cơ quan tiêu hóa

14 145 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:14

Kiểm tra cũ 13 Kiểm tra cũ • Chúng ta nên làm để xương phát triển tốt ? • Tại em không nên mang, xách vật nặng? • Trò chơi: “Chế biến thức ăn” Bài Đường thức ăn ống tiêu hóa Hoạt động 1:  Làm việc nhóm đôi • - Quan sát sơ đồ ống tiêu hóa (hình1 / SGK / trang 12) • - Đọc thích vò trí quan tiêu hóa • - Thảo luận, trả lời câu hỏi: Thức ăn sau vào miệng nhai, nuốt đâu ? Miệng  Làm việc lớp • 1) Chỉ nói tên quan tiêu hóa • 2) Chỉ nói đường thức ăn ống tiêu hóa Thực quản Dạ dày Ruột non Ruột già Hậu môn Hoạt động 2: Miệng Các quan tiêu hóa Tuyến nước bọt Thực quản Gan Dạ dày Ruột non Ruột già Hậu môn Túi mật Tụy  Quan sát hình trang 13/SGK, đâu tuyến nước bọt, gan, tụy  Kể tên quan tiêu hóa Kể tên quan tiêu hóa Miệng Tuyến nước bọt Thực quản Gan Dạ dày Ruột non Ruột già Hậu môn Túi mật Tụy Kết luận • Cơ quan tiêu hóa gồm có: miệng, thực quản, dày, ruột non, ruột già tuyến tiêu hóa tuyến nước bọt, gan, tụy Củng cố • Trò chơi “Ghép chữ vào hình” Tụy Gan Miệng Túi mật Dạ dày Ruột non Hậu môn Thực quản Ruột già Tuyến nước bọt [...]...Kể tên các cơ quan tiêu hóa Miệng Tuyến nước bọt Thực quản Gan Dạ dày Ruột non Ruột già Hậu môn Túi mật Tụy Kết luận • Cơ quan tiêu hóa gồm có: miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và các tuyến tiêu hóa như tuyến nước bọt, gan, tụy Củng cố • Trò chơi “Ghép chữ vào hình” Tụy Gan Miệng Túi mật Dạ dày Ruột
- Xem thêm -

Xem thêm: cơ quan tiêu hóa , cơ quan tiêu hóa , cơ quan tiêu hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay