cơ quan vận động

15 140 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:14

– Khởi động: • Trò chơi: A-li- ba- ba • HS hát theo « hát A- li- ba- ba • Giới thiệu Hoạt động 1: Tập thể dục Hoạt động 2: Giới thiệu quan vận động Hoạt động 3: Trò chơi người thừa thứ ba TËp thĨ dơc • - Thùc hiƯn c¸c ®éng t¸c nh h×nh 1,2,3,4 • + Bé phËn nµo cđa c¬ thĨ ph¶i cư ®éng ®Ĩ thùc hiƯn ®éng t¸c quay cỉ ? • + §éng t¸c nghiªng ngêi ? • + §éng t¸c cói gËp m×nh? • §Ĩ thùc hiƯn nh÷ng ®éng t¸c trªn th× c¸c bé phËn nµo cđa c¬ thĨ ph¶i cư ®éng ? §Ĩ thùc hiƯn c¸c ®éng t¸c trªn th× c¸c bé phËn c¬ thĨ nh ®Çu, m×nh, tay, ch©n ph¶i cư ®éng Giíi thiƯu c¬ quan vËn ®éng • Häc sinh tù sê n¾n bµn tay, cỉ tay, c¸nh tay cđa m×nh • Díi líp da cđa c¬ thĨ cã g×? • Nhê ®©u mµ c¸c bé phËn ®ã cđa c¬ thĨ cư ®éng ®ỵc? Quan s¸t tranh ChØ vµ nãi tªn c¸c c¬ quan vËn ®éng cđa c¬ thĨ? - Chóng ta cư ®éng ®ỵc nhê ®©u? - X¬ng vµ c¬ ®ỵc gäi lµ c¸c c¬ quan vËn ®éng nhê sù phèi hỵp cđa c¬ vµ x ¬ng mµ chóng ta cư ®éng ®ỵc Trß ch¬i ngêi thõa thø ba • Häc sinh ch¬i trß ch¬i theo sù híng dÉn cđa gi¸o viªn: - Mn c¬ thĨ kháe Mn c¬ thĨ kháe m¹nh , vËn m¹nh, vËn ®éng ®éng nhanh nhĐn nhanh nhĐn ph¶i th chóng ta ph¶i êng xuyªn tËp thĨ lµm g× ? dơc, thĨ thao,vui ch¬i bỉ Ých, n¨ng vËn ®éng, lµm viƯc, nghØ ng¬i hỵp lÝ, ¨n ng ®đ chÊt • Xem lại bai • Chn bi: Bộ xươ ng [...]...Chỉ và nói tên các cơ quan vận động của cơ thể? - Chúng ta cử động đợc nhờ đâu? - Xơng và cơ đợc gọi là các cơ quan vận động nhờ sự phối hợp của cơ và x ơng mà chúng ta cử động đợc Trò chơi ngời thừa thứ ba Học sinh chơi trò chơi theo sự hớng dẫn của giáo viên: - Muốn cơ thể khỏe Muốn cơ thể khỏe mạnh , vận mạnh, vận động động nhanh nhẹn nhanh nhẹn phải th chúng ta phải... hớng dẫn của giáo viên: - Muốn cơ thể khỏe Muốn cơ thể khỏe mạnh , vận mạnh, vận động động nhanh nhẹn nhanh nhẹn phải th chúng ta phải ờng xuyên tập thể làm gì ? dục, thể thao,vui chơi bổ ích, năng vận động, làm việc, nghỉ ngơi hợp lí, ăn uống đủ chất Xem li bai Chuõn bi: B x ng
- Xem thêm -

Xem thêm: cơ quan vận động , cơ quan vận động , cơ quan vận động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay