ĐẶC điểm, VAI TRÒ, nội DUNG và PHƯƠNG THỨC LÃNH đạo của ĐẢNG TRONG điều KIỆN ĐẢNG cầm QUYỀN

28 200 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:01

ĐẶC ĐIỂM, VAI TRỊ, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG ĐIỀU KIỆN ĐẢNG CẦM QUYỀN LOGO NỘI DUNG I II KHÁI NIỆM, VỊ TRÍ ĐCSCQ ĐẶC ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐCS CẦM QUYỀN www.themegallery.com Company Name I KHÁI NIỆM, VỊ TRÍ, VAI TRỊ - KHÁI NIỆM ĐCS CẦM QUYỀN Lịch sử ĐCS cầm quyền Đảng cầm quyền Đảng cộng sản cầm quyền Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền www.themegallery.com Company Name KHÁI NIỆM VỀ ĐẢNG CẦM QUYỀN Đảng cầm quyền khái niệm thời kỳ Đảng nắm quyền sử dụng quyền cơng cụ giai cấp nhằm thực thắng lợi mục tiêu trị giai cấp www.themegallery.com Company Name KHÁI NIỆM VỀ ĐCS CẦM QUYỀN Đảng Cộng sản cầm quyền khái niệm rõ đặc điểm, vò trí, vai trò Đảng Cộng sản giai đoạn cách mạng mà GCCN, giành quyền thiết lập HTCT lãnh đạo Nhà nước XH www.themegallery.com Company Name VỊ TRÍ TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG QUAN HỆ VỚI DÂN TỘC www.themegallery.com TRONG XÃ HỘI Company Name TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Đảng phận HTCT song Đảng giữ vị trí hạt nhân HTCT VÌ: Đảng lãnh đạo HTCT Chất lượng lãnh đạo Đảng ảnh hưởng đến tồn chất lượng HTCT www.themegallery.com Company Name TRONG XÃ HỘI Đảng phận XH, đứng lòng XH, song Đảng giữ vị trí trung tâm xã hội VÌ: - Đảng lực lượng tiên tiến- người ưu tú - Tiên phong lý luận hành động www.themegallery.com Company Name TRONG QUAN HỆ VỚI DÂN TỘC Xuất phát từ sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân Đảng sinh lòng dân tộc Đội ngũ cán bộ, ĐV từ dân mà Vì Đảng đội tiên phong giai cấp cơng nhân Đại diện lợi ích cho GCCN, NDLD, DTỘC www.themegallery.com Company Name VAI TRỊ CỦA ĐCS CẨM QUYỀN - Đảng lãnh đạo HTCT khơng làm thay, thay, khơng can thiệp vào cơng việc tổ chức HTCT khơng bng lỏng vai trò lãnh đạo - Đảng lãnh đạo XH Đảng khơng đứng khơng đứng ngồi XH mà phận ưu tú nhất, tiên tiến XH -Đảng lãnh đạo nhân dân khơng quan liêu, xa cách dân mà gần dân -Đề phòng dân chủ, độc đốn, chun quyền www.themegallery.com Company Name Nhiệm vụ trị Đảng có thay đổi Khi chưa có quyền Lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành quyền LẬT ĐỞ, ĐẬP TAN NHÀ NƯỚC CỦA CHẾ ĐỢ CŨ www.themegallery.com Company Name Khi có quyền Lãnh đạo nhân dân xây dựng CNXH, xây dựng nhà nước dân, dân dân www.themegallery.com Bảo vệ vững tổ quốc XHCN PHÁT TRIỂN KT LÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM Company Name b Có nhà nước xã hội chủ nghĩa Khi chưa có CQ -Chưa có NN -Lãnh đạo trực tiếp www.themegallery.com Khi có CQ -NN đời tất yếu lịch sử GCCN- lãnh đạo ĐCS -NN cơng cụ chủ yếu, sắc bén Đảng -Huy đợng được ng̀n lực, vật lực->xd và bv TQ Company Name Thách thức đất nước * lãnh đạo Đảng -Tụt hậu xa kinh tế - Biểu xa rời mục tiêu - Cán đảng viên suy thối - Diễn biến hòa bình => Mất lòng tin nhân dân vào Đảng Nhà nước www.themegallery.com Company Name VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC  QUÁ TRÌNH ĐI LÊN CNXH THEO CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG (xác định rõ chức - tạo mơi trường pháp lý chế)  QUAN TÂM BAN HÀNH VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỚNG PHÁP ḶT  QUAN TÂM GIÁO DỤC, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, NGĂN NGỪA NHỮNG BIỂU HIỆN TIÊU CỰC  => XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN (ĐẢM BẢO NGUN TẮC TẤT CẢ QÙN LỰC NHÀ NƯỚC ĐỀU TḤC VỀ NHÂN DÂN) www.themegallery.com Company Name c Phương thức lãnh đạo Đảng thay đổi PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG LÀ HỆ THỚNG CÁC HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP, QUY CHẾ, QUY ĐỊNH, QUY TRÌNH, CHẾ ĐỢ, LỀ LỚI LÀM VIỆC, TÁC PHONG CƠNG TÁC MÀ ĐẢNG SỬ DỤNG ĐỂ TÁC ĐỢNG VÀO CÁC TỞ CHỨC TRONG HTCT, CÁC LĨNH VỰC ĐỜI SỚNG XH, NHẰM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ CM LENIN: “khi tình hình thay đởi và chúng ta phải giải qút những nhiệm vụ tḥc lại khác nhau, thì khơng nên nhìn lại đằng sau và sử dụng những phương pháp của ngày hơm qua” www.themegallery.com Company Name c Phương thức lãnh đạo Đảng thay đổi Khi chưa có CQ Khi có CQ -Kết hợp nhiều biện pháp: - Chủ yếu tun truyền, giáo dục thuyết phục, động viên -Cơng tác CT tư tưởng - Với kích thích v.chất - Hài hòa lợi ích Bí mật tuyệt đối: nhà vận động người -Thơng qua nhà nước -Tăng cường dân chủ, kỷ ḷt www.themegallery.com Company Name d Cơ cấu, trình độ đảng viên đa dạng, cao trước Khi chưa có CQ Khi có CQ -Chủ yếu cơng nhân, LL vũ trang - Cơ cấu đa dạng - Trình độ cao, hiểu biết tồn diện -Số lượng đảng viên tăng nhanh - Trình độ thấp -u cầu mặt trị qn www.themegallery.com Company Name e Đảng cầm quyền điều kiện có thuận lợi khó khăn, thách thức - Thuận lợi - Xu hòa bình, hợp tác và phát triển - Tồn cầu hóa kinh tế - Chuyển từ kinh tế cơng nghiệp sang KT tri thức, sự phát triển của KHCN - Con đường lên CNXH ngày khẳng định www.themegallery.com Company Name - Khó khăn + Chiến tranh, xung đột vũ trang…hoạt động khủng bố, tranh chấp biên giới + Cạnh tranh kinh tế, thương mại gay gắt=> mâu th̃n lợi ích + Nhiều vấn đề tồn cầu xúc + Khủng hoảng kinh tế giới www.themegallery.com Company Name * Những thách thức đặt Đảng cầm quyền : - Sai lầm đường lối - Xa rời quần chúng (quan liêu) - Cán đảng viên dễ thối hóa biến chất www.themegallery.com Company Name Nội dung, phương thức lãnh đạo đảng cầm quyền a Nội dung lãnh đạo Đảng lãnh đạo đường lối Đảng thường xun tiến hành kiểm tra, giám sát Đảng lãnh đạo cơng tác cán Đảng lãnh đạo tổ chức www.themegallery.com Company Name b Phương thức lãnh đạo Đảng - Đảng lãnh đạo cương lĩnh, chiến lược, sách, chủ trương lớn - Đảng lãnh đạo giáo dục, thuyết phục, cơng tác tư tưởng, cơng tác tổ chức - Lãnh đạo vai trò gương mẫu - Đảng lãnh đạo kiểm tra, giám sát việc thực www.themegallery.com Company Name Biện pháp khắc phục -Kiên trì mục tiêu ĐLDT CNXH tảng CN Mác-Lênin, tư tưởng HCM -Phát triển chuyển dòch cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH -Thực quán sách kinh tế nhiều thành phần tạo động lực, môi trường cho thành phần kinh tế phát triển nhanh, hiệu -Xây dựng đồng chế thò trường có quản lý Nhà nước theo đònh hướng XHCN www.themegallery.com Company Name -Đầu tư cho phát triển KH-CN, GD-ĐT … -Chăm lo vấn đề VH-XH -Tăng cường QP-AN -Mở rộng quan hệ đối ngoại -Xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN -Xây dựng chỉnh đốn Đảng … www.themegallery.com Company Name [...]... cầm quyền : - Sai lầm về đường lối - Xa rời quần chúng (quan liêu) - Cán bộ đảng viên dễ thối hóa biến chất www.themegallery.com Company Name 2 Nội dung, phương thức lãnh đạo của đảng cầm quyền a Nội dung lãnh đạo 4 1 Đảng lãnh đạo về đường lối 3 2 Đảng thường xun tiến hành kiểm tra, giám sát Đảng lãnh đạo cơng tác cán bộ Đảng lãnh đạo về tổ chức www.themegallery.com Company Name b Phương thức lãnh đạo. ..- Đảng giữ vai trò lãnh đạo là tất yếu Hệ tư tưởng KH Bản chất CM và KH của Đảng Hệ thống tổ chức chặt chẽ Đội ngũ ĐV Đảng giữ vai trò lãnh đạo là tất yếu tiên phong Ngun tắc tổ chức chặt chẽ www.themegallery.com Company Name II ĐẶC ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐCS CẦM QUYỀN www.themegallery.com Company Name NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ THAY ĐỔI TRƯỚC NHỮNG KKTHÁCH THỨC www.themegallery.com... www.themegallery.com NHÀ NƯỚC XHCN 1-ĐẶC ĐIỂM ĐẢNG CẦM QUYỀN Phương thức lãnh đạo Đội ngũ Đảng viên thay đổi Company Name Nhiệm vụ chính trị của Đảng có sự thay đổi cơ bản Khi chưa có chính quyền Lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền LẬT ĐỞ, ĐẬP TAN NHÀ NƯỚC CỦA CHẾ ĐỢ CŨ www.themegallery.com Company Name Khi đã có chính quyền Lãnh đạo nhân dân xây dựng CNXH, xây dựng nhà nước của dân, do dân vì dân... yếu lịch sử của GCCN- dưới sự lãnh đạo của ĐCS -NN là cơng cụ chủ yếu, sắc bén của Đảng -Huy đợng được ng̀n lực, vật lực->xd và bv TQ Company Name Thách thức của đất nước dưới sự * lãnh đạo của Đảng -Tụt hậu xa hơn về kinh tế - Biểu hiện xa rời mục tiêu - Cán bộ đảng viên suy thối - Diễn biến hòa bình => Mất lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước www.themegallery.com Company Name VAI TRÒ CỦA... đạo của Đảng - Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, chính sách, chủ trương lớn - Đảng lãnh đạo bằng giáo dục, thuyết phục, bằng cơng tác tư tưởng, cơng tác tổ chức - Lãnh đạo bằng vai trò gương mẫu - Đảng lãnh đạo bằng kiểm tra, giám sát việc thực hiện www.themegallery.com Company Name Biện pháp khắc phục -Kiên trì mục tiêu ĐLDT và CNXH trên nền tảng CN Mác-Lênin, tư tưởng HCM -Phát triển và chuyển... www.themegallery.com Company Name d Cơ cấu, trình độ của đảng viên đa dạng, cao hơn trước Khi chưa có CQ Khi đã có CQ -Chủ yếu là cơng nhân, LL vũ trang - Cơ cấu đa dạng - Trình độ cao, hiểu biết tồn diện -Số lượng đảng viên tăng nhanh - Trình độ thấp -u cầu về mặt chính trị qn sự www.themegallery.com Company Name e Đảng cầm quyền trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn, thách thức - Thuận lợi - Xu thế hòa bình,... mơi trường pháp lý và cơ chế)  QUAN TÂM BAN HÀNH VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỚNG PHÁP ḶT  QUAN TÂM GIÁO DỤC, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, NGĂN NGỪA NHỮNG BIỂU HIỆN TIÊU CỰC  => XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN (ĐẢM BẢO NGUN TẮC TẤT CẢ QÙN LỰC NHÀ NƯỚC ĐỀU TḤC VỀ NHÂN DÂN) www.themegallery.com Company Name c Phương thức lãnh đạo của Đảng thay đổi PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO... “khi tình hình thay đởi và chúng ta phải giải qút những nhiệm vụ tḥc lại khác nhau, thì khơng nên nhìn lại đằng sau và sử dụng những phương pháp của ngày hơm qua” www.themegallery.com Company Name c Phương thức lãnh đạo của Đảng thay đổi Khi chưa có CQ Khi đã có CQ -Kết hợp nhiều biện pháp: - Chủ yếu là tun truyền, giáo dục thuyết phục, động viên -Cơng tác CT tư tưởng - Với kích... phát triển nhanh, hiệu quả -Xây dựng đồng bộ cơ chế thò trường có sự quản lý của Nhà nước theo đònh hướng XHCN www.themegallery.com Company Name -Đầu tư cho phát triển KH-CN, GD-ĐT … -Chăm lo các vấn đề VH-XH -Tăng cường QP-AN -Mở rộng quan hệ đối ngoại -Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN -Xây dựng và chỉnh đốn Đảng … www.themegallery.com Company Name ... tri thức, sự phát triển của KHCN - Con đường đi lên CNXH ngày càng được khẳng định www.themegallery.com Company Name - Khó khăn + Chiến tranh, xung đột vũ trang…hoạt động khủng bố, tranh chấp biên giới + Cạnh tranh kinh tế, thương mại gay gắt=> mâu th̃n lợi ích + Nhiều vấn đề tồn cầu bức xúc + Khủng hoảng kinh tế thế giới www.themegallery.com Company Name * Những thách thức đặt ra đối với Đảng cầm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC điểm, VAI TRÒ, nội DUNG và PHƯƠNG THỨC LÃNH đạo của ĐẢNG TRONG điều KIỆN ĐẢNG cầm QUYỀN , ĐẶC điểm, VAI TRÒ, nội DUNG và PHƯƠNG THỨC LÃNH đạo của ĐẢNG TRONG điều KIỆN ĐẢNG cầm QUYỀN , ĐẶC điểm, VAI TRÒ, nội DUNG và PHƯƠNG THỨC LÃNH đạo của ĐẢNG TRONG điều KIỆN ĐẢNG cầm QUYỀN , I. KHÁI NIỆM, VỊ TRÍ, VAI TRÒ, c. Phương thức lãnh đạo của Đảng thay đổi, Nội dung, phương thức lãnh đạo của đảng cầm quyền

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay