BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ CHIẾN lược 2 CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH nội bộ

14 153 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:03

CHƯƠNG PHÂN TÍCH NỘI BỘ PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B4 I KHÁI NIỆM I.1 Khái niệm Phân tích nội trình đánh giá lực đáp ứng khả huy động nguồn lực phục vụ chiến lược, qua xác đònh điểm mạnh & điểm yếu doanh nghiệp PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B4 I KHÁI NIỆM I.2 Công cụ & nội dung phân tích Sử dụng công cụ phân tích “CHUỖI GIÁ TRỊ” doanh nghiệp Đánh giá yếu tố nội khác : tài chính, nghiên cứu phát triển (R&D), văn hoá tổ chức, phong cách quản lý … PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B4 II PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ II.1 Khái niệm “CHUỖI GIÁ TRỊ” doanh nghiệp tập hợp hoạt động doanh nghiệp, hiệu yếu tố mối quan hệ yếu tố chuỗi giá trò tạo sức mạnh doanh nghiệp phân tích chuỗi giá trò cho ta biết điểm mạnh điểm yếu doanh nghiệp PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B4 II PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ CƠ SỞ HẠ TẦNG Ï LƠ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC ÄN UA H IN QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT KIỂM SOÁT CHI TIÊU ĐẦU VÀO PHẠM VĂN NAM SẢN XUẤT ĐẦU RA MAR CH&CSKD/CHUYENDE/B4 DỊCH VỤ HẬU MÃI LƠ H N ÏI ÄN A U II PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ II.2 Các hoạt động Hoạt động đầu vào Hoạt động sản xuất Hoạt động đầu Hoạt động marketing & bán hàng Hoạt động dòch vụ hậu PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B4 II PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ II.3 Các hoạt động hỗ trợ Cơ sở hạ tầng Quản trò nguồn nhân lực Quản trò công nghệ kỹ thuật Kiểm soát mua sắm, chi tiêu PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B4 III PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ HOẠT ĐỘNG CỦA DN III.1 Hoạt động tài Các số khả toán Các số đòn cân nợ Các số hoạt động Các số doanh lợi Các số mức tăng trưởng Các đònh tài chính, đầu tư PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B4 III PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ HOẠT ĐỘNG CỦA DN III.2 Nghiên cứu phát triển (R&D) Kỹ nghiên cứu kỹ thuật Kỹ áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật Kỹ thiết kế Kỹ hợp nghiên cứu phát triển với sản xuất Kỹ hợp nghiên cứu phát triển công tác tiếp thò PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B4 III PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ HOẠT ĐỘNG CỦA DN III.3 Văn hóa tổ chức Triết lý kinh doanh Môi trường văn hoá ưng xử Văn hoá giao tiếp doanh nghiệp Quan điểm & lý tưởng Tinh thần thái độ làm việc PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B4 10 III PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ HOẠT ĐỘNG CỦA DN III.4 Hệ thống thông tin Tổ chức hệ thống thông tin Cung cấp thông tin cho cấp làm QĐ Lưu trữ bảo mật thông tin kinh doanh Mối quan hệ thông tin chiến lược & nghiệp vụ, quan hệ chức Chi phí thông tin PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B4 11 IV LƯNG GIÁ CÁC YẾU TỐ NỘI BỘ IV.1 Đánh giá yếu tố nội Liệt kê yếu tố (1) PHẠM VĂN NAM Mức quan nh hưởng trọng đến hoạt động cạnh tranh doanh ngành nghiệp (2) (3) Chiều hướng tác động Giá trò (4) (5) Cao = đ Mạnh = đ Thuận : + Tb = đ Tb = đ Nghòch : - Thấp = đ Yếu = đ CH&CSKD/CHUYENDE/B4 (2)*(3) bỏ dấu (4) 12 IV LƯNG GIÁ CÁC YẾU TỐ NỘI BỘ IV.2 Ma trận yếu tố nội (IFE = Internal Factor Evaluation) Ma trận dùng đánh giá khả đáp ứng (năng lực cạnh tranh) doanh nghiệp Kết số điểm Điểm < 2,5 : Năng lực cạnh tranh Điểm = 2,5 : lực Trung bình Điểm > 2,5 : Năng lực cạnh tranh tốt PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B4 13 IV LƯNG GIÁ CÁC YẾU TỐ NỘI BỘ Yếu tố nội quan trọng (1) Nếp văn hoá tổ chức Trọng số Phân loại Giá trò (2) (3) (4) 0,2 0,6 Chất lượng 0,1 0,4 … … … … Tổng cộng 1,00 PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B4  14 [...]... (2) (3) Chiều hướng tác động Giá trò (4) (5) Cao = 3 đ Mạnh = 3 đ Thuận : + Tb = 2 đ Tb = 2 đ Nghòch : - Thấp = 1 đ Yếu = 1 đ CH&CSKD/CHUYENDE/B4 (2) *(3) bỏ dấu (4) 12 IV LƯNG GIÁ CÁC YẾU TỐ NỘI BỘ IV .2 Ma trận yếu tố nội bộ (IFE = Internal Factor Evaluation) Ma trận dùng đánh giá khả năng đáp ứng (năng lực cạnh tranh) của doanh nghiệp Kết quả số điểm Điểm < 2, 5 : Năng lực cạnh tranh kém Điểm = 2, 5... Năng lực cạnh tranh kém Điểm = 2, 5 : năng lực Trung bình Điểm > 2, 5 : Năng lực cạnh tranh tốt PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B4 13 IV LƯNG GIÁ CÁC YẾU TỐ NỘI BỘ Yếu tố nội bộ quan trọng (1) Nếp văn hoá tổ chức Trọng số Phân loại Giá trò (2) (3) (4) 0 ,2 3 0,6 Chất lượng 0,1 4 0 ,4 … … … … Tổng cộng 1,00 PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B4  14 ...III PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ HOẠT ĐỘNG CỦA DN III .4 Hệ thống thông tin 1 Tổ chức hệ thống thông tin 2 Cung cấp thông tin cho các cấp làm QĐ 3 Lưu trữ và bảo mật thông tin kinh doanh 4 Mối quan hệ thông tin chiến lược & nghiệp vụ, quan hệ giữa các chức năng 5 Chi phí thông tin PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B4 11 IV LƯNG GIÁ CÁC YẾU TỐ NỘI BỘ IV.1 Đánh giá các yếu tố nội bộ Liệt kê các yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ CHIẾN lược 2 CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH nội bộ , BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ CHIẾN lược 2 CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH nội bộ , BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ CHIẾN lược 2 CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH nội bộ , CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH NỘI BỘ, II. PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ, III. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ HOẠT ĐỘNG CỦA DN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay