Lý thuyết tiếng anh khi mất gôc

69 204 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:15

Tiến anh không khó chỉ cần chúng ta chăm chỉ theo đuổi thì chúng ta sẽ cố gắng đạt được ước mơ lý tưởng. Đây là tài liệu tổng hợp tất cả cá nghữ pháp tiếng anh cơ bản và tổng hợp tất cả các bài tập cho chúng ta vưa học vừa hành • Lý thuyết tiếng anh gôc Chuyên đề 1: 12 tiếng anh +)Lý thuyết Thì đơn + Form Khẳng định (+) Phủ định (-) Nghi vấn (?) Động từ TO BE - I am + Noun/Adjective - You/We/They + are - - She/he/it + is Eg: I am tall / I am a teacher We are students She is my mother - See more at: I'm not (am not) + Noun / Adjective - You/We/They + aren't (are not) - She/He/It + isn't (is not) Eg: I am not a student / I'm not hard working They are not my uncles / They are not friendly She isn't beautiful Am I + Noun/Adjective ? + Yes, I am + No, I'm not - Are you/they/we ? + Yes, I am/ We/they are + No, I'm not / We/they aren't - Is she/he/it ? + Yes, she/he/it is + No, she/he/it isn't Eg: Is she a doctor? - Yes, she is Are you busy now? - No, I'm not Is he a rich man? - No, he isn't b Cách sử dụng: - Thói quen Eg: I watch TV every night - Diễn tả sở thích, lực thân Eg: I love shopping / He plays tennis very well Động từ thường I/You/We/They + V + Object - She/he/it + V(s/es) + Object Eg: I love coffee She teaches at a primary school Ngoại lệ: She has sons (have -has) See more at: I/We/They + don't (do not) + V - She/He/It + doesn't (does not) + V Eg: I don't like green He doesn't love shopping Do + you/they/we + V ? + Yes, I/we/they + No, I/we/they don't - Does + she/he/it + V ? + Yes, she/he/it does + No, she/he/it doesn't Eg: Does your mother cook well? -Yes, she does Does he own a villa? - No, he doesn't - Sự thật hiển nhiên, chân lí ko thể phủ nhận Eg: The sun rises in the East and set in the West - Diễn tả hành động xảy theo lịch trình, thời gian biểu định sẵn, đặc biệt động từ di chuyển Eg: The train leaves at 7.00 am in the morning c Dấu hiệu nhận biết: everyday/week/month/year , buổi ngày (in the morning/afternoon/evening) *** Các trạng từ tần suất kèm: always; usually; often;regularly; sometimes; occasionally; ever; seldom; rarely (các trạng từ đứng trước động từ thường đứng sau động từ BE) Eg: I often go to school on Monday She is sometimes lazy *** Cách thêm “s,es” vào động từ với chủ ngữ thứ số (She/he/It ) thể khẳng định đơn: + Động từ tận "o,x, ch, z, s, ss, sh" ta thêm "es" (Eg: goes, watches, brushes, passes, mixes ) + Các đông từ khác thêm “s” (Eg: arrives, comes, eats, likes, + số động từ tận "y" đổi "y" thành "i" thêm "es" vào sau động từ (Eg: fly flies ) Ngoại lệ (enjoys, buys) Cách phát âm động từ tận đuôi s,es: /iz/: động từ kết thúc đuôi: ce, x, z, sh, ch, s, ge /s/:các động từ kết thúc t, p, f, k, th /z/:không có hai trường hợp Hiện tiếp diễn: a Form: (+) S + is/am/are + Ving (-) S + is/am/are not + Ving (?) Is/Am/ Are + S + Ving ? b Cách sử dụng: - Diễn tả hành động xảy ta thời điểm nói Eg: + Listen! She is singing now + Sorry, I'm doing my homework so I can't go out with you - Diễn tả hành động xảy liên tục gây khó chịu cho người khác - Cấu trúc: S + am/is/are + always/continually/constantly + Ving Eg: + That dog is always barking (Con chó lúc sủa) + My son is constantly making noise, so I can't focus on my work at home (Con trai lúc náo động nên tập trung giải công việc nhà) - Diễn tả kế hoạch tương lai, có dự định từ trước chuẩn bị, lên kế hoạch rõ ràng Eg: + I’m going to the cinema tomorrow evening (Tối mai xem phim) + My daughter is studying in Japan next month (Tháng sau gái du học Nhật Bản) *** NOTE: Không dùng HTTD với động từ tri giác như: SEE, HEAR, LIKE, LOVE, WANT, NEED, NOTICE, SMELL, TASTE b Dấu hiệu nhận biết HTTD: Các trạng từ kèm: At the moment, at the present; at this time; right now; now; immediately… Hiện hoàn thành (HTHT) a Form: (+) I/You/We/They + have + PII She/He/It + has PII (-) (?) I/You/We/They + haven't (have not) + PII Have + you/we/they + PII ? - Yes, I/we/they have - No, I/we/they haven't She/He/It + hasn't (has not) PII Has + She/He/It + PII ? - Yes, she/he/it has - No, she/he/it b Cách sử dụng: - Diễn tả việc vừa xảy Eg: I have just finished the financial report (tôi vừa hoàn thành xong báo cáo tài chính) - Diễn tả việc xảy khứ kéo dài đến Eg: My husband has worked for this company for years (Chồng làm cho công ty năm - Nghĩa là: cách năm bắt đầu làm, làm cho công ty không) - Diễn tả việc xảy thời điểm không xác định khứ Eg: She has been in China for a long time (Đã có thời gian dài cô Trung Quốc) - Nhấn mạnh đến trải nghiệm thân (the first/second/third/last time), nhấn mạnh kết quả: Eg: + I have seen that film three times (tôi xem phim lần) + This is the first time that he has been in the USA (Đây lần anh đến Mỹ) c Dấu nhận biết: Các trạng từ hay kèm: just; recently; lately; ever; never; already; yet; since; for; so far; until now; up to now; up to present Hiện hoàn thành tiếp diễn (HTHTTD) a Form: (+) S + have/has been + Ving (-) S + have/has not been + Ving (?) Have/Has + S + been + Ving? b Cách sử dụng: - Diễn tả việc xảy khứ, kéo dài đến tiếp tục xảy tương lai (Nhấn mạnh tính liên tục hành động) Eg: I have been teaching English since I was a second-year student (Tôi dạy tiếng Anh kể từ sinh viên năm thứ 2, bắt đầu dạy khứ, tiếp tục dạy tương lai dạy) c Dấu hiệu nhận biết: Các trạng từ kèm: just; recently; lately; ever; never; since; for… Quá khứ đơn (QKD) a Form: Động từ BE - I/She/he/It + was + Noun / Adjective - You/We/They + were + Khẳng Noun / Adjective định Eg: (+) + I was so lazy when I was a girl + My mother was a dentist Phủ định - I/She/he/It + wasnt + Noun/Adjective Động từ thường S + V-ed/ PI-cột bảng Động từ bất quy tắc Eg: + I played football when I was 20 + She had breakfast at a.m yesterday morning S + didn’t + V (-) Nghi vấn (?) - You/We/They + weren't + Noun / Adjective Eg: Eg: + I didn't play football when I was + I wasn't a lazy student 20 + They weren't teachers at a + They didn't learn English when primary school they were young - Were I/you/we/they + Noun / adjective ? + Yes, I was / Yes, they/we were + No, I wasn't / No, they/we weren't - Was she/he/it + Noun / adjective ? + Yes, she/he/it was + No, she/he/it wasn't Eg: + Were you a teacher? - Yes, I was + Was she a beautiful girl? - No, she wasn't Did + S + V ? +Yes, S + did +No, S + didn't Eg: + Did you play football when you were 20? Yes, I did b Cách sử dụng: - Diễn tả hành động xảy chấm dứt hoán toàn khứ Eg: We got married in 1998 - Diễn tả chuỗi hành động liên tiếp xảy khứ Eg: Last night, I watched TV, made the bed and then went to sleep (Đêm qua xem TV, dọn gường sau ngủ) - Thì QKĐ sử dụng cho vế câu điều kiện loại (Diễn tả việc không xảy tại) Cấu trúc câu ĐK loại 2: If + Clause (S + Ved/PI/was/were ), Clause Eg: + If I had lots of money, I would travel around the world (Nếu có tiền, du lịch vòng quanh giới -Hiện nhiều tiền) + If I were you, I wouldn't trust him (Nếu bạn, không tin anh -Trên thực tế bạn) c Dấu nhận biết: - Các trạng từ thời gian kèm: Yesterday; the day before yesterday; years/4 days ago; last Tueday/year ; in + mốc thời gian khứ - Used to V: Diễn tả thói quen khứ Eg: + I used to stay up late when I was a teenager (Khi thiếu niên, thường hay thức khuya) + I didn't use to play sports when I was 15 c Cách đọc động từ khứ đuôi -ed: /id/: t,d /t/: ce, x, s, ss, f, k, p , sh, ch /d/: trường hợp lại Quá khứ tiếp diễn (QKTD) a Form: (+) S + was/ were + Ving (-) S + was / were not + Ving (?) Was/ Were + S + Ving ? b Cách sử dụng: - Diễn tả hành động xảy thời điểm xác định khứ Eg: At p.m yesterday, I was teaching English (8 tối ngày hôm qua dạy tiếng Anh) - Diễn tả nhiều hành động xảy đồng thời khứ (đi với while) Eg: Yesterday evening, my mother was cooking while my father was reading books (Tối ngày hôm qua, mẹ nấu ăn bố đọc sách) - Diễn tả hành động xảy hành động khác xen vào: hành động xảy dùng QKTD; hành động xen vào dùng QKĐ Eg: Last night, I was watching TV when the electricity went out (Đêm qua xem TV điện) c Dấu hiệu nhận biết: - Các từ nối kèm: While; when - Các cụm từ thời gian cụ thể: pm last Tuesday/last week/ Quá khứ hoàn thành (QKHT) a Form: (+) S + had + PII (-) S + had not + PII (?) Had + S + PII? b Cách sử dụng: - Diễn tả hành động xảy trước hành động khác QK (hành động xảy trước dùng QKHT; hành động xảy sau dùng QKĐ) Eg: When I went to the cinema, the film had begun (Khi đến rạp phim bắt đầu rồi) - Hành động xảy trước thời điểm xác định khứ Eg: I had worked as a librarian before 2010 (trước năm 2010, quản thư) - Trong vế câu điều kiện loại (Nói việc thật khứ) Cấu trúc câu điều kiện loại 3: If + clause (S + had/hadn't PII), S + would have PII Eg: If I had got up earlier this morning, I wouldn't have missed the bus (nếu sáng dậy sớm không bị lỡ xe buýt - Trên thực tế không dậy sớm lỡ xe buýt) c Dấu hiệu nhận biết: Các trạng từ kèm: before; after; when; while; as soon as; by(trước); already; never; ever; until Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (QKHTTD - dùng): a Form: (+) S + had been + Ving (-) S + hadn’t been + ving (?) Had + S + been + Ving? b Cách sử dụng: - Chỉ hành động diễn hoàn tất trước hành động khác khứ (nhấn mạnh đến tính liên tục hành động) Eg: I had been cooking before you came home (Mẹ nấu ăn trước nhà) c Dấu hiệu nhận biết: - Các trạng từ kèm: before; after; when; while; as soon as; by(trước); already; ever; until… Tương lai đơn (TLD): a Form: (+) S + will/ shall + V (will ngày dùng với tất (-) S + will/ shall not + V shall dùng với “ I” “WE” ) (?)Will / Shall + S + V Cách sử dụng: - Sắp xảy tương lai dự định trước - Câu yêu cầu; đề nghị; lời hứa; dự đoán cho tương lai - Trong câu điều kiện loại Các trạng từ kèm: tomorrow; the day after tomorrow; next; in + thời gian tương lai… Tương lai gần: Form: (+) S + is/am/are + going to + V (-) S + is/am/ are not + going to + V (?)Is/Am/ Are + S + going to + V Cách sử dụng: - Sắp xảy tương lai có dự định trước - Chắc chắn xảy tương lai theo tình cho trước Các trạng từ kèm: tomorrow; the day after tomorrow; next; in+ thời gian tương lai… 10 Tương lai tiếp diễn: Form: (+) S + will / shall + be + Ving (-) S + will / shall not + be + Ving (?) Will / Shall + S + be + Ving Cách sử dụng: - Đang xảy thời điểm xác định tương lai - Nhiều hành động xảy đồng thời tương lai Các trạng từ kèm: trạng từ tương lai đơn; phải dựa vào hoàn cảnh cụ thể để chia 11 Tương lai hoàn thành: Form: (+) S + will / shall + have + PII (-) S will/ shall not + have + PII (?) Will / Shall + S + have + PII Cách sử dụng: - Một hành động xảy trước hành động khác tương lai - Một hành động xảy trước thời điểm xác định tương lai Các trạng từ hay kèm: By the time; By + mốc thời gian khứ 12.Tương lai hoàn thành tiếp diễn: Form: (+) S + will have been + Ving (-) S + won’t have been + Ving (?) Will + S + have been + Ving Cách sử dụng: - Kết hợp với mệnh đề thời gian ( by the time + đơn ) - Diễn tả hành động xảy hoàn tất trước hành động khác tương lai Dấu hiệu nhận biết: By the time + mệnh đề thời gian tại; by + ngày/ +)Bài tập Bài 1): Chọn đáp án I Louisiana state University A am attending B attend C was attending D attended He has been selling motorcycles A ten years ago B since ten years C for ten years ago D for ten years Columbus America more then 400 years ago A discovered B has discovered C had discovered D he has gone He fell down when he towards the church A run B runs C was running D had run We there when our father died A still lived B lived still C was still living D were still living They pingpong when their father comes back home A will play B will be playing C play D would play VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí By Christmas, I for you for months A Shall have been working B shall work C have been working D shall be working I in the room now A am being B was being C have been being D am I to New york three times this year A have been B was C were D had been 10 I will come and see you before I for America A leave B will leave C have left D shall leave 11 The little girl asked wha to her friend A has happened B happened C had happened D would have been happened 12 John a book when I saw him A is reading B read C was reading D reading VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 13 He said he return later A will B would C can D would be 14 Jack the door A has just opened B open C will have opened D opening 15 I have been waiting for you… A since early morning B since a.m C for two hours D all are correct 16 My sister for you since yesterday A is looking B was looking C has been looking D looked 17 Jack the door A has just painted B paint C will have painted D painting 18 The train half an hour A has been leaving B left C has lelt D had lelt VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 19 We Doris since last Sunday A don’t see B haven’t seen C didn’t see D hadn’t seen 20 When I last saw him, he in London A has lived B is living C was living D has been living 21 After I …lunch, I looked for my bag A had B had had C have has D have had 22 By the end of next year, Geoge …English for years A will have learned B will learn C has learned D would learn 23 The man got out the car , …round to the back and opened the boot A walking B walked C walks D walk 24 For several years his ambition …to be a pilot A is B has been C was D had been VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 25 Henry into the restaurant when the writer was having dinner A was going B went C has gone D did go 26 He will take the dog out for a walk as soon as he dinner A finish B finishes C will finish D shall have finished 27 Before you asked, the letter… A was written B had been written C had written D has been written 28 Ask her to come and see me when she her work A finish B has finished C finished D finishing 29 Oil if you pour it on water A floated B floats C will be floated D float 30 The dancing club north of the city A lays B lies C located D lain 31 Almost everyone for home by the time we arrived VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A leave B left C leaves D had left 32 By the age of 25, he two famous novels A wrote B writes C has written D had written 33 While her husband was in the army, Janet to him twice a week A was writing B wrote C was written D had written 34 I couldn’t cut the grass because the machine a few days previously A broke down B has been broken C had broken down D breaks down 35 According to this newspaper, John is said …a new record for the long jump A to have established B establishing C to establish D established 36 I have never played badminton before.This is the first time I to play A try B tried C have tried D am trying 37 Since ,I have heard nothing from him VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A he had left B he left C he has left D he was left 38 I like looking at these pictures, but I enough by lunch time A should have B will have C will have had D have 39 I don’t understand this sentence.What ? A does mean this word B have this word mean C means this word D does this word mean 40 John tennis once or twice a week A usually play B is usually playing C usually plays D have usually played 41 It was noisy next door Our neighbors a party A had B were having C had had D have had 42 It dark.Shall I turn on the light? A is getting B get C got D has got 67 You won’t be let to that silly thing again 68 The children are made to work hard 69 He was made to work all day 70 The woman was seen putting the jewelry in her bag by the detective 71 The hostages were made to lie down by the terrorists 72 Drivers are advised to use an alternative route by police 73 I am helped to all these difficult exercises VII 74 repaired 75 to type 76 painted 77 write 78 sent 79 cut 80 carry Chuyên đề 3:Các động từ khuyết thiếu Các động từ khiếm khuyết hay gặp: Modal Verbs Chức Diễn tả khả tương lai người có Can thể làm gì, việc xảy Diễn tả khả Could (quá khứ xảy “Can”) khứ Diễn đạt cần thiết, bắt buộc tương lai Must Đưa lời khuyên suy luận mang tính chắn, yêu cầu nhấn mạnh Diễn tả cần thiết phải làm Have to khách quan (nội quy, quy định…) Diễn tả điều có May thể xảy Diễn tả điều có Might (quá khứ thể xảy “May”) khứ Will Diễn đạt, dự đoán Ví dụ You can speak Spainish It can rain My brother could speak English when he was five Chú ý - Can Could dùng câu hỏi đề nghị, xin phép, yêu cầu Ví dụ: Could you please wait a moment? You must get up earily in the morning You must be hungry after work hard You must be here before a.m Mustn’t – cấm đoán I have to stop smoking My doctor said that Don’t have to= Don’t need to (chỉ không cần thiết) May I call her? She might not be his house Tomorrow will be -May might dùng để xin phép Nhưng might dùng văn nói, chủ Dùng Will hay Would Shall việc xảy tương lai Đưa định thời điểm nói Diễn tả giả định xảy dự đoán việc xảy khứ Dùng để xin ý kiến,lời khuyên “Will” sử dụng nhiều Should Chỉ bắt buộc hay bổn phận mức độ nhẹ “Must” Đưa lời khuyên, ý kiến Dùng để suy đoán Ought to Chỉ bắt buộc Mạnh “Should” chưa “Must” sunny Did you buy sugar? Oh, sorry I’ll go now She was a child She would be upset when hear this bad news Would câu đề nghị, yêu cầu, lời mời Will you have a cup of coffee? Would you like a cake? Where shall we eat tonight? You should send this report by 8th September You should call her She worked hard, she should get the best result You ought not to eat candy at night Bài tập tổng hợp Baiaif1 The house was burgled while the family was in a card game A buried B busy C absorbed D helping I am sorry that I can’t your invitation A take B except C agree D accept what he says, he wasn’t even there when the crime was committed A Following B According to C Hearing D meaning he has impressed his employers considerably and he is soon to be promoted A nevertheless B accordingly C yet D eventually He gave his listeners a vivid of his journey through Peru A account B tale C communication D plot Will you be taking my precious experience into when you fix my salary? A possession B account C mind D scale The policeman stopped him when he was driving home and him of speeding A charged B accused C blamed D arrested His stomach began to because of the bad food he had eaten A pain B harm C be hurt D ache If you money to mine, we shall have enough A add B combine C unite D bank 10 he was full of for her bravery A energy B admiration C surprise D pride 11 This ticket one person to the show A permits B enters C delivers D admits 12 The cow had lost its own calf but the farmer persuaded it to one whose mother had died A choose B adopt C undertake D collect 13 If we the plan you suggest, we are more likely to be successful A elect B command C vote D adopt 14 Science has made great during the past 30 years A motions B advances C advantages D opportunities 15 He was a much older tennis player but he had the great of experience A advantage B deal C value D profit 16 I had quite on my way to work this morning A an experiment B an adventure C a happening D an affair 17 He always studies the in the paper as he wants to find a good second-hand car A advertisements B publicity C announcements D publication 18 On my present salary, I just can’t a car which costs over $3.000 A pretend B elect C afford D adopt 19 The girl’s father to buy her a car if she passed her examination A admitted B accepted C agreed D approved 20 They are twins and look very _ A alike B same C likely D identical 21 As a result of their the three small independent countries felt less afraid of their powerful neighbour A combination B alliance C partnership D union 22 When he was a student, his father gave him a monthly towards his expenses A salary B permission C allowance D wage 23 Is anyone to fish in this river? A borne B allowed C admitted D passed 24 His had always been to become an architect A study B ambition C imagination D direction 25 The of ice-cream sold increases sharply in the summer months A account B amount C number D size 26 If you are bitten by a poisonous snake it is necessary to be given an as quickly as possible A analgesic B antibiotic C antiseptic D antidote 27 I’ m to get the tickets for the show today, as there are hardly any left A worried B curious C anxious D troubled 28 The child was told to for being rude to his uncle A excuse B apologize C punish D confess 29 He is a very old man but in fact he is only fifty A apparently B evidently C obviously D actually 30 As a result of the radio for help for the earthquake victims, over a million pounds has been raised A appeal B call C programme D advertisemen 31 Let me know if any difficulties A arise B come C rise D happen 32 Could you please an appointment for me to see Mr Smith? A manage B arrange C take D have 33 The police her for helping the murderer to escape A caught B searched C brought D arrested 34 When John in London he went to see the Houses of Parliament A came B reached C arrived D got 35 I read an interesting in a newspaper about farming today A article B advertisement C composition D explanation 36 Students are expected to their classes regularly A assist B frequent C attend D present 37 Before you sign anything important, pay careful to all the conditions A notice B attention C regards D reference 38 In the central region the dry season is long and severe, and the annual rainfall is only about 70 cm A refreshing B general C average D greatest 39 The bicycle was moving so fast that its rider could not an accident A leave B avoid C miss D overtake 40 As soon as the children were , their mother got them out of bed and into the bathroom A woke B wake C awake D waken 41 This is not big enough to cut down a tree A axe B hammer C screw D knife 42 In the market, the merchants and joked with their friends and neighbours A bargained B gardened C bearded D changed 43 He couldn’t the thought of leaving his home town for ever A think B bear C carry D hold 44 The room was so quiet that she could hear the of her heart A beating B tapping C knocking D striking 45 Through a mixture of greed and intelligence, he has the biggest landowner in the whole district A grown B developed C become D increased 46 The damage done to my house by the fire has now A done good B been made good C made me good D been for good 47 The children will not be allowed to come with us if they don’t themselves better A direct B behave C declare D compose 48 He has adopted three orphans his own six children so that, all together, he has nine children to provide for A besides B except C beside D in place of 49 The two scientists disagreed and a argument developed A wet B bitter C salty D sour 50 The weather was the exceptionally poor harvest A blamed for B condemned for C accused of D criticized for Bài Đề Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that is pronounced differently from the others of the same group Question A moaned B presented C viewed D robbed Question A position B consider C visit D president Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following sentence Question A different B important C impressive D attractive Question A familiar Question 5: A institution B impatient B university C uncertain D arrogant C preferential D indicative Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that is closest meaning to the underlined part in each of the following questions Question The activists were accused of contaminating the minds of our young people A providing healthy ideas C harming B nurturing D keeping in the dark Question To prepare for a job interview, you should jot down your qualifications, work experience as well as some important information about yourself A what you have experienced C your own qualities in real life B your bio data and special qualities D what you have earned through study Question 8: Scientists warn of the impending extinction of many species of plants and animals A irrefutable B imminent C formidable D absolute Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the italic part in each of the following questions Question Your experience with oil well fires will be invaluable to the company in cased of trouble A valuable B precious C priceless D worthless Question 10 Ignoring the danger to himself, Freddie dived into the river to save the puppy A Neglecting B Overlooking C Watching D Noticing Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction Question 11 They asked me what did happen last night, but I was unable to tell them A asked B what did happen C but D to tell Question 12 Your homework must to be done before class A homework B to be C done D class Question 13 The more fast you drive, the greater danger you get A The more fast B drive C the greater D danger Question 14 The meeting was so length that many people had to leave before it ended A length B many C to leave D ended Question 15: Although they always argue with each other, but they are good friends A always B with C but D friends Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Question 16 range in colour from pale yellow to bright orange A Canaries which B Canaries C That canaries D Canaries that are Question 17 Rarely remove the entire roof if a dandelion because of its length and sturdiness A can the casual gardener B the casual gardener C the casual gardener will D does the casual gardener’s Question 18 His son will go to school this fall A five-year-old B five-years-old C five years old D five years’ old Question 19 There are paintings on the wall over there A two interesting little red French oil B two little red interesting oil French C little two interesting oil red French D two oil interesting red little French Question 20 She spends a deal of her time gardening A big B large C great D high Question 21 It looked dark and heavy it was going to rain A although B as if C whereas D unless Question 22 Helen was disappointed when she learnt that she hadn’t won the beauty contest A seriously B bitterly C strongly D heavily Question 23 Tomorrow we will go fishing, weather A agreeing B allowing C permitting D giving Question 24 Rescue teams continue to search for the people who got lost during the avalanche, but after so many days hopes are A dying away B disappearing C fading D flying away Question 25 I’d opt for a glass of mineral water just to my thirst A quit B quench C quiver D quieten Question 26 - Q: “What you think of his presence here?” - A: “The longer he stays, I dislike him” A the most B the very more C much more D the more Question 27 - Q: “Do you like that advanced training course you’re taking, James?” - R: “ .” A No, not everyone B No, thanks C Not me, I’m still waiting D By and large, yes Question 28 - Q: “Sorry, I’m late Mike.” - R: “ .” A Well, it’s worth a try B Not on my account C No, I wouldn’t mind at all D That’s all right Question 29: Western women are more _ than Asian women A depend B independent C independently D dependent Question 30: Choose the best arrangement of the sentences marked a, b, c, d to make a short dialogue a Oh yes, in the Evening Post? b 279616 Ann Beaton speaking? c That’s right How much is it? d Hello, I'm phoning about your advertisement for a flat A b-d-a-c B d-b-c-d C d-a-b-c D b-c-d-a Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks NEIGHBORS INFLUENCE BUYING DECISIONS However objective we believe ourselves to be, most of us not judge a product solely on its merits, considering quality, value and style before making a decision (31) , we are easily influenced by the people around us There is nothing (32) _ with this It is probably a smarter way to make decisions than (33) on only our own opinions But it does make life hard for companies They have long understood that groups of friends and relatives tend to buy the same products, but understanding the reasons has been tricky It is because they are so similar with (34) _ to how much money they make and what television ads they watch that they independently (35) at the same decision? Or they copy one another, perhaps (36) envy or perhaps because they have shared information about the products? Research in Finland recently found overwhelming evidence that neighbours have a big influence on buying decisions When one of a person’s ten nearest neighbours bought a car, the chances that that person would buy a car of the same brand during the next week and a half (37) by 86 per cent The researchers argued that it was not just a (38) _ of envy Used cars seemed to attract neighbours even more than new cars This suggested that people were not trying to (39) _ up with their neighbours, they were keen to learn from them Since used cars are less reliable, a recommendation of one can (40) influence a buying decision Question 31: A What’s more B Instead place Question 32: A wrong B silly Question 33: A basing B trusting relying Question 34: A connection B regard Question 35: A reach B come Question 36: A for B as to about Question 37: A boosted B rose Question 38: A thing B point Question 39: A keep B stay Question 40: A fiercely B strongly intensely C Unlike D In C bad C supposing D daft D C relation C arrive C out of D concern D get D C enlarged C matter C hold C firmly D lifted D fact D follow D Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Cities develop as a result of functions that they can perform Some functions result directly from the ingenuity of the citizenry, but most functions result from the needs of the local area and of the surrounding hinterland (the region that supplies goods to the city and to which the city furnishes services and other goods) Geographers often make a distinction between the situation and the site of a city Situation refers to the general position in relation to the surrounding region, whereas site involves physical characteristics of the specific location Situation is normally much more important to the continuing prosperity of a city If a city is well situated in regard to its hinterland, its development is much more likely to continue Chicago, for example, possesses an almost unparalleled situation: it is located at the southern end of a huge lake that forces east-west transportation lines to be compressed into its vicinity, and at a meeting of significant land and water transport routes It also overlooks what is one of the world’s finest large farming regions These factors ensured that Chicago would become a great city regardless of the disadvantageous characteristics of the available site, such as being prone to flooding during thunderstorm activity Question 41 What does the passage mainly discuss? A The development of trade routes through United States cities B Contrasts in settlement patterns in United States C Historical differences among three large United States cities D The importance of geographical situation in the growth of United States cities Question 42 The word “ingenuity” in the passage is closest in meaning to _ A wealth B resourcefulness C traditions D organization Question 43 The word “prosperity” in the passage is closest in meaning to _ A wealth B richness C customs D fame Question 44 The word “characteristics” in paragraph is closest in meaning to _ A choices B attitudes C qualities D inhabitants Question 45 The primary purpose of paragraph is to _ A summarize past research and introduce a new study B describe a historical period C emphasize the advantages of one theory over another D define a term and illustrate it with an example Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to complete each of the following incomplete sentences Question 46 did Arthur realize that there was danger A Only after entering the store B After he had entered the store C On entering the store D When he entered the store Question 47 After seeing the movie Centennial, A many people wanted to read the book B the book was read by many people C the book made many people want to read it D the reading of the book interested many people Question 48 Many of the current international problems that we are now facing A are the results of misunderstandings B lacks of the intelligent capabilities of understanding each other C linguistic incompetences D are because of not understanding themselves Question 49 Le: “I can’t understand how you missed the exit.” Linh: “Well, it was so dark that .” A we could hardly see the road signs B we could see the road signs hardly C hardly could we see the road signs D we could see hardly the road signs Question 50 George didn’t well in the class because A he failed to study properly B he studied bad C he was a badly student D he was not good study wise _THE END _ Đề Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that is pronounced differently from the others of the same group Question A moaned B presented C viewed D robbed Question A position B consider C visit D president Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following sentence Question A different B important C impressive D attractive Question A familiar B impatient C uncertain D arrogant Question 5: A institution B university C preferential D indicative Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that is closest meaning to the underlined part in each of the following questions Question The activists were accused of contaminating the minds of our young people A providing healthy ideas C harming B nurturing D keeping in the dark Question To prepare for a job interview, you should jot down your qualifications, work experience as well as some important information about yourself A what you have experienced C your own qualities in real life B your bio data and special qualities D what you have earned through study Question 8: Scientists warn of the impending extinction of many species of plants and animals A irrefutable B imminent C formidable D absolute Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the italic part in each of the following questions Question Your experience with oil well fires will be invaluable to the company in cased of trouble A valuable B precious C priceless D worthless Question 10 Ignoring the danger to himself, Freddie dived into the river to save the puppy A Neglecting B Overlooking C Watching D Noticing Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction Question 11 They asked me what did happen last night, but I was unable to tell them A asked B what did happen C but D to tell Question 12 Your homework must to be done before class A homework B to be C done D class Question 13 The more fast you drive, the greater danger you get A The more fast B drive C the greater D danger Question 14 The meeting was so length that many people had to leave before it ended A length B many C to leave D ended Question 15: Although they always argue with each other, but they are good friends A always B with C but D friends Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Question 16 range in colour from pale yellow to bright orange A Canaries which B Canaries C That canaries D Canaries that are Question 17 Rarely remove the entire roof if a dandelion because of its length and sturdiness A can the casual gardener B the casual gardener C the casual gardener will D does the casual gardener’s Question 18 His son will go to school this fall A five-year-old B five-years-old C five years old D five years’ old Question 19 There are paintings on the wall over there A two interesting little red French oil B two little red interesting oil French C little two interesting oil red French D two oil interesting red little French Question 20 She spends a deal of her time gardening A big B large C great D high Question 21 It looked dark and heavy it was going to rain A although B as if C whereas D unless Question 22 Helen was disappointed when she learnt that she hadn’t won the beauty contest A seriously B bitterly C strongly D heavily Question 23 Tomorrow we will go fishing, weather A agreeing B allowing C permitting D giving Question 24 Rescue teams continue to search for the people who got lost during the avalanche, but after so many days hopes are A dying away B disappearing C fading D flying away Question 25 I’d opt for a glass of mineral water just to my thirst A quit B quench C quiver D quieten Question 26 - Q: “What you think of his presence here?” - A: “The longer he stays, I dislike him” A the most B the very more C much more D the more Question 27 - Q: “Do you like that advanced training course you’re taking, James?” - R: “ .” A No, not everyone B No, thanks C Not me, I’m still waiting D By and large, yes Question 28 - Q: “Sorry, I’m late Mike.” - R: “ .” A Well, it’s worth a try B Not on my account C No, I wouldn’t mind at all D That’s all right Question 29: Western women are more _ than Asian women A depend B independent C independently D dependent Question 30: Choose the best arrangement of the sentences marked a, b, c, d to make a short dialogue a Oh yes, in the Evening Post? b 279616 Ann Beaton speaking? c That’s right How much is it? d Hello, I'm phoning about your advertisement for a flat A b-d-a-c B d-b-c-d C d-a-b-c D b-c-d-a Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks NEIGHBORS INFLUENCE BUYING DECISIONS However objective we believe ourselves to be, most of us not judge a product solely on its merits, considering quality, value and style before making a decision (31) , we are easily influenced by the people around us There is nothing (32) _ with this It is probably a smarter way to make decisions than (33) on only our own opinions But it does make life hard for companies They have long understood that groups of friends and relatives tend to buy the same products, but understanding the reasons has been tricky It is because they are so similar with (34) _ to how much money they make and what television ads they watch that they independently (35) at the same decision? Or they copy one another, perhaps (36) envy or perhaps because they have shared information about the products? Research in Finland recently found overwhelming evidence that neighbours have a big influence on buying decisions When one of a person’s ten nearest neighbours bought a car, the chances that that person would buy a car of the same brand during the next week and a half (37) by 86 per cent The researchers argued that it was not just a (38) _ of envy Used cars seemed to attract neighbours even more than new cars This suggested that people were not trying to (39) _ up with their neighbours, they were keen to learn from them Since used cars are less reliable, a recommendation of one can (40) influence a buying decision Question 31: A What’s more place Question 32: A wrong B Instead C Unlike D In B silly C bad D daft Question 33: A basing B trusting relying Question 34: A connection B regard Question 35: A reach B come Question 36: A for B as to about Question 37: A boosted B rose Question 38: A thing B point Question 39: A keep B stay Question 40: A fiercely B strongly intensely C supposing D C relation C arrive C out of D concern D get D C enlarged C matter C hold C firmly D lifted D fact D follow D Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Cities develop as a result of functions that they can perform Some functions result directly from the ingenuity of the citizenry, but most functions result from the needs of the local area and of the surrounding hinterland (the region that supplies goods to the city and to which the city furnishes services and other goods) Geographers often make a distinction between the situation and the site of a city Situation refers to the general position in relation to the surrounding region, whereas site involves physical characteristics of the specific location Situation is normally much more important to the continuing prosperity of a city If a city is well situated in regard to its hinterland, its development is much more likely to continue Chicago, for example, possesses an almost unparalleled situation: it is located at the southern end of a huge lake that forces east-west transportation lines to be compressed into its vicinity, and at a meeting of significant land and water transport routes It also overlooks what is one of the world’s finest large farming regions These factors ensured that Chicago would become a great city regardless of the disadvantageous characteristics of the available site, such as being prone to flooding during thunderstorm activity Question 41 What does the passage mainly discuss? A The development of trade routes through United States cities B Contrasts in settlement patterns in United States C Historical differences among three large United States cities D The importance of geographical situation in the growth of United States cities Question 42 The word “ingenuity” in the passage is closest in meaning to _ A wealth B resourcefulness C traditions D organization Question 43 The word “prosperity” in the passage is closest in meaning to _ A wealth B richness C customs D fame Question 44 The word “characteristics” in the passage is closest in meaning to _ A choices B attitudes C qualities D inhabitants Question 45 The primary purpose of the passage is to _ A summarize past research and introduce a new study B describe a historical period C emphasize the advantages of one theory over another D define a term and illustrate it with an example Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to complete each of the following incomplete sentences Question 46 did Arthur realize that there was danger A Only after entering the store B After he had entered the store C On entering the store D When he entered the store Question 47 After seeing the movie Centennial, A many people wanted to read the book B the book was read by many people C the book made many people want to read it D the reading of the book interested many people Question 48 Many of the current international problems that we are now facing A are the results of misunderstandings B lacks of the intelligent capabilities of understanding each other C linguistic incompetences D are because of not understanding themselves Question 49 Le: “I can’t understand how you missed the exit.” Linh: “Well, it was so dark that .” A we could hardly see the road signs B we could see the road signs hardly C hardly could we see the road signs D we could see hardly the road signs Question 50 George didn’t well in the class because A he failed to study properly B he studied bad C he was a badly student D he was not good study wise _THE END _ Đề I Supply correct verb tense and form Mr Pike _ (teach) English at our school for 20 years before he retired last year Henry (live) in New York for ten years before he _ (move) to Chicago last month It was at the airport when he realised that he _ (leave) his passport at home Who _ (lead) the conference tomorrow? I can’t _ (get) up so early I’m tired all the time II Comparatives 1.She is the (good) .tennis player of the world Susan is a (nice) .girl This suitcase is (heavy) .than the others Hotels in London are (expensive) .than in Vienna No, I don’t think so! Romantic films are films I have ever seen (boring) III Read the passage and choose the best answer South Korea Obviously,city life and busy lifestyles mean plenty of Koreansjust grab a quick coffee and some cereal or toast, but many others still find time for the traditional breakfast of rice and soup People then choose extra dishes such as grilled fish, vegetables and kimchi, which is pickled cabbage with chillies.The dish is so popular that the first Korean astronaut took special kimchi with him to his space station! Bulgaria Breakfast in Bulgaria includes tea or strong coffee,sesame bread and butter, cheese made from sheep's milk, honey, olives, boiled eggs and - most importantly - kiselomlyako, a local yoghurt Bulgaria has a lot of people aged over 100 and many believe that the secret behind this is t heir yoghurt , which most Bulgarians eat every day Costa Rica Many Costa Ricans start their day with the national dish,gallo pinto, which is a mixture of fried rice and black beans It's lightly spiced and often served with fried plantain (a kind of banana used like a vegetable in a lot of Central American and Caribbean cooking), cream and fried eggs.There's usually some strong local coffee as well – or perhaps some agua dulce ('sweet water'), which is made from sugar cane juice Kimchi is a Pickled cabbage with spiced b Pickled cabbage c Pickled cabbage with chillies What is the gallo pinto ? a which is a mixture of fried rice and black beans b which is a mixture of fried plantain, cream and fried eggs c use with some strong local coffee “fried plantain” it’s mean? a a kind of banana used like a vegetable in a lot of American and Caribbean cooking b a kind of banana used like a vegetable in a lot of Central American and Caribbean cooking c a kind of a vegetable in a lot of Central American and Caribbean cooking IV Passive The room is cleaned everyday - Somebody ……………………………………………… They cancelled all the flights because of fog - All the flights ……………………………………………… The girl did not give me the money - The money ………………………………………………… Bill will invite Ann to the party - Ann ………………………………………………………… A storm destroyed the small fishing village - The small …………………………………………… V Choose the best answer 1-I …….Louisiana state University A-am attending B-attend C-was attending D-attended 2-He has been selling motorcycles…………… A-ten years ago B-since ten years C-for ten years ago D-for ten years 3-Columbus…….America more then 400 years ago A-discovered B-has discovered C-had discovered D-he has gone 4-she was felling down when he ……towards the church A-ran B-runs C-was running D-had run 5-We …….there when our father died A-still lived B-lived still C-was still living D-were still living 6-They …….pingpong when their father comes back home A- will play B-will be playing C-play D-would play 7-By Christmas, I…… for you for months A-Shall have been working B-shall work C-have been working D-shall be working 8-I…….in the room now A-am being B-was being C-have been being D-am 9-I…… to New york three times this year A-have been B-was C-were D-had been 10-I will come and see you before I…… for America A-leave B-will leave C-have left D-shall leave 11-John ……a book when I saw him A-is reading B-read C-was reading D-reading 12-Jack … the door A-has just opened B-open C-will have opened D-opening 13-I have been waiting for you……… A-since early morning B-since a.m C-for two hours D-all are correct 14-My sister…….for you since yesterday A- is looking B-was looking C-has been looking D-looked 15-The train ………half an hour A-has been leaving B-left C-has lelt D-had lelt 16-We ………Doris since last Sunday A-don’t see B-haven’t seen C-didn’t see D-hadn’t seen 17-When I last saw him, he…….in London A-has lived B-is living C-was living D-has been living 18-After I………lunch, I looked for my bag A-had B-had had C-have has D-have had 19-Henry ………into the restaurant when the writer had dinner A-was going B-went C-has gone D-did go 20-He will take the dog out for a walk as soon as he …….dinner A-finish B-finishes C-will finish D-shall have finished 21 She has _books, enough to read A many B.few C a few D a little 22 There _ traffic on the street at rush hours A are too many B.is too much C are too a lot D are too little 23 He bought _furniture for her new apartment which she has bought recently A many B few C much D a few 24 We didn’t spend money A many B some C much D a few 25 There are _people there A too many B too a little C too much D.too little 26 By the end of this week he the translation A will finish B will have finished C will be finishing D is finishing 27 Before you I all the work A come/ B will come / will C will come / D come/ will 28 By the time we to the forest, the rain A will get/ will stop B will get/ will have stopped C get/ will stop D get/ will have stopped 29 I think he the letter by this time A will answer B will have answered C will be answering D has answered 30 I my report when you entered the hall A made B have been makin C was making D have made VI - Choose the correct preposition in each sentence They accused me to / of charging them too much , but the bill was right He paid to /for everything It w as very generous of him The workers went on/of strike The workers were protesting about / for their bad income According to / of a recent report, they earn much less than other people who similar jobs I belong to / with a gym I'm working on / in a new project at the moment [...]... B be C had VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí D has been 80 She .very angry when she knows this A shall be B has been C will have been D will be Đáp án bài tập về thì trong tiếng Anh 1 A 2 B 3 A 4 C 5 D 6.B 7 A 8 D 9 A 10 A 11 C 12 C 13 B 14 A 15 D 16 C 17 A 18 B 19 B 20 C 21 B 22 A 23 B 24 B 25 B 26 B 27 B 28 B 29 B 30 B 31 D 32 D 33 B 34 C 35 A 36 C 37 B 38 C 39 D 40 C 41... nói trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép và sau động từ chính có dấu phẩy(,) hoặc dấu hai chấm(:) - Đơi khi mệnh đề chính cũng có thể đặt sau lời nói trực tiếp Ex: “ I don’t like this party” Bill said 2 Lời nói gián tiếp (indirect/reported speech) là lời tường thuật lại ý của người nói, đơi khi khơng cần phải dung đúng những từ của người nói Ex: Bill said that he didn’t like that party II Những thay
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết tiếng anh khi mất gôc, Lý thuyết tiếng anh khi mất gôc, Lý thuyết tiếng anh khi mất gôc

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay