NHÀ nước PHÁP LUẬT bài hội ĐỒNG NHÂN dân ủy BAN NHÂN dân , NHÀ nước PHÁP LUẬT bài hội ĐỒNG NHÂN dân ủy BAN NHÂN dân , NHÀ nước PHÁP LUẬT bài hội ĐỒNG NHÂN dân ủy BAN NHÂN dân , I. Hội đồng nhân dân, b.Chức năng giám sát, Cơ cấu tổ chức, II. Ủy ban nhân dân, Chức năng và nhiệm vụ quyền hạn, Hoạt động của UBND

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay