Kinh tế chính trị bài 1 sản XUẤT HÀNG HOÁ và QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG nền sản XUẤT HÀNG HOÁ

68 362 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:02

BÀI SẢN XUẤT HÀNG HOÁ VÀ QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG NỀN SẢN XUẤT HÀNG HOÁ YÊU CẦU: Nhận thức: Điều kiện đời, tồn tại, ưu sản xuất hàng hóa thuộc tính hàng hóa; Lý luận giá trị lao động Các - Mác Nguồn gốc, chất chức tiền tệ Nội dung tác dụng quy luật giá trị sản xuất hàng hóa Vận dụng thực tiễn • Vận dụng sở lý luận học vào xem xét, đánh giá tượng, trình kinh tế sản xuất hàng hóa nước ta nói chung địa bàn TP HCM nói riêng TÀI LIẸU THAM KHẢO • +Giáo trình Trung cấp lý luận trị - hành chính: Những vấn đề Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh Phần Kinh tế Chính trị Mác – Lênin, Nxb CT – HC, HN, 2012 • +Các văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần IV, V, VI, VII, VIII, IX, X XI • HÀNG HÓA • 1.1 Hàng hóa điều kiện đời sản xuất hàng hóa • 1.1.1 Khái niệm hàng hóa hàng hóa sản phẩm lao động, thỏa mãn nhu cầu người, thông qua trao đổi (mua bán) -Dấu hiệu quan trọng hàng hóa: trước vào tiêu dùng phải qua mua bán - Phân thành loại: +Hàng hóa hữu hình :lương thực, quần áo, tư liệu sản xuất… + Hàng hóa vô hình (dịch vụ): dịch vụ vận tải, dịch vụ chữa bệnh… 1.1.2 Điều kiện đời, tồn sản xuất hàng hoá: Kinh tế tự nhiên : Là hình thức tổ chức kinh tế mà mục đích người sản xuất sản phẩm để tiêu dùng (cho họ, gia đình,bộ tộc) Kinh tế hàng hóa: Là hình thức tổ chức kinh tế mà mục đích người sản xuất sản phẩm để trao đổi, để bán Điều kiện đời sản xuất hàng hóa Một là, phải có phân công lao động xã hội: -Phân công lao động XH: chuyên môn hóa SX, làm cho SX XH phân thành nhiều ngành, nhiều nghề khác - Vì phân công lao động xã hội sở sản xuất trao đổi: *do phân công lao động -> người sản xuất một vài sản phẩm * Nhu cầu cần nhiều thứ ->mâu thuẫn -> vừa thừa vừa thiếu ->trao đổi sản phẩm cho - Phân công lao động xã hội làm cho suất lao động tăng lên => Sản phẩm sản xuất nhiều => Trao đổi sản phẩm phổ biến Như vậy, phân công lao động xã hội sở, tiền đề SX trao đổi hàng hóa Phân công lao động xã hội phát triển SX trao đổi ngày mở rộng Hai là, có tách biệt tương đối mặt kinh tế người sản xuất: - Sự tách biệt kinh tế có nghĩa người sản xuất trở thành chủ thể sản xuất độc lập với sản phẩm làm thuộc quyền sở hữu họ chi phối -Nguyên nhân dẫn đến độc lập kinh tế: + Chế độ chiếm hữu tư nhân TLSX + Có nhiều hình thức sở hữu TLSX + Sự tách rời quyền sở hữu quyền sử dụng - Sự tách biệt kinh tế làm cho trao đổi mang hình thức trao đổi hàng hóa - Phải có đủ hai điều kiện => Sản xuất hàng hóa 2.3 Quy luật lưu thông tiền tệ lạm phát 2.3.1 Quy luật lưu thông tiền tệ Quy luật lưu thông tiền tệ qui luật qui định số lượng tiền cần thiết cho lưu thông hàng hoá thời kỳ định - Khi tiền thực chức phương tiện lưu thông, số lượng tiền cần thiết cho lưu thông tính theo công thức: Trong đó: M: lượng tiền cần thiết cho lưu thông P: mức giá Q: khối lượng hàng hoá đem lưu thông V: số vòng luân chuyển trung bình đơn vị tiền tệ Khi tiền thực chức phương tiện toán số lượng tiền cần thiết cho lưu thông xác định sau: 2.3.2 Lạm phát: -Khi số lượng tiền giấy đưa vào lưu thông vượt số lượng tiền vàng hay bạc cần thiết cho lưu thông mà tiền giấy đại biểu dẫn đến tượng lạm phát -Biểu lạm phát mức giá chung toàn kinh tế tăng lên thời gian dài -Cách tính lạm phát: số tăng giá hàng tiêu dùng: CPI − CPI −1 gp % = x100% −1 CPI -CPI: (consumer price index): Chỉ số giá hàng tiêu dùng năm nghiên cứu -CPI-1: Chỉ số giá hàng tiêu dùng năm trước năm nghiên cứu -Gp: Tỷ lệ lạm phát -Phân loại lạm phát: + lạm phát vừa phải: lạm phát 10% / năm + lạm phát phi mã: lạm phát số / năm + Siêu lạm phát : lạm phát - số / năm -Nguyên nhân lạm phát +Cầu kéo: Cầu tăng nhanh, sản xuất hàng hóa không tăng kịp làm giá hàng hóa gia tăng +Chi phí đẩy: tăng giá sản phẩm đầu vào (nguyên, nhiên, vật liệu) sản phẩm hàng hóa tăng giá dầu, giá lương thực… +Lạm phát tiền tệ: kinh tế bùng nổ lượng tiền đưa vào lưu thông nhiều gây lạm phát -Tác hại lạm phát +Đối với lạm phát không dự tính trước: ->Phân phối lại thu nhập cải ->Làm cho kinh tế khó hạch toán +Đối với lạm phát dự tính trước: không bị thiệt không lợi tiền lương giá tăng lên tốc độ -Các giải pháp kiềm chế lạm phát: Giải pháp phía cầu: Giảm lượng tiền lưu thông cách: Giảm chi tiêu: cá nhân phủ; Tăng lãi suất ngân hàng; Phát hành trái phiếu, công trái phủ để hút tiền về; Giả pháp phía cung: Phát triển sản xuất, tăng lượng hàng lưu thông; kiểm soát giá mặt hàng đầu vào: Nguyên, nhiên, vật liệu giá hàng hóa (Xăng dầu, điện, lương thực, thực phẩm…) QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG NỀN SẢN XUẤT HÀNG HÓA 3.1 Nôi dung quy luật giá trị: Yêu cầu: sản xuất trao đổi hàng hoá phải dựa sở giá trị nó, tức sở hao phí lao động xã hội cần thiết cụ thể: +Trong sản xuất: Hao phí lao động cá biệt người sản xuất phải phù hợp với hao phí lao động xã hội cần thiết +Còn trao đổi: phải thực theo nguyên tắc ngang giá: • 3.2 Cơ chế tác động quy luật giá trị • 3.2.1 Biểu quy luật giá trị • Buộc người sản xuất hàng hóa phải tuân theo mệnh lệnh giá thị trường • Giá thị trường lên xuống xoay chung quanh giá trị thị trường hàng hóa chế tác động quy luật giá trị • Cơ chế phát sinh tác động thị trường thông qua cạnh tranh, quan hệ cung – cầu, sức mua đồng tiền, độc quyền, sách Nhà nước… • 3.2.2 Cơ chế vận hành quy luật giá trị Nếu giá trị đồng tiền nhân tố khác không đổi: -Giá = Giá trị cung = cầu; -Giá > Giá trị cung < cầu; -Giá < Giá trị cung > cầu Nếu xét phạm vi toàn xã hội thời gian dài thì: Tổng giá = Tổng giá trị 3.3 Tác dụng quy luật giá trị 3.3.1 Điều tiết sản xuất lưu thông hàng hoá: +Điều tiết sản xuất: phân phối TLSX SLĐ vào ngành, vùng khác +Điều tiết lưu thông: Phân phối hàng hoá từ nơi có giá thấp đến nơi có giá cao, Điều tiết tự phát: Thông qua lên xuống giá thị trường 3.3.2 Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, tăng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm: Người SX có: hao phí lao động cá biệt < hao phí lao động xã hội cần thiết => Lãi Muốn phải cải tiến kỹ thuật, cải tiến tổ chức ,quản lý, để nâng cao suất lao động hạ giá thành sản phẩm Từng người lợi ích mà tìm cách cải tiến kỹ thuật thúc đẩy LLSX xã hội phát triển 3.3.3 Phân hoá người sản xuất hàng hoá thành giàu, nghèo: +Người sản xuất hàng hóa có giá trị cá biệt nhỏ giá trị xã hội có lợi trở lên giàu có +Người sản xuất hàng hóa có giá trị cá biệt lớn giá trị xã hội bất lợi trở lên nghèo khó • Tác động quy luật giá trị vừa tích cực vừa tiêu cực • Ý nghĩa: Phát huy tác động tích cực hạn chế tác động tiêu cực quy luật giá trị sản xuất hàng hóa nhiều thành phần, kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta CÂU HỎI THẢO LUẬN • 1) Cần phải có điều kiện để sản xuất hàng hóa đời? Phân tích ưu sản xuất hàng hóa so với sản xuất tự nhiên, tự cung tự cấp? • 2) Giá trị sử dụng hàng hóa gì? Những đặc trưng giá trị sử dụng? • 3) Bản chất giá trị hàng hóa đo nào? • 4) Phân tích tính chất hai mặt lao động sản xuất hàng hóa? Ý nghĩa lý luận “tính hai mặt lao động sản xuất hàng hóa” Các Mác? • 5) Như mâu thuẫn sản xuất hàng hóa? Giải mâu thuẫn nào? • 6) Nguồn gốc, chất chức tiền?Quy luật lưu thông tiền tệ vấn đề lạm phát? • 7)Yêu cầu, chế vận động tác dụng quy luật giá trị sản xuất hàng hóa? [...]... có lao động kết tinh trong đó Các Mác gọi cơ sở chung đó là giá trị của hàng hóa Vậy giá trị của hàng hóa là gì? Giá trị của hàng hóa là lao động xã hội của người SX hàng hóa kết tinh trong hàng hóa đó Giá trị trao đổi là hình thức biểu hiện của giá trị, giá trị là nội dung,là cơ sở của giá trị trao đổi Đặc trưng của giá trị: * Phản ánh quan hệ xã hội giữa những người sản xuất hàng hóa với nhau * Là... định lượng giá SX đưa ra trị của 1 đ/v HH thi trường 1 2 3 6 8 10 10 0 10 00 200 1 2 3 6 8 10 10 00 200 10 0 8 6 1. 4.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của một đơn vị hàng hoá 1. 4.2 .1 Năng suất lao động: +Khái niệm NSLĐ: Là năng lực SX của lao động +Được tính bằng: *Số lượng sản phẩm được sản xuất ra trong 1 đơn vị thời gian *Số lượng thời gian lao động hao phí để sx ra 1 đơn vị sản phẩm + Tăng NSLĐ: Tăng... vĩnh viễn và là vật mang giá trị trao đổi; +Giá trị sử dụng của hàng hóa là giá trị sử dụng xã hội (người sản xuất HH phải quan tâm đến nhu cầu xã hội) +Là thuộc tính vật chất của hàng hóa 1. 2.2 Giá trị của hàng hoá Giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng,thể hiện tỉ lệ trao đổi giữa hàng hóa này với hàng hóa khác +VD: 2 m vải = 10 kg thóc Cơ sở của sự bằng nhau: mọi hàng hóa đều là sản phẩm của... động sản xuất hàng hóa của Các Mác +Đã đem lại cho học thuyết giá trị lao động một cơ sở khoa học thực sự: *Các nhà lý luận Kinh tế chính trị trước Các Mác: Lao động tạo ra giá trị, nhưng không biết rõ mặt lao động nào tạo ra giá trị *Thiên tài của Các Mác: đã phát hiện ra mặt lao động trừu tượng của người sản xuất hàng hóa tạo ra giá trị hàng hóa + Cơ sở khoa học vững chắc cho học thuyết giá trị thặng... thuẫn cơ bản của nền sản xuất hàng hóa Trong nền sản xuất hàng hóa thì: - Lao động cụ thể biểu hiện thành lao động tư nhân - Lao động trừu tượng biểu hiện thành lao động xã hội Do đó: Mâu thuẫn cơ bản của nền sản xuất hàng hóa là: mâu thuẫn giữa lao động tư nhân và lao động xã hội Nó còn được thể hiện là: Mâu thuẫn giữa lao động cụ thể và lao động trừu tượng, giữa giá trị sử dụng và giá trị -Biểu hiện.. .1. 1.3 Ưu thế của sản xuất hàng hoá So với sản xuất tự cung tự cấp, sản xuất hàng hoá có những ưu thế hơn hẳn: Thứ nhất: Khai thác được những lợi thế về tự nhiên, xã hội, kỹ thuật của từng người, từng cơ sở cũng như từng vùng, từng địa phương Thứ hai: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất , thúc đẩy sản xuất phát triển Thứ ba: Buộc những người sản xuất. .. thực hiện được giá trị sẽ không thực hiện được giá trị sử dụng Đó là mâu thuẫn của hai thuộc tính của hàng hóa (giá trị và giá trị sử dụng) 1. 3 Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá 1. 3 .1 Lao động cụ thể lao động có ích dưới một hình thức cụ thể của một nghề nghiệp chuyên môn nhất định: Mỗi lao động cụ thể có mục đích riêng, phương pháp, công cụ lao động, đối tượng lao đông và kết quả lao... hội của hàng hóa * Là phạm trù lịch sử 1. 2.3 Mối quan hệ giữa hai thuộc tính -Sự thống nhất và đối lập của 2 thuộc tính + Thống nhất :đã là hàng hóa phải có 2 thuộc tính + Đối lập: Giá trị Giá trị sử dụng -Mục đích của người sản xuất -Mục đích của người mua -Tạo ra trong sản xuất -Thực hiện trong tiêu dùng - Thực hiện trước -Thực hiện sau Vậy trước khi thực hiện giá trị sử dụng phải trả giá trị của... của hàng hóa 1. 2 .1 Giá trị sử dụng: là công dụng của hàng hóa nhằm thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người: -> Nhu cầu tiêu dùng sản xuất -> Nhu cầu tiêu dùng cá nhân * Vật chất * Tinh thần văn hóa - Đặc trưng: + Giá tri sử dụng được phát hiện dần trong quá trình phát triển của tiến bộ KH - KT, của lực lượng sản xuất; +Giá trị sử dụng do thuộc tính tự nhiên của hàng hóa quy t định vì vậy GTSD của hàng. .. * Sản phẩm do người sản xuất tạo ra có thể không phù hợp với nhu cầu xã hội *Hao phí lao động cá biệt của người sản xuất có thể cao hơn hay thấp hơn hao phí lao động mà xã hội chấp nhận *Mâu thuẫn giữa lao động tư nhân và lao động xã hội chứa đựng khả năng sản xuất thừa (khủng hoảng kinh tế) • Sơ Đồ: Tư nhân lao động CỤ thể Trừu tượng Tạo ra GT sử dụng xã hội Tạo ra Hàng hóa Giá trị 1. 4 Lượng giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh tế chính trị bài 1 sản XUẤT HÀNG HOÁ và QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG nền sản XUẤT HÀNG HOÁ , Kinh tế chính trị bài 1 sản XUẤT HÀNG HOÁ và QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG nền sản XUẤT HÀNG HOÁ , Kinh tế chính trị bài 1 sản XUẤT HÀNG HOÁ và QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG nền sản XUẤT HÀNG HOÁ , 3 Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay