Luận án tiến sĩ y học Kết quả điều trị rách chóp xoay qua nội soi

199 234 2
  • Loading ...
1/199 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TĂNG HÀ NAM ANH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RÁCH CHÓP XOAY QUA NỘI SOI Chuyên ngành: Chấn thƣơng chỉnh hình Mã số: 62.72.07.25 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS NGUYỄN QUANG LONG TP Hồ Chí Minh - 2014 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Bảng đối chiếu thuật ngữ Danh mục bảng, hình MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan chóp xoay 1.1.1 Giải phẫu học gân chóp xoay 1.1.2 Hình dạng mỏm vai bệnh lý rách chóp xoay 10 1.1.3 Sự nuôi dƣỡng chóp xoay 11 1.1.4 Cơ sinh học 11 1.1.5 Diễn tiến rách chóp xoay 18 1.1.6 Sinh bệnh học 19 1.1.7 Chẩn đoán rách chóp xoay 20 1.1.8 Phân loại 29 1.2 Tổng quan vấn đề khâu chóp xoay qua nội soi 31 1.2.1 So sánh lành gân khâu vào xƣơng xốp vào vỏ xƣơng 31 1.2.2 Kỹ thuật đóng neo vào xƣơng 32 1.2.3 Kỹ thuật khâu hàng 33 1.2.4 Kỹ thuật khâu hai hàng 33 1.2.5 Kỹ thuật khâu bắc cầu 34 1.2.6 So sánh kiểu khâu kỹ thuật khâu hàng 35 1.2.7 Các kỹ thuật cột nội soi khớp vai 35 1.2.8 Các biến chứng phẫu thuật nội soi khâu chóp xoay 38 1.2.9 Các bảng đánh giá chức khớp vai sau khâu chóp xoay 39 1.3 Tổng quan điều trị phẫu thuật rách chóp xoay 40 1.3.1 Phƣơng pháp điều trị phẫu thuật mổ mở 40 1.3.2 Phƣơng pháp phẫu thuật mổ mở với đƣờng mổ nhỏ 41 1.3.3 Phƣơng pháp khâu rách chóp xoay qua nội soi 41 1.3.4 Các kết nghiên cứu nƣớc 42 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 44 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 44 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 45 2.2.1 Thiết kế nghiên nghiên cứu 45 2.2.2 Tiêu chuẩn chọn bệnh tính cỡ mẫu 45 2.2.3 Các công cụ nghiên cứu 46 2.2.4 Phƣơng pháp phẫu thuật phục hồi chức 48 2.2.5 Đánh giá kết điều trị 61 2.2.6 Đánh giá kết lành gân phim cộng hƣởng từ 63 2.2.7 Phƣơng pháp xử lí số liệu 63 Chƣơng 3: KẾT QUẢ 64 3.1 Đặc điểm đối tƣợng nghiên cứu 64 3.2 Phƣơng pháp điều trị rách chóp xoay 68 3.3 Kết điều trị 69 Chƣơng 4: BÀN LUẬN 93 4.1 Thƣơng tổn kèm theo rách chóp xoay kết lành gân chóp xoay qua hình ảnh cộng hƣởng từ sau mổ khâu chóp xoay 93 4.2 Kết chức khớp vai sau mổ phân bố theo tuổi, giới, kiểu rách chóp xoay, kỹ thuật khâu chóp xoay, thời gian mổ thƣơng tổn kèm theo 99 4.2.1 Kết chức khớp vai phân bố theo giới tính 99 4.2.2 Kết chức khớp vai sau mổ bệnh nhân lớn tuổi 101 4.2.3 Kết chức khớp vai trƣớc sau mổ khâu rách chóp xoay qua nội soi 107 4.2.4 So sánh kết chức khớp vai nhóm rách bán phần bề dày gân chóp xoay nhóm rách hoàn toàn 112 4.2.5 So sánh kết chức khớp vai nhóm khâu hàng khâu bắc cầu 113 4.2.6 Tƣơng quan thời gian mổ kết chức khớp vai sau mổ 116 4.2.7 Kết chức khớp vai sau mổ thƣơng tổn 117 4.2.8 Kết chức khớp vai phân bố theo thời gian theo dõi 123 4.3 Các biến chứng phƣơng pháp khâu chóp xoay hoàn toàn qua nội soi 125 KẾT LUẬN 133 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1: Các bệnh án minh họa 2: Bệnh án nghiên cứu 3: Bảng thang điểm đánh giá khớp vai Constant UCLA 4: Danh sách thành viên ban đánh giá kết chức khớp vai bệnh nhân 5: Danh sách bệnh nhân BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH Ảnh giả Artifact Bài tập sức đẳng Isometric strengthening TIẾNG PHÁP trƣờng Bảng thang điểm chức University of California, khớp vai đại Los Angeles’ score, học California, Los UCLA’s score Angeles Cặp đôi lực Force couple Chóp xoay Rotator cuff Cộng hƣởng từ Magnetic resonance Imagerie par Résonance Imaging, MRI Magnétique, IRM Định tâm xoay động ba Articulation centrage chiều dynamique rotatoire tridimentionnel Động mạch ngực Acromiothoracic artery L’artère acromiothoracique Gân dƣới gai Infraspinatus tendon, IS Gân dƣới vai Subscapularis tendon Gân nhị đầu Biceps tendon Gân gai Supraspinatus tendon, SS Gân tròn bé Teres minor tendon Giảm máu nuôi Hypovascularisation TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH Hiện tƣợng thoái hóa TIẾNG PHÁP Dégénératif d’usure mòn Hội chứng chèn ép Impingement syndrome dƣới mỏm vai sous acromial Khoảng gian chóp xoay Rotator cuff interval Khoảng tin cậy Confidence interval Kỹ thuật khâu bắc cầu Suture bridge technique Kỹ thuật khâu hai hàng Double row technique Kỹ thuật khâu Single row technique hàng Kỹ thuật trƣợt đôi Double sliding technique Kỹ thuật trƣợt đơn Single sliding technique Mũi khâu đơn giản simple stitch Mũi khâu Masson Mũi khâu Masson Allen Allen cải biên cải biên Mũi khâu nằm ngang horizontal stitch Mũi khâu vòng bít lớn massive cuff stitch Nghiệm pháp bàn tay palm-up test ngửa Nghiệm pháp cánh tay Syndrome du conflit drop arm test rơi Nghiệm pháp ép bụng belly press test Nghiệm pháp lon đầy Full can test Rách bán phần bề dày Partial-thickness rotator TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH chóp xoay cuff tear Rách lớn Massive tear Rách toàn phần bề dày Full-thickness rotator chóp xoay cuff tear TIẾNG PHÁP Tạp chí Nội Soi Khớp Journal of Arthroscopy nghiên cứu liên and Related Research quan Tạp chí phẫu thuật Journal of Bone and xƣơng khớp Joint Surgery Thang điểm nghiệm Simple shoulder test pháp khớp vai đơn giản score Thang điểm Phẫu thuật American Shoulder and Viên Khớp Khuỷu Elbow Surgeons score, Khớp Vai Hoa Kỳ ASES Tổn thƣơng sụn viền Superior Labral từ trƣớc sau Anterior-Posterior, SLAP Vectơ phân giác định Bissectrices vectorielles tâm chỏm de recentrage Vùng nguy kịch Critical zone Zone Critique Tendineuse Xoay định tâm Rotation de recentrage DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Tỉ lệ nam nữ 64 Bảng 3.2 Tuổi trung bình nam nữ 64 Bảng 3.3 Tuổi trung bình nhóm 65 Bảng 3.4 Phân bố số bệnh nhân theo nhóm tuổi 65 Bảng 3.5 Thời gian theo dõi trung bình 66 Bảng 3.6 Số liệu rách toàn phần bề dày rách hoàn toàn 66 Bảng 3.7 So sánh kết tổn thƣơng SLAP cộng hƣởng từ nội soi khớp vai 67 Bảng 3.8 So sánh kết tổn thƣơng rách đầu dài gân nhị đầu cộng hƣởng từ nội soi khớp vai 68 Bảng 3.9 Điểm Constant trung bình chức khớp vai trƣớc mổ 69 Bảng 3.10 Điểm Contant trung bình chức khớp vai sau mổ 70 Bảng 3.11 So sánh kết điểm Constant trung bình chức khớp vai trƣớc sau mổ 70 Bảng 3.12 Điểm trung bình UCLA chức khớp vai sau mổ 71 Bảng 3.13 Phân loại kết chức khớp vai sau mổ theo điểm UCLA 71 Bảng 3.14 Phân loại kết chức khớp vai sau mổ theo phân loại điểm UCLA bệnh nhân 65 tuổi 72 Bảng 3.15 Điểm Constant khớp vai sau mổ hai nhóm rách bán phần bề dày rách hoàn toàn chóp xoay 73 Bảng 3.16 So sánh kết điểm Constant sau mổ hai nhóm rách bán phần bề dày rách hoàn toàn 73 Bảng 3.17 So sánh kết điểm Constant trung bình chức khớp vai sau mổ nhóm nữ nam 74 Bảng 3.18 So sánh kết điểm UCLA trung bình chức khớp vai sau mổ nhóm rách toàn phần bề dày rách phần bề dày chóp xoay 75 Bảng 3.19 So sánh kết điểm UCLA trung bình chức khớp vai sau mổ hai nhóm nam nữ 75 Bảng 3.20 Thời gian mổ trung bình 76 Bảng 3.21 So sánh điểm Constant trung bình chức khớp vai sau mổ hai nhóm kỹ thuật khâu hàng bắc cầu 76 Bảng 3.22 So sánh kết điểm UCLA trung bình chức khớp vai sau mổ hai nhóm khâu hàng bắc cầu 77 Bảng 3.23 Số liệu thƣơng tổn kèm theo rách chóp xoay 78 Bảng 3.24 So sánh kết điểm Constant trung bình trƣớc mổ nhóm có thƣơng tổn SLAP kèm theo rách chóp xoay nhóm rách chóp xoay đơn 79 Bảng 3.25 So sánh kết điểm UCLA trung bình chức khớp vai sau mổ nhóm có tổn thƣơng SLAP kèm theo rách chóp xoay nhóm rách chóp xoay đơn 80 Bảng 3.26 So sánh điểm Constant trung bình chức khớp vai sau mổ nhóm có thƣơng tổn SLAP kèm theo nhóm rách chóp xoay đơn 81 Bảng 3.27 So sánh điểm Constant trung bình chức khớp vai trƣớc mổ nhóm có thƣơng tổn đầu dài gân nhị đầu kèm theo nhóm rách chóp xoay đơn 82 Bảng 3.28 So sánh điểm Constant chức khớp vai sau mổ nhóm có thƣơng tổn đầu dài gân nhị đầu kèm theo nhóm rách chóp xoay đơn 83 Bảng 3.29 So sánh điểm UCLA trung bình chức khớp vai sau mổ nhóm có thƣơng tổn đầu dài gân nhị đầu kèm theo nhóm rách chóp xoay đơn 84 Bảng 3.30 Số bệnh nhân theo tháng theo dõi 85 Bảng 3.31 Bảng điểm Constant trung bình sau mổ nhóm theo thời gian theo dõi 85 Bảng 3.32 Bảng điểm UCLA trung bình sau mổ nhóm theo thời gian theo dõi 86 Bảng 3.33 Số bệnh nhân theo nhóm điểm Constant sau mổ 87 Bảng 3.34 Danh sách bệnh nhân kết chụp MRI kiểm tra sau mổ 89 điểm đáng ý bệnh nhân rách chóp xoay có đau khớp vai lan lên chân cổ mà không lên đến đầu, lan mặt cánh tay nhƣng không xuống khuỷu Đôi bệnh nhân hay dùng từ đau tê nhƣng thực tế đau Khi để lâu bắt đầu có hạn chế vận động chủ động thụ động khớp vai Trong thoái hóa cột sống cổ không làm hạn chế vận động vai, có thoát vị đĩa đệm nặng làm hạn chế vận động chủ động vùng vai Chúng có nhiều bệnh nhân đƣợc gởi sang từ đồng nghiệp cột sống nội, ngoại thần kinh với chẩn đoán ban đầu thoái hóa cột sống cổ, thoát vị đĩa đệm cổ nhƣng kháng trị với thuốc Khi chụp MRI cột sống cổ cho thấy thƣơng tổn cột sống không tƣơng ứng với biểu lâm sàng Đây điểm đáng ý vấn đề chẩn đoán phân biệt hai thƣơng tổn cột sống cổ rách chóp xoay Bệnh án 6: Bệnh nhân Vƣơng Lê Ngọc T sinh năm 1957, số nhập viện 10-0009733, số thứ tự danh sách 119 Bệnh nhân đau khớp vai tháng điều trị nhiều nơi nhƣng không giảm đau Kết MRI bệnh nhân có rách gân chóp xoay bao gồm gân gai, dƣới gai viêm gân dƣới vai Tuy nhiên phẫu thuật thấy hình ảnh rách bán phần bề dày gân dƣới vai Bệnh nhân đƣợc phẫu thuật ngày 20 tháng năm 2010 Phẫu thuật khâu gân dƣới gai bẵng kỹ thuật khâu bắc cầu, khâu gân dƣới vai qua nội soi khớp vai kỹ thuật khâu hàng Hình phụ lục 6A Hình MRI mặt cắt mặt phẳng trán cho thấy rách gân gai gai Hình phụ lục 6B Hình MRI mặt phẳng ngang không thấy hình ảnh rách gân vai Hình phụ lục 6C Hình ảnh nội soi cho thấy rách bán phần bề dày gân vai Hình phụ lục 6D Hình gân vai, gai gai khâu qua nội soi Hình phụ lục 6E Hình kết sau mổ Bàn luận: Đây trƣờng hợp bệnh nhân rách chóp xoay bao gồm gân gai, gân dƣới vai gân dƣới vai Rách gân dƣới vai đƣợc xem rách chóp xoay nhƣng tỷ lệ chung nên thƣờng đƣợc đề cập riêng Đối với trƣờng hợp mổ khâu chóp xoay qua đƣờng mổ nhỏ trƣờng hợp rách gân dƣới vai khó khăn để khâu qua đƣờng mổ nhỏ Đây ƣu điểm nội noi khớp vai giúp phẫu thuật viên khâu gân dƣới vai qua nội soi khớp vai Kỹ thuật khâu gân từ khớp giúp hồi phục điểm bám gân hồi phục chức khớp vai sau mổ tốt Phụ lục BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU BỆNH ÁN KHỚP VAI I- Hành chánh - Họ tên: - Tuổi: - Giới: - Địa chỉ: - Số điện thoại: - Ngày nhập viện: - Ngày xuất viện: II- Nguyên nhân nhập viện - Vai bị đau: P T - Đau , hạn chế vận động , kêu lục cục , yếu vai  - Các nguyên nhân khác III- Bệnh sử: IV- Tiền - Nội khoa: - Ngoại khoa: V- Khám Các dấu hiệu: Đau Gân gai +/- Khớp đòn +/- Củ lớn xƣơng cánh tay +/- Gân nhị đầu +/- Teo Biến dạng Dấu hiệu chèn ép dƣới mỏm vai Neer test +/- Nhẹ, trung bình, nặng Hawkins test +/- Nhẹ, trung bình, nặng Yochum test +/- Nhẹ, trung bình, nặng Các test khám cho chóp xoay Nghiệm pháp bàn tay ngữa hay Speed Sức cơ: 0,I,II,II,IV,V Nghiệm pháp Jobe Sức cơ: 0,I,II,II,IV,V Nghiệm pháp Patte Sức cơ: 0,I,II,II,IV,V Nghiệm pháp xoay cánh tay có đối Sức cơ: 0,I,II,II,IV,V kháng Nghiệm pháp Gerber Sức cơ: 0,I,II,II,IV,V Nghiệm pháp ép bụng Sức cơ: 0,I,II,II,IV,V Nghiệm pháp Napoleon Sức cơ: 0,I,II,II,IV,V Khám vận động: Vai P Chủ Thụ động động Vai T Chủ động Thụ động Đƣa trƣớc Xoay Xoay tƣ giạng vai Xoay Xoay tƣ giạng vai Cánh tay bắt chéo thân Giạng vai Khám vận động dƣới gây mê Động tác Đƣa trƣớc Xoay Xoay tƣ giạng Xoay tƣ giạng Cánh tay bắt chéo thân Vai P Vai T Sức trƣớc mổ Động tác Vai P Vai T Đƣa trƣớc Xoay Xoay Giạng Chỉ số Constant UCLA trƣớc mổ Constant: điểm UCLA: điểm VI- Hình ảnh X Quang thƣờng qui: - Khoảng cách mỏm đến chỏm xƣơng cánh tay: - Mỏm vai type: phẳng, cong, móc - Có gai xƣơng không? Vùng: - Xơ đặc xƣơng củ lớn xƣơng cánh tay: +/-, củ lớn xƣơng cánh tay không đặn: +/2 Kết siêu âm: Kết MRI hay CT VII- Chẩn đoán trƣớc mổ VII- Chẩn đoán mổ 1- Khoang dƣới mỏm cùng: mặt dƣới mỏm vai - Xơ hóa +/- Nhô vào khoang dƣới mỏm cùng: +/- Gai xƣơng: +/2- Chóp xoay: - Các gân bị rách: - Vị trí rách: - Độ dày rách: - Kích thƣớc rách: - Hình dạng rách: - Co rút gân: - Bờ rách: mềm mại, trơn láng: +/-, nham nhở: +/-, tròn giống đầu gậy: +/- Rách không hoàn toàn: mặt khớp: +/-, mặt bao hoạt dịch: +/-, kết hợp hai: +/% bị rách _, _cm 3- Gân nhị đầu: 4- Viêm bao hoạt dịch khớp vai: VIII- Xử trí lúc mổ - Tạo hình mỏm vai: +/- Kiểu khâu: hàng: +/-, hai hàng: +/- Cắt gân nhị đầu: +/- Đốt hoạt mạc viêm: +/- - Thời gian mổ: - Biến chứng mổ: IX- Chƣơng trình tập vật lý trị liệu sau mổ - Tuần 1-3: - Tuần 3-6: - Tuần 6-12: - Tháng 3-6: X- Đánh giá sau mổ: 1- Thời gian đánh giá sau mổ - Tuần thứ - Tuần thứ - Tháng thứ - Tháng thứ - Tháng thứ - Tháng thứ 12 - Lần tổng kết cuối 2- Nội dung đánh giá: - Bảng đánh giá số Constant UCLA - Biến chứng Phụ lục BẢNG THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KHỚP VAI CONSTANT VÀ UCLA Họ tên bệnh nhân: Thời điểm đánh giá Bảng 1: Chỉ số Constant Score Đau tối đa đạt 15 không đau 15 đ, đau 10 điểm, điểm trung bình điểm, nhiều điểm Hoạt động hàng ngày Làm đƣợc công việc (4 điểm), giải đạt tối đa 20 điểm trí bình thƣờng không bị ảnh hƣởng (4 điểm); ngủ không bị ảnh hƣởng đau(2 điểm) Tƣ bàn tay so với thân mình: ngang dƣới hông đ, mũi ức đ, cổ đ, đầu đ, đầu 10 đ Vận động chủ động Đƣa trƣớc không đau tổng cộng đạt Giạng tối đa 40 điểm Xoay ngoài: bao gồm động tác 10 đƣợc tính cho sau động tác đƣa trƣớc, động tác giạng theo mức Tay sau đầu khuỷu phía trƣớc đ độ sau (bệnh nhân tƣ Tay sau đầu khuỷu phía sau đ ngồi) (0o -30o:0 điểm, Tay đầu khuỷu phía trƣớc đ Bên Bên bệnh lành Bên Bên bệnh lành 31o -60o: điểm, 61o 90o: Tay đầu khuỷu phía sau đ điểm, 91o -120o: điểm, 121o – 150o: điểm, > 150o: 10 điểm Tay nâng hoàn toàn khỏi đầu đ Tổng cộng 10 đ bn làm đƣợc tất động tác Xoay trong: bao gồm động tác sau Lƣng bàn tay mông đ Lƣng bàn tay xƣơng đ Lƣng bàn tay L3 đ Lƣng bàn tay T12 đ Lƣng bàn tay T 7-8 10 đ Lực đạt tối đa 25 Giữ vật nặng tƣ giạng tay số điểm điểm số pound mà tay giữ, tối đa 25 pound = 25 đ Tổng cộng số điểm chức * Hoạt động hàng ngày tổng cộng 20 đ bao gồm bệnh nhân có làm đƣợc công việc (4), có giải trí (4) không bị đau ngủ(2) tƣ bàn tay so với thân thực động tác (tối đa 10) Bảng 2: Thang điểm UCLA Các số Điểm Luôn đau không chịu đƣợc phải thƣờng xuyên dùng thuốc ĐAU giảm đau mạnh Luôn đau nhƣng chịu đƣợc, dùng thuốc giảm đau mạnh Không đau hay đau nghỉ ngơi, đau hoạt động nhẹ, thƣờng phải dùng thuốc giảm đau salycylate (NSAID) Đau hoạt động nặng, dùng giảm đau Salicylate (NSAID) Thỉnh thoảng đau không đáng kể Không đau 10 CHỨC NĂNG Không thể sử dụng đƣợc tay Chỉ làm công việc nhẹ Chỉ làm công việc nhẹ Có thể làm đƣợc việc nhẹ hay hầu hết động tác sinh hoạt hàng ngày Có thể làm đƣợc việc nhà, chợ, lái xe, cột tóc, thay quần áo Chỉ bị giới hạn nhẹ làm việc tƣ tay cao đầu Hoạt động bình thƣờng 10 TẦM HOẠT ĐỘNG CỦA TAY ĐƢA RA TRƢỚC CHỦ ĐỘNG > 150o Từ 120o đến 150o Từ 90o đến 120o Các số Điểm Từ 45o đến 90o Từ 30o đến 45o < 30o SỨC CƠ GẤP RA TRƢỚC Gấp trƣớc chủ động hoàn toàn, kháng lại đƣợc hoàn toàn với sức đề kháng Gấp trƣớc chủ động hoàn toàn, kháng lại đƣợc phần với sức đề kháng Gấp trƣớc chủ động hoàn toàn, kháng đƣợc trọng lực Gấp trƣớc chủ động hoàn toàn, kháng đƣợc phần trọng lực Có dấu hiệu co rút nhẹ, không nhấc tay chủ động đƣợc Không nhúc nhích SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN Hài lòng cảm thấy tốt Không hài lòng cảm thấy xấu Từ 34-35 điểm: tốt Từ 28-33 điểm: tốt Từ 21-27 điểm: trung bình Từ 0-20 điểm: xấu [...]... khoa học và thực tiễn đối với chuyên ngành chấn thƣơng chỉnh hình 3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu nghiên cứu của chúng tôi bao gồm: 1 Mô tả các đặc điểm tổn thƣơng rách chóp xoay và các tổn thƣơng kết hợp tại khớp vai trên hình ảnh phim chụp cộng hƣởng từ và hình ảnh nội soi ở các bệnh nhân bị rách chóp xoay đƣợc điều trị khâu gân qua nội soi 2 Đánh giá kết quả điều trị rách chóp xoay bằng khâu qua nội. .. thuật khâu qua nội soi cũng đã đƣợc nghiên cứu áp dụng và thu đƣợc kết quả rất khả quan Tuy nhiên cho đến nay chƣa có một công trình nào thực hiện nghiên cứu có hệ thống về hình ảnh tổn thƣơng gân chóp xoay trên phim cộng hƣởng từ, hình ảnh nội soi cũng nhƣ phân tích sự liên quan giữa mức độ tổn thƣơng và kỹ thuật khâu qua nội soi Do đó việc nghiên cứu tổng kết điều trị rách chóp xoay qua nội soi là cần... Hình 4.2 Kết quả cộng hƣởng từ kiểm tra sau mổ 99 Hình 4.3 Hình rách rất lớn chóp xoay 103 Hình 4.4 Hình rách lại chóp xoay sau mổ 104 Hình 4.5 Gân chóp xoay bị rách qua hình ảnh nội soi 105 Hình 4.6 Gân chóp xoay đã đƣợc khâu sau khi dùng kỹ thuật khâu hội tụ bờ rách 105 Hình 4.7 Chức năng xoay trong khớp vai 106 Hình 4.8 Hình bàn tay sƣng nề các ngón tay do viêm... nội soi khớp vai 111 Hình 4.10 Kỹ thuật khâu gân chóp xoay 1 hàng qua nội soi 115 Hình 4.11 Kỹ thuật khâu bắc cầu qua nội soi 116 Hình 4.12 Tổn thƣơng sụn viền trên từ trƣớc ra sau th y qua nội soi khớp vai 120 Hình 4.13 Tổn thƣơng sụn viền trên từ trƣớc ra sau đã đƣợc khâu qua nội soi khớp vai 120 Hình 4.14 Rách đầu dài gân nhị đầu phần nằm trong khớp th y qua nội soi. .. bằng khâu qua nội soi và phân tích các y u tố liên quan 4 Chƣơng 1 TỔNG QUAN 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHÓP XOAY 1.1.1 Giải phẫu học gân cơ chóp xoay Chóp xoay là tên gọi chung cho nhóm bốn gân bám vào đầu trên xƣơng xƣơng cánh tay đó là gân dƣới vai bám vào củ bé xƣơng cánh tay, gân trên gai, gân dƣới gai bám vào củ lớn xƣơng cánh tay và gân cơ tròn bé bám vào phần sau, dƣới củ lớn xƣơng cánh tay Ngoài ra tác... chẩn đoán sớm và điều trị rách chóp xoay mới chỉ đƣợc quan tâm nhiều từ những năm 2000 trở lại đ y Phƣơng pháp khâu rách chóp xoay với đƣờng mổ nhỏ có sự trợ giúp cảu nội soi đƣợc Hoàng Mạnh Cƣờng báo cáo lần đầu tại Hội nghị Thƣờng niên Hội Chấn Thƣơng Chỉnh Hình Việt Nam từ năm 2006 và tiếp theo đó là kết quả công bố trong luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp 2 (2009) với tỷ lệ kết quả tốt... chổ rách của chóp xoay có tác dụng giảm đau, phục hồi lại sự vững chắc của khớp và về lâu dài tránh đƣợc biến chứng thoái hóa khớp Để 2 điều trị khâu rách chóp xoay cho kết quả tốt, theo Neer phải đạt đƣợc 4 y u cầu là khâu lại phần gân chóp xoay bị rách, loại bỏ sự chèn ép của mỏm cùng vai đối với gân chóp xoay và bảo tồn chỗ bám của cơ Delta, ngăn đƣợc sự hạn chế vận động khớp vai mà không g y đứt... thích đƣợc hết tất cả bệnh lý rách gân chóp xoay, lý thuyết giảm máu nuôi có thể giải thích tình trạng rách trong gân cũng nhƣ rách ở phần mặt khớp của gân chóp xoay Mansat đã đề nghị một sơ đồ bệnh lý giải thích nguyên nhân rách của chóp xoay Y u tố cơ học Y u tố gân Y u tố mạch máu (sử dụng quá nhiều) (vùng giảm tƣới máu, thiếu máu chức năng) Bệnh lý thoái hóa chóp xoay (viêm màng hoạt dịch gân cấp,... gân cơ chóp xoay 4 Hình 1.2 Diện bám gân dƣới vai 5 Hình 1.3 Gân trên và dƣới gai có đoạn đan xen lẫn nhau 6 Hình 1.4 Cáp chóp xoay 8 Hình 1.5 Cáp chóp xoay nhìn th y qua nội soi khớp vai 8 Hình 1.6 Hình vẽ mô tả cáp chóp xoay 9 Hình 1.7 Cáp chóp xoay giống nhƣ cấu trúc d y treo của cầu treo 9 Hình 1.8 Hình dạng mỏm cùng vai 10 Hình 1.9 Hình X quang... Cáp chóp xoay, ngôi sao màu đen cho th y phần gân gồ lên chính là cáp chóp xoay SSP: gân trên gai, ISP: gân dƣới gai, SS: gai vai, GT: củ lớn xƣơng cánh tay, Bg: rãnh gân nhị đầu, CP: mỏm quạ, PMi: cơ ngực bé, Med: bên trong, Ant: phía trƣớc “Nguồn: Mochizuki T, et al (2009), J Bone Joint Surg Am” [82] Hình 1.5 Cáp chóp xoay nhìn th y qua nội soi khớp vai C: cáp chóp xoay, H: chỏm xương cánh tay, B:
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ y học Kết quả điều trị rách chóp xoay qua nội soi, Luận án tiến sĩ y học Kết quả điều trị rách chóp xoay qua nội soi, Luận án tiến sĩ y học Kết quả điều trị rách chóp xoay qua nội soi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay