BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ CHIẾN lược 2 CHƯƠNG 8 ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA CHIẾN lược

13 148 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:03

CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ & KIỂM TRA CHIẾN LƯC PHẠM VĂN NAM CL&CSKD/CHUYENDE/B6 I KHÁI NIỆM I.1 Khái niệm Đánh giá & kiểm soát chiến lược trình phát vấn đề ảnh hưởng đến kết thực chiến lược, nhằm cảnh báo đề biện pháp điều chỉnh sửa chữa thích hợp Đánh giá kiểm sóat chiến lược nhằm trả lời câu hỏi : chiến lược phù hợp không? PHẠM VĂN NAM CL&CSKD/CHUYENDE/B6 I KHÁI NIỆM  Đánh giá kiểm sóat chiến lược nhằm Đánh giá sở chiến lược Đánh giá thực tế quản trò Đánh giá kết đạt  Quá trình đánh giá chiến lược tiến hành tòan diện tất cấp, đánh giá chiến lược từ cấp cao yếu tố đònh PHẠM VĂN NAM CL&CSKD/CHUYENDE/B6 I KHÁI NIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯC XÂY DỰNG KẾ HỌACH ĐÁNH GIÁ & ĐO LƯỜNG KẾT QUẢ THỰC TẾ PHÁT HIỆN NHỮNG SAI LỆCH & VẤN ĐỀ PHÁT SINH QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH PHẠM VĂN NAM CL&CSKD/CHUYENDE/B6 I KHÁI NIỆM I.2 Tiêu chuẩn đánh giá chiến lược TC1 : Tính thống họat động Dấu hiệu  Sự ổn đònh nhân  Sự thống kết phận  Hiệu phối hợp cá nhân, phận PHẠM VĂN NAM CL&CSKD/CHUYENDE/B6 I KHÁI NIỆM TC2 : Sự phù hợp chiến lược Dấu hiệu  Phù hợp với môi trường kinh doanh  Phù hợp với khả doanh nghiệp  Phù hợp với xu hướng phá triển PHẠM VĂN NAM CL&CSKD/CHUYENDE/B6 I KHÁI NIỆM TC3 : Tính khả thi chiến lược Dấu hiệu  Tỉ lệ thành công  Mức gia tăng nguồn lực  Khả kiểm sóat rủi ro PHẠM VĂN NAM CL&CSKD/CHUYENDE/B6 I KHÁI NIỆM TC4 : Tạo lợi cạnh tranh Dấu hiệu  u so với đối thủ  Hình thành lực lõi  Kết họat động : doanh số, lợi nhuận, thò trường, suất … PHẠM VĂN NAM CL&CSKD/CHUYENDE/B6 II PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ CHIẾN LƯC SỰ CỐ? C K ĐIỀU CHỈNH C ĐIỀU CHỈNH K TIẾP TỤC CHIẾN LƯC PHẠM VĂN NAM CHIẾN LƯC MỚI T KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SỰ CỐ? X X T CL&CSKD/CHUYENDE/B6 II PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ  Để đo lường yếu tố chiến lược, ta cần  xây dựng ma trận so sánh dựa sở Thay đổi môi trường Thay đổi nội Mức độ hòan thành mục tiêu Có nhiều cách xây dựng ma trận so sánh, nhiên kết cách tương đương PHẠM VĂN NAM CL&CSKD/CHUYENDE/B6 10 II PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ  Khi lường kết thực cần dựa sở sau Sự phát triển công ty qua thời kỳ So sánh với đối thủ cạnh tranh So với mức phát triển bình quân ngành hàng (hay thò trường) PHẠM VĂN NAM CL&CSKD/CHUYENDE/B6 11 II PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Các dấu hiệu xem xét  Mức phản ứng đối thủ  Sự điều chỉnh chiến lược đối thủ  Sự chuyển biến điểm mạnh & yếu đơn vò  Mức thay đổi Năng lực cạnh tranh  Những hội đe dọa tiềm tàng  Mức độ hài lòng vò trí cạnh tranh đơn vò thò trường PHẠM VĂN NAM CL&CSKD/CHUYENDE/B6 12 II PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Các tiêu đònh lượng quan trọng  Doanh số  Lợi nhuận  Thò phần  Tốc độ tăng trưởng  Chi phí  Hiệu  … PHẠM VĂN NAM CL&CSKD/CHUYENDE/B6 13 [...]...II PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ  Khi đó lường kết quả thực hiện cần dựa trên các cơ sở sau 1 Sự phát triển của công ty qua các thời kỳ 2 So sánh với đối thủ cạnh tranh chính 3 So với mức phát triển bình quân của ngành hàng (hay thò trường) PHẠM VĂN NAM CL&CSKD/CHUYENDE/B6 11 II PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Các dấu hiệu xem xét  Mức phản ứng của đối thủ  Sự điều chỉnh chiến lược của đối thủ  Sự chuyển... thủ  Sự điều chỉnh chiến lược của đối thủ  Sự chuyển biến điểm mạnh & yếu của đơn vò  Mức thay đổi của Năng lực cạnh tranh  Những cơ hội và đe dọa tiềm tàng  Mức độ hài lòng về vò trí cạnh tranh của các đơn vò trên thò trường PHẠM VĂN NAM CL&CSKD/CHUYENDE/B6 12 II PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Các chỉ tiêu đònh lượng quan trọng  Doanh số  Lợi nhuận  Thò phần  Tốc độ tăng trưởng  Chi phí  Hiệu quả 
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ CHIẾN lược 2 CHƯƠNG 8 ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA CHIẾN lược , BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ CHIẾN lược 2 CHƯƠNG 8 ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA CHIẾN lược , BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ CHIẾN lược 2 CHƯƠNG 8 ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA CHIẾN lược , II. PHÖÔNG PHAÙP ÑAÙNH GIAÙ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay