BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ CHIẾN lược 2 CHƯƠNG 2 XAC ĐỊNH sứ MẠNG mục TIÊU

15 147 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:02

CHƯƠNG XÁC ĐỊNH SỨ MẠNG & MỤC TIÊU PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B2 I XÁC ĐỊNH SỨ MẠNG I.1 Khái niệm Sứ mạng (Nhiệm vụ chiến lược) tuyên bố doanh nghiệp thể triết lý kinh doanh, mục đích đời tồn doanh nghiệp PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B2 I XÁC ĐỊNH SỨ MẠNG I.2 Nguyên lý 3C CUSTOMERS (khách hàng) Nhiệm vụ Mission COMPETITORS (đối thủ cạnh tranh) PHẠM VĂN NAM COMPANY ITSELF (Năng lực công ty) CH&CSKD/CHUYENDE/B2 I XÁC ĐỊNH SỨ MẠNG I.3 Nội dung tuyên bố nhiệm vụ Khách hàng Sản phẩm Thò trường Công nghệ Sự phát triển Triết lý Năng lực đáp ứng Quan tâm đến xã hội Quan tâm đến nhân viên PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B2 I XÁC ĐỊNH SỨ MẠNG Một tuyên bố nhiệm vụ không thiết phải có đủ nội dung, tùy theo điều kiện mà chọn số nội dung để nhấn mạnh vào, làm bật khác biệt triết lý kinh doanh Tuyên bố nhiệm vụ thường cô đọng thông qua slogan Vd : prudential “Luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu” PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B2 I XÁC ĐỊNH SỨ MẠNG I.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng sứ mạng Triết lý kinh doanh Văn hóa tổ chức Đối tượng hữu quan Môi trường kinh doanh Trách nhiệm xã hội PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B2 I XÁC ĐỊNH SỨ MẠNG TRIẾT LÝ KINH DOANH Kinh doanh ? Cho ai? Chấp nhận thách thức VĂN HÓA TỔ CHỨC Là giá trò, chuẩn mực, khuôn mẫu tồn doanh nghiệp, nhân viên nhận thức, thừa nhận chia sẻ Có khả ảnh hưởng chi phối suy nghó hành vi cá nhân PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B2 I XÁC ĐỊNH SỨ MẠNG ĐỐI TƯNG HỮU QUAN Là thành phần có quyền hạn đònh việc đòi hỏi yêu sách mà doanh nghiệp phải đáp ứng Bên : cổ đông, công đoàn, nhân viên… Bên : khách hàng, đối thủ, nhà nước, cộng đồng, … PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B2 I XÁC ĐỊNH SỨ MẠNG Đối tượng Tác động & đòi hỏi Cổ đông Mức lợi nhuận cao Công đòan Lợi ích chung, quyền lợi thành viên Nhân viên Lợi ích, an tòan, tôn trọng Nhà nước Kỷ cương pháp luật Khách hàng Lợi ích thụ hưởng, chất lượng, chi phí Cộng đồng Tôn trọng phát triển Đối thủ Sòng phẳng, minh bạch PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B2 I XÁC ĐỊNH SỨ MẠNG  TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI XÃ HỘI (phúc lợi công cộng) Trách nhiệm xã hội DOANH NGHIỆP KHÁCH HÀNG (lợi nhuận) (thỏa mãn nhu cầu) PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B2 10 II XÂY DỰNG MỤC TIÊU II.1 Khái niệm Mục tiêu kết kỳ vọng (Trạng thái mong đợi) mà DN muốn đạt thời điểm xác đònh tương lai PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B2 11 II XÂY DỰNG MỤC TIÊU II.2 Phân loại mục tiêu Mục tiêu tăng trưởng Mục tiêu ổn đònh Mục tiêu suy giảm Được thể qua : doanh số, lợi nhuận, thò phần, vò trí cạnh tranh, lợi thế, hiệu đầu tư, trách nhiệm cộng đồng … PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B2 12 II XÂY DỰNG MỤC TIÊU II.3 Tiêu chuẩn mục tiêu • Tính thống • Tính đònh lượng • Tính khả thi • Tính chấp nhận • Tính linh họat PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B2 13 II XÂY DỰNG MỤC TIÊU II.4 Phương pháp xây dựng mục tiêu Phương pháp truyền thống Xây dựng mục tiêu chung sau chia nhỏ mục tiêu cho phận cấp Phương pháp MBO (Management By Objectives) Cho phép phận cấp tính toán đề xuất mục tiêu Cấp cao tổng hợp, điều chỉnh đònh PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B2 14 II XÂY DỰNG MỤC TIÊU II.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến đònh mục tiêu Yếu tố bên : nguồn lực doanh nghiệp, thành tích khứ, quan điểm cấp lãnh đạo, chủ sở hữu, nhân viên Yếu tố bên : môi trường cạnh tranh, đối thủ, khách hàng PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B2 15 [...]...II XÂY DỰNG MỤC TIÊU II.1 Khái niệm Mục tiêu là những kết quả kỳ vọng (Trạng thái mong đợi) mà DN muốn đạt tại những thời điểm xác đònh trong tương lai PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B2 11 II XÂY DỰNG MỤC TIÊU II .2 Phân loại mục tiêu Mục tiêu tăng trưởng Mục tiêu ổn đònh Mục tiêu suy giảm Được thể hiện qua : doanh số, lợi nhuận, thò phần, vò... nhiệm cộng đồng … PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B2 12 II XÂY DỰNG MỤC TIÊU II.3 Tiêu chuẩn của mục tiêu • Tính thống nhất • Tính đònh lượng • Tính khả thi • Tính chấp nhận • Tính linh họat PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B2 13 II XÂY DỰNG MỤC TIÊU II.4 Phương pháp xây dựng mục tiêu Phương pháp truyền thống Xây dựng một mục tiêu chung sau đó chia nhỏ mục tiêu cho các bộ phận cấp dưới Phương pháp MBO (Management... toán và đề xuất mục tiêu Cấp cao tổng hợp, điều chỉnh và quyết đònh PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B2 14 II XÂY DỰNG MỤC TIÊU II.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết đònh mục tiêu Yếu tố bên trong : nguồn lực của doanh nghiệp, thành tích quá khứ, quan điểm của cấp lãnh đạo, chủ sở hữu, nhân viên Yếu tố bên ngoài : môi trường cạnh tranh, đối thủ, khách hàng PHẠM VĂN NAM CH&CSKD/CHUYENDE/B2 15
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ CHIẾN lược 2 CHƯƠNG 2 XAC ĐỊNH sứ MẠNG mục TIÊU , BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ CHIẾN lược 2 CHƯƠNG 2 XAC ĐỊNH sứ MẠNG mục TIÊU , BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ CHIẾN lược 2 CHƯƠNG 2 XAC ĐỊNH sứ MẠNG mục TIÊU , CHƯƠNG 2 XÁC ĐỊNH SỨ MẠNG & MỤC TIÊU, I. XÁC ĐỊNH SỨ MẠNG, II. XÂY DỰNG MỤC TIÊU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay