LỊCH sử ĐẢNG bộ THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

27 191 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:02

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH I KHÁI QUÁT LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II TRUYỀN THỐNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM I KHÁI QUÁT LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đảng TP thời kỳ lãnh đạo đấu tranh giành quyền (1930-1945) Đảng TP thời kỳ đấu tranh chống Pháp – Mỹ (1945 – 1975) Đảng TP lãnh đạo nghiệp xây dựng, bảo vệ, đổi phát triển (từ 1975 đến nay) Đảng TP thời kỳ lãnh đạo đấu tranh giành quyền (1930-1945) 1.1 Đảng thành phố đời Đảng Đảng CSVN TP SG, tỉnh CL, tỉnh GĐ thành lập - 2/1930, Đảng CSVN t/l Ban Lâm thời chấp uỷ Nam kỳ TP SG - 3/1930, Xứ ủy Nam kỳ t/lập Ban Lâm thời chấp uỷ TP SG, tỉnh uỷ lâm thời CL, tỉnh uỷ lâm thời GĐ 1.2 Đảng thành phố sở, chỗ dựa cho Đảng CS VN lãnh đạo cách mạng + Trong nhiều năm, TW Đảng chọn SG làm đòa bàn hoạt động lãnh đạo, đạo cách mạng nước + Điều kiện thuận lợi: - Đảng TP… - Nhân dân TP… - Vò trí, vai trò TP… 1.3 Sài Gòn 15 năm đấu tranh giành quyền hạt nhân trò, trung tâm CMVN - Tác động, chi phối PTCM nước - Dẫn đường, lan tỏa PTCM nước 1.4 Đảng TP góp phần Xứ ủy Nam kỳ lãnh đạo giành quyền Sài Gòn 25/8/1945 - Cuộc dậy tiêu biểu toàn dân - Quyết đònh thắng lợi cuối trung tâm trò VN Đảng TP thời kỳ đấu tranh chống Pháp - Mỹ (1945-1975) 2.1 Đi trước, mở đầu kháng chiến chống Pháp xâm lược VN lần * 23/9/1945: SG - Nam kháng chiến  ngày toàn quốc k/c: 19/12/1946 * 2/1946: Chủ tòch Hồ Chí Minh phong tặng danh hiệu:“Thành đồng Tổ quốc” 2.2 Trong kháng chiến chống Pháp, Xứ ủy Nam kỳ, Đảng SG-CL-GĐ hoàn thành vai trò chiến trường phối hợp với chiến trường chính, đánh bại Pháp - Vai trò đấu tranh trò: Cao trào đánh Pháp đuổi Mỹ - Vai trò đấu tranh vũ trang: chia lửa với chiến trường Đảng TP lãnh đạo nghiệp xây dựng, bảo vệ, đổi phát triển (từ 1975 đến nay) 3.1 Lãnh đạo thành phố giữ vững ổn đònh trò - Ổn đònh trật tự xã hội, giữ vững an ninh trò sau chiến tranh - Đảm bảo ổn đònh tình hình trò thời kỳ đổi từ 1986 đến 3.2 Lãnh đạo phát triển TP.HCM thành trung tâm kinh tế hàng đầu đất nước - Thời kỳ ổn đònh, cải tiến quản lý, tìm đường phát triển kinh tế 75-85 - Thời kỳ động sáng tạo, trước mở đầu nghiệp đổi mới, mở cửa hội nhập khu vực giới từ 1985 đến 3.3 Lãnh đạo thành phố không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần tầng lớp nhân dân - Phát triển KT  công bằng, tiến XH - Xây dựng, phát triển phong trào VH-XH 3.4 Lãnh đạo xây dựng, củng cố hệ thống trò TP ngày vững mạnh, hoàn thiện - Chỉnh đốn Đảng, XD quyền + cải cách hành -> nâng cao lực lãnh đạo Đảng; quản lý quyền Mở rộng, phát huy dân chủ; sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc II TRUYỀN THỐNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ LÃNH ĐẠO, XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TP Truyền thống Bài học kinh nghiệm Truyền thống: * Lãnh đạo nhân dân đấu tranh cách mạng anh dũng kiên cường, linh hoạt động sáng tạo, chủ động tích cực * Đảng có mối liên hệ máu thòt với nhân dân, gắn bó mật thiết với dân, làm tròn trách nhiệm với nhân dân * • • Đoàn kết thống Đảng luôn khối đoàn kết, thống ý chí, hành động Đoàn kết truyền thống quý báu Đảng TP * Truyền thống nhân hậu, nghóa tình: Vì nước, nước, TP trước, mở đầu… • + • + Trong chiến tranh chống kẻ thù: trước, sau… Trong hòa bình, XD, đổi phát triển: trước, trước… Bài học kinh nghiệm: * Mỗi CB-ĐV giữ gìn đoàn kết trí Đảng Đây học quan trọng hàng đầu Chấp hành đầy đủ, tự giác, nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, đảm bảo công Đảng Coi trọng việc giáo dục bồi dưỡng tình yêu thương đồng chí * - Dựa vào dân, lấy dân làm gốc Toàn Đảng đến CB-ĐV phải tôn trọng, phát huy quyền làm chủ nhân dân Chăm lo xây dựng, phát huy vai trò mặt trận, đoàn thể quần chúng; làm tốt công tác dân vận * Thường xuyên chăm lo xây dựng, phát triển Đảng bộ, không ngừng nâng cao chất lượng đảng viên - CB-ĐV phải học tập, rèn luyện, tu dưỡng… để hoàn thành nhiệm vụ giao - Chú trọng xây dựng Đảng trò, tư tưởng, tổ chức * Tôn trọng thực tiễn, không ngừng phát huy tính động, sức sáng tạo người TP - Quán triệt đường lối, chủ trương, sách đảng; bám sát thực tiễn, vận dụng phù hợp, sáng tạo vào đặc điểm riêng TP - Lấy thực tiễn CM TP làm tiêu chuẩn để đánh giá sai lãnh đạo Đảng bộ, điều hành, quản lý quyền TP * Lãnh đạo cách mạng TP có vai trò, vò trí trung tâm: - Phát huy nội lực chính, đònh - Tranh thủ lãnh đạo TW; đồng tình, ủng hộ đòa phương nước - Mở rộng hợp tác, giao lưu quốc tế, tranh thủ ngoại lực; chủ động, tích cực hội nhập nhằm thúc đẩy nhanh phát triển TP [...]... trang tăng lên 10 vạn - Phối hợp với bộ đội chủ lực giải phóng thành phố - Đòa bàn quyết đònh kết thúc chiến tranh, quyết đònh thắng lợi cả MN - Hoàn thành cuộc kháng chiến gian khổ kéo dài 30 năm 3 Đảng bộ TP lãnh đạo sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, đổi mới và phát triển (từ 1975 đến nay) 3.1 Lãnh đạo thành phố luôn giữ vững ổn đònh chính trò - Ổn đònh trật tự xã hội, giữ vững an ninh chính trò sau chiến... bằng, tiến bộ XH - Xây dựng, phát triển các phong trào VH-XH 3.4 Lãnh đạo xây dựng, củng cố hệ thống chính trò TP ngày càng vững mạnh, hoàn thiện hơn - Chỉnh đốn Đảng, XD chính quyền + cải cách hành chính -> nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; quản lý của chính quyền Mở rộng, phát huy dân chủ; sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc II TRUYỀN THỐNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ LÃNH ĐẠO, XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TP 1... xuyên chăm lo xây dựng, phát triển Đảng bộ, không ngừng nâng cao chất lượng đảng viên - CB-ĐV phải học tập, rèn luyện, tu dưỡng… để hoàn thành nhiệm vụ được giao - Chú trọng xây dựng Đảng cả về chính trò, tư tưởng, tổ chức * Tôn trọng thực tiễn, không ngừng phát huy tính năng động, sức sáng tạo của con người TP - Quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của đảng; bám sát thực tiễn, vận dụng phù... 2 Bài học kinh nghiệm: * Mỗi CB-ĐV luôn giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ Đây là bài học quan trọng hàng đầu Chấp hành đầy đủ, tự giác, nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, đảm bảo công bằng trong Đảng Coi trọng việc giáo dục bồi dưỡng tình yêu thương đồng chí * - Dựa vào dân, lấy dân làm gốc Toàn Đảng bộ đến từng CB-ĐV phải tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân Chăm... mạng anh dũng kiên cường, linh hoạt năng động sáng tạo, chủ động tích cực * Đảng bộ có mối liên hệ máu thòt với nhân dân, gắn bó mật thiết với dân, làm tròn trách nhiệm với nhân dân * • • Đoàn kết thống nhất Đảng bộ luôn luôn là một khối đoàn kết, thống nhất về ý chí, hành động Đoàn kết là truyền thống quý báu của Đảng bộ TP * Truyền thống nhân hậu, nghóa tình: Vì cả nước, cùng cả nước, TP đi trước,...2.3 Trong kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ SG-CL-GĐ lãnh đạo nhân dân đấu tranh tại chiến trường chiến lược, đòa bàn trọng điểm, quyết đònh thành bại của chiến tranh CMMN Đảng bộ TP lãnh đạo nd chiến đấu, chiến thắng kẻ thù tại trung tâm đầu não, sào huyệt của chúng, đóng góp to lớn cho sự phát triển chiến... chiến tranh - Đảm bảo ổn đònh tình hình chính trò thời kỳ đổi mới từ 1986 đến nay 3.2 Lãnh đạo phát triển TP.HCM thành trung tâm kinh tế hàng đầu đất nước - Thời kỳ ổn đònh, cải tiến quản lý, tìm đường phát triển kinh tế 75-85 - Thời kỳ năng động sáng tạo, đi trước mở đầu sự nghiệp đổi mới, mở cửa hội nhập khu vực và thế giới từ 1985 đến nay 3.3 Lãnh đạo thành phố không ngừng cải thiện, nâng cao đời... vận dụng phù hợp, sáng tạo vào đặc điểm riêng của TP - Lấy thực tiễn CM tại TP làm tiêu chuẩn để đánh giá đúng sai trong lãnh đạo của Đảng bộ, điều hành, quản lý của chính quyền TP * Lãnh đạo cách mạng ở một TP có vai trò, vò trí trung tâm: - Phát huy nội lực của mình là chính, là quyết đònh - Tranh thủ sự lãnh đạo của TW; sự đồng tình, ủng hộ của các đòa phương trong cả nước - Mở rộng hợp tác, giao
- Xem thêm -

Xem thêm: LỊCH sử ĐẢNG bộ THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH , LỊCH sử ĐẢNG bộ THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH , LỊCH sử ĐẢNG bộ THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay