DE THI 2009 QUAN TRI HOC

1 165 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:24

Đề thi môn Quản trị học (2009) Câu 1: cho biết ý kiến sau hay sai ? sao? Quyết định quản trị tốt cần bảo đảm yêu cầu có tính định hướng Quyết định quản trị lựa chọn theo phương án đem lại lợi ích kinh tế cao cho tổ chức Chỉ có cá nàh quản trị cấp sở làm công việc kiểm sóat Tác dụng kiểm sóat chỗ giúp nhà quản trị thực thi quyền lực quản trị Chiến lựoc tổ chức giải pháp mang tình mưu lược cụ thể để thực mục tiêu cụ thể ngắn hạn tổ chức Hoạch định quan trọng nhờ có hoạch định nhà quản trị phối hợp nỗ lực cá nhân tổ chức có hiệu Chức tổ chức định nghĩa tác đọng chủ thể quản trị lên đối tuợng bị quản trị Cơ cấu tổ chức quản trị đơn tổng hợp tất phận khác tổ chức Câu 2: tập Năm công ty A hoàn thành 80% kế hoạch đặt Có người cho vạy công ty không hoàn thành mục tiêu kinh doanh Hỏi: - câu khẳng định hay sai? Tại sao? Việc không hoàn thành mục tiêu ảnh hưởng đến việc thực mục đích kinh doanh? Họ càn phải khắc phục nào?
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI 2009 QUAN TRI HOC, DE THI 2009 QUAN TRI HOC, DE THI 2009 QUAN TRI HOC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay