bài giảng CHÍNH SÁCH dân số VÀ QUẢN LÝ NHÀ nước về dân số kế HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

55 207 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:01

CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH Người soạn: Th.s Nguyễn Thị Toàn Thắng Khoa: Lý luâân Mác - Lênin I Khái quát các vấn đề về Dân Sô Một số khái niêêm về dân số – Chính sách dân số Mối quan hêê giữa dân số và phát triển Thực trạng dân số Viêêt Nam hiêên II Chính sách dân sô – kế hoạch hóa gia đình và Quản lý nhà nước về dân sô (giai đoạn 2011 -2020) Quan điểm và định hướng Mục tiêu của sách DS-KHHGĐ Giải pháp thực hiêên Tổ chức thực hiêên Vai trò của nhà nước quản lý dân số Nôêi dung quản lý nhà nước về dân số kế hoạch hóa gia đình Phương thức quản lý nhà nước về dân số – kế hoạch hóa gia đình Tài liêâu tham khảo -Giáo trình Trung cấp chính trị, Văn hóa – Xã hôâi, Học viêên trị quốc gia 2001 -Giáo trình Trung cấp chính trị, Đường lôi KT – VH – XH – Chính sách đôi ngoại của Đảng và nhà nước, Học viêên trị quốc gia, 2010 - Tài liêâu Quản lý nhà nước về Dân sô – Kế hoạch hóa gia đình, Khoa Quản lý nhà nước về xã hôêi, Học viêên Hành Chính, 2009 - Dân sô học, GS.TS Tống Văn Đường (cb), Nxb Giáo Dục, 1997 - Dân sô và phát triển, PGS.TS Vũ Hiền – Ts.Vũ Đình Hòe, Nxb Chính trị quốc gia, 1999 - Trang Web Tổng cục thông kê www.gso.gov.vn Dân cư? Dân sô? 1.MỘT SỐ KHÁI NIÊâM VỀ DÂN SỐ Quy mô dân sô? Cơ cấu dân sô? Phân bô dân sô? Chất lượng dân sô Chính sách dân sô Là chủ trương, biện pháp, hướng dẫn, quy định của Đảng và nhà nước, quan, tổ chức có thẩm quyền Nhằm làm thay đổi xu hướng tại của dân sô theo mục đích, mục tiêu đề DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Quy mô, cấu dân số, phân bố dân số, chất lượng dân số Kinh Tê Sự phát triển Xã hội Mức sinh Mức tư Môi trường Môi quan hêâ giữa dân sô và phát triển Di dân Tác động của dân sô với phát triển Tác động tích cực: • Đóng góp nguồn lực cho sự phát triển kinh tế • Dân số trẻ cao góp phần thuận lợi cho việc chuyển dịch lao động và tạo sự động, sáng tạo các hoạt động về kinh tế, đặc biệt thời kỳ đổi mới và hội nhập • Qui mô dân số lớn còn là thế mạnh, là tiềm vững sự nghiệp bảo vệ an ninh trị quốc gia • • • • Tác động tiêu cực: Sức ép đối với việc làm (thiếu việc làm nghiêm trọng) Sức ép đối với tài nguyên, môi trường Sức ép đối với y tế, giáo dục Sức ép đối với an ninh quốc phòng và các vấn đề xã hội khác 4.Thực trạng dân sô Viêât Nam hiêân Mức sinh đã giảm chưa vững chắc, còn tiềm ẩn những nguy thiếu bền vững, quy mô dân sô lớn và hàng năm tiếp tục tăng (6) Vào năm 2020, giảm 30% tỷ lệ nhiễm khuẩn đường sinh sản, giảm 20% tỷ lệ nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục so với năm 2010 Chủ động phòng ngừa, phát và điều trị sớm ung thư đường sinh sản, 50% số người nhóm từ 30 đến 54 tuổi sàng lọc ung thư cổ tử cung và 50% số phụ nữ 40 tuổi sàng lọc ung thư vú vào năm 2020 (7) Cải thiện SKSS vị thành niên và niên, để vào năm 2020 tỷ lệ có thai vị thành niên và tỷ lệ phá thai vị thành niên đều giảm 50% so với năm 2010 và có 75% số điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS có dịch vụ thân thiện cho vị thành niên và niên (8) Cải thiện SKSS cho các nhóm dân sô đặc thù, trọng người di cư, người khuyết tật, người có HIV, số dân tộc có nguy suy thoái Đáp ứng kịp thời nhu cầu CSSKSS cho người bị bạo hành giới và trường hợp thảm hoạ thiên tai (9) Tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi để 50% so người cao tuổi tiếp nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng vào năm 2020 (10) Tăng cường lồng ghép các biến dân sô vào hoạch định chính sách và lập kế hoạch phát triển KT- XH; cải thiện hệ thông tin quản lý về dân số, SKSS đáp ứng yêu cầu xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển KT-XH của các cấp, các ngành CÁC GIẢI PHÁP (Hệ thông giải pháp) Lãnh đạo, tổ chức và quản lý Truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi Dịch vụ DS, CSSKSS Xây dựng và hoàn thiện hệ thông chính sách DS và SKSS Xã hội hóa, phôi hợp liên ngành và hợp tác quôc tế Tài chính Đào tạo, nghiên cứu khoa học và thông tin sô liệu Tổ chức thực hiêân a Các giai đoạn * Giai đoạn (2011-2015) - Kiên trì thực gia đình ít khoẻ mạnh, chủ động điều chỉnh mức sinh phù hợp với từng vùng, miền nhằm trì tổng tỷ suất sinh bình quân toàn quôc ở mức 1,9 vào năm 2015 - Nâng cao chất lượng dân sô, tập trung triển khai các loại hình dịch vụ tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân; sàng lọc trước sinh, sơ sinh Thí điểm các mô hình chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng Xây dựng sở vật chất và mạng lưới tổ chức để thực các dịch vụ này - Đẩy mạnh thực các biện pháp để hạn chế đà tăng của tỷ sô giới tính sinh - Thực toàn diện các nội dung CSSKSS Tập trung mọi nỗ lực để tăng cường khả tiếp cận và nâng cao chất lượng dịch vụ CSSKSS, tăng cường gắn kết các dịch vụ KHHGĐ với chăm sóc sức khoẻ BMTE, chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và vùng biển, đảo và ven biển - Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi, trì bền vững các hành vi lành mạnh về SKSS, SKTD - Thực các biện pháp để các bộ, ngành, các cấp khai thác, sử dụng dữ liệu điện tử chuyên ngành vào hoạch định chính sách và lập kế hoạch phát triển - Bổ sung, hoàn thiện hệ thông chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hỗ trợ thực Chiến lược * Giai đoạn (2016-2020) - Trên sở đánh giá tình hình thực giai đoạn 20112015, điều chỉnh chính sách phù hợp, triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp để thực thành công các mục tiêu của Chiến lược - Tập trung triển khai các hoạt động can thiệp nâng cao chất lượng dân sô, chăm sóc toàn diện SKSS, chăm sóc người cao tuổi - Duy trì và phát huy các biện pháp có hiệu quả kiểm soát và giảm tỷ sô giới tính sinh - Đẩy mạnh khai thác, sử dụng dữ liệu điện tử về DSKHHGĐ vào công tác kế hoạch hoá, quản lý hành chính và cung cấp dịch vụ công b.Các chương trình + Truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi + Cải thiện chất lượng dân sô kiểm soát tỷ sô giới tính sinh + Cải thiện sức khỏe bà mẹ, trẻ em + Nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ + Hỗ trợ sinh sản + Phòng chông nhiễm khuẩn, ung thư đường sinh sản + Cải thiện CSSKSS VTN/TN và các nhóm dân sô đặc thù khác + Cải thiện CSSKSS cho các nhóm dân sô đặc thù + Tăng cường lực quản lý chương trình và lồng ghép dân sô- phát triển Vai trò của nhà nước quản lý dân sô - Quản lý nhà nước đối với công tác DS-KHHGĐ có vai trò quan trọng, tác đôêng trực tiếp vào mức sinh, nhằm hướng đến trì và đảm bảo mức sinh thay thế, quy mô dân số phù hợp; ảnh hưởng tích cực đến viêêc điều chỉnh kết cấu dân số về tuổi và giới tính; góp phần phân bố dân cư hợp lý đảm bảo cho khai thác và huy đôêng các nguồn lực và có ý nghĩa tích cực viêêc bảo vêê biên giới lãnh thổ - Quản lý nhà nước đối với công tác DS-KHHGĐ có vai trò và có ý nghĩa quyết định viêêc thực hiêên thắng lợi muc tiêu phát triển kinh tế – xã hôêi Nôâi dung quản lý nhà nước về dân sô kế hoạch hóa gia đình • Thứ nhất: Xây dựng, tổ chức và đạo thực hiêên chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và các biêên pháp thực hiêên công tác dân số • Thứ hai: Ban hành và tổ chức thực hiêên các văn bản quy phạm pháp luâêt về DS – KHHGĐ • Thứ ba: Tổ chức, phối hợp thực hiêên công tác dân số giữa các quan nhà nước, đoàn thể nhân dân và tổ chức, cá nhân tham gia công tác dân số • Thứ tư: Quản lý hướng dẫn nghiêêp vụ về tổ chức bôê máy và cán bôê quản lý nhà nước về dân số • Thứ năm: Tổ chức, quản lý công tác thu thâêp, xử lý, khai thác, lưu trữ thông tin, số liêêu dân số; công tác đăng ký dân số và hêê sở dữ liêêu quốc gia về công tác dân số, tổng điều tra dân số định kỳ • Thứ sáu: Tổ chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bôê công chức làm dân số • Thứ bảy: Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghêê lĩnh vực dân số • Thứ tám: Tổ chức, quản lý thực hiêên tuyên truyền, phổ biến, vâên đôêng nhân dân thực hiêên sách và pháp lêênh dân số • Thứ chín: Thực hiêên hợp tác quốc tế lĩnh vực dân số • Thứ mười: Kiểm tra, tra, giải quyết khiếu nại, tổ cáo và xử lý vi phạm pháp luâêt về dân số 7.Phương thức quản lý nhà nước về DS-KHHGĐ * Quản lý theo chương trình mục tiêu * Quản lý thông qua pháp luâ êt * Quản lý thông qua chính sách dự án * Quản lý thông qua tổ chức bô ê máy đô êi ngũ cán bô ê * Quản lý thông qua đầu tư * Quản lý thông qua tra, kiểm tra * Quản lý thông qua tổng kết, đánh giá Xin trân trọng cảm ơn các anh chị đã lắng nghe [...]... của Đảng và Chính phủ về công tác DS – KHHGĐ Chịu ảnh hưởng của tâm lý, tââp quán và tư tưởng tôn gia o về gia trị con cái và hạnh phúc gia đình Đầu tư kinh phí cho công tác dân sô chưa đáp ứng yêu cầu II CHÍNH SÁCH DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN SỐ (giai đoạn 2011 -2020) 1 Quan điểm (1) Công tác DS và CSSKSS là bộ phận quan... vỡ cấu trúc gia đình • Gia tăng tình trạng bạo lực về giới • Mại dâm • Buôn bán phụ nữ và trẻ em 3 Mâât đôâ dân sô cao gấp hơn 7 lần trung bình thế giới; tình trạng di dân tăng nhanh, dân sô lưu đôâng ngày càng lớn và diễn biến phức tạp Các vùng có mật độ dân sô cao nhất nước 4.Chất lượng dân sô thấp đang là yếu tô cản trở sự phát triển và đăât nước ta trước... lực và sự chỉ đạo thực hiện mục tiêu DS và SKSS ở địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng ven biển và hải đảo (5) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và chính quyền các cấp, đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về công tác DS và CSSKSS; huy động sự tham gia của toàn xã hội; kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy làm công tác DS và CSSKSS,... đất nước, là một trong những yếu tô hàng đầu để nâng cao chất lượng và phát huy thế mạnh về nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và của toàn xã hội (2) Gia i quyết đồng bộ các vấn đề DS và SKSS, tập trung nâng cao chất lượng dân sô, cải thiện sức khoẻ BMTE, hỗ trợ phát huy lợi thế của dân. .. của dân số vàng”, chủ động điều chỉnh tốc độ gia tăng dân số và có chính sách phù hợp với những thay đổi cơ cấu, phân bố dân số (3) Gia i pháp cơ bản để thực hiện công tác DS và CSSKSS là vận động, gia o dục, truyền thông chuyển đổi hành vi gắn với cung cấp dịch vụ theo hướng dự phòng tích cực, đảm bảo công bằng, bình đẳng giới và quyền của người dân trong việc... có gia m nhưng vẫn còn ở mức cao (Tây Bắc, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên) Cả nước ĐB Đông Tây sông Hồng Bắc Bắc Trung Bôê Nam Trung bôê Tây Nguyên Đông Nam Bôê ĐB Sông Cửu Long Chi tiêu cho sức khỏe cộng đồng năm 2012 chiếm 2,6 % GDP Năm 2006: 2,8% GDP Chỉ sô gia hóa, 1979-2009: ngày càng gia 1979 1989 1999 2009 Dự báo dân sô Việt Nam theo cơ cấu tuổi, 2010-2050 ẢNH HƯỞNG CỦA GIA HÓA DÂN... DÂN SỐ Chỉ số già hóa và tỷ số hỗ trợ tiền năng ở Việt Nam, giai đoạn 1979-2049 Nguồn: Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 1979, 1989, 1999 và 2009 và Tống cục Thống kê (2010) Nguyên nhân Chủ quan thỏa mãn, buông lỏng quản ly, lãnh , đạo, chỉ đạo công tác DS – KHHGD Tổ chức bôâ máy làm công tác DSKHHGĐ không ổn định Nhâân thức chưa đầy đủ về các chính sách, chủ trương của Đảng và Chính. .. tiếp cận thông tin và lựa chọn dịch vụ có chất lượng, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, đặc điểm văn hoá và tập quán của người dân ở các vùng, miền khác nhau (4) Đầu tư cho công tác DS và CSSKSS là đầu tư cho phát triển bền vững, mang lại hiệu quả trực tiếp rất cao về kinh tế, xã hội và môi trường Đa dạng hoá các nguồn đầu tư, trong đó nhà nước đóng vai...Tỷ lệ tăng dân sô (%) bình quân năm, 1979-2009 Tỷ lệ tăng dân sô bình quân năm giữa 2 cuộc TĐTDS 1999 và 2009 là 1,2%/năm gia m mạnh so với 10 năm trước đó và là tỷ lệ tăng dân sô thấp nhất trong vòng 50 năm qua Nguồn: Ban Chỉ đạo TĐTDS và nhà ở TW Tổng tỷ suất sinh, 2001-2009 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tổng tỷ suất sinh toàn quôc, thành thị, nông thôn và các vùng,... công tác này Định hướng Kiên trì thực hiêên mục tiêu gia đình ít con, mỗi căêp vợ chồng có 1 hoăêc 2 con để duy trì vững chắc mức sinh thay thế và quy mô dân số nước ta không quá 100 triê êu người vào năm 2020, tạo cơ sở vững chắc để ổn định quy mô dân số ở mức 115 – 120 triê êu người vào giữa thế kỷ 21 Tiếp tục gia m sinh vùng nông thôn, vùng nghèo, vùng khó khăn, vùng
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng CHÍNH SÁCH dân số VÀ QUẢN LÝ NHÀ nước về dân số kế HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH , bài giảng CHÍNH SÁCH dân số VÀ QUẢN LÝ NHÀ nước về dân số kế HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH , bài giảng CHÍNH SÁCH dân số VÀ QUẢN LÝ NHÀ nước về dân số kế HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH , CÁC GIẢI PHÁP (Hệ thống 7 giải pháp)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay