bài giảng quản trị nguồn nhân lực chương i tổng quan về quản trị nguồn nhân lực

19 155 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:03

MÔN HỌC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC (Human Resource Management) GV: Hoàng Anh Duy, MBA Email: duyha@ftu.edu.vn Bộ môn Quản trị nhân Khoa Quản trị kinh doanh Đánh giá kết thúc học phần (Assessment)  Điểm chuyên cần: 10%  Bài tập nhóm : 30%  Thi cuối kỳ : 60% TÀI LIỆU THAM KHẢO  ThS Nguyễn Vân Điềm & PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2007) Giáo trình Quản trị nhân lực NXB Lao động xã hội  PGS.TS Trần Kim Dung (2008) Quản trị nguồn nhân lực NXB Thống kê  TS.Nguyễn Hữu Thân (2008) Quản trị nhân NXB Lao động- Xã hội Tài liệu tham khảo (References) Noe, Hollenbeck & Gerhart, Wright (2003), Human Resource Management: Gaining A Competitive Advantage (4th Ed., 2003); McGraw-Hill Irwin David A.DeCenzo, Stephen P.Robbins (2003); Human Resource Management (6th Ed.2003); Wiley Các tài liệu học tập khác phát buổi học NỘI DUNG MÔN HỌC  Chương I Tổng quan quản trị nguồn nhân lực  Chương II: Chiến lược hoạch định nguồn nhân lực  Chương III: Phân tích công việc  Chương IV: Tuyển dụng nhân  Chương V: Đào tạo phát triển nhân viên  Chương VI: Quản trị thành tích  Chương VII: Quản trị hệ thống đãi ngộ Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC I Khái niệm, mục tiêu vai trò Quản trị nguồn nhân lực: KHÁI NIỆM: - Quản trị NNL: tất hoạt động, sách định quản trị liên quan có ảnh hưởng đến mối quan hệ DN cán công nhân viên DN - QTNNL bao gồm hoạt động thiết kế để cung cấp điều phối nguồn lực người tổ chức (Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright (2003): Human Resource Management: Gaining A Competitive Advantage, 4th, Ed McGraw-Hill Irwin)  Sự khác giữa: QT nguồn nhân lực QT nhân sự? I Khái niệm, mục tiêu vai trò Quản trị nguồn nhân lực (QTNNL) Khái niệm a Quá trình phát triển QTNNL Sự khác QTNS QTNNL Quản trị nhân Quản trị nguồn nhân lực (Personnel Management) (Human Resource Management) -           Giải  quyết  vấn  đề  liên  -          DN coi con người là 1 nguồn lực  quan  đến  nhân  sự,  coi  con  tạo  ra  giá  trị  cho  DN  và  là  1  tài  sản  người  là  vấn  đề  chi  phí  =>  chiến lược, 1 trong những nguồn tạo  luôn muốn cắt giảm ra lợi thế cạnh tranh cho DN -           Giảm  chi  phí  nhân  sự:  -          Con người là tài sản: có giá trị ->  Giảm  lương,  tăng  giờ  làm,  mang  lại  những  giá  trị  gì  cho  doanh  …  và  ảnh  hưởng  đến  động  nghiệp lực  của  người  lao  động  =>  năng  suất  thấp,  phế  phẩm  tăng => chi phí tăng I Khái niệm, mục tiêu vai trò Quản trị nguồn nhân lực (QTNNL) Quá trình phát triển QTNNL * Trách nhiệm công tác Quản trị nguồn nhân lực Ai chịu trách nhiệm hoạt động quản trị nguồn nhân lực?  Giám đốc/trưởng phòng nhân sự?  Các nhà quản trị cấp cao?  Giám đốc/trưởng phòng chuyên môn? I Khái niệm, mục tiêu vai trò Quản trị nguồn nhân lực: MỤC TIÊU:  Giúp cho tổ chức đạt mục tiêu  Sử dụng kỹ khả lực lượng lao động cách có hiệu  Cung cấp cho tổ chức người lao động đào tạo tốt có động mạnh  Tăng thỏa mãn nhân viên công việc nhu cầu tự khẳng định  Đảm bảo việc tuân thủ luật pháp đạo đức sử dụng lao động 3.Vai trò QTNNL:  Vai trò hành chính:  Các thủ tục hành như: hợp đồng, tính lương, bảo hiểm, phúc lợi, cho người lao động  Vai trò hỗ trợ người lao động:  Giúp nhân viên quản lý khủng hoảng  Giải đáp thắc mắc, khiếu nại nhân viên  Vai trò tác nghiệp:  Xây dựng triển khai chương trình sách nguồn nhân lực như: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá thành tích, đãi ngộ, 3.Vai trò QTNNL: Vai trò chiến lược:  Tập trung phát triển chương trình nhằm nâng cao hiệu hoạt động tổ chức  Gắn kết nguồn nhân lực vào hoạch định chiến lược từ đầu  Tham gia vào việc định liên quan đến sáp nhập, mua lại, cắt giảm quy mô tổ chức  Thiết kế lại tổ chức quy trình công việc  Tính toán lưu trữ kết tài hoạt động nhân II CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA QTNNL: TIỀN TUYỂN DỤNG TUYỂN DỤNG HẬU TUYỂN DỤNG • Hoạch định NNL • Phân tích công việc • Tuyển mộ • Tuyển chọn • Đào tạo phát triển • Đánh giá thành tích • Đãi ngộ g hó a n Cô àn cầ u Định biên đo n • Hoạch định NNL To •Tuyển mộ •Lựa chọn • An toàn sức khỏe •Giao tiếp •Quan hệ nhân Mục tiêu QTNNL Tạo động lực & ật ủ lu ph p nh Ph chí •Lý thuyết động viên thiết kế công việc •Đánh giá thành tích •Tiền lương thưởng •Phúc lợi Đào tạo phát triển • ĐỊnh hướng •Huấn luyện nhân viên •Phát triển nhân viên •Phát triển nghề nghiệp h qu oạ ản t đ t r ộ ng ị Duy trì Cá c Các hoạt động QTNNL Ảnh hưởng bên III Nghề nghiệp Năng lực quản trị nguồn nhân lực: NGHỀ NGHIỆP QTNNL:  Chuyên gia nhân tổng hợp:  Người có trách nhiệm thực hoạt động QTNNL khác nhau, có kiến thức, kỹ chuyên sâu hoạt động QTNNL  Chuyên viên nhân sự:  Người có kiến thức chuyên môn sâu vài lĩnh vực (hữu hạn) QTNNL 2 Năng lực QTNNL quan trọng:  Kiến thức lĩnh vực kinh doanh tổ chức  Kỹ gây ảnh hưởng quản lý thay đổi  Kiến thức kỹ cụ thể QTNNL [...].. .I Kh i niệm, mục tiêu và vai trò của Quản trị nguồn nhân lực (QTNNL) Quá trình phát triển của QTNNL * Trách nhiệm đ i v i công tác Quản trị nguồn nhân lực Ai chịu trách nhiệm đ i v i các hoạt động quản trị nguồn nhân lực?  Giám đốc/trưởng phòng nhân sự?  Các nhà quản trị cấp cao?  Giám đốc/trưởng phòng chuyên môn? I Kh i niệm, mục tiêu và vai trò của Quản trị nguồn nhân lực: 2 MỤC TIÊU:  Giúp... tính lương, bảo hiểm, phúc l i, cho ngư i lao động  Vai trò hỗ trợ ngư i lao động:  Giúp nhân viên quản lý khủng hoảng  Gi i đáp các thắc mắc, khiếu n i của nhân viên  Vai trò tác nghiệp:  Xây dựng và triển khai các chương trình và chính sách nguồn nhân lực như: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá thành tích, đ i ngộ, 3.Vai trò của QTNNL: Vai trò chiến lược:  Tập trung và phát triển các chương trình... luyện nhân viên •Phát triển nhân viên •Phát triển nghề nghiệp h qu oạ ản t đ t r ộ ng ị Duy trì Cá c Các hoạt động chính của QTNNL Ảnh hưởng bên ngo i III Nghề nghiệp và Năng lực quản trị nguồn nhân lực: 1 NGHỀ NGHIỆP QTNNL:  Chuyên gia nhân sự tổng hợp:  Ngư i có trách nhiệm thực hiện các hoạt động QTNNL khác nhau, có kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về các hoạt động QTNNL  Chuyên viên nhân sự:  Ngư i. .. các chương trình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức  Gắn kết nguồn nhân lực vào hoạch định chiến lược ngay từ đầu  Tham gia vào việc ra các quyết định liên quan đến sáp nhập, mua l i, và cắt giảm quy mô tổ chức  Thiết kế l i tổ chức và các quy trình công việc  Tính toán và lưu trữ các kết quả t i chính của hoạt động nhân sự II CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA QTNNL: TIỀN TUYỂN DỤNG TUYỂN DỤNG HẬU TUYỂN... tích công việc • Tuyển mộ • Tuyển chọn • Đào tạo và phát triển • Đánh giá thành tích • Đ i ngộ g hó a n Cô àn cầ u Định biên đo n • Hoạch định NNL To à •Tuyển mộ •Lựa chọn • An toàn và sức khỏe •Giao tiếp Quan hệ nhân sự Mục tiêu của QTNNL Tạo động lực & ật ủ lu ph á p nh Ph chí •Lý thuyết động viên và thiết kế công việc •Đánh giá thành tích •Tiền lương và thưởng •Phúc l i Đào tạo và phát triển • ĐỊnh... Giúp cho tổ chức đạt được các mục tiêu của mình  Sử dụng các kỹ năng và khả năng của lực lượng lao động một cách có hiệu quả  Cung cấp cho tổ chức những ngư i lao động được đào tạo tốt và có động cơ mạnh  Tăng sự thỏa mãn của nhân viên đ i v i công việc và nhu cầu tự khẳng định  Đảm bảo việc tuân thủ luật pháp và đạo đức về sử dụng lao động 3.Vai trò của QTNNL:  Vai trò hành chính:  Các thủ tục... có kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về các hoạt động QTNNL  Chuyên viên nhân sự:  Ngư i có kiến thức và chuyên môn rất sâu về một v i lĩnh vực (hữu hạn) của QTNNL 2 Năng lực QTNNL quan trọng:  Kiến thức về lĩnh vực kinh doanh và tổ chức  Kỹ năng gây ảnh hưởng và quản lý thay đ i  Kiến thức và kỹ năng cụ thể về QTNNL
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng quản trị nguồn nhân lực chương i tổng quan về quản trị nguồn nhân lực , bài giảng quản trị nguồn nhân lực chương i tổng quan về quản trị nguồn nhân lực , bài giảng quản trị nguồn nhân lực chương i tổng quan về quản trị nguồn nhân lực , Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC, I. Khái niệm, mục tiêu và vai trò của Quản trị nguồn nhân lực (QTNNL), * Trách nhiệm đối với công tác Quản trị nguồn nhân lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay