BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ CHIẾN lược 2 CHƯƠNG 5 PHÂN TÍCH CHỌN lựa CHIẾN lược

23 156 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:03

CHƯƠNG PHÂN TÍCH & CHỌN LỰA CHIẾN LƯC PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 I PHÂN TÍCH SWOT  S : STRENGTHS (ĐIỂM MẠNH)  W : WEAKNESSES (ĐIỂM YẾU)  O : OPPORTUNITIES (CƠ HỘI)  T : THREATS (ĐE DỌA) Phân tích SWOT phương pháp phân tích kòch sở phân tích yếu tố chiến lược liên quan nhằm xây dựng kòch chiến lược có PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 I PHÂN TÍCH SWOT S O T 1 2 3 …… … S/O S/T W/O W/T … W … PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 I PHÂN TÍCH SWOT  S/O : dùng điểm mạnh để khai thác hội  S/T : dùng điểm mạnh để cô lập & dập tắt đe dọa  W/O : trì hội cách  W/T : chấp nhận rủi ro, hạn chế thiệt hại Liên kết & phối hợp phương án lại với để xây dựng kòch chung PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 II MA TRẬN PORTER Do Michael Porter xây dựng Dựa vào lợi cạnh tranh (về chi phí) mục tiêu cạnh tranh (độ lớn thò trường) để xác đònh trường hợp kinh doanh Công dụng : xác đònh tư chiến lược & phương thức cạnh tranh PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 II MA TRẬN PORTER Lợi cạnh tranh (về chi phí) Cao (chi phí thấp) Thấp (chi phí cao) DẪN ĐẦU HẠ GIÁ CHUYÊN BIỆT HOÁ Mục rộng Tiêu cạnh TRỌNG TÂM HOÁ tranh hẹp PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 II MA TRẬN PORTER DẪN ĐẦU HẠ GIÁ Dùng giá yếu tố cạnh tranh Giá đặt mức thấp có tính cạnh tranh (khác với bán phá giá) Giá có xu hướng giảm theo qui mô thò trường Công nghệ sử dụng yếu tố hỗ trợ giá, không sử dụng lợi cạnh tranh PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 II MA TRẬN PORTER CHUYÊN BIỆT HOÁ Tạo khác biệt có ý nghóa khách hàng chấp nhận Sử dụng công nghệ lợi cạnh tranh Tạo ấn tượng sản phẩm (dòch vụ) rõ ràng Giữ vững vò trí cạnh tranh, hạn chế cạnh tranh giá PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 II MA TRẬN PORTER  TRỌNG TÂM HOÁ  Chọn thò trường hay sản phẩm hẹp hướng hoạt động vào  Trọng tâm hoá sản phẩm/ khách hàng  Trọng tâm hoá khách hàng/ sản phẩm  Tận dụng thò trường ngách  Hướng vào khúc khách hàng đặc thù hay khách hàng cao cấp PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 III MA TRẬN BCG Do công ty tư vấn Boston Consulting Group xây dựng phát triển Dựa yếu tố : thò phần tương đối DN tốc độ tăng trưởng, yếu tố chia làm mức cao thấp Công dụng : để tái cấu trúc thò trường, ngành hàng điều chỉnh danh mục vốn đầu tư PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 10 III MA TRẬN BCG Thò phần tương đối doanh nghiệp Cao thấp NGÔI SAO Cao Y% DẤU HỎI Tốc độ phát BÒ - TIỀN Triển 10% CON CHÓ Thấp PHẠM VĂN NAM X 1X CH&CSKD/CHUYENDE/B5 0X 0% 11 III MA TRẬN BCG  DẤU HỎI  Đơn vò gia nhập triển vọng tốt  Cần đầu tư để tìm kiếm phát triển  Chấp nhận rủi ro đầu tư  Chọn lựa : khách hàng, thò trường, qui mô, sản phẩm cẩn thận  Nghó tơí triển vọng, khoan nghó tới lợi nhuận PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 12 III MA TRẬN BCG  NGÔI SAO  Thò trường phát triển, đơn vò thành công cạnh tranh  Mức độ cạnh tranh gay gắt tỉ suất lợi nhuận cao  Tiếp tục cạnh tranh, củng cố giữ vững vò trí  Cần tiếp tục công, không dừng lại khai thác PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 13 III MA TRẬN BCG  BÒ – TIỀN  Cạnh tranh ngã ngũ, thò trường phân chia ổn đònh  Số lượng đơn vò cạnh tranh chiếm lónh thò trường  Hạn chế đầu tư, tăng cường khai thác thu hồi vốn  Thò trường có dấu hiệu bão hoà PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 14 III MA TRẬN BCG  CON CHÓ  Thò trường bắt đầu suy thoái, xuất sản phẩm thay  Doanh số lợi nhuận bắt đầu giảm nhanh chóng  Tìm cách giảm hoạt động, rút vốn chuyển đổi sang ngành hàng hay thò trường PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 15 IV MA TRẬN GE  Do công ty tư vấn Mc Kinsey xây dựng, ứng dụng thành công công ty General Electric  Dựa yếu tố : vò cạnh tranh & độ hấp dẫn thò trường, yếu tố chia làm mức độ : cao, trung bình, thấp  Công dụng : xác đònh loại chiến lược cho SBU toàn doanh nghiệp cạnh tranh PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 16 IV MA TRẬN GE  Vò cạnh tranh : biến số thể sức mạnh vò trí         cạnh tranh doanh nghiệp thò trường, đo lường nhiều yếu tố Thò phần Thương hiệu Chất lượng sản phẩm Giá Khả sản xuất Khả R&D Phân phối … PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 17 IV MA TRẬN GE  Độ hấp dẫn thò trường : biến số thể mức hấp dẫn khả khai thác thò trường  Độ lớn thò trường  Tốc độ tăng trưởng  Lề lợi nhuận  p lực cạnh tranh  Yếu tố xã hội  Yếu tố luật lệ … PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 18 IV MA TRẬN GE Vò cạnh tranh Mạnh 3,67 trung bình 2,33 Độ cao Hấp 3,67 Dẫn TB Thò Trg 2,33 Tấn công òn h P hu t g û thấp Rút lui PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 19 IV MA TRẬN GE NHÓM CHIẾN LƯC TẤN CÔNG Tấn công mạnh mẽ Tấn công sườn (lónh vực) Tấn công trì NHÓM CHIẾN LƯC PHÒNG THỦ – ĐẦU TƯ Đầu tư chọn lọc Mở rộng Khai thác hạn chế NHÓM CHIẾN LƯC RÚT LUI Khai thác & loại bỏ Thu hẹp dần Rút lui PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 20 IV MA TRẬN GE  Cách tính biến số Yếu tố ảnh hưởng đến biến số Trọng số Điểm ước yếu tố lượng (1) (2) Giá trò (3) (4) 0,2 0,1 … … Tổng cộng 1,00 PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 … …  21 IV MA TRẬN GE (1) : Liệt kê yếu tố ảnh hưởng đến biên số ma trận (2) : Đánh giá trọng số yếu tố, mức độ quan trọng yếu tố so với tổng thể xét (3) : Ước lượng điểm theo thang điểm đònh (4) = (2) * (3), cộng dồn lại PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 22 IV MA TRẬN GE  Tính điểm độ hấp dẫn thò trường vò cạnh tranh  Vò trí đơn vò xác đònh tọa độ {vò cạnh tranh; độ hấp dẫn thò trường}  Vòng tròn thể độ lớn tuyệt đối doanh số PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 23 [...]... Dẫn TB Thò Trg 2, 33 5 Tấn công 7 òn h P hu t g 9 û thấp Rút lui PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 19 IV MA TRẬN GE NHÓM CHIẾN LƯC TẤN CÔNG 1 Tấn công mạnh mẽ 2 Tấn công sườn (lónh vực) 3 Tấn công duy trì NHÓM CHIẾN LƯC PHÒNG THỦ – ĐẦU TƯ 4 Đầu tư chọn lọc 5 Mở rộng 6 Khai thác hạn chế NHÓM CHIẾN LƯC RÚT LUI 7 Khai thác & loại bỏ 8 Thu hẹp dần 9 Rút lui ngay PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 20 IV MA TRẬN... tố lượng (1) (2) Giá trò (3) (4) 0 ,2 0,1 … … Tổng cộng 1,00 PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 … …  21 IV MA TRẬN GE (1) : Liệt kê các yếu tố ảnh hưởng đến biên số của ma trận (2) : Đánh giá trọng số của yếu tố, là mức độ quan trọng của yếu tố so với tổng thể đang xét (3) : Ước lượng điểm theo một thang điểm nhất đònh (4) = (2) * (3), và cộng dồn lại PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 22 IV MA TRẬN GE... VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 15 IV MA TRẬN GE  Do công ty tư vấn Mc Kinsey xây dựng, ứng dụng thành công ở công ty General Electric  Dựa trên 2 yếu tố : vò thế cạnh tranh & độ hấp dẫn của thò trường, mỗi yếu tố chia làm 3 mức độ : cao, trung bình, thấp  Công dụng : xác đònh các loại chiến lược cho các SBU và toàn bộ doanh nghiệp trong cạnh tranh PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 16 IV MA TRẬN GE  Vò... xuất Khả năng R&D Phân phối … PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 17 IV MA TRẬN GE  Độ hấp dẫn thò trường : là biến số thể hiện mức hấp dẫn và khả năng khai thác thò trường  Độ lớn thò trường  Tốc độ tăng trưởng  Lề lợi nhuận  p lực cạnh tranh  Yếu tố xã hội  Yếu tố luật lệ … PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 18 IV MA TRẬN GE Vò thế cạnh tranh 5 Mạnh 3,67 trung bình 2, 33 kém 1 2 4 8 Độ cao 3 Hấp... 10% CON CHÓ Thấp PHẠM VĂN NAM X 1X CH&CSKD/CHUYENDE/B5 0X 0% 11 III MA TRẬN BCG  DẤU HỎI  Đơn vò mới gia nhập nhưng triển vọng tốt  Cần đầu tư để tìm kiếm sự phát triển  Chấp nhận rủi ro trong đầu tư  Chọn lựa : khách hàng, thò trường, qui mô, sản phẩm cẩn thận  Nghó tơí triển vọng, khoan nghó tới lợi nhuận PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 12 III MA TRẬN BCG  NGÔI SAO  Thò trường đã phát triển,... công, không dừng lại khai thác PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 13 III MA TRẬN BCG  BÒ – TIỀN  Cạnh tranh đã ngã ngũ, thò trường đã phân chia ổn đònh  Số lượng các đơn vò cạnh tranh ít và đã chiếm lónh những thò trường của mình  Hạn chế đầu tư, tăng cường khai thác thu hồi vốn  Thò trường có dấu hiệu bão hoà PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 14 III MA TRẬN BCG  CON CHÓ  Thò trường bắt đầu suy thoái,... dẫn thò trường và vò thế cạnh tranh  Vò trí của đơn vò xác đònh bởi tọa độ {vò thế cạnh tranh; độ hấp dẫn thò trường}  Vòng tròn thể hiện độ lớn tuyệt đối về doanh số PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B5 23
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ CHIẾN lược 2 CHƯƠNG 5 PHÂN TÍCH CHỌN lựa CHIẾN lược , BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ CHIẾN lược 2 CHƯƠNG 5 PHÂN TÍCH CHỌN lựa CHIẾN lược , BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ CHIẾN lược 2 CHƯƠNG 5 PHÂN TÍCH CHỌN lựa CHIẾN lược

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay