bài giảng quản trị chất lượng chương 6 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN và KIỂM SOÁT CHIẾN lược

37 223 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:02

Chương Triển khai thực kiểm soát chiến lược 1-2008 Nội dung Xác định mục tiêu hàng năm Lập kế hoạch kinh doanh Phân bổ nguồn lực Thiết kế cấu tổ chức Kiểm soát chiến lược 1-2008 I- Xác định mục tiêu hàng năm Mục tiêu hàng năm: - Là trình cụ thể hoá mục tiêu chiến lược: phân chia mục tiêu tổng quát thành mục tiêu phận - giao cho phận chức đơn vị trực thuộc - thường xác định tiêu định lượng lợi nhuận,thị phần, mức tăng trưởng 1-2008 I- Xác định mục tiêu hàng năm Vai trò việc thiết lập mục tiêu hàng năm: - Là sở để phân phối nguồn lực trình thực chiến lược - Là sở để đánh giá mức độ hoàn thành công việc phận - Là công cụ để kiểm soát tiến trình thực chiến lược 1-2008 II- Lập kế hoạch kinh doanh Vị trí kế hoạch kinh doanh Mục tiêu Kiểm tra Chiến lược Tổ chức thực 1-2008 Kế hoạch kinh doanh ? Kế hoạch kinh doanh xác lập phương pháp quản lý hoạt động thời kỳ định tương lai Lợi ích kế hoạch kinh doanh: Cơ sở tiếng nói chung Công cụ quản lý tác nghiệp 1-2008 Các kế hoạch kinh doanh chủ yếu? Kế hoạch Nhân Kế hoạch NC & PT Kế hoạch Marketing Kế hoạch Sản xuất Kế hoạch Tài 1-2008 III- Phân bổ nguồn lực 1- Nguồn lực cấp độ phân bổ Nguồn lực cần phân bổ: Nhân Công nghệ Tài 1-2008 III- Phân bổ nguồn lực 1- Nguồn lực cấp độ phân bổ Các cấp độ phân bổ: + Cấp công ty: cân đối phân bổ nguồn lực đơn vị, phận chức - nguồn lực phải phân bổ theo mức độ ưu tiên tuỳ thuộc vào mục tiêu chiến lược mục tiêu hàng năm thông qua - việc phân bổ phải xem xét bối cảnh phận khác hỗ trợ ảnh hưởng đến chiến lược chung + Cấp chức năng: nguồn lực bố trí chức để đảm bảo chiến lược thực 1-2008 III- Phân bổ nguồn lực 2- Đánh giá nguồn lực - Để thực chiến lược cần có nguồn lực Phân tích nội doanh nghiêp nhằm xác định nguồn lực có khả cung cấp nguồn lực cần thiết cho việc thực chiến lược 1-2008 10 3.2 Cơ cấu theo phận Điểm mạnh cho phép đánh giá vị doanh nghiệp thị trường (trên sở SBU) : xây dựng theo đơn vị lợi nhuận (profit center) đánh giá độc lập mặt tài trách nhiệm cán phụ trách đa cho phép : xây dựng chiến lược cho SBU Điểm yếu Không tận dụng lợi qui mô mục tiêu tối ưu hoá cấp độ phận Khó chuyên giao lực công nghệ chuyên gia bị phân tán 1-2008 23 3.3 Cơ cấu ma trận Chủ tịch Sản xuất Tài Marketing Dự án A Dự án B Dự án C Matrix form 1-2008 24 3.3 Cơ cấu ma trận - Ưu điểm: linh hoạt - Nhược điểm: khó khăn quản lý (một nhân viên có nhiều thủ trưởng trực tiếp) 1-2008 25 IV-Thiết kế cấu tổ chức 4- Cơ cấu tổ chức chiến lược - - Tổ chức doanh nghiệp định cách thức doanh nghiệp phối hợp phận không đồng có lợi ích khác hướng tới mục tiêu chung Cách thức phối hợp định hiệu hoạt động doanh nghiệp khả thực mục tiêu chiến lựợc Thay đổi chiến lược dẫn đến thay đổi cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức tác động đến lựa chọn chiến lược Không có cấu tổ chức tốt cho môt chiến lược cụ thể hay loại công ty cụ thể 1-2008 26 V-Kiểm soát chiến lược 1- Sự cần thiết kiểm soát chiến lược - Kiểm soát chiến lược trình kiểm tra, đánh giá điều chỉnh mục tiêu chiến lược Kiểm soát để đảm bảo thực mục tiêu chiến lư ợc định Cho phép nhà lãnh đạo - có nhìn tức thời tình hình khả thực mục tiêu Xác định sai lệch, chiều hướng mức độ sai lệch Xác định nguyên nhân sai lệch Dự kiến biện pháp để điều chỉnh hoạt động 1-2008 27 V-Kiểm soát chiến lược 1- Sự cần thiết kiểm soát chiến lược Yêu cầu công việc kiểm tra đánh giá chiến lược - tiến hành phù hợp với giai đoạn khác quản trị CL giai đoạn phát triển mức độ tác động yếu tố môi trường khác phải có tiêu và phương pháp kiểm tra thích hợp - Phải đảm bảo tính linh hoạt - Linh hoạt giùp công việc điều chỉnh chiến lược kip thời, uyển chuyển - Phải kết hợp hai hình thức kiểm tra: định kỳ bất thường - định kỳ: kiểm tra theo kế hoạch - Bất thường: có thay đổi lớn - Phải đảm bảo tính dự phòng - Là sở để xác định mục tiêu, điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với biến động môi trường điều kiện kinh doanh kỳ sau - Phải tập trung vào nội dung chủ yếu - tập trung nỗ lực kiểm tra vấn đề quan trọng nhất, tác động mạnh nhât dến CL 1-2008 28 V-Kiểm soát chiến lược 1- Sự cần thiết kiểm soát chiến lược - Dựa vào mục tiêu DN huy động phương tiện Mục tiêu - Kết hợp phương tiện tạo kết - Kiểm soát kết kiểm soát trình thực chiến lược Phương tiện Kết 1-2008 29 V-Kiểm soát chiến lược 2- Qui trình kiểm soát chiến lược Thiết lập tiêu chuẩn tiêu Xây dựng thước đo hệ thống giám sát So sánh thực tế với mục tiêu Đánh giá kết điều chỉnh cần 1-2008 30 IV-Kiểm soát chiến lược 2- Qui trình kiểm soát chiến lược 2.1Thiết lập tiêu chuẩn tiêu - xây dựng tiêu chuẩn tiêu dựa chiến lược lựa chọn - hai loại tiêu chuẩn chính: - T/chuẩn định tính: không đo lường số đo vật lý tiền tệ - T/chuẩn định lượng: đo lường, đối chiếu 1-2008 31 V-Kiểm soát chiến lược 2- Qui trình kiểm soát chiến lược 2.1Thiết lập tiêu chuẩn tiêu Ví dụ: chiến lược chi phí thấp mục tiêu: giảm thiểu giá thành Tiêu chuẩn:Tiết kiệm chi phí Chỉ tiêu: - Tỷ suất phí - Chi phí biến đổi, chi phí cố định - Năng suất lao động - Số lượng sản phẩm sản xuất 1-2008 32 V-Kiểm soát chiến lược 2- Qui trình kiểm soát chiến lược 2.2 Xây dựng thước đo hệ thống giám sát - Lựa chọn thước đo phù hợp với tiêu - dễ đo lường tiêu định lượng ví dụ: số sản Phẩm sản xuất quí, doanh thu đạt tháng -khó đo lường tiêu định tính: ví dụ: đánh giá tác động R&D - Hệ thống giám sát: cung cấp thông tin để đo lường tiêu ví dụ: hệ thống thông tin kế toán, khách hàng, nhân 1-2008 33 V-Kiểm soát chiến lược 2- Qui trình kiểm soát chiến lược 2.3 So sánh kết thực tế với mục tiêu xây dựng - đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu - xem xét hoạt động doanh nghiệp có chệch với mục tiêu không sai lệch đến mức - Nếu kết quả> mục tiêu: mục tiêu thấp so với lực nâng cao mục tiêu kỳ tới - Nếu kết < mục tiêu: - mục tiêu ấn định cao - môi trường thay đổi - hiệu hoạt động DN thấp lực DN 1-2008 34 V-Kiểm soát chiến lược 2- Qui trình kiểm soát chiến lược 2.4 Đánh giá kết thực điều chỉnh cần thiết - đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu - điều chỉnh hoạt động doanh nghiệp hướng mục tiêu - Nếu hiệu hoạt động thấp không thực mục tiêu: thay đổi hệ thống đo lường, giám sát, đánh giá kết qủa -Nếu mục tiêu ấn định không phù hợp với phương tiện: điều chỉnh lại mục tiêu cho phù hợp với lực 1-2008 35 V-Kiểm soát chiến lược 3- Các cấp kiểm soát chiến lược -Chiến lược cụ thể hoá mục tiêu chung, phận, cá nhân cấp kiểm soát chiến lược phải phù hợp với cấp mục tiêu 1-2008 36 V-Kiểm soát chiến lược 3- Các cấp kiểm soát chiến lược 3.1 cấp cá nhân Chủ yếu kiểm soát thông qua hệ thống tiêu định lượng phù hợp với công việc cá nhân đánh giá kết nhân viên 3.2 cấp chức hay SBU Hệ thống tiêu phải đo lường kết cấo chức hay SBU Các mục tiêu cấp độ không ảnh hưởng đến 3.3 cấp doanh nghiệp Hệ thống tiêu liên quan đến thước đo kết tổng thể: DT, LN, CF 1-2008 37 [...]... chọn chiến lược Không có cơ cấu tổ chức tốt nhất cho môt chiến lược cụ thể hay một loại công ty cụ thể 1-2008 26 V -Kiểm soát chiến lược 1- Sự cần thiết của kiểm soát chiến lược - Kiểm soát chiến lược là quá trình kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh các mục tiêu chiến lược Kiểm soát để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu chiến lư ợc đã định Cho phép các nhà lãnh đạo - có cái nhìn tức thời về tình hình hiện. .. trung vào nội dung chủ yếu - tập trung nỗ lực kiểm tra những vấn đề quan trọng nhất, tác động mạnh nhât dến CL 1-2008 28 V -Kiểm soát chiến lược 1- Sự cần thiết của kiểm soát chiến lược - Dựa vào mục tiêu DN huy động phương tiện Mục tiêu - Kết hợp phương tiện tạo ra kết quả - Kiểm soát kết quả kiểm soát quá trình thực hiện chiến lược Phương tiện Kết quả 1-2008 29 V -Kiểm soát chiến lược 2- Qui trình kiểm. .. hình hiện tại và khả năng thực hiện mục tiêu Xác định sự sai lệch, chiều hướng và mức độ sai lệch Xác định nguyên nhân sai lệch Dự kiến các biện pháp để điều chỉnh hoạt động 1-2008 27 V -Kiểm soát chiến lược 1- Sự cần thiết của kiểm soát chiến lược Yêu cầu đối với công việc kiểm tra và đánh giá chiến lược - tiến hành phù hợp với các giai đoạn khác của quản trị CL mỗi giai đoạn phát triển thì mức độ... 29 V -Kiểm soát chiến lược 2- Qui trình kiểm soát chiến lược Thiết lập tiêu chuẩn và chỉ tiêu Xây dựng thước đo và hệ thống giám sát So sánh thực tế với mục tiêu Đánh giá kết quả và điều chỉnh nếu cần 1-2008 30 IV -Kiểm soát chiến lược 2- Qui trình kiểm soát chiến lược 2.1Thiết lập các tiêu chuẩn chỉ tiêu - xây dựng các tiêu chuẩn và chỉ tiêu dựa trên chiến lược lựa chọn - hai loại tiêu chuẩn chính: -... định lượng: có thể đo lường, đối chiếu được 1-2008 31 V -Kiểm soát chiến lược 2- Qui trình kiểm soát chiến lược 2.1Thiết lập các tiêu chuẩn chỉ tiêu Ví dụ: chiến lược chi phí thấp mục tiêu: giảm thiểu giá thành Tiêu chuẩn:Tiết kiệm chi phí Chỉ tiêu: - Tỷ suất phí - Chi phí biến đổi, chi phí cố định - Năng suất lao động - Số lượng sản phẩm sản xuất 1-2008 32 V -Kiểm soát chiến lược 2- Qui trình kiểm soát. .. tiêu ấn định không phù hợp với phương tiện: điều chỉnh lại mục tiêu cho phù hợp với năng lực 1-2008 35 V -Kiểm soát chiến lược 3- Các cấp kiểm soát chiến lược -Chiến lược được cụ thể hoá bằng các mục tiêu chung, bộ phận, cá nhân các cấp kiểm soát chiến lược phải phù hợp với các cấp mục tiêu 1-2008 36 ... thay đổi - hiệu quả hoạt động của DN thấp hơn năng lực của DN 1-2008 34 V -Kiểm soát chiến lược 2- Qui trình kiểm soát chiến lược 2.4 Đánh giá kết quả và thực hiện các điều chỉnh cần thiết - đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu - điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp đi đúng hướng mục tiêu - Nếu do hiệu quả hoạt động thấp không thực hiện được mục tiêu: thay đổi hệ thống đo lường, giám sát, đánh giá kết... tiêu và và phương pháp kiểm tra thích hợp - Phải đảm bảo tính linh hoạt - Linh hoạt giùp công việc điều chỉnh chiến lược kip thời, uyển chuyển - Phải kết hợp hai hình thức kiểm tra: định kỳ và bất thường - định kỳ: kiểm tra theo kế hoạch - Bất thường: khi có những thay đổi lớn - Phải đảm bảo tính dự phòng - Là cơ sở để xác định mục tiêu, điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với biến động môi trường và điều... trong quản lý (một nhân viên có nhiều thủ trưởng trực tiếp) 1-2008 25 IV-Thiết kế cơ cấu tổ chức 4- Cơ cấu tổ chức và chiến lược - - Tổ chức doanh nghiệp quyết định cách thức doanh nghiệp phối hợp các bộ phận không đồng nhất và có lợi ích khác nhau hướng tới mục tiêu chung Cách thức phối hợp quyết định hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và khả năng thực hiện mục tiêu chiến lựợc Thay đổi chiến lược. .. để đo lường các chỉ tiêu ví dụ: hệ thống thông tin kế toán, khách hàng, nhân sự 1-2008 33 V -Kiểm soát chiến lược 2- Qui trình kiểm soát chiến lược 2.3 So sánh các kết quả thực tế với mục tiêu đã xây dựng - đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu - xem xét hoạt động của doanh nghiệp có đi chệch với mục tiêu không và sai lệch đến mức nào - Nếu kết quả> mục tiêu: mục tiêu quá thấp so với năng lực nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng quản trị chất lượng chương 6 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN và KIỂM SOÁT CHIẾN lược , bài giảng quản trị chất lượng chương 6 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN và KIỂM SOÁT CHIẾN lược , bài giảng quản trị chất lượng chương 6 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN và KIỂM SOÁT CHIẾN lược , Các kế hoạch kinh doanh chủ yếu?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay