Unit 6 grade 10 speaking: sơ đồ chỗ ngồi

1 168 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:32

A: I think Mary should sit in section B.B: Yes. Put her in seat 16.C: No.That’s not a good idea because Susan wants to sit near her.D: OK. Seat 37 would be better.+Mrs. Andrews(Section A seat 46)+Susan(Section A seat 4546 41)+Mary( Section B seat 342931…)+Tim( Section C seat 10,11…)+John( Section BC)+Sam( Section C seat 1459) C (sundeck) B (non air- conditioned) A (air- conditioned)
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 6 grade 10 speaking: sơ đồ chỗ ngồi, Unit 6 grade 10 speaking: sơ đồ chỗ ngồi, Unit 6 grade 10 speaking: sơ đồ chỗ ngồi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay